Hotărârea nr. 226/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. EC. TEODOROIU, STR. SOVEJA, UNIRII, ALEEA CAROSABILA ACCES BL. PS5, TEREN IN SUPRAFATA DE 12696,75MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA D.ECLINCI COSMIN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ec. Teodoroiu, str. Soveja, str. Unirii, Aleea carosabilă acces bl. PS5, teren în suprafață de 12696,75mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.102.010. Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 120389/23.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de

arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 119717/23.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui CLINCI DUMITRU înregistrată sub nr. 119717/22.09.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr.36400/16.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (l) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ec. Teodoroiu, str. Soveja, str. Unirii, Aleea carosabilă acces bl. PS5, teren în suprafață de 12696,75mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui CLINCI DUMITRU și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

'    1 n

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

GEORGESCU DANIEL    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 226 / 05.10. 2010

P.U.Z. STR. ECATERINA TEODOROIU - LA NORD, STR. SOVEJA - LA SUD, STR. UNIRII - LA EST, ALEE CAROSA- BILAiACCES BL. PS5 - LA VEST

ANEXA LA HCLM NR.226/05.10.2010