Hotărârea nr. 223/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORITA, STR. LACULUI, AL. MAGNOLIEI SI AL. BRANDUSELOR, TEREN IN SUPRAFATA DE 37810 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE GREAVU SORIN

ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Miorița, str. Lacului, al. Magnoliei și al. Brândușelor, teren în suprafață de 37810 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 115094 / 09.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 114807/08.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui. Greavu Sorin Constantin înregistrată sub nr. 114807/08.09.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 39249/22.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) „lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Miorița, str. Lacului, al. Magnoliei și al. Brândușelor, teren în suprafață de 37810 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Greavu Sorin Constantin, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Georgescu Daniel

CONSTANȚA

NR. 223    / 05.10.    2010Dl I"7 PLANURBANIST,C

I UZ- ZONAL PARCELARI TOMIS III AL. VOINICULUI NR. 4BLEGENDĂ


----Limita zone

---Aliniament propus

A Acces auto

I I I ZRL2 - Zona locuințe individuale

_    H™x=P+2+M (POT ™«=50,0%; CUT™, =2,00)

L,,l_I Lot Str. Lacului nr 20 - locuința individuala

Hmax=D+P+1E(POTmax=80,0%; CUTn«x=2.40) - cf. HCLM 169/2008

l,. I I Lot 6, Al. Voinicului - locuințe colective

Hmax=P+4+5E (POTm«x=53,9%; CUTmax=3,23) - cf. HCLM 408/2007

W I Lot 1+2, Al. Voinicului - locuințe colective, parcelata

Hmax=P+7+8E (POTrax=57,0%; CUT,™ =6,08) - Cf. HCLM 617/2007

BEBdO ZRL4 - Zona locuințe colective propr. privata

_    Hmax=P+3+4E (POTmax=30,0%; CUTmax = 1,50)

■EZD ZRC - Zona dotări aferente clădiri de interes public, culte H max=P inalt (POT max = 20,0%; CUTmax-0,20)

MW Circulații carosabile existente / propuse

I—M Circulații pietonale existente / propuse

L .--//Z.-I Construcție proiectata


PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC SC. 1:200ZRC


ZRL2


TOTAL


=22.917 m’S, = 1.649 m’S, =13.303 m’S, =37.869 m’ = 30,0 % POT = 20,0 % POT = 50,0 %

= 1,50 CUT = 0,20 CUT = 2,00


POT = 36,5 % CUT = 1,62


Hmax—P inalt


Hmax=P+2+M


IAN GROUP S.R.L


DATA Iun" 10


SCARA

1:100C

143A, Cam. 603, CONSTANȚA .'41,555005, ht 277

ORC J13/8149/2004 CUI RO16909733

BENEACIAR

Greavu Sorin

PRNR

30/2009

DENUMIREA

FAZA

PUZ Parcelari Tomis III

Al. Voinicului nr. 4b

P.U.Z.

TITLUL PLANȘEI

PL NR

Reglementari

P2