Hotărârea nr. 205/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. AVIATOR LOAN MUNTENESCU, STR. VASILE CRAIU, STR. PODULUI, STR. CHILIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 2600 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Aviator Ioan Muntenescu, str. Vasile Craiu, str. Podului, str. Chiliei,

teren în suprafață de 2600 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

(Qfc,OQ.2oio.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 85515/23.06.2010 raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 79132/15.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea dlui. Sidor lacob înregistrată sub nr. 79132/15.06.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 15245/02.02.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." brr din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Aviator Ioan Muntenescu, str. Vasile Craiu, str. Podului, str. Chiliei, teren în suprafață de 2600 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlor. Bușu Stila, Sidor lacob și tuturor celor interesați în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^A consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRFTarCONSTANȚA

NR. «£05/ 0Q>’O3. 201 oANEXA LA iHCLMNR^X^=


Str. CHILIEI

P+2E+M sau Epartial + retras


M'--.

E2

E2

E1

E1

P

p2.50    10.5    2.50

PROFIL Str. CHILIEI


P+2M


Str. Av. Muntenescu


2.50    7.0    2.50


PROFIL

Str. Av. Muntenescu


N.B. : in MEMORIU + REGLEMENTARI sunt precizate 3 cazuri de exceptare a valorilor limita menționate .pentru asigurarea unei


PUZ

PL/Xr-xl URBANISTIC ZONAL

PUZ-zona delimitată de str.Chiliei,

Av. Muntenescu,Vasile Craiu si Podului


P2’


REGLEMENTARI


_ Limita zona studiata Limita teren incinta 7 Construcții existente J Construcții propuse Z Circulație carosabila

Z Circulație pietonala Spatii verzi Parcaje


ON iKASEMNEAZĂ SECRETAR.

1ARCELA ENACHE


ZRL 2a -SzCM propus

-zona mixta-locuinta individuala sau samicoiaetiva*dotad eomert+servicii

- răgim da aliniara • front stradal

-Răgim da înălțime- P+2E+M sau Epartial.ratras


ZRL2A-SzCM - POT = 52.0% -CUT-2.0

din care:

a - imobile solicitant! : total 2 poziții

-    POT = 51.55%

-    CUT - 1.62


calitah rezidențiale adecvate

_rKESElJlNTE    Imobile PUZ : total 7 poziții

k L ii'-zcv r-zn/i    .    - POT - 52.0%


l(EC UTPiLc^CJU


-CUT = 2.0SC ROC CONSTRUCT SRL


PLAN SITUAȚIE SITUAȚIA PROPUSA + REGLEMENTARI

FAZA

P.U.Z.


DATA

06.2010


SCARA

1:500


proiectat Arh. Dan Dron

desenat Arh. Barca A.