Hotărârea nr. 216/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCLM ILL. 199/06.09.2010 "PRIVIND EXTINDEREA RARA LICITATIE PUBLICA CU 56,71 MP, A SUPRAFETEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ILL. 73073/07.06.2002, INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU S.C. GOLD CONSULT S.

ONSTAN/^


Romania
Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind modificarea art.2 din HCLM nr.199/06.09.2010 “privind extinderea fara licitație publica, cu 56,71 mp, a suprafeței contractului de concesiune nr.73073/07.06.2002 incheiat de Municipiul Constanta cu SC Gold Consult S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de 05.10.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr. 122529/29.09.2010, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr. 121289/27.09.2010;

Având in vedere HCLM nr.199/06.09.2010 privind extinderea fara licitație publica cu 56,71 mp a suprafeței contractului de concesiune nr.73073/07.06.2002 incheiat de Municipiul Constanta cu SC Gold Consult S.A. “.

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit.c, alin.5 lit.b, a art.l 15 alin. 1 lit.b si art.123 alin. 1, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba modificarea art.2 din HCLM nr.199/06.09.2010, respectiv anexa ce constituie Raportul de Evaluare intocmit in conformitate cu prevederile HCLM nr.35/2002, ca urmare a eratei prezentate prin adresa nr.l 14292/07.09.2010 de către evaluatorul autorizat si a noului raport de evaluare inregistrat sub nr.l 19157/20.09.2010, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.199/06.09.2010, raman neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiara, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 2 4 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

GEORGESCU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CONSTANTA

NR.. 2.1.6........./. .0.5. ,.I Q... 2.0X0..

ANEXA nr. 1


Comparația directă pentru teren - grila de piață

Element de comparație

Proprietatea

subiect

Proprietăți comparabile

Comparabila A

Comparabila B

Preț (EUR / EUR/mp)

4.800.000    400

450.000    450

Sursa de informare

Domus Grup

Generic House

Tip de tranzacție

ofertă

ofertă

Corecție

-20% -80

-20%    -90

Preț corectat <EUR/mp)

320

360

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

Corecție

0% ()

0% ()

Preț corectat (EUR/mp)

320

360

Condiții tle finanțare

cash

cash

cash

Corecție

0% | 0

0% | 0

Preț corectat (EUR/mp)

320

360

Condiții de vânzare

independent

similar

similar

Corecție

0% 0

0% 0

Preț corectat (EUR/mp)

320

360

Condiții de piață

septembrie 2010

iulie 2010

iulie 2010

Corecție

-3%    -10

-3%    -11

Preț corectat (EUR/mp)

310

349

Caracteristici imobil

# Suprafață (mp) *

538

12.000

î.ooo

Corecție

8%    |    25

2%    |    7

# Deschidere - D/L

21,12 m / 0,8

42 m / 0,15

20 m / 0,4

Corecție

5%    |    16

2%    |    7

# Restricții impuse de certificatul

S+P+4E existent

max. P+8E

max. P+7E

de urbanism

Corecție

-5%    -16

-5%    -17

# Amplasare față de bd. Mamaia

la bd. Mamaia

rândul 2 de la bd. Mamaia

rândul 2 de la bd. Mamaia

Corecție

2% 6

2%    7

Total corecții caracteristici

31

<•»

3

Preț corectat (EUR/mp)

341

353

Val. absolută

47 EUR/mp

21 EUR/mp

Corecție absolută

0/

/o

14.6%

5.8%

Număr corecții

5

5

Adoptăm valoarea cu cele mai mici corecții (%):

Comparabila B

Cursul BNR din data:

01.09.2010

4,2597 lei/EUR

Valoarea unitară proprietate estimată:

350 EUR/mp

1.491 lei/mp

Valoare de piață estimată teren:

0 lei

Suprafața evaluată

56,71 mp

Valoare unitară corectată

350 EUR/mp

1.491 lei/mp

Valoare de piață estimată teren, rotunjită:

19.800 EUR

84.300 lei

Perioada, conform Legea 511/1991, art. 17

25 ani

Redevență anuală pentru diferență teren

792 EUR

3.373,68 lei

Redevență trimestrială

198 EUR

843,42 lei

Explicitarea corecțiilor:

pentru tipul tranzacției se scad 20% din valoarea de ofertare, datorită dificultăților cu care se confruntă piața imobiliară autohtonă (lipsa finanțărilor și reducerea drastică a creditării, deprecierea leului în raport cu diversele valute, reducerea numărului tranzacțiilor etc);

pentru condiții de piață se aplică o corecție de -1% /lună de la data actualizării ofertei

pentru suprafețe se aplică o corecție pozitivă cuprinsă între 2 și 8% la terenurile cu suprafațe mai mari decât proprietatea subiect.

pentai deschidere respectiv raportul D/L se aplică o corecție pozitivă cuprinsă întreJ2 și 5% pentru restricțiile impuse de Certifcatul de Urbanism se aplică o corecție de -5%. pentru amplasare față de bd. Mamaia se aplică o corecție de 2%.


