Hotărârea nr. 209/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE 2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara Ia data dc 05 . io .2010_;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 124046/01.10.2010 precum si raportul Direcției Tehnic-Investiții nr: 123976/30.09.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 11/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2010,O.U,G.55/2010, H.C.L.M nr. 31/2010, H.C.L.M. 154/2010, H.C.L.M nr.l58/2010, Disp. nr. 5538/2010 si Disp. nr. 5649/2010 ,adresele D.G.F.P. Constanta nr* 1917/25.02.2010 si nr.6651/23.08.2010.

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2010 se aproba la venituri in suma de 514.878 mii lei si la cheltuieli in suma de 514.878 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificați a economica si funcționala este prezentata in anexa nr.l si 1 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, este prezentata in anexa nr.2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.6 Anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica conform anexelor nr. 1 si 1 bis , in următoarea structura :

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 51“Autoritati publice si acțiuni externe” se diminuează cu suma de 9.482 mii lei si cheltuielile de capital cu suma de 638 mii lei;

•    La capitolul 54 “Alte servicii publice generale” se inscrie fondul de rezerva la dispoziția autoritatilor locale, in conformitate cu art.56 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, cu suma de 15.093 mii lei in urma diminuării cheltuielilor conform O.U.G.nr.55/23.06.2010;

•    La capitolul 61 “Ordine publica si siguranța naționala” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 350 mii lei;

•    Alte cheltuieli (burse) de la capitolul 65 “Invatamant” se majoreaza cu suma de 14 mii lei;

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 67”Cultura , recreere si religie” se diminuează cu suma de 3.710 mii lei , transferuri intre unitati ale administrației publice se diminuează cu suma de 625 mii lei si alte cheltuieli se majoreaza cu suma de 1.000 mii lei;

•    La capitolul 68 “Asigurări si asistenta sociala” se diminuează transferuri intre unitati ale administrației publice cu suma de 339 mii lei, cheltuielile pentru asistenta sociala se majoreaza cu suma de 2.700 mii lei si cheltuielile pentru alte transferuri se diminuează cu suma de 466 mii lei;

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 70 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica”se diminuează cu suma de 3.917 mii lei si cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 206 mii lei ;

•    La capitolul 74 “Protecția mediului se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 951 mii lei;

•    Se majoreaza subvențiile pentru acoperirea diferentelor de preț

si tarif de la capitolul 84 “Transporturi” cu suma de 2.050 mii lei si se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 585 mii lei;

Art.8 Se majoreaza subcapitolul “Fond de rulment” reprezentând dobanda Ia fondul de rulment cu suma de 155 mii Iei din anexa nr. 2 privind veniturile si cheltuielile din afara bugetului local;

Art.9 Capitolele de cheltuieli din afara bugetului local se modifica conform anexelor 2 si 2 bis in următoarea structura :

•    Se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 51“Autoritati publice si acțiuni externe” cu suma de 7 mii lei si se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 645 mii lei;

•    La capitolul 54 “Alte servicii publice generale” se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 105 mii lei;

•    Cheltuielile de capital de la capitolul 70 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cu suma de 588 mii lei.

Art.10 In baza comunicării D.G.F.P. Constanta menționata in preambulul hotărârii s-a avut in vedere acoperirea cheltuielilor pentru salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap in suma de 2.900 mii lei din reducerea cu 20 % a cheltuielilor.

Deasemenea tot din reducerea de 20% s-a suplimentat cu suma de 1.900 mii lei si cheltuielile pentru acoperirea contravalorii abonamentelor gratuite eliberate pensionarilor, deoarece previzionarea sumelor aprobate in bugetul municipal pe anul 2010 nu au fost conform fundamentării R.A.T.C. Constanta, din lipsa veniturilor.

Art.ll Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanta

Nr. 209    /


2010AMA'A 3


Lista obiectivelor de investiții pc anul 2010

Dotat i si alte cheltuieli de investiții


Total, din care:

*dotări independente

*studii și proiecte


384.615

384.622

2.730| 381.892|    13.2411    0    0

0

0|    535|    2.853

9.853|    0

528

384.087

535

384.087

0    535    535    0    0

2.730 381.357    12.706    0    0

0

0

0    535    0

0    0    2.S53

0    0

9.853    0


/XI' C A/ nni lei

Xr.

cri.

Denum/rea obiectivului

Dala începerii execuției (/una. anul)

Xr. si dala aprobării

Valoarea

loială

inițială

Valoarea

loială

actualizată

Taraf

realizări la

31.12.2009

Rest tk

executai fa

31.12.2009

Prevederi pentru 20 IU

Toiul

alocații (col ’ /4)

finanțate din:

Surse

cf.fXî

19 94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special UI 4 96

Afle surse

Hugf.'/

local

Transferuri de fa bng de sini

Taxe

speciale

Fond

rufrneni

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

/O

/ /

/2

13

14

TOTAL GENERAU, din care:

1.760.520

1.821.977

359.699

1.462.278

113.800

420

1.000

0

0

1.265

86.573

24.542

0

Construcții-Mon ta j

737.748

822.321

7.227

815.094

7.314

414

819

0

0

0

2.257

3.824

0

Obiective de investiții

202.776

236.064

9.071

226.993

7.339

420

0

0

0

0

3.564

3.355

0

în continuare

135.754

193.287

7.227

186.060

3.579

414

0

0

0

0

2.065

1.100

0

Obiective de investiții noi

700.154

738.788

1.106

737.682

9.390

0

1.000

0

0

0

199

8.191

0

601.994

629.034

0

629.034

3.735

0

819

0

0

0

192

2.724

0

Dotări si alte cheltuieli

857.590

847.125

349.522

497.603

97.071

0

0

0

0

1.265

82.810

12.996

0

de investiții

CAI' 1T0LUL5T

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

l otal, din care:

384.615

384.622

2.730

381.892

13.241

0

0

0

0

535

2.853

9.853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nn

cri.

