Hotărârea nr. 213/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PE ANUL 2011

ț0"*™*7* românia

JUDEȚUL CONSTANȚA

1' y (0 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2011

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

05.10.2010

-?

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZARE, Referatul de aprobare nr. S 151563/27.09.2010 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, ale art.23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționaribr publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr._,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Publicdc Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2011 astfel cum este prezăzut în

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului J udețului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 2 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 213    / 05.10.2010__


PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Georgescu Daniel


Funcția publică

Nr.

maxim de

funcții

*

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții *

publice care vor fi inființate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate

promovării

Nr. maxim

de funcții publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

10

8

2

0

0

2

0

0

sef birou

3

2

I

0

0

1

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

15

12

3

0

0

3

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

6

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

6

6

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

84

78

6

9

21

9

0

6

inspector clasa I grad profesional principal

45

42

3

24

21

24

0

3

inspector clasa I grad profesional superior

8

7

1

21

0

21

0

1

Total Fineții publice clasa I_

151

141

10

54

42

54

0

10

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

2

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

2

2

o

0

0

o

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

14

12

2

0

8

0

0

2

referent clasa III grad profesional principal

14

12

2

5

12

5

0

2

referent clasa III grad profesional superior

17

15

2

6

3

6

0

2

Total funcții pulice clasa III

45

39

6

11

23

11

0

z

Total funcții publice execuție

198

182

16

65

65

65

o

16

Total funcții publice

213

194

19

65

65

68

0

16

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE