Hotărârea nr. 22/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ-INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA, DIFUZARE PRESA, BIROURI SI SPATII ANEXE, DJ 156, EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PARCELA 610/5, TEREN IN SUPRAFATA DE 45000 MP, PROPRIETATE SC ASOCIATII SRL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal

INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, DIFUZARE PRESĂ, BIROURI ȘI SPAȚII ANEXE,

DJ 156, extravilanul municipiului Conatanța, parcela 610/5, teren in suprafață de 45000mp, proprietate SC ASOCIAȚII SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 05.020(290

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, DIFUZARE PRESĂ, BIROURI ȘI SPAȚII ANEXE, DJ 156, extravilanul municipiului Conatanța, parcela 610/5, teren in suprafață de 45000mp, cu asigurarea a 708 locuri de parcare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele ENEL ELECTRICA nr. 9021066/2009, RAJA nr. 399/14341/2009

Terenul este proprietate SC ASOCIAȚII SRL conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr.311/28.02.2007 de notar public Ruxandra Luminița Darie

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC ASOCIAȚII SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 2 2    /05.02. 2009