Hotărârea nr. 206/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIREA COTELOR PARTI DE TEREN CORESPUNZATOARE APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE BN5 SI BN6 SITUATE IN STR.BABA NOVAC NR.177, BN12SI BN13 SITUATE IN STR.BABA NOVAC NR.181

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind însușirea cotelor părți de teren corespunzătoare apartamentelor din blocurile BN5 și BN6 situate in str. Baba Novac nr. 177,

BN12 și BN13 situate in str. Baba Novac nr. 181

Consiliul Local Municipal Constanța, întrunit in ședință ordinară la data de

Luând in dezbatere Expunerea de Motive nr. 113310 / 2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 2    - Urbanistim, Raportul

Comisiei nr. 5 - Juridică și Referatul Direcției Patrimoniu nr. 113311 / 2010;

Având în vedere HCLM nr. 340 /2008 privind declararea ca obiectiv de interes public local "Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării și Lucrări pregătitoare și tehnico-edilitare aferente", HCLMnr. 613 / 2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, modificat prinHCLM nr. 15 / 2008 și nr. 73 / 2008, HCLM NR. 604 / 2008 și nr. 641 / 2008 privind darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac - lot 3 și lot 6 către SC EUCASS SRL și respectiv SC ABC Val SRL

Văzând Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor încheiate pentru blocurile BN5, BN6, BN12 și BN13 și Procesul Verbal de predare - primire

&    nr. 111108 / 2010 încheiat cu SC KOMORA SRL.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c”, alin 5, lit “a”, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala,republicata.

HOTĂRĂȘTE3

Art. 1. - Se însușesc cotele părți de teren corespunzătoare apartamentelor din blocurile BN5 și BN6 situate in str. Baba Novac nr. 177, în baza documentației cadastrale întocmită de SC KOMORA SRL, pe fiecare unitate locativă și recepționată de OCPI, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se însușesc cotele părți de teren corespunzătoare apartamentelor din blocurile BN12 și BN13 situate in str. Baba Novac nr. 181, în baza documentației cadastrale intocmită de SC KOMORA SRL, pe fiecare unitate locativă și recepționată de OCPI, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartmentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic - Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Administrție Publîcă Locala si SPIT Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_    _consilieri din

27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

*    CONSTANTANR.

ANEXĂ NR. 1 LA HOTĂRÂREA NRjrtZ'bS.s.ass/s

cuprinzând cotele părți de teren corespunzătoare apartamentelor

Str. Baba Novac nr. 177; nr. cadastral 107741

Bloc BN 5

Bloc BN 6

Nr.

Apartament

Nr.

Camere

Cotă parte teren pe apartament

Nr. '

Apartament

Nr.

Camere

Cotă parte teren pe apartament

1.

2

9,32

1.

2

9,45

2.

2

9,11

2-

2

9,02

3.

2

9,07

3.

2

9,01

4.

2

9,31

4.

2

9,39

5.

2

9,32

5.

2

9,45

6.

2

9,13

6.

2

9,00

7.

1

5,19

7.

1

5,16

8.

1

5,13

8.

1

5,14

9.

2

9,11

9.

2

9,01

10.

2

9,31

10.

2

9,41

11.

2

9,32

11.

2

9,45

12.

2

9,13

12.

2

9,00

13.

1

5,19

13.

1

5,16

14.

1

5,13

14.

1

5,14

15.

2

9,11

15.

2

9,01

16.

2

9,31

16.

2

9,41

17.

2

9,32

17.

2

9,45

18.

2

9,13

18.

2

9,00

19.

1

5,19

19.

1

5,16

20.

1

5,13

20.

1

5,14

21.

2

9,11

21.

2

9,01

22.

2

9,31

22.

2

9,41

23.

2

9,32

23.

2

9,45

24.

2

9,13

24.

2

9,00

25.

1

5,19

25.

1

5,16    |

26.

1

5,13

26.

1

5,14

27.

2

9,11

27.

2

9,01

28.

2

9,31

28.

2

9,41

29.

2

9,32

29.

2

9,45

30.

2

9,13

30.

2

9,00

31.

1

5,19

31.

1

5,16

32.

