Hotărârea nr. 212/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC CONSTANTA PE ANUL 2011

Romania

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DEVENITURI

SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2010

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința lOrdinara din data de 05.10.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, documentația R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 106451/16.08.2010, raportul Comisiei nr.l buget - finanțe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.l9/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2010 conform anexei nr.l in sensul majorării sumei alocate pentru acordarea de gratuitate la transportul in comun pentru pensionarii cu pensia mai mica de 800 lei cu 1.900.000 lei si pentru lucrările aferente dezafectării liniei de tramvai 101 cu 150.000 lei;

Art. 2.Anexa nr.l face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si Prefecturii Județului Constanta spre stiinta.

Adoptata de un nr. de 24 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Georgescu Daniel

Constanta

Nr.212 / 05.10.    2010

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2009

Prevederi

an

2010

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care :

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

85.400.000

85.450.000

1.Venituri din exploatare din care:

02

84.400.000

83.913.000

a)Venituri din activitatea de baza

03

41.000.000

35.050.000

b)Venituri din alte activitati

04

22.600.000

27.013.000

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

20.800.000

21.850.000

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

20.800.000

21.850.000

- transferuri

08

3.800.000

4.400.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

2.Venituri financiare

12

1,000,000

1.537.000

3.Venituri excepționale

13

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

85.400.000

86.314.000

1 .Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

78.700.000

79.514.000

a) Cheltuieli materiale

16

26.500.000

26.500.000

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.229.000

26.180.500

- salarii brute

18

20.300.000

20.300.000

- contribuție asigurări sociale de stat

19

4.222.000

4.222.000

- ajutor de șomaj

20

144.500

101.500

- contribuție asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr. 150/2002

21

1.205.500

1.200.000

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

357.000

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

144.000

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

213.000

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.500.000

17.900.000

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500.000

500.000

e)Cheltuieli de protocol

28

50.000

43.000

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

310.000

261.000

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

20.000

20.000

h)Tichete de masa

31

2.052.000

2.052.000

0

1

3

3

1) Alte cheltuieli, din care:

32

5.539.000

6.057.500

prestații externe

33

630.000

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

2.Cheltuieli financiare

35

6.700.000

6.800.000

3.Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

37

0

-864000

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII

din care :

38

0

0

- fond rezerva

39

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

40

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care :

42

0

0

a) Rezerve legale

43

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

22.730.100

17.820.500

1. Surse proprii

51

1.094.100

749.500

2. Alocații de la buget

52

21.636.000

17.071.000

3. Credite bancare:

53

0

0

- interne

54

0

0

- externe

55

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0

1

3

3

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

22.730.100

17.820.500

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

22.730.100

17.820.500

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

59

0

- interne

60

0

0

- externe

61

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

I. Rezerve legale

63

0

0

II. Rezerve statutare

64

0

0

III. Alte rezerve

65

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXAI

la HCLM nr. 212/2010