Hotărârea nr. 21/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ-INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE PARC AUTO-EXPO, SHOWROOM,SPALATORIE SI SERVICE AUTO, COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZIT DJ 156, PARCELA 606/8 SI 606/9, TEREN IN SUPRAFATA DE 39500 MP, PROPRIETATE SC ASOCIATII SRL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE PARC AUTO-EXPO, SHOWROOM, SPĂLĂTORIE SI SERVICE AUTO, COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SI DEPOZIT str. D.I 156, parcela 606/8/1, 606/8/2 și 606/9/1, 606/9/2 teren in suprafață de 39500 mp, proprietate CÎR.IALIU CRISTIAN MĂRICEL

Consiliul Ixjcal al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 05 < 03)0*8 010

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare

urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului I76/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Sc aprobă Planul Urbanistic Zonal -INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE PARC AUTO-EXPO, SHOWROOM, SPĂLĂTORIE SI SERVICE AUTO, COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SI DEPOZIT str. DJ 156, parcela 606/8/1, 606/8/2, 606/9/1, 606/9/2, teren in suprafață de 39500 mp, cu asigurarea locurilor dc parcare in incinta, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din următoarei avize: ROMTELECOM nr. 1422/2009 și ENEL ELECTRICA nr. 15323/2009

Terenul, in suprafață totală de 39500 mp, este compus din:

-    teren in suprafață de 4486 mp, reprezentând parcela A606/8/1 identificat cu nr. cadastral 18506, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101071 așa cum rezultă din încheierea nr.70400/2007 eliberată de OCPI Constanța

-    teren in suprafață de 5515 mp reprezentând parcela A606/8/2 identificat cu nr. cadastral 18507, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100923 așa cum rezultă din încheierea nr.70403/2006 eliberată de OCPI Constanța; parcelele sunt proprietatea lui CÎRJALIU CRISTIAN MĂRICEL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1103/2007 dc notar public Manea Magdalena

-    teren in suprafață de 14.274.65 mp reprezentând parcela A606/9/1 identificat cu nr. cadastral 19116/1, lotl, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 5451 1 așa cum rezultă din Încheierea nr.12716/2006 eliberată dc OCPI Constanța

-    teren in suprafață de 15.225,35 mp reprezentând parcela A606/9/2 identificat cu nr. cadastral 19117/1, lot 2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54510 așa cum rezultă din încheierea nr. 12716/2006 eliberată de OCPI Constanța; parcelele sunt proprietatea lui CÎRJALIU CRISTIAN MĂRICEL conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1423/2006 de notar public Ruxandra Luminița Darie.

Investiția, este realizată de SC ASOCIAȚII SRL, existând un antecontract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1122/2009 de notar public Piele Cristina Florentina între Domnul CÎRJALIU CRISTIAN MĂRICEL și SC ASOCIAȚII SRL

Art. 2 - Serviciu, Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC ASOCIAȚII SRL, numitului CÎRJALIU CRISTIAN MĂRICEL în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ^5Consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Visan George    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.21    / 05,02.    200#

Anexa la HCLM