Denumirea obiectivului

Data Începerii execuției (tuna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inundă

î dl oare a

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

/fost de

executat la

31.12 2009

Trei eden pentru 20/0

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

c/OG

19 94

T'ond

mediu

/-'ondurt

Phare

T'ond specia! 1.114 96

Alte surse

tocat

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Tond

rulment

0

1

2

3

7

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

C A f I T O L U L M    ALTE SERVICII PUBLICE GENER4LE

Total, din care:

240

240

0

240

240

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

(T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

240|

240|

0|    2401

2401    0|    0|    C

1    0|    0|    240|    0|    0|

de investiții

Total, din care:

*dotări independente    240    240    0    240    240    0    0    0    0    0    240    0    0

*studii și proiecte

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

41|

32|

9|

9|    0|

o| 0|    o|    0|    9|    o|    0|

de investiții

J    34|

Total, din care:

*dotâri independente

34

41    32    9

900000    9    0

0

Nr.

cri

Denunț) rea uA/cc Z/i h/fD

Dala începerii execuției {luna. anul)

Nr. ,\i dam nprohtiru

f ‘atoarea țolafti inițială

i atbarea

loiala

ai luolizattf

Total

reahrărt la

3 /. /.?. 200P

Kest de

t'.'t inul

3}.} 2. „W

/’ re cei ieri pentru cftJO

Total

alfuatn (col ~ - N}

T/nan fale din

Sum

ei (X>

/v y-/

Tond

mediu

/■(înduri

Thare

/■'and spet ml LIN 96

Alte \Ursc

Ana». 1

local

'/'ramat rari de la bug de stat

Taxe

spcClc/lc

mi meni

0

1

2

j

V

6

7

8

9

!0

/ 1

12

!3

/7

CAPITOLUL 68

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

A

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

0

0

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Dotări si alte cheltuieli

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60| 0

0

de investiții

Total, din care:

*dotâri independente

167

0


213    129    84

0 0 0


60 0 0 0


0 60 0 0 0 0


*alte cheltuieli asimilate investițiilor

CAPITOLUL 70


LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.276.191

1.335.727

305.021

1.030.706

75.361

420

1.000

0

0

730

67.298

5.913

0

737.748

822.321

7.227

815.094

6.319

414

819

0

0

0

2.257

2.829

0

Obiective de investiții în continuare

202.776

236.064

9.071

226.993

7.339

420

0

0

0

0

3.564

3.355

0

135.754

193.287

7.227

186.060

3.579

414

0

0

0

0

2.065

1.100

0

Total, din care:

1    Construire locuințe ieftine pentru tineri

168.128

201.053

3.953

197.100

6.573

420

0

0

0

0

3.098

3.055

0

109.805

167.076

3.310

163.766

3.279

414

0

0

0

0

2.065

800

0


destinatecumpărării si lucrări pregătitoare si tefinico-edilitare aferente-zona Baba Novac

5.530

5.530

198

5.332

466

466

0

0

4.836

4.836

0

4.836

0

0

0


2    Pasarela si pontoane de acostare ambarcațiuni agrem. in stațiunea Mamaia

HCLM 233/23.04.2009 RAEDPP - Unitati Invatamant

29.118

29.481

4.920

24.561

300

300

21.113

21.375

3.917

17.458

300

300


(cf. anexa RAEDPP)

1ICJC 72/2010

Obiective de investiții

700.1541

738.788

1.106

737.682

3.336

0

1.000

0

0

0

199

2.137

0

noi

601.994]

629.034

0

629.034

2.740

0

819

0

0

0

192

1.729

0

Total, din care:

A'r.

t/7.

/ )cnianirca obiectivului l)ata începerii execuției (luna, anul) a/-, m data aprobării

i al narea

lotală

inițială

t al aurea

tatii/ă

actualizată

latul

realizări la

31.12.2(109

Hvxt dc

ext’c mat la

31 12 2009

/‘»i . c./i c pentru 20/0

Ir il al

atacam ,, ? -

fmantuie clin:

Sitm

/y 97

bond

mediu

bonduri

Mutre

baud spiu tul 1.1/4 96

Alic .surse

Muget

loca!

Transferuri de la bice dc s tat

I.IXe

talc

bond

rulment

0

I

2

3

7

5

6

7

8

9

/()

1/

12

13

14

i    Realizarea unei instal. de agrem. nautic

pe lacul Siutghiol-Mamaia Teleschi

6.493

6.917

379

6.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.03

2.017

5.140

0

5.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCLM 490/2007 modif prin HCLM 505/2009

Parcare verde - Construire parcare supraetajata zona Spitalul

Clinic Județean de Urgenta Constanta,

15.571

15.571

311

15.260

300

300

01.01

14.006

14.006

0

14.006

200

200

HCLM 13/29.01.2009,HCLM 159 /2010

3    Construire parcare multietajata P+7

in stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros

20.229

20.229

373

19.856

0

0

01.01

17.831

17.831

0

17.831

0

0

HCLM 443/25.09.2009

4    Construire orășel lacustru pe

malul lacului Siutghiol

127.268

165.261

43

165.218

0

0

01.01

109.281

133.041

133.041

0

HCLM 14/2008 moilif.prin HCLM 11/2009

Racorduri drumuri interioare-drumuri

noi,conexe

Cartier Baba Novac

1.225

1.768

0

1.768

1.610

1.610

01.01

1.108

1.529

0

1.529

1.529

1.529

HCLM 111 /16.07.2010, HCLM 164 /2010

6    Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din

zona parc Tabacaric-Expoflora, mun.Constanta

1.347

1.021

0

1.021

1.021

1.000

21

01.01

1.083

819

0

819

819

819

0

HCLM 339/25.07.2008

7    Constr.loc.iefti’ne pentru tineri deșt.cumpărării

si lucraț i tebnico-ediliîare afer.-Ans. Stefanita

372.631

372.631

0

372.631

199

199

01.01

318.067

318.067

0

318.067

192

192

Vodă, Cartierul al-11 lea, HCLM 90 /27.05.2010

Proiect al Programului de dezvoltare edilitara a 8 municipiului Constanta-zona Faleza Nord -etapa

SF

HCLM 113/16.07.2010

10DO47

100647

0

100.647

130

130

01.01

89805

89805

0

89.805

0

0

Proiect al Programului de dezvoltare edilitara a 9 municipiului Constanta -zona Faleza, str. Mibai

Eminescu-etapa SF

HCLM 114/16.07.2010

54743

54743

0

54.743

76

76

01,01

48796

48796

0

48.796

0

0

Dotări și alte cheltuieli

373.261

360.875| 294.844|    66.0311

64.686|

o|

o|

o|

o|

730| 63.535

421|

o]

de investiții

CAPITOLUL 67


M-

cri.

l irnuimrett nhivt'ttvulw

Dutu începerii execuție: duna, tmu/î

Nr. si dala aprobăm

Talar, rea

ia fulu

intitula

\ ti/tuțrca tutuia

actualizată

lutul

realizări Iu

■ 1.12 2(M9

lle.side

executat Iu

>1 12 2009

fneeden pentru 20/0

lutul

alocați i

U ul * - l-l)

ftnuniutc din.

