Hotărârea nr. 23/2010

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA COMCEREAL, PALAZU MARE, STR. AL. SAHIA NR. 1

2

c0NSTA/Vfy

1 ah i


2 ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comcereal, Palazu Mare, str. AI. Sahia nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 05-02.    2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1) , lit. " b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comcereal, Palazu Mare, str. Al. Sahia nr. 1, conform planurilor anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA NR 23    / 05.02.20102009