Hotărârea nr. 222/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU, STR. MARGARITARELOR, BL. 20 SI CIRCULATIE CAROSABILA TEREN IN SUPRAFATA DE 6200MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE BALAN MARGARETA

cO*s'A^, ROMANI A

© Sifeț! O


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Alexandru Lăpușncanu, str. Mărgăritarelor, bl. 20 și circulație carosabilă,

teren în suprafață de 6200 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10.2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 115043/09.09.2010. raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 114259/08.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dnei. Bălan Margareta Antoneta înregistrată sub nr.

1 14259/07.09.2010. precum și Avizul de oportunitate nr. 56071/23.04.2010 al Direcției Urbanism;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd.

Alexandru Lăpușncanu, str. Mărgăritarelor, bl. 20 și circulație carosabilă,

teren în suprafață de 6200 mp. conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dnei. Bălan Margareta Antoneta, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 222 J 05.10.    2010

P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC

ZonalELABORARE PUZ PENTRU ZONA CUPRINSA INTRE:

LA NORD - BRETEA DE CIRCULAȚIE AUTO. IA SUD - BLOC 20, LA EST - BULEVARDUL ALEXANDRU LAPUSNEANU,

LA VEST • STRADA MĂRGĂRITARELOR

A3 REGLEMENTARI

Situație de ansamblu

BILANȚ TERITORIAL_

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.: SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studidata prin PUZ = 6 200mp din care:

-    S totala. ZRL5 = 2616.25 mp

-    S străzi adiacente=2575 mp -S trotuare = 1008.75 mp

BILANȚ TERITORIAL_

ZONA ZRL 5-EXISTENT-SUPRAFAȚA TOTALA TEREN = 2616.25mp din care:

-S construita = 614.71 mp - S desfășurată = 5099.42mp -P.O.T. mediu = 23.50%

-C.U.T. mediu = 1.95

BILANȚ TERITORIAL_

ZONA ZRL 5 -PROPUNERE-SUPRAFATA TOTALA TEREN = 2615.25mp

-P.O.T. = 50.00%

-C.U.T. = 2.50.


UTILITĂȚI

I—»-.....I • Rețea de energie eiectra

I -..... I - Rețea sutterana de apa si


SC. PROIECT COHPANY CONSTRUCT SRL Bdut TOHIS.NR. 143*,Et ,10,Co«isro 1010 (Incinta Institut proiectări]

TEL.0724221187 TEL/FAX:0341Z482390


fckinistrotor

k KWSIKIM

Prvleclat

MMJ MfTlB

Oner-at

kx «LUA» Elfii

//dri.


PUZ «mai iau («as» ant ut no - mie» ut alaun P AUTO. LA StC - BAOt 20. LA EST -    AiElUCriJ LARISU».    ,

t* «ESI - STRADA NAKJUaTAMlO!


BALAN MARGARSTA-ANTCNETA Ce'sîrS ts-dJ Alexandru Lapueneanu, w 195A


REGLEMENTARIFAZA

P.U.Z.


Nr.A03