1

5,13

32.

1

5,14

33.

2

9,11

33.

2

9,01

34.

2

9,31

34.

2

9,41

35.

2

9,32

35.

2

9,45

36.

2

9,13

36.

2

9,00

37.

1

5,19

37.

1

5,16

38.

1

5,13

38.

1

5,14

39.

2

9,11

39.

2

9,01

40.

2

9,31

40.

2

9,41

41.

2

9,32

41.

2

9,45

42.

2

9,13

42.

2

9,00

43.

1

5,19

43.

1

5,16

44.

1

5,13

44.

1

5,14

45.

2

9,11

45.

2

9,01

46.

2

9,31

46.

2

9,41

47.

2

9,32

47.

2

9,45

48.

2

9,13

48.

2

9,00

49.

1

5,19

49.

1

5,16

50.

1

5,13

Ș9.

1

5,14

51.

2

9,11

51.

2

9,01

52.

2

9,31

52.

2

9,41

53.

2

9,32

53.

2

9,45

54.

2

9,13

54.

2

9,00

55.

1

5,19

55.

1

5,16

56.

1

5,13

56.

1

5,14

57.

2

9,11

57.

2

9,01

58.

2

9,31

58.

2

9,41

TOTAL SUPRAF

461,50

TOTAL SUPRAF

461,50

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACBE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ NR. 2 LA HOTĂRÂREA

cuprinzând cotele părți de teren corespunzătoare apartamentelor

Str. Baba Novac nr. 181; nr. cadastral 107744

Bloc BN 12

Bloc BN 13    |

Nr.

Apartament

Nr.

Camere

Cotă parte teren pe apartament

Nr.

Apartament

Nr.

Camere

Cotă parte teren pe apartament

1

2

9,18

1

2

8,85

2

2

8,76

2

2

9,02

3

2

8,84

3

2

8,95

4

2

9,07

4

2

9,18

5

2

9,19

5

2

9,36

6

2

9,36

6

2

8,80

7

1

5,00

7,

1

5,06

8

1

4,94

u

1

5,00

9

2

8,84

9

2

8,96

10

2

9,07

10

2

9,17

11

2

9,19

11

2

9,36

12

2

9,36

12

2

8,80

13

1

5,00

13

1

5,06

14

1

4,94

14

1

5,00

15

2

8,84

15

2

8,96

16

2

9,07

16

2

9,17

17

2

9,19

17

2

9,36

18

2

9,36

18

2

8,80

19

1

5,00

19

1

5,06

20

1

4,94

20

1

5,00

21

2

8,84

21

2

8,96

22

2

9,07

22

2

9,17

23

2

9,19

23

2

9,36

24

2

9,36

w

2

8,80

25

1

5,00

25

1

5,06

26

1

4,94

26

1

5,00

27

2

8,84    |    27

2

8,96    1

28

2

9,07    28

2

9,17

29

2

9,19    |    29

2

9,36

30

2

9,36

30

2

8,80

31

1

5,00

31

1

5,06

32

1

4,94

32

1

5,00

33

2

8,84

33

2

8,96

34

2

9,07

34

2

9,17

35

2

9,19

2

9,36

36

2

9,36

36

2

8,80

37

L

5,00

37

1

5,06

38

1

4,94

38

1

5,00

39

2

8,84

39

2

8,96

40

2

9,07

40

2

9,17

41

2

9,19

41

2

9,36

42

2

9,36

42

2

8,80

43

1

5,00

43

1

5,06

44

1

4,94

44

1

5,00

45

2

8,84

45

2

8,96

46

2

9,07

46

2

9,17

47

2

9,19

47

2

9,36

48

2

9,36

48

2

8,80

49

1

5,00

49

1

5,06

50

1

4,94

50

1

5,00

51

2

8,84

2

8,96

52

2

9,07

55

2

9,17

53

2

9,19

53

2

9,36

54

2

9,36

54

2

8,80

55

1

5,00

55

1

5,06

56

1

4,94

56

1

5,00

57

2

8,84

57

2

8,96

58

2

9,07

58

2

9,17

TOTAL SUPRAF

453,50

TOTAL SUPRAF

453,50