Surse

ef.tXi f9 92

Iu,ud

mediu

l'iuidurt

! ilare

Tund î'/X't iul

1 IN ?rî

Afle surse

lac al

Transferuri de Io bag de stat

Taxe ,s/?i l talc

Tund

rulment

0

l

2

3

2

5

6

7

8

9

/<)

//

12

13

12


Total, din care:


*dotări independente

370.680

358.161

294.368

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0

*studii și proiecte

1.562

1.562

476

1.086

1.086

0

0

0

0

0

957

129

0

*alte cheltuieli asim.investițiilor

1.019

1.152

0

1.152

305

0

0

0

0

0

55

250

0


CAJEJ T O 1. U L 74

Total, din care:


PROTECȚIA MEDIULUI


974

974

0

974

924

0

0

0

0

0

150

774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


DotSri si alte cheltuieli de investiții


Total, din care:

*studii si proiecte

*dotari


CAfJITQLVL SI

Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


974)

974)

o|

974

924

o|

o|

0|

o|

0|

150|

774|

o)


974


974


0    974


924    0    0    0


0    150    774


COMBUSTIBIL SI ENERGIE


Total, din care:

Construire locuințe ieftine pir tineri deșt. cumpărării, lucrări pregătitoare si tehnico-edilit zona Baba Novac-Centrale termice


168.128

201.053

3.953

197.100

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

109.805

167.076

3.310

163.766

995

0

0

0

0

0

0

995

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

0

0

0


168.128

201.053

3.953

197.100

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

109.805

167.076

3.310

163.766

995

0

0

0

0

0

0

995

0


168.128

201.053

3.953

197.100

6 054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

109.805

167.076

3.310

163.766

995

0

0

0

0

0

0

995

0


I1CLM 230/200S si 1ICLM 512/2009

Dotări si alte cheltuieli

o|

o|

o|

o|

o|

o|

o|

0

o|

o|

0|

o|

o)

de investiții

Total, din care:

* dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


AZr

cri.

iJenuiHtri a obit eticului

Dota începem esecutiei (Juna, anul) i\!r. si data aprobăm

Taina rea

totală

rntttala

l' (tbutreu

totală

actualizată

7 O feti

rcaftzâr la 31.13 2QQ&

/iest de

cxc. oi.it la

3f I2JW9

/Veifi/erf /neutru 2(H(t

/ olul ttfociițn fcvd. -14)

/ifittnitiic din

Surse cjlh ;

19 94

land

mediu

! ondun

Thare

fond special II14 9r,

/iile surse

{

local

Transferuri de la bug de stat

foxe

speciale

fond

rulment

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

li)

II

12

13

14

*studii și proiecte

CAPITO L li L 84

TRANSPORTURI

Total, din care:

98.299

100.160

51.787

48.373

17.911

0

0

0

0

0

15.963

1.948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Obiective de investiții

0

0

0

~0|

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

“ol

0

0

0

0

0

0

0

B

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Dotări si alte cheltuieli

98.299

100.160

51.787

48.373

17.911

0

0

0

0

ol 15.963

1.948|    0-

de investiții

Total, din care:

* dotări independente

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

*studii și proiecte

840

840

0

840

840

0

0

0

0

0

840

0

0

*alte cheltuieli asim.investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRFSEDINTE ȘEDINȚA,

Lista de studii si proiecte pe anul 2010

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘT ACȚIUNI EXTERNE ______ miiiei

Arr.

crt.

Denumi rea proiectului

Solicitare/

Responsabil

Valoare totală

Dc. onlal până la 3!.13.3uuâ

Rest de plata

Alocație 2010

R oncluri

Rhare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Proiectare (PAC, PT, CS, DDE) si execuție Ansamblu locuințe ieftine pt. tineri Cartierul at 11 lea-Strada Stefanita-Voda

DTA

3.77.199

2.730

374.469

7.258

586

6.672

2

Proiectare RIVIERA TOMIS - intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

DTA

1.629

0

1.629

1.629

1.629

0

3

Documentație tehnico-economica in vederea accesării fondurilor structurale pentru Proiectul "Construirea unei parcari supraetajate, zona Spital Clinic județean de Urgenta Constanta"

D.P.D.

60

0

60

60

60

4

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa Ipt.Proiectul Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice-Piata Ovidiu (Expertiza, Studii de teren, DALI/SF, PAC, PT, CS. DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

350

0

350

350

350

5

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. Proiectul -Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis (Expertiza, Studii de teren,

DALI/SF, PAC, PT, CS. DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

840

0

840

840

638

202

6

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt.Proiectul Amenajarea integrala a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si plaja Modem (PAC. PT, CS. DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare etc.)

D.P.D.

600

0

600

600

600

7

Servicii de proiectare pentru obiectiv ui Mamaia - produs turistic International - proiect individual Reabilitare si reamcnajarc piateta Perla.

D.P.D.

315

0

315

0

0

8

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia.

D.P.D.

315

0

315

0

0

9

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si rcamenajare piateta Cazino Mamaia.

D.P D

fii

(J

315

0

0

10

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitarea si reamenajarea promenadei Cazino Club Castel pana la limita administrativa a Municipiului Constanta-Tronson 1: Cazino Club Castel - Hotel Palm Beach.

D.P.D.

315

0

315

0

0

11

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. Proiectul Primana Cta.-la un click distanta fata de cetateni (Doc.teh., Evaluan teh.. Cerere de finanțare, etc.j

D.P.D.

26

0

26

26

26

12

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proieciul Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al mun.Cta. (Expertiza, Studii teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

350

0

350

170

170

13

Elaborare/revizuire doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proiectul Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol (PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.j

D.P.D.

200

0

200

200

200

14

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proiectul -Imbunatatirea accesului in stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale (Expertiza, Studii teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.j

D.P.D.

250

0

250

250

250

15

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. Proiectul Promenada turistica Mamaia (Expertiza, Studii teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

1.260

0

1.260

1.260

1.260

“■ ■

16

Elaborare doumentatie tehnico-economica necesara accesării fondurilor structurale pentiu un proiect de promovare a evenimentele turistice estivale

r D.P.D.

63

0

63

63

63

TOTAL

384.087

2.730

381,357

12.706

0

0

2.853

9.853

0

'H.'n

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01 30

01 30

CAP. 70 LOCUINȚE. SERVICII .Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

A'r.

cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat pana la

31.12.2009

Rest ele plată

Alocație 2010

Ronduri

Rhare

Taxe

speciale

Rond

rulment

Buget local

Buget

stal

1

Actualizare PUC Municipiul Constanta

D.U.

20

20

20

20

2

PUZ - Zona de coasta Pescărie - Portul Tomis

DU.

120

77

43

43

43

01.30

01.30

5

PLZ - Zona Valu Traian - DN3. Mim. Constania

DU

175

115

60

60

60

4

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si rcvilalizarea Zonei Peninsulare - modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

5

Actualizare PLZ Palazu Mare III - modif. HCLM 126/2003

D.U.

195

195

195

195

6

Reactualizare PUZ Sat Vacanta modif. HCLM 117/2003

DU.

84

57

27

27

27

8

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Dermeni pe malul lacului Siutghiol modif. HCLM 127/2003

D.U.

176

99

77

77

77

9

PUZ Construire locumte ieftine pentru tineri. Cartierul al lT-lea-Stefanita -vodă

D.U.

80

44

36

36

36

10

Reactualizare PUZ Mamaia

D.U.

50

50

50

50

11

Diverse (PUD-uri + Avize)

D.U.

112

112

112

1 12

12

Diferite Planuri Urbanistice Zonale

D.U

400

400

400

271

129

TOTAL

1.562

476

1.086

1.086

0

0

957

129

0

!J| 311

UI 3U

01.3U

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI    ™i iei

A'r.

crf.

Uenu m i re a pro 1 ec tu 1 u i

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Raport de mediu pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

500

0

500

500

500

2

Revizuire documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

20

0

20

20

20

3

Raport de mediu pentru actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

15

0

15

15

15

4

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

4

0

4

4

4

5

Raport de mediu pentru reactualizare PUZ Sat Vacanta

D.P.D.

6

0

6

6

6

6

Raport de mediu pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre -Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

7

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre - Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

8

Raport de mediu pentm actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

6

0

6

6

6

9

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a anelor pentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

3

0

3

3

3

10

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tonus si Plaja Modem

D.P.D

50

0

50

50

50

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01 30

01.30

11

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

12

Diferite studii si documentații inițiale in domeniul protecției mediulu

D.P.D.

10

0

10

10

10

13

Cofmantare proiecte finanțate de administrația Fondului pentru

Mediu

D.P.D.

50

0

50

0

0

14

Raport de mediu pentru modificare PUZ Mamaia

D.P.D.

120

0

120

120

120

15

Documentație tehnica necesara obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru modificare P1JZ Mamaia

DP.D.

30

0

30

30

30

16

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

17

Documentație teh.necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a sp. verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

15

0

15

15

15

18

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Promenada turistica Mamaia

D.P.D.

15

0

15

15

15

19

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Mamaia Telesch Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

-

D.P.D.

12

0

12

12

12

20

Documentație teh.necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pt. Mamaia Teleschi-Reahzarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D.

8

0

8

8

8

21

Studiu de ev aluare adecvata pentru Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D.

10

0

10

10

10

22

Studiu de ce aluare adecvata pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

23

Studiu de evaluare adecvata pentru Restaurarea si reamanajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

TOTAL

974

0

974

924

0

0

150

774

0

CAP. 84 TRAiSSPORTLRI

iVr

cri.

Denumirea proiectului

Responsabil

1 odoare totală

Decontat până la 31.12,2009

Rest de platei

2u!0

Oftare

Taxe

‘ ' Er'UA-

Fond

rulment

Buget loca!

Buget

stat

1

Pietruire si asfaltare Palazu Mare, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

2

Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

3

Pietruire si asfaltare in zona Palas str. Moților, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

TOTAL

840

0

840

840

0

0

840

(I

0

01.30

01.30

01.30

PREȘEDINTE ȘEDINȚA.Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2010

( AP-51 AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNI_mii lei

Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare/Res

ponsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

loială

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

3 LI 2.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spcc.

LI 14/9

6

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Licențe SO (sistem operare) si SGBD (sisteme de gestiune a bazelor de date)

server

DOI

43

43

43

43

43

2

Server performant pentru registratura, semnare si arhivare electronica.

DOI

57

57

57

57

57

3

Echipamente si sisteme informatice si de rețea.

DOI

401

408

408

408

408

4

Software antivirus

DOI

25

25

25

25

25

5

Certificate digitale de securitate SSL

DOI

2

2

2

2

2

TOTAL

528

535

0

535

535

0

0

0

0

535

0

0

0

CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE    mii lei

.Vr.

cri.

Denumire dotare

Solie iture/Res ponsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

ia '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

LI 14/9

6

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

loca!

Buget

stat

1

Dig de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 100 metri

SIPC

115

115

115

115

115

2

Corturi cu prelata si schelet metalic cu accesorii

SIPC

20

20

20

20

20

3

Dig de protecție împotriva inundațiilor

SIPC

105

105

. 105

105

105

TOTAL

240

240

0

240

240

0

0

0

0

0

240

0

0

CAP.67 CI 1/11 RA, RL6 RLERL ȘI RELIGII._mii lei

A'r.

crt.

De nu mire d otu re

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală tn/Ru/â

totalii

actualizată

Total realizări la '31. i:.2Miy

de

t mat ia

it. 12 2t)OV

Total

alocație,

din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

bond

spec,

LI 14/9

A

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Autoturism (leasing 2007)

Muzeu Arta

34

41

32

9

9

9

TOTAL

34

41

32

9

9

0

0

0

0

9

0

0

CAP.68 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ__mii lei

Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

/ al aurea

loială inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '3I.I2.2M19

Rest de

executat la

31.12.2009

Totul alocație, din cure-

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

spec.

L1J4/9

Taxe spec ut te

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stal

1

Autoutilitara (leasing 2008)

Centru

social

102

148

84

64

40

40

0

2

Autoturism (leasing)

SPAC

65

65

45

20

20

20

TOTAL

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60

0

0

CAP.70 LOCL1NȚE. SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ_mii lei

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31J2.2M9

Rest de

executat la

3} 12 2009

Total

alocație,

din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

TU 4/9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

Stat

1

Calculatoare si copiatoare (leasing)

RAEDPP

4.000

4.000

2.235

1.765

1.267

1.267

0

2

SCIL Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

323.1 19

264.271

58.848

58.848

730

58.118

3

Licențe si echipamente informatice-contracte in derulare

SP1T

772

832

432

400

400

400

4

Licențe si echipamente informatice-contracte noi

SP1T

506

506

0

506

506

506

5

Dutari independente

SP1T

232

232

0

232

232

232

6

Motor electric 18,5 kw aferent pompa CR 64-3 (2 buc)

DGC

14

14

0

14

14

14

7

Tren rotoric aferent pompa CR 64-3 (2 buc)

DGC

12

12

0

12

12

12

8

Motor electric 1 1 kw aferent pompa CR 45-3 (3 buc)

DGC

16

16

0

16

16

16

9

Tamplarie PVC si geamuri termopane (contract nr.5557/2004)

RAEDPP

18.052

18.052

17.102

950

950

950

10

Mobilier (contract

nr.2] 02 2004.ADnr 1/5933/2004

RAEDPP

5.402

5.402

5.015

387

387

387

11

tehnica de calcul unitati invatamant (contract leasing)

RAEDPP

5.976

5.976

5.313

663

663

663

TOTAL

370.680

358.161

294.368

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0

mii lei

,Vr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

1 ’atuarca totală mtțtalâ

> itloarca

loială

actualizai ă

l oial realizări

la 31

Re.it de

eșec tilaJ la

<J f> OIO'J

Total

alocație,

din cure: .

