Hotărârea nr. 228/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MEDEEA, BDUL AUREL VLAICU, STR. VALULLUI TRAIAN, STR. DESPOT VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 8111,95MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru teritoriul delimitat de str. Mcdeea, bdul Aurel Vlaicu, str. Valul lui Traian, str. Despot Vodă, teren în suprafață de 8111,95mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de05 • 10 2010. Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 119599/21.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de

arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 117924/17.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui RĂIANU IONEL înregistrată sub nr. 117924/17.09.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 1082^5.01.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Medeea, bdul Aurel Vlaicu, str. Valul lui Traian, str. Despot Vodă, teren în suprafață de 8Ill,95mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din următoarele avize: CONGAZ nr. 206B/2010, RAJA nr. 199/20497/2010

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui RĂIANU IONEL și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 228 / 05.10.    2010

CARACTERISTICEaa a a a a


PROFIL 6-6


_    -    p -

rP—J""

-tx

03

d .

1    cp    1

p -

ca

O

” J


ITORIA L-existent


3577.14

167.68MP

0.674


SUPRAFAȚA TEREN = 8111.95MP nr loc. de parcare existente= 28 nr.loc.parcare necesare= 41 deficitioc parcare = ,3loc

I4.5mp

5LI2mp

c

D

SUPRAFAȚA TEREN =1391.59mp

ARIE CONSTRUCȚIE - 695.70mp

AC D. -695.70mp

ARt UTILA- 487MP

P.O.T. - 50.00%

C.U.T -0.500

SUPRAFAȚA TEREN -1753.8mp

ARt CONSTRUCȚIE - fi?0mp

AC 0. -!500mp

AI.-1275MP

P.Q.T. - 35%

C.U.T -0.85r~r


.a a a a a sTl

p

U-J

| A» |    AM.,| n. |-tw | m | Jtt |-Ut-1

PROFIL 7-7


EXISTENT

01-axw uxtt conshmie n ntOHi ccnwwu in cadrul subzonei de locuire 0 P.0.T.=82Z si C.U.T.=2.5 PROPUNERE

Al- subzona locuințe individuale in codrul subzonei A P.O.T.=55% si C.U.T=2.5

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. OHENGIOMER ALTAN

DOSAR DC KM CIS tttAMfi NR. <W>* 1»J<«\4TmMSTA1. IMI.UWN M0MA '1M

5MMI'B DCI. 1OMIS SIL I45A. KT. R.CAM.M24? Ta    1033

SEF PROIECT    ARH GHENGIOMER A

. Alton

HFNfiinMPB

PROIECTAT    ARH. GHENGIOMER A.

im *

DESENAT    ARH GHENGIOMER A.

--

SC ML*

1:500


P.U.Z.

PLAN URBANISM ZONAL- PENTRU ZONA CUPRINSA INTRE LA NORI) - ST RADA MEDEEA . LA SUD - STRADA BULEVARDUL AUREL VLAICU . LA EST STRADA VALUL LUI TR AI AN . LA VEST -STR DESPOT VODĂ CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR 10829/25.02.2010

4.1-PLAN DE SITUAȚIE-REGLEMENTARI


LEGENDA - SITUAȚIA EXISTENTA B Limita Zonei Studiate

Amplasament Studiat

Limite de Proprietate

Circulații Corosabile

Parcaje

Circulotii Pietonole


Zona Unitoti Industriale-Depozitare

Zona de Locuințe si Funcțiuni Complementare

Zona Servicii si Birouri

Accese in Clădiri

Accese Carosabile

Clădiri

Clădire propusa pentru intrare in iegolitate


Limito edificabil/aliniament existent Limita edificabil/aliniament propus Accent inaltime existent

D-CLĂDIRI MIXTE CONSTRUITE IR FRONT CONTINUU


A- subzona locuințe individuale

\ subzona locuințe individuale

C- subzona

\_>PRIN P.U.Zfî


iyiduale

„ ---

.MPLASAMOf/ NOD - VA REZOLVA

Alt.'n K.

GHENGIOMER


BENEFICIAR:

KAIANU IONEL SI LILIANA

PROIECT

NR


4A


ELAMRÂftE HAN tlRBAfflSW JBRAI-

INTUI STRADA MEDEKA . B-DUL AUREL VLAICU. STR VALUL I UI TRA1AN .SIX DESPOT

VODĂ

PLANȘA

NR.

U4-1


4 I „.ANIHI «n/Ain 'Kltlll tMiwrziw


SECȚIUNI TRANSVERSALE CARPROFIL 44PROFIL 5-53

<r

4


IxU In

-    pentru loturi construite este posibil suproetojorea cu conditio postran P.O.T.si incodroreo in C.U.T. maxim 1.5 .este permisa extinderea constnxi 10% pentru spatiile anexa ce ou ca rol imbunatatireo condițiilor de locuire(bucotorii, grupuri sanitare,centrola termica, etc)

-    pentru loturile libere este permis restectoreo potului moxim al zomei(At8,C,D) cu C.U.T. mox «2.00

BILANȚ    TERITORIAL -propus

BILANȚ    TERITORI

SUPRAFAȚA TEREN = 8111.95MP    SUPRAFAȚA TEREN = 8111.95MP

ARIE CONSTRUCȚII OCUPAT LA SOL=4056MP    nr loc. de parcare existente= 28

ARIE DESFASURATA C0NSTRUCTII=16224MP    nr.loc.parcare necesare= 113

ARIE UTILA CONSTRUCȚII = 11357MP    deficitloc parcare = 85loc

POT propus=50% CUT propus =2

SUPRAFAȚA TEREN = 8111.95MP

ARIE CONSTRUCȚII OCUPAT LA SOL = 3577.14

ARIE CONSTRUCȚII DESFĂȘURATE = 5467.68MP

ARIE UTILA CONSTRUCȚII =4100.76MP

POT existent =44.10% CUT existent = 0.674

A

B

c

D

A

B

SUPRAFAȚA TEREN »26l4.66mp

ARIE CONSTRUCȚIE «T307.33mp

AC 0. =5229.32mp

AU. -J660MP

P.O.T. -50.00*

CU.Tmax -2.00

SUPRAFAȚA TEREN »2l14.53mp

AME CONSTRUCȚIE «1057.2mp

AC 0. -4229.06mp

AU. =402aiP

P.O.T. - 50*

C.U.T max= 2.00

SUPRAFAȚA TEREN -1391.59mp

ARIE CONSTRUCȚIE > 695.90rp

A.C D. -2783.l8mp

A.U.-1948.22MP

P.O.T. - 50.00*

CUT mox -ZOO

SUPRAFAȚA TEREN -1753.8mp ARIE CONSTRUCȚIE - 876.5mp

A.C 0. -3507.60mp

P.O.T. - 50.00*

C.U.T -ZOO

SUPRAFAȚA TEREN =2614.66mp

AR£ CONSTRUCȚIE -1309.57mp

AC 0. -1776.23mp

AU-1243.36MP

PAT. =50.08*

CUT =0 500

SUPRAFAȚA TEREN =2114.5mp

ARIE CONSTRUCȚIE - 951.12mp

AC 0. - 1494.63mp

AU. - I238.7MP

P.O.T. - 44.5*

C.U.T -0.58

suprafața ARIE CON.-i A.C D -«

ARIE UT1A< PAT - î C.U.T -ci