ROMCONTROL S.A. București - Departamentul Evaluări


RAPORT DE EVALUARE privind

„ACTIV IMOBILIAR - Teren intravilan”

•    amplasament: județul Constanța, municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 341A -TEREN în suprafață de 56,71 mp.

•    Nota de comandă nr. 111168/30.08.2010

SINTEZA EVALUĂRII

Tipul proprietății: Localizare:

Scopul evaluării: Dreptul evaluat:

Tipul valorii estimate: Evaluator:

Beneficiar-destinatar: Data evaluării:

Data inspecției:

Data raportului: Cursul BNR valabil în Destinația terenului:


proprietate imobiliară TEREN în suprafață de 56,71 mp municipiul Constanța, jud Constanța, bd. Mamaia nr. 34IA. stabilirea redevenței în vederea concesionării.

întregul drept de proprietate

valoarea de piață

SC ROMCONTROL SA București

Primăria Municipiului Constanța

01.09.2010

01.09.2010

01.09.2010

01.09.2010:1 EUR = 4,2597 lei, 1USD = 3,3582 lei

HOTEL conform Certificatului de urbanism nr. 2568/31.08.2010

Situația proprietății Ia data evaluării:

TERENUL intravilan în suprafață de 538 mp din stațiunea Mamaia - careu Rl-19 constituie Domeniu Privat al Municipiului Constanța conform HCLM nr 620/2005 anexa nr. 10, iar parte din acesta - 481,29 mp - face obiectul Contractului de concesiune nr. 73073/07.06.2002, respectiv Actelor adiționale nr. 87570/10.07.2002 și nr. 129158/16.10.2003 iar suprafața de 56,71 mp reprezintă extinderea suprafeței de teren concesionat, ce urmează a fi evaluat. Evaluatorul a analizat documentele din dosarul cu Nota de comandă 111168/30.08.2010 și a procedat la inspectarea directă a locației ce face obiectul prezentului raport. Datele și informațiile respective au fost sintetizate în cadrul cap. 2 si 3 și utilizate pentru efectuarea unei evaluări corecte.

Ipotezele, premisele și condițiile limitative avute în vedere la evaluare sunt prezentate explicit în cadrul cap. 4 al raportului.

De asemenea, la elaborarea raportului, s-au avut în vedere standardele, normele și recomandările Asociației Naționale a Evaluatorilor din Rom"CTEREN INTRAVILAN -56,71 mp, bd. Mamaia nr. .

ROMCONTROL S.A. București - Departamentul Evaluări


Valoarea proprietății ce face obiectul prezentului raport (valabilă la data evaluării) estimată prin metodele de evaluare (adecvate) utilizate - metoda comparației directe pentru teren este.

19.848,50 EUR, respectiv 84.548,66 lei

(exclusiv TVA)


Valoarea unitară: 350 EUR/mp, respectiv 1.490,90 lei/mp

Redevența (conform art. 17 din Legea nr. 50/1991) pentru terenul în suprafață de 56,71 mp

este:

793,94 EUR/an, respectiv 3.381,95 lei/an

sau

198,49 EUR/trimestru, respectiv 845,49 lei/trimestru

Acest raport de evaluare este destinat numai pentru scopul propus și numai pentru uzul destinatarului.

Evaluatorul consideră lucrarea ca fiind obiectivă și corectă.

Prezenta lucrare are caracter confidențial atât pentru client cât și pentru evaluator.

CONSTANȚA Septembrie 2010


TEREN INTRAVILAN -56,71 mp, bd. Mamaia nr. 31 IA, Constanța, Zona I

ANEXA nr. 2

VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ PE BAZA CAPITALIZĂRII / ACTUALIZĂRII VENITULUI

GENERAT DE PROPRIETATE DIN CHIRIE

ELEMENTE DE CALCUL

U.M.

CANTITATE

VALOARE

0

2

2

3

Chiria

EUR/lună

400,00 mp

1.750 EUR

lei/lună

7.454 lei

Venit brut potențial

lei

89.454 lei

Grad de neocupare

% din Venitul brut

-65%

-58.145 lei

Venitul brut efectiv

31.309 lei

Cheltuieli de exploatare

lei

10,0%

3.131 lei

Venit net din exploatare

lei

28.178 lei

Rata de capitalizare, c

-

5,0%

Curs de schimb la data de referință

4,2597

01.09.2010

Valoare proprietate

132.300 EUR

563.558 lei

Valoare proprietate (rotunjit)

132.000 EUR

562.280 lei

Valoare unitară proprietate

331 EUR/mp

1.409,96 lei/mp

Suprafața de evaluat

56,71 mp

Valoare proprietate (rotunjit)

18.771,01 EUR

79.958,87 lei

Perioada, cf. L 50/1991, art. 17

25 ani

Redevență anuală

750,84 EUR

3.198,35 lei

Redevență trimestrială

187,71 EUR

799,59 lei