Hotărârea nr. 221/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SUCEAVA, STR. ADAMCLISI SI AL. HERACLEEA, TEREN IN SUPRAFATA DE CCA 14050 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE PISTIREANU STILA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Suceava, str. Adamclisi și al. Heracleea, teren în suprafață de cca 14050 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța,\ntrunit în ședința ordinară din data de 05.10

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 115039/09.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 110035/08.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui. Pistireanu Stila înregistrată sub nr. 110035/25.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 33061/09.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) „lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Suceava, str. Adamclisi și al. Heracleea, teren în suprafață de cca 14050 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Pistireanu Stila, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Georgescu Daniel CONSTANȚA

NR. 221 / 05.10.    2010


Parter


Parte


Parter


Parter


REGLEMENTARI-BILANȚ TERITORIAL    /    S „„

ZONA1

ZON/    *

b .. 7

Suprafața teren ■ 43630 mp

Supt ifata teren ■ 5641 mp

Suprafața construita propusa = 340.00 mp

Suprafața construita propusa = 3660 mp

Suprafața desfasurata propusa = 1420.00 mp

Supr.-ta desfasurata propusa = 10.980 mp

SupKL

POT propus " 77.92 %

POT propus-64%

POT propusei

CUT propui"3.25

CUT propus "1.94

CUT propui -HI

Regim de înălțime: 5+P+3E

Funcțiune clădire propusa: IMOBIL S+P+3E -locuințe colective cu restaurant la parter sl cu spațiu instltutle flnandar-bancara la et.1

Regi: de înălțime: P+2

Func: nl propuse: SPATII COMERCIALE, INSTTTUni FINA IARBANCARE

Regim de Inaltlna:

Funcțiuni propu i


Biata: zona i+zona2+zona3

rOTALA-1404730 mp

ilta propusa TOTALA= 7.013 mp


■ 49%


■ 1.95


RUR


Dumitru P. NACH1U


S.C. PROIECT UNIQUE CONSTANTA tel: 0729 043 553 Agministfoto'

Proiectat


DE

^/O.QJPT'-CONSIUUL LOCAL CONSTANTA NICOLAE STERE si PISTIREANU STiLA COnstonto, Str SUCEAVA, Nr. 2E litiu proiect:    pian uewrtrc 7c«*tc'«»r

aporii itnt* UCei/O9.CiîC1O Dw^ore ceneUuet* •re.rno a cons-^are iwoei s»p.m -    colective cu rettcwo*. «

porter a »p naHtute tmonoy-ccnccrc la •’ ’


Titlu plonso:


REGLEMENTARI URBAN1S1CE ac 1:500


PR. NR 10/2009


FAZA

P.U.Z.


PLANȘA

02

PLAN URBANISTIC ZONAL Efectuare PUZ - conform aviz de oportunitate nr. 33061 / 09.03.2010 - pentru teritoriul delimitat de Aleea Heradeea la est, str. Adamclisi la sud si str. Suceava la vest CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E CU RESTAURANT LA PARTER SI SP.INSTITUTIE FINANCIAR-BANCARA LA ET.l str. Suceava nr. 2E, Constanta, jud. Constanta proprietari Nlcolae Stere si Pistireanu Stila

LEGENDA;

Zona studiata ■ 23ha limita zona studiata limita proprietate

construcții existente - locuințe colective construcții existente - spatii comerciale Instttutll flnandar-bancare construcție propusa - IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E CU RESTAURANT LA PARTER SI SP.INSTTmmE FINANCIAR-BANCARA LA ET.l spatii verzi    |lj

drculatle pletonala , circulație auto