Hotărârea nr. 215/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI. SI IN REGIM DE INCHIRIERE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, CU TOATE MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Q5,10.2010___

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre și referatul nr.    0^7- c2Q(C al Serviciului Transport Local și

Organizare Evenimente;

Văzând avizul Comisiei nr.3 Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement și avizul Comisiei nr.5 pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi ți în regim de închiriere și Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.e și art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

HCLM nr.464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată ulterior, se modifică și se completează după cum urmează:

Art.l. Se modifica art. 17 din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane/bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta,care va avea următorul conținut:

1. Se stabilește valoarea tarifelor aplicabile in transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi astfel:

-    tariful pe distanta pentru transportul de persoane max 3,50 lei/km

-    tariful pe distanta pentru transportul de bunuri max 7,50 lei/km

2.    Caracterele cu care vor fi inscrise tarifele pe portiera vor fi de min.2,5 cm inaltime/0,5 cm.lățime,pe fundal galben.

3.    Inscripționarea cu denumirea dispeceratului taxi va fi făcută si pe portierele fata ale autovehiculului deasupra inscripționării tarifelor.

Art.2 Se modifica art. 18 lit. b alin 3 după cum urmeaza: „ nerespectarea prevederilor art. 17,referitoare la tariful maximal,inscripționarea tarifelor pe portiera si inscripționarea cu denumirea dispeceratului taxi pe portiere”.

Art.3. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Corp Control și Poliției Municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Camerei Taximetriștilor din Județul Constanța, Asociației Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, a Operatorilor Dispeceri și Taximetriștilor Independenți Filiala Constanța, în mass-media locală, precum și Prefecturii Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


GEORGESCU DANIEL

CONSTANȚA

Data 215/.O5.10.2010_____