Surse

cf.Oit

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Pliate

Fond

spec.

U14S9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Iiuțtct

local

liupct

stat

1

Autobuze turistice (leasing) ctr 149873/

KA'l C

18.095

19.956

11.380

8.57o

2.537

589

1.948

2

Autobuze (leasing) ctr.91265/2008

RATC

79.364

79.364

40.407

38.957

14.534

14.534

0

TOTAL

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

CAP.84 TRANSPORT! RI


PRI.SED1MÎ.. ȘEDINȚA.

Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2010

CAP. 70 LOCflNTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ_miile.

Nr.

O'l.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsabil

Paloare

loială

inițiala

1 'aloare loială

actualizata

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

loial

alocație, din

care'

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Rugei

local

Muget stat

1

Proiectare, avize si execuție pentru clădire serviciul tehnic aprovizionare

SPIT

54

54

0

54

54

54

2

Demolări clădiri, devieri rețele existente, cotravantuire gard zona heliport - ,,Ansamblul de locuințe ieftine pt. tineri, destinate cumpărării. Cartierul al 11 lea-Strada Stefanita-Voda”.

DTA

758

758

0

758

1

1

3

Proiectarea si realizarea lucrărilor de refacere a terasamentului pe strada Traian

DGC

127

260

0

260

250

250

4

Proiectare si realizare dig de aparare, sânt garda si casiu pe taluz descărcare ape pluviale, zona Poarta 5 - Poarta 6

DGC

80

80

0

80

0

0

TOTAL

1.019

1.152

0

1.152

305

0

0

55

250

0

PRESEDIN1 E SEDIN l'A,

(L7)

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Constanta

anexa 1


Formular:

11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

514878

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

328670

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

444261

A, VENITURI FISCALE (cod 00.04+00 09+00.10+00.11)

00.03

424140

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

181517

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

| Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

181517

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

181517

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1517

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

85356

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

85356

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

69776

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

13526

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

56250

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9410

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3144

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ”)

07.02.02.02

5978

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

288

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6170

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

156957

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

132121

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

131697

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

424

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive

din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2250

Taxe hoteliere

12.02.07

2250

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

309

Impozit pe spectacole

15.02.01

309

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22277

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

16003

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

7593

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

8410

Taxe si tarife peniru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6274

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

310

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

310

Alte impozite si taxe

18.02.50

310

C. VEN

TURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

20121

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2486

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2486

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

2486

Venituri din dividende - cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

17635

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

655

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9990

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1705

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8285

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2930

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2930

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36.02

4060

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Alte venituri

36.02.50

60

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

2500

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

14030

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40 02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului***)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51650

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51650

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

51650

A. De capital    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02 10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)

00.19

913

Retebnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

913

B. Curente    (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

50737

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție”*)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

43794

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1685

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nâscuți

42.02.36

475

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4483

Subvent

i de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate "*)

43.02.08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)

45.02

2437

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02 01,02+45.02.01.03)

45.02.01

2437

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

1577

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

860

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45 02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

45.02.03.03

—--

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinantare

45.02.04.03

Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45 02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

TOTAL CHELTUI

ELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)

4ă.O2

514878

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

63950

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

48572

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

48572

z

Autorități executive

51.02.01.03

48572

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

15378

Din total capitol:

l-ond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

15093

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02 06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

285

Alte servicii publice generale

54.02.50

T ranzac

ii privind datoria publică și împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3537

Apărare

(cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3537

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

793

(Politie comunitara

61.02.03.04

793

Proiecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

159

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

2585

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

200884

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

119454

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

46310

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21559

învățământ primar

65.02.03.02

24751

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

72649

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

23706

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

43639

Invatamant profesional

65.02.04.03

5304

învățământ postliceal

65.02.05

495

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

lînvatamânt special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

“I

Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4563

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4483

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

80

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

80

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

23213

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

800

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

800

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67 02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

21313

Sport

67.02.05.01

5450

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

15863

Servicii religioase

67.02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1000

L

Asigurări si asistenta sociala

68.02

53654

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4861

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

16116

] Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

16116

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2910

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3446

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4958

Ajutor social

68.02.15.01

2358

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2600

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20363

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

118052

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

52859

Din total capitol:

Locuințe

(cod 70,02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

| Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

|Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5088

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

47771

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

65193

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

65193

Salubritate

74.02.05.01

64392

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

801

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

128455

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

108295

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

102241

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

6054

■Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

'    Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20160

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20160

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

19398

Străzi

84.02.03.03

762

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

|Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

r

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

I ' '

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:_CONS Unitatea administ

TANTA

rativ - teritoric

ANEXA 1 BIS

ilă : PRIMĂRIA CONSTANTA

cap 51.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

48572

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)

01

38688

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

21026

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16396

Salarii de baza

10.01.01

10000

Salarii de merit

10.01.02

15

Indemnizație de conducere

10.01.03

20

Spor de vechime

10.01.04

60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10.01.06

0

Alte sporuri

2971

Ore suplimentare

10.01.07

100

Fond de premii

10.01.08

500

Prima de vacanta

10.01.09

1500

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

10.01.10

10.01.11

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

300

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

10 01 13 10.01.14

30

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

10.01 15 10.01.16

0

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

900

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4630

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3100

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

250

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

900

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

80

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuții fond garantare

10.03.07

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 2

20

17662

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4634

Furnituri de birou

20.01.01

326

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

380

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2304

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

811

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

191

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

587

Reparații curente

20.02

72

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

139

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

139

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

171

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20

Deplasări în străinătate

20.06.02

151

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

107

Consultanta si expertiza

20.12

911

Pregătire profesionala

20.13

100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11528

Reclama si publicitate

20.30.01

1806

Protocol si reprezentare

20.30.02

316

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

70

Chirii

20.30.04

2459

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6877

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pi

56

31

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

56.02.01

31

5

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

26

ChELTdlELl CAPltAL (cod 71+72)

