Hotărârea nr. 218/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. PETRU- VULCAN, STR. ION VODA, BD. MAMAIA SI ALEE CAROSABILA, TEREN IN SUPRAFATA DE 7222 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Petru Vulcan, str. Ion Vodă, bd. Mamaia și alee carosabilă,

teren în suprafață de 7222 mp, proprietate a persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 105883/12.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 105634/11.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea dlui. Iașar Bechir înregistrată sub nr. 105364 / 11.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 42228/25.03.2010 al Direcției Urbanism ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Petru Vulcan, str. Ion Vodă, bd. Mamaia și aice carosabilă, teren în suprafață de 7222 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea rezoluției comune a Comisiei municipale de amenajarea teritoriului și urbanism și, respectiv, a Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - nr. 2, așa cum este stipulată în avizările anexate.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Iașar Bechir și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 218 / 05.10. 2010


Ț."

P


W-'

* 'c

ry

1

ik-4 k

8

p

p

U -

tei

>

<p»

£

"STRADĂ---LIMITA ZONEI STUDIATE

TERENULAFERENT OBIECTIVULUI PROPUS. S.TEREN=135,00 mc. CIRCULAȚII CAROSABILE SI Pl£ -TONALE In AFARA ZONEI ^TUOIATE. DOTĂRI EXÎSTENTE

BiLANT TERiTO

RIAL PROPUNERE ZONÎFÎCARE

PARCELA.. P» 2"

PARCELA ..P»6"

total

S.TEREN = 6300 mp POT = 50%

C.U.T. = 2

S.TEREN = 920 mp RO.T. =70%

C.U.T.= 4,9

S.TEREN =7220 mp. P.O.T.= 52 %

CUT= 2,0


'V-l. PARCAJE PROPUSE


UtA.SE,


Ur


Xuforizofea^ccâ^ior «£-•' construire, s^v.a fa în/bazai unjui ?Uffi~-Sfejmpune.asigur - ■■Tfclpâw'fîLor de parat


îdcÂDRAPf


IN LOCALITATE


FICARE


=7220 mp.


PÂR^ELA.^2" LâCUÎNȚt^DMDUALE CU /A raax = P+2eT$E, CONSTRUITE ÎN .REGIM IZOLAT SÎ/SAU * însIruFt, ' '

i ffjox-=50 % C.U.T max .= 2 ’ PARCELA „P46"

LOcâîNTE COLECTIVE Si DO-

^TârWfront la b-dul mamaia.

H.max.=~P+-Ș ETAJE r J^OTmcjx.=70% C.U.T.max.=4,9

>—'—

i——~*

ALINÎAMENT PROPUS PENTRU FRONTUL

sz

ELABORARE PU.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT STRADA PETRU VULCAN LA NORD, STRADA ION B-DUL MAMAIA LA EST SI ALEEA CAROSABILA LA VEST


ce


TNA 1023


OAR. FILIALA DOBROGEA-CONSTANTA BBOU INDIVCUAl DE ARHTECTURA

f ARH. DOINA POENARU

007/2002    ,    _'_

Semnătură Soare


NUME


:SEF PROIECT


PROIECTAT


desenat


ARH DOINA POENARUl


ARH DOINA POENARL


ARH DOINA POENARU


1:500

Beneficia^    ÎAȘAR BECHIR

Titlul proiectului; CONSTRUIRE LOCUINȚA D*P+2Et. STR ION VODĂ NR.*8' Locafitateo CONSTANTA

Proiect nr

5/2010

Faza

P.U.Z.

Titlul planșei    ,

REGLEMENTARI . . URBANISTICE -ZONIFICARE

5lon$a nr

A2