Hotărârea nr. 227/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CULT ORTODOX, ZONA CONSTANTA SUD, AL. VETERANILOR NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 1510 MP, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI

ROMANIA


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ANSAMBLU de CULT ORTODOX,

zona Constanța Sud, al. Veteranilor nr. 11, teren în suprafață de 1510 mp, atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05,10,2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 116028 / 13.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 115707/13.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE ANSAMBLU de CULT ORTODOX, zona Constanța Sud, al. Veteranilor nr. 11, teren în suprafață de 1510 mp, atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 112885, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 144687 așa cum rezultă din încheierea nr. 61942/2009 eliberată de OCPI Constanța, aparține domeniului privat al municipiului Constanța, fiind atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia « Sfinții Mucenici Epictet și Astion », conform HCLM nr. 408/2001 și HCLM nr. 420/2009.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia « Sfinții Mucenici Epictet și Astion », Direcției Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 227 / 05.10.    2010

PUD ANSAMBLl

BISERICA SF. I STRADA VETEI

2. REGLEMENTAFBILANȚ TERITORIAL TEREN AFERENT PAROHIEI

TERITORIU AFERENT

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

*

CONSTR. DE CULT ORTODOX

76,00

8,03

539 50

41,88

TROTUARE

,01.82

7.23

SPATII VERZI

800,00

39.74

258,64

19,08

AlEI, PLATFORME, PARCAJE

83 68

5,84

448,22

31.83

TEREN NEAMENAJAT

750,38

40.70

TOTAL ZONA STUDIATA

,810.00

100,00

1408.18

,00.00


LEGEN


INDICI URBANISTICI PROPUȘI


SC mln = 589,50 mp SCD miri = 837,10 mp POTmln =41,86% CUTmin =0,594


SC max = 689,76 mp SCD max = 1.214,36 mp

POT max = 49,00 %

CUT max = 0,862,MBLU DE CULT ORTODOX


A SF. EPICTET SI ASTION, CAPELA MORTUARA, CASA DE PRAZNUIRE, IMPREJMUIF VETERANILOR - CONSTANTA


ENTARI URBANISTICE


■ ■eranilor


‘ mortuara C1


PRAZNUIRE


Pr°Pr. IzetAmet


EN D A

ZONEI STUDIATE PROPRIETATE PAROHIE IENT PROPUS

RUCTII EXISTENTE MENȚINUTE 3 INDICATIV AL CONSTRUCȚIILOR PROPUSE CONSTRUCȚII LOCUINȚE

VERDE

: IN COMSTRUCTII SI TROTUARE

ATFORME/PARCAJE


s.c. ARHICO CONSULTING s.r.l.

C-ta, Str. Mlrcea cel Batran nr. 141. Bl. MS1, Sc. A. Ap. 12.EL2 Nr. Inreg. Reg. Comertulul.J13 / 3011 / 2007;CUI RO. 22370160 Fax: 0341 /171764, Telefon: 0341 /171765

Beneficiar: Parohia Sfinții EPICTET sl ASTION Denumire proiect:

ANSAMBLU CULT ORTODOX - Biserica

Capela mortuara, Casa praznuire, împrejmuire str. Veteranilor CONSTANTA

Proiect

Nr.

1/2010

SEF PROIECT

Arh.R STANESCU

Scara:

1:200

Titlul planșei:

Faza

P.U.D

PROIECTAT

Arh. R. STANESCU

REGLEMENTARI URBANISTICE

DESENAT

Arh. R. STANESCU

A

sept 20,0

A4