Hotărârea nr. 224/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. FLORILOR, STR. FULGERULUI, STR. ANDREI MURESAN, STR. BIRUINT'EI, TEREN , IN SUPRAFATA DE 13968,75MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE CRISTIAN LACRAMIOARA;


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Florilor, str. Fulgerului, str. Andrei Mureșan, str. Biruinței, teren în suprafață de 13968,75 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.1 C2Q10.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 116463/14.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.l 14722/14.09.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dnei. CRISTIAN LĂCRĂMIOARA IONELA înregistrată sub nr. 114722/08.09.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. 59660/2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (l) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Florilor, str. Fulgerului, str. Andrei Mureșan, str. Biruinței, teren în suprafață de 13968,75 mp.    .

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dnei. CRISTIAN LĂCRĂMIOARA IONELA și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

GEORGESCU DANIEL

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.224    /05.10. 2010


P.U.Z.

STRADA FI si STRADA nr.,59660/0

r f

H i r

—L-—'

Profil stradal £


<•


LEGENDA:

• ••limita ;

---- LIMITA .

IZRL2Bt ZONA LC

I ■■ 1 CIRCUL/ L_ TROTUA I *    - SPATII V

ACCESE

--AMPLA!

se va fs

INDICATORI URB.

A. PENTRU CONST DESFIINȚAREA ■ P.O.T. = max

-    P.O.T. = max

B PENTRU LOTURI

-    Extinderea cons (bucatanc. baie,

-    Supraetajarea c

-    C. U. T. = max

-    C.U.T. max.-

Regim maxim da

S.C. ARHITE

PROIECTAT

arh. Nc

DESENAT

arh. Nc

SEF PROIECT

arh No


J.Z. “ZONA DELIMITATĂ DE STRADA FLORILOR, ADA FULGERULUI, STRADA ANDREI MURESANU PRADA BIRUINȚEI”, conform aviz de oportunitate 9660/03.05.2010


I stradal A-AIDA :

BILANȚ TERITORIAL PROPUS ZRL2B


• LIMITA ZONEI STUDIATE

S teren=13 968,75mp Sc IM3X.=7 682,B2mp Sd max=27 937,5mp P.O.T. max=55% C.U.T. max=2,00_


- LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT J; ZONA LOCUIRE/ FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

J CIRCULAȚII CAROSABILE 3 TROTUARE

3 SPATII VERZI AMENAJATE ACCESE AUTO

AMPLASARE CONSTRUCȚII FATA DE ALINIAMENT TEREN -se va face pe minim aliniamentul terenului către strada;

\TORI URBANISTICI -ZRL2B:

TTRU CONSTRUCȚIILE NO! REALIZATE PE PARCELE LIBERE SAU CARE DEVIN LIBERE PRIN

5F1INTAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

O. T. = max. 50% pentru parcele libere cu suprafața mai mare de 200mp

O. T. = max. 55% pentru parcele libere cu suprafața mai mica de 20Omp

ITRU LOTURILE CONSTRUITE CU P 0 T. mai mare de 55%. SE ADMITE-

tinderea construcțiilor parter existente cu spatii anexa care au ca obiect imbunatatirea condițiilor de locuire catarie, baie. grup sanitar, centrala termica, etc.) prin majorarea cu 10% a P.O. T. existent; praetajarea cu un nivel a clădirilor parter existente, cu pastrarea P O. T. existent;

U. T. = max. 2,00 PENTRU CONSTRUCȚIILE NOI REALIZATE PE PARCELE LIBERE SAU CARE DEVIN LIBERE PRIN DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTEI

U. T. max.=1,5 -PENTRU LOTURILE CONSTRUITE CU P.O. T. mai mare de 55%, se admite supraetajarea cu un nivel a clădirilor parter existente;

i maxim de ina1time=max. P+2E

ARHITECTONIC S.R.L.

A    ’

PROIECT P.UZ- “ZONA DELIMITATĂ DE STRADA FLORILOR STRADA FULGERULUI. STRADA

ANDREI MURESANU SI STRADA BIRUINȚEI'. conform aviz de oportunitate nr. 59660/03.05.2010 BENEFICIAR CRISTIAN LACRAMIOARA IONELA ADRESA 8tr. Biruintoi. nr 115 A lot I.Constanta

NUMĂR

PROIECT

18//2010

arh Noela ENE

\ iJ. Scara

DENUMIREA PLANȘEI

REGLEMENTARI

Fata: P.U.Z.

arh Noela ENE I

1:500

PLANȘA

U6

arh Noela Ene

JAate 07.2010