70

9853

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

9853

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 BIS

cap. 54.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

15378

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

285

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

275

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

219

Salarii de baza

10.01.01

168

Salarii de merit

10.01.02

2

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

3

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

12

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

9

Prima de vacanta

10.01.09

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani

10.01.16

10.01 30

12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

56

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10 03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții fond garantare

10.03.07

3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2Î

20

10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01,04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50    15093

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04    15093

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

— —

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_    ANEXA 1 BIS

cap. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

119454

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+1

01

119454

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

119440

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

93110

Salarii de baza

10.01.01

72517

Salarii de merit

10 01.02

3236

Indemnizație de conducere

10.01 03

79

Spor de vechime

10.01.04

1038

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1322

Alte sporuri

10.01.06

3572

Ore suplimentare

10.01.07

17

Fond de premii

10.01.08

5432

Prima de vacanta

10.01.09

160

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1457

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3344

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

54

Indemnizații de delegare

10.01.13

4

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

878

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

26330

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

19439

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

475

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4900

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

255

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

76

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

735

Contribuții fond garantare

10.03.07

450

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+5

59

14

Burse

59.01

14

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_ _

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP .66,02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Program

indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

4563

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+57+55+57+59)

01

4563

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

4483

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3518

Salarii de baza

10.01.01

2448

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

400

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

150

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

500

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

965

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

700

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20 18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06,02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Ce rceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20.20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24,03)    20.24    0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.25

20.26

20.27

0

20.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

80

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

80

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

80

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59,02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70    O


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

71 71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

71.02.01

71.03

72


Active financiare (cod 72,01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri propri

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte Împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

72.01

72.01.01

79

80

i    80.03

80.08

80.30

81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02 81.02.01 81.02.02 81.02765

84    0

85.01Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

Formular:


cap. 67.02

--    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

23213

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

23213

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.'

20

18588

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

15863

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01 08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15863

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2725

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30 06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2725

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

1125

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.2

59

3500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 1 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.68,02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

53654

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

53654

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)

10

2696

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10 01 16 +10.01.30)

10.01

2091

Salarii de baza

10.01.01

1699

Salarii de merit

10.01.02

4

Indemnizație de conducere

10.01.03

23

Spor de vechime

10.01.04

45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

177

Alte sporuri

10.01.06

39

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

104

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

605

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

10.03.01

446

10.03.02

16

10.03.03

114

10.03.04

8

10.03.05

0

10.03.06

21

10.03.07

0

20

4150

20.01

693

20.01.01

23

20.01.02

24

20.01.03

296

20.01.04

73

20.01.05

27

20.01.06

3

20.01.07

5

20.01.08

44

20.01.09

88

20.01.30

110

20.02

80

20.03

2495

20.03.01

2495

20.03.02

20.04

66

20.04.01

43

20.04.02

15

20.04.03

0

20.04.04

8

20.05

59

20.05.01

3

20.05.03

0

20.05.30

56

20.06

8

20.06.01

8

20.06.02

0

\7ateriale de laborator

20.09


Cercetare-dez volta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

14

Protecția muncii

20.14

9

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

722

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

10

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

712

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

rrLUI. IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

Transferuri curente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39)


51.01

Transferuri către instituții publice    51.01.01

Acțiuni de sanatate    51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15


4061

4061

4061


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații    de    extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    51.01.39

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea    sanatatii    51.01.46

Transferuri de capital (cod 51.02.12)    51 qj

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)


0

2547

2547


55

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)    55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)


2547


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )


56

56.01


4060

4060


—    Finanțarea națională ’*)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile ")

Programe din Fondul Social European (FSE)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02,01 la 57.02,04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-culturai

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72}

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 59.25 59.30

70

71 71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

71.02.01

71.03

72 72.01


1529

2437

94

35778

35778

21762

14016

0


362


362


o

o

o

o

o

o


Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

72.01.01

79    0

80    0

80.03

80.08

80.30

81    0

81.01    0

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84    0

85.01

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA    ANEXA 1 BIS

cap. 70.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+56+79+85)

52859

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59+6

01

46596

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

7587

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10 01.16 +10.01.30)

10.01

5942

Salarii de baza

10.01.01

4757

Salarii de merit

10.01.02

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

4

Spor de vechime

10.01.04

21

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

548

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

229

Prima de vacanta

10.01.09

258

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1


Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții fond garantare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

10.01.13

15

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

94

10.03

1645

10.03.01

1233

10.03.02

45

10.03.03

308

10.03.04

9

10.03.05

0

10.03.06

50

10.03.07

0

20

36698

20.01

22114

20.01.01

728

20.01.02

226

20.01.03

14802

20.01.04

2011

20,01.05

0

20.01.06

279

20.01.07

226

20.01.08

694

20.01.09

42

20.01.30

3106

20.02

5152

20.05

609

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA

Programe SAP ARD

20.05.01

16

20.05.03

80

20.05.30

513

20.06

153

20.06.01

129

20.06.02

24

20.09

0

20.10

0

20.11

49

20.12

248

20.13

494

20.14

83

20.30

7796

20.30.01

264

20.30.02

0

20.30.03

6

20.30.04

2045

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

5481

55

2311

55.01

2311

55.01.03

0

55.01.08

0

55.01.09

0

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

2311

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inter

55.01.42

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) p

56

350

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

350

Finanțarea națională **)

56.01.01

350

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5913

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5913

Construcții

71.01.01

5742

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

129

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_____


anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP 74,02    - mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Program

indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85,

65193

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59,

01

64419

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

64419

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01.09+20.01.30)

20.01

64392

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04)2

64392

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare    2Q

Consultanta si expertiza    2Q 2

Pregătire profesionala    2Q

Protecția muncii    20.14

Wlunitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    20.15

Studii Si cercetări    .

zU. J o

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    _n

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.10

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)    20,24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)    2Q 2g

Tichete cadou    2Q 27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    20.30

27


Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

0

0


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40^0+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03


Flransferuri de capital (cod 51.02.12)

Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04) Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30, Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte imprumuturl

51.02    0

55.02    0

57.02    0

59    0

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 59.25 59.30

70

774

71

774

71.01

774

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

774

71.02    O

72    O

72.01    O

72.01.01

79    O

80    O

80.03

80.08

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81,01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


