Hotărârea nr. 207/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM NR.150/2002 IN SENSUL TRECERII DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A PARCARII SITUATE IN FATA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN, STR.NICOLAE IORGA

HOTĂRÂRE

Privind modificarea anexei la HCLM nr. 150 / 2002 în sensul trecerii din gestiunea delegată a SCIL CONFORT URBAN SRL în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a parcării situate in fața

Spitalului Clinic Județean, str. Nicolae Iorga

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit in ședința ordinară din data de    2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 112217 / 01.09.2010, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -juridica, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 112219 / 01.09.2010;

Având in vedere HCLM nr. 351 / 2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL, modificat si completat prin HCLM nr. 150 / 2002, HCLM nr. 13 / 2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire parcare multietajată - zona Spitalul Clinic Județean”, HCLM nr. 48 / 2009 privind aprobarea PUD Zonal Construire Parcare Multietajată P+3E+T, str. Nicolae Iorga, zona Spitalul Clinic Județean de Urgență, teren în suprafață de 2,033 mp, Certificatele de Urbanism nr. 255 si nr. 1142 / 2009.

Văzând dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la HCLM nr. 150/ 2002 în sensul trecerii din gestiunea delegată a SCIL CONFORT URBAN SRL în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a parcării situate in fața Spitalului Clinic Județean, str. Nicolae Iorga, în suprafață de 1.500 mp, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 27 membri.

consilieri din


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENACJJE

HLAN DE st ti. A,-

w mcolae iqrga^Z?" io


încadrare in ZOna' °nstQntQ! flO

xx w

K1T


►< s\ hj

Vg 8 § $ s

$ ff

h

t2VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


5^

Data