Hotărârea nr. 219/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BRAVILOR, STR. GLADIOLEI, STR. OSTROV, TEREN IN SUPRAFATA DE 3500 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

< ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Bravilor, str. Gladiolei, str. Ostrov, teren în suprafață de 3500 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10.2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 110945/27.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 109120/27.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui. Dinu Doru înregistrată sub nr. 109120/23.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 54859/21.04.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Bravilor, str. Gladiolei, str. Ostrov, teren în suprafață de 3500 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Dlui. Dinu Doru, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 219 / 05.10.    2010

rLAN UKBANI

PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR,-BRAVI LOR, SI STR. OSTROV LA VEST.

z

---LIMITA ZONEI STUplÂTE

P---1 limita terenului aferent locuinței

L___J PROPUSE S.= 78,00mp

locuințe existente DOTĂRI EXISTENTE STRĂZI sLtROT^ARE EXlSȚ MENAJATE

FRONT PROPUS


IMU H. MAX.= P+2


' ALINIAMENT PROPUS 2,00 m.—4,00 m. PARCAJE PROPUSE


BILANȚ 'TERITORIAL


S.TEREN = 3,500 mp.


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

RODICA UNGUREANU TNA 5657 EFORt SUO. STR CIOSCA, NR IO


A.C.= 2100 mp-A.D= 6500 mp POT= 60%

CUT= 1,85-2


;ef pRotcr


«TOCMI!


DESENAT


NUME


AIURA


CARH. R UNGUREANU


ARH DONA PQENARU


NG E UNGUREANU


SCARA

1:500

Ț“boto

08/2010


Beneficiar DINU DORU

Adresa CONSTANTA, STR, GLADIOLEI, NR 6A

Thu proiectului ELABORARE PUZ ZONA DELIMITATĂ DE STR BRAVILOR, STR GLADIOLEI SI STR OSTROV-CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR 54859/2104 2010


Titu planșei PLAN REGLEMENTARI

URBANISTICE ZONIFICARE


Poza

PUZ


PI n

A2