Hotărârea nr. 208/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COPMPLETAREA HCLM NR.526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de    , lețO

Având in vedere Expunerea de motive nr. 112989 / 02.09.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 -Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 112983 / 02.09.2010;

Având in vedere situația juridica nr. 112960 / 2010.

Luând in considerare H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta.

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aproba completarea art. 1 din H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta cu următorul alineat:

- Măsurătorile cadastrale pentru inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 7 / 1996, actualizata. Eventualele erori sau neconcordante rezultate din măsurători se vor reglementa ulterior prin alte Hotarari ale Consiliului Local, in baza întocmirii documentației cadastrale.Valorile de inventar vor fi reactualizate in funcție de măsurătorile cadastrale.

Art. 2 - Se aproba completarea poziției 189 “ Bulevardul Mamaia” din H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta , conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_W_consilieri din

27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,MARCELA ENACHE

ANEXA LA H.C.L.M. NR. M/?/,

NR.

CRT

DENUMIREA

BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VAL. DE INV. (RON)

SITUAȚIA JURIDICA ACTUALA

1.

Bulevardul

Mamaia

13779,59 mp

1059168

Legea 213 /1998

Situația juridica nr. 112960 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCEL AJENACELE^

1