84    0

85.01JUDEȚULConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:___

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

CAP.81,02

- mii lei -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70*79+85)

108295

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

102241

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

102241

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

58447

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

43794

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01,

Active financiare (cod 72.01.01)    ___

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activit3ti finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursările credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

70    6054

6054

6054


71 71.01

71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

6054


71.02 71.03

72    0

72.01    0

72.01.01

79    0

80    0

80.03

80.08

80.30

81

81.01

81?01_.01 81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84    0

85.01

JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:__


anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP.84,02    - mii lei ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

20160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

18212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

762

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Materiale de laborator

20.09

Ce rce ta re-dez vo I tare

20.10

Cart), publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

762

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea: inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20,30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ZE

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

17450

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

17450

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1948

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1948

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.01.30)

71.01

1948

Construcții

71 01.01

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

1948

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

l’pRESEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72 01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

II

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

~T

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:Primaria Municipiului Constanta    anexa 2

Formular:    ,1fnr

VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02)

00.01

110774

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

110774

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

110774

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11)

00.14

110774

Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.10+36.11.50)

36.11

110774

Taxe speciale

36.11.06

22354

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36.11.08

420

Fondul de risc

36.11.09

Fond de rulment

36.11.10

87000

Alte venituri

36.11.50

1000

I

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+59.11+63.11+69.11+79.11)

49.11

110774

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11)

50.11

11693

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.11.01)

51.11

4661

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03)

51.11.01

4661

Autorități executive

51.11.01.03

4661

Alte servicii publice generale (cod 54.11.08+54.11.10+54.11.50)

54.11

7032

Din total capitol:

Fond de rulment

54.11.08

427

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54.11.50

6605

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.11

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03)

61.11

0

Din total capitol:

Ord

ine publica (cod 61 11.03.04)

61.11.03

0

Politie comunitara

61.11.03.04

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11)

63.11

1244

Invatamant (cod 65.11.03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

65.11

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

65.11.03

0

învățământ preșcolar

65.11.03.01

învățământ primar

65.11.03.02

învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65.11.04

0

învățământ secundar inferior

65.11.04.01

învățământ secundar superior

65.11.04.02

Invatamant profesional

65.11.04.03

învățământ postliceal

65.11.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)

65.11.07

0

învățământ special

65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.11.30)

65.11.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.11.11.03

Alte servicii auxiliare

65.11.11.30

Sanatate (cod 66.11.06+66.11.50)

66.11

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)

66.11.06

0

Spitale generale

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50)

66.11.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.11.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)

67.11

1184

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.11.03.02

la 67.11.03.08+67.11.03.12+67.11 03.14+67.11.03.30)

67.11.03

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.11.03.02

Muzee

67.11.03 03

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67 11.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67 11.03.05

Case de cultura

67.11.03 06

Cămine culturale

67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.11.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.11.03.12

Centre culturale

67.11.03.14

Alte servicii culturale

67.11.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)

67.11.05

1175

Sport

67.11.05.01

Tineret

67.11.05.02

întreținere grădini pubiice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.11.05.03

1175

Servicii religioase

67.11.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.11.50

Asigurări si asistenta sociala    (cod 68.11.04

+68.11.05+68.11.06+68.11.12+68.11.15)

68.11

60

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.11.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.02)

68.11.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68 11.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.11.06

0

Unități de asistență medico-sociale

68.11.12

20

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01+68.11.15.02+68.11 15.50)

68.11.15

0

Ajutor social

68.11.15.01

Cantine de ajutor social

68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.11.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.11+74.11)

69.11

81874

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06+70.11.07+70.11.50)

70.11

71348

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.11.03.01)

70.11.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.11.03.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11 05.02)

70.11.05

0

Alimentare cu apa

70.11.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.11.06

645

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.11.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.11.50

70703

Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06)

74.11

10526

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02)

74.11.05

10526

Salubritate

74.11.05.01

10376

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.11.05.02

150

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.11.06

'EXCEDENT (cod 00.01-49.11)

98.11

0

DEFICIT

99.11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:___

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap, 51,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

4661

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1273

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1273

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1273

Furnituri de birou

20.01.01

110

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20 01 05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

647

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

494

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30 09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevrzionate ale preturilor la combustibil!

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

Transferuri curente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51,01,24+51.01.26+51.01.31+51.01,39)

51.01

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42,

55.01

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55,02.01+55.02.04)

55.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

CF

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59 30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3388

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3388

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3388

Construcții

71.0101

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

535

Alte active fixe

71.01.30

2853

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDETUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Instituția publică:____

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 54,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

7032

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6365

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.05.01+20.06.02)

20.06

0

Cerc etâ re-d ez vo 11 are

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20. ie

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane sl aite costuri aferente imprumuturiior (cod 20,24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6215

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6215

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

240

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

240

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

240

Alte active fixe

71.01.30

Stocur

(cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

427

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

427

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

60.03

Fondul de rulment pentru acoperirea goluriior temporare de casa

80.08

427

Alte 'împrumuturi

80.30

■ I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚULConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_ _

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.67,11

• mii lei •

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01*56+70+79+85)

1184

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1175

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1175

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1175

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de scnimb

20.01.06

Transport

20.01 07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1175

Reparații curente

20.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30,

20.05

0

iviateriale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PRESEDINTE de ședința

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

u

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

“l

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

l

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81 01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

r~

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curenl

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDETUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.68,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79*85)

60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20,05.36)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06 01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:__

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 70,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

71348

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10,03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1195

încălzit, Iluminat si forța motrica

20 01 03

645

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

550

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Ti chete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

705

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

705

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

69448

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

69448

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

69448

Construcții

71 01 01

5184

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2000

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1267

Alte active fixe

71.01.30

60997

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active

inanciare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

_

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01 02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02,05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

10526

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10376

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10376

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10376

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.0-1

10104

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01 07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.03

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

20.01.30

272

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20,14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica în cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30 09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

150

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echicamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

150

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

JUDETULConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap. 84,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

15963

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Cheltuieli judiciare sr extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30,01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

]

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

15963

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15963

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

71.01

15963

I Construcții

71.01.01

840

[Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15123

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocur

(cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Aclive financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

—z

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81,02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_


anexa 2 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap .74,11


Anexa 4

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

a)    finantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privai si ale asociațiilor pe ramura de sport județean.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze programele sportive din următoarele ramuri: volei băieți, handbal băieți, , volei fete, handbal fete, diferite proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanta”, “Sportul pentru toti”, “întreținerea, funcționarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. Pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 5.450.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Ordinului nr. 130/2006 prin încheierea de contracte de finanțare in baza indeplinirii criteriilor si condițiilor de acces la fonduri publice stabilite prin ordin, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1094 modificata si completata.

b)    finanțarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes public general, regional sau local astfel: zilele municipiului Constanta, ziua Marinei, organizarea in perioada de iama a “Orășelului Copiilor” si a spectacolelor din aceasta perioada, precum si pentru diferite activitati din domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico- sanitar, de asistenta si servicii sociale, de proiecția mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de intretinerea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 775.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza de selecție de către o comisie, numita prin dispoziție de primar. Atribuirea de Contracte de finanțare se va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect cu condiția încadrării in condițiile de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara stabilite de reglementările legale in vigoare si in limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta , direcție ce va face toate demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune condiții a tuturor programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2010.

