Hotărârea nr. 220/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. IC BRATIANU, ALEE CAROSABILA CE DESERVESTE BL. MA3-MA4-MA5, INTR. IC BRATIANU, POD CF, TEREN IN SUPRAFATA DE 11015 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, alee carosabilă ce deservește bl. MĂJ-MÂ4-MA5, intr. IC Brătianu, pod CF, teren în suprafață de 11015 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05 • fO

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 110633 Z 27.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 109888 / 27.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și ale HCLM nr. 731/2008, privind modificarea HCLM nr. 275/2007 pentru aprobare PUD - construire imobil D+P+7-8E - locuințe și comerț;

Văzând solicitarea SC GEPLAST SRL înregistrată sub nr. 109888 / 25.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 32726/09.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, țepublicată.

.. £ -HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, alee carosabilă ce deservește bl. MA3-MA4-MA5, intr. IC Brătianu, pod CF, teren în suprafață de 11015 mp, conform documentației anexate care lăce parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate a persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC GEPLAST SRL, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 220    / 05.10.    2010PLAN URBANISTIC ZONAL

a PENTRU ZONA CUPRINSA INTRE: LA NORD • BULEVARDUL I.C.BRATIANU, LA SUD - ALEE CAROSABILA CE DESERVEȘTE BLOCURILE MA3, MA4, MAS, LA EST - ZONA CASE DESERVFTA DE INTRAREA I.C.BRATIANU, LA VEST - POD DE CALE FERATA

3.1

REGLEMENTARI, ZONIFICARE SI CIRCULAȚII


LEGE N DA

LIMITA PUZ

ZONA AFERENTA CIRCULAȚIILOR PIETONALE ZONA AFERENTA CIRCULAȚIEI CAROSABILE SENSURI DE CIRCULAȚIE

SPATII COMERCIALE LA PARTER

| CONSTRUCȚII EXISTENTE / TERENURI AFERENTE

•/, tor n M 9 DRJÎJC A 5 i- D?41-»<JX ta :

L-mci‘ lc<rdOr3Sl’nk ro

J

F?AN URBANISTIC ZONAL pentru teren J deLmtac de xU IC Bratanu, alee orosrtb cate» tem, urare» i.C totan.


1 SPAȚIU VERDE DE UTILITATE PUBLICA

SPAȚIU VERDE FARA UTILITATE PUBLICA (RAMBLEU C.F.)

► ACCESE EXISTENTE 0 MAXIME LOCALE

PROPUNERI - REGULAMENT

PRIMĂRIA CONSTANTArr

DO

ipo

3    ST

co

J

-1

TL


BILANȚ TERITORIAL - SITUAȚIA PROPUSA

ZONA FUNCȚIUNILOR COMERȚ MICA PRODUCȚIE, SERVICII (ZSi)

600 mp

ZONA MIXTA DE LOCUINȚE CU COMERȚ LA PARTER (ZRT. ZRLC»)

3.270 mp

DIN CA Kt    UOCUINTE INDIVIDUALE    (ZRT)

2 .576 mp

POT PROPUS (mediu) = 40 %. C.U.T. PROPUS (mediu) = 2,0

LOCUINȚE COLECTIVE (ZRLC»)

694 mp

ZONA SPATII VERZI CU UTILITATE PUBLICA

174

ZONE CU CARACTER INDUSTRIAL GOSPODĂRIE

469 mp

ZONA CIRCULAȚII

6 502 mp

OIN CARE    CAROSABILE

5245 mp

PIETONALE

1257 mp

TOTAL PUZ

11.016 mp


RANUR8WKT1C ZONAL

W.PtO'CT:

10/2010

DATA

07 JOII

34

sau.    1500

TBuptra

3.1

REGLEMENTARI

ZON1F.CARE SI CIRCULAȚI]

am lUVO. Georgeso.


De®1 2

em LautrtL Georgwcj


1

□ CAROSABIL PROPUS PIETONAL PROPUS

2

• • • AMENAJARE TRASEU PIETONAL

EDIFICABIL IN REGIM DE CONSTRUIRE DISCONTINUU

DELIMITARE UTR-Urt

—    — ALINIERE CORESPUNZĂTOARE REGIMULUI DE ÎNĂLȚIME

--------ALINIERE LATERALA.

> ACCESE PIETONALE PROPUSE ACCESE CAROSABILE PROPUSE || CREȘTEREA REGIMULUI DE ÎNĂLȚIME