Hotărârea nr. 214/2010

HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE

HOTĂRÂRE

PRIVIND ORGANIZAREA ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA A MANIFESTĂRILOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, PRECUM ȘI A ACTIVITĂȚILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de......05.. 10.2010;....................

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre și referatul nr. 116235 din 14.09.2010 al Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente;

Văzând avizul Comisiei nr. 3 - Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement și avizul Comisiei nr. 5 de Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.„c”, alin. 5 lit.„a”, art.123 alin.l și art.115 alin.l lit.„b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 în perioada 01.12.2010 - 30.12.2010 în Parcul Grădina Tomis, situat lângă Primăria Municipiului Constanța, se organizează Parcul de Distracții „Orășelul Copiilor”.

Art. 2 în vederea organizării, în perioada menționată la art.l, a Parcului de Distracții „Orășelul Copiilor” se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat a Parcului Grădina Tomis.

Art. 3 Pentru buna desfășurare a manifestărilor specifice Sărbătorilor de lamă fiecare direcție din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, conform competențelor ce-i revin, va lua măsurile ce se impun asigurării condițiilor optime derulării acestora.

Art. 4 în perimetrul Parcului de Distracții transmis în administrare Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat se aproba desfășurarea următoarelor activități:

-    comerț de mic detaliu;

-    agrement, distracții populare;

-    programe cultural-artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă;

-    campanii promoționale;

-    activități fotografice;

-    servicii de alimentație publică.

Art. 5 Se aprobă, în limita sumei aprobate în buget, achiziționarea cadourilor pentru copii școlari și preșcolari de pe raza municipiului Constanța ce urmează a fi oferite cu ocazia Sărbătorilor de lamă.

Art. 6 Tarifele ce vor fi percepute pentru activități de închiriere căsuțe, comercializare, agrement sau amplasare a diferitelor aparate sau automate și altele vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat.

Art. 7 Serviciul Autorizare Agenți Economici din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va elibera autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat în cadrul perimetrului Parcului Grădina Tomis a activităților temporare stabilite la art.4.

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art. 9 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat, Direcției Financiare, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Corp Control, Direcției Poliție Comunitară, Direcției Gospodărire Comunală și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire, în mass-media precum și Prefectului Județului Constanta spre știință.

Aprobată de un număr de.. ,2.4......din.

.....'.......membri.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Nr...?14..

Constanța