Anexa 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR.

CRT.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

GRĂDINIȚĂ NR.12

3.690.685

3.690.665

1.322.000

1.322.000

Cheltuieli de personal

3.690.685

3.690.685

Bunuri si servicii

1.322.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

2

GRĂDINIȚĂ NR.42

4.084.836

4.084.836

1.500.000

1.500.000

Cheltuieli de personal

4.084.836

4.084.836

Bunuri si servicii

1.500.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

3

GRĂDINIȚĂ NR. 47

4.419.268

4.419.268

1.509.000

1.509.000

Cheltuieli de personal

4.419.268

4.419.268

Bunuri si servicii

1.509.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

2.986.192

2.986.192

643.000

643.000

Cheltuieli de personal

2.985.992

2.985.992

26.000

Bunuri si servicii

613.000

Alte cheltuieli

4.000

Burse

200

200

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.754.928

8.754.928

682.000

682.000

Cheltuieli de personal

8.754.928

8.754.928

52.000

Bunuri si servicii

605.000

Transferuri

Ajutoare sociale

25.000

Cheltuieli de capital

6

SC.GEN.NR.8

6.270.895

6.270.895

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

6.270.583

6.270.583

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri Burse

312

312

Cheltuieli de capital

7

SC.GEN.NR.37

4.825.705

4.825.705

20.000

20.000

Cheltuieli de personal

4.825.363

4.825.363

7.668

Bunuri si servicii

12.332

Transferuri Burse

342

342

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAIAN

2.269.933

2.269.933

177.800

177.800

Cheltuieli de personal

2.269.354

2.269.354

52.800

Bunuri si servicii

100.000

Transferuri Burse

579

579

6.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

15.000

9

COL.MIRCEA CEL BATRAN

8.925.797

8.925.797

525.000

525.000

Cheltuieli de personal

8.922.143

8.922.143

52.081

Bunuri si servicii

349.919

21


20

22

23

24

25

26

27

Cheltuieli de personal

3.774.294

3.774.294

11.000

Bunuri si servicii

67.000

Burse

Alte cheltuieli

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

500

500

4.000

2.000

GR.SC. C.F.R.

1.516.884

1.516.884

97.300

95.600

Cheltuieli de personal

1.516.884

1.516.884

3.300

Bunuri si servicii

86.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

3.300

GR.SC.TOMIS

3.057.656

3.057.656

325.211

325.211

Cheltuieli de personal

3.057.656

3.057.656

75.711

Bunuri si servicii

249.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC. MAT.CONSTRUCTII

1.767.707

1.767.707

7.000

7.000

Cheltuieli de personal

1.767.707

1.767.707

Bunuri si servicii

7.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC AUTO

2.579.897

2.579.897

190.000

190.000

Cheltuieli de personal

2.579.897

2.579.897

25.000

Bunuri si servicii

125.000

Burse

Cheltuieli de capital    ”

40.000

GR.SC.TELECOMUNICAȚII

5.745.048

5.745.048

768.717

768.717

Cheltuieli de personal

5.745.048

5.745.048

312.120

Bunuri si servicii

456.597

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.499.582

3.499.582

153.200

153.200

Cheltuieli de personal

3.499.582

3.499.582

11.000

Bunuri si servicii

131.200

Ajutoare sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

3.000

8.000

GR.SC.SANITAR

1.540.772

1.540.772

521.000

521.000

Cheltuieli de personal

1.540.772

1.540.772

180.000

Bunuri si servicii

341.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AGRO.PALAS

1.576.604

1.576.604

119.850

119.850

Cheltuieli de personal

1.576.604

1.576.604

63.850

Bunuri si servicii

56.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIC.VIRGIL MAOGEARU

5.589.777

5.589.777

51.500

51.500

Cheltuieli de personal

5.589,777

5.589.777

2.000

Bunuri si servicii

49.500

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital


31


29

30

32

33

34

35

36

37

LIC.LUCIAN BLAGA

2.735.168

2.735.168

46.500

46.500

Cheltuieli de personal

2.735.168

2.735.168

4.500

Bunuri si servicii

42.000

Transfera ri

Cheltuieli de capital

GR.SC.I.N.ROMAN

2.665.214

2.665.214

102.000

102.000

Cheltuieli de personal

2.663.384

2,663.384

Bunuri si servicii

102.000

Transferuri Burse

1.830

1.830

Cheltuieli de capital

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE

17.444.000

17.444.000

0

Cheltuieli de personal

7.587.000

7.587.000

Bunuri si servicii

8.665.000

8.665.000

Transferuri

Cheltuieli de capital fond rulment

1.192.000

1.192.000

REVISTA TOMIS

325.000

325.000

50.000

50.000

Cheltuieli de personal

13.000

Bunuri si servicii

37.000

Transferuri

325.000

325.000

Cheltuieli de capital

MUZEUL DE ARTA POPULARA

809.000

809.000

90.000

90.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

61.000

Transferuri

800.000

800.00G

Cheltuieli de capital (fond rulment)

9.000

9.000

29.000

CENTRUL SOCIAL

840.000

840.000

0

Cheltuieli de personal

450.000

450.000

Bunuri si servicii

350.000

350.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

40.000

40.000

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

4.061.000

4.061.000

1.185.000

1.185.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

1.153.000

Transferuri

4.061.000

4.061.000

Cheltuieli de capital

32.000

CANTINA PALAZU MARE

1.400.000

1.400.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200,000

Bunuri si servicii

1.200.000

1.200.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

CANTINA C. BRATESCU

1.200.000

1.200.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.000.000

1.000.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESELOR

3.465.750

3.465.750

0

Cheltuieli de personal

1.845.750

1.845.750

Bunuri si servicii

1.600.000

1.600.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

20.000

20.000


Președinte ședința


38