Hotărârea nr. 229/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. LIMANULUI STR. TOAMNEI, STR. PRIMAVERII, TEREN IN SUPRAFATA DE 18641,75 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

W na 4 JUDEȚUL CONSTANTA | 1 1+1 fff MUNICIPIUL constanta ’    | < CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Limanului str. Toamnei, str. Primăverii, teren în suprafață de 18641,75 mp,

proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 122161/28.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților Cartali Constantin și Elena înregistrată sub nr. 114423/07.09.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 155816/30.10.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b'' din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Limanului, str. Toamnei, str. Primăverii, teren în suprafață de 18641,75 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Cartâli Constantin și Elena și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 229 / 05.10.    2010


A

NORD

Elaborare P.U.Z. Pentru teren delimitat de Str. Limanului-la N-V, Str.Toamnei -la Sud, Str.Primaverii-la Est C onform Aviz de

Oprtunitate Nr.155816/30.10.2009


lw«»l

LIMITA ZONEI STUDIATA    =18641.75mp

LIMITA EDIFICABIL

1 1

LIMITA PROPRIETATE

ALINIAMENT CONSTRUCȚII PROPUSE


1

ZRL2a Strfvorw m.«ls cu rtw»r> construite n Irom dcraranuu.

r~i

ZRF    tâotuonj mute cu ctedn conssrutte m tron! dscarOryxj

i

TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI CONSTRUCȚII

i

ZONA DOTĂRI ORASCNCSTI (STADIONUL GHEORGHE HAGI)

f

ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

i j

ZONA CAI DE COMUNICAȚIE PIETONALE

D-P-2E

REGIM 0E ÎNĂLȚIME

ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE


BILANȚ TERITORIAL


ZRL2a

ZRF

TOTAL

S teren

663846'np

1416.0000

6110.76mp

Se.

3433 Iftrro

734.7?mp

3016 QTmp

S.4

7491 Of mp

234./2mp

432191np


REGLEMENTARI

ZRL2a

ZRF

existent

propus

ei&Mnt

propus

Rofl>m de naftime

P-P»3

P»1—P*3

Paner

P~°—4

P.O.T.

5133%

60 00%

16,57%

70%

C.O.T.

1.12

2.3

0.16

2.5


VBW-lCATOR{tttPEEll


S.C.Archa S.R.L.


3 50    .    600    .    450

._î«e____.

Profil 1-1 (scara 1:500}


M Ip

-    W

1<XJ 7,00-U08_

__900_.

Profil 2-2 (scam 1 500)


H50


(scara 1.500)


Constanta b-dul Tonus 143 a td 024V55.37.55


NUME

SEF PROIECT Arh. Lupu Daniel proiecta-

Arh. Lupu Daniel

DESENAT Tehn. Barzan Cecilia


BENEFICIAR: Congliul Local Constanta, inițiator CARTAU CONSTANTIN SI

CARTAU ELENA


jud. Constanta, Mun. Constanta, str.Toamnei Nr.2


ÎCMA:

1:1000

OATJt

iulie/2010


B«uarc F4L2. PcM/t, lor»    *. lrwi«rt>lrt.

.1 r ’hhi4o Vd. Ut    Etf xrt AU X

m -.«tt&'ut&.ux»


REGLEMENTAR] URBANISTICE


58/2010


FAZA.

P.U.Z.


ÎTAMSANB

A-02