Hotărârea nr. 204/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BL. U2 - U4 -ALEE CAROSABILA, BLOC U, PIATA FALEZA NORD - ALEE CAROSABILA, BL. FZ 17A -STR. UNIRII, TEREN IN SUPRAFATA DE 12100MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTARARE


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bl. U2 - U4 - alee carosabilă, bloc U, piața Faleză Nord

- alee carosabilă, bl. FZ 17A - str. Unirii,

teren în suprafață de 12100 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

(Ol 2010.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 87983/29.06.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 71184/03.06.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea SC ALCOR MERCHANT SRL nr. 71184/27.05.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 32898/09.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bl. U2 - U4 - alee carosabilă, bloc U, piața Faleză Nord - alee carosabilă, bl. FZ 17A - str. Unirii,

conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul mai aus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC ALCOR MERCHANT SRL și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanta.

f    ’    I •

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.CONSTANȚA

NR. JLOh / Ok.9^. 2010

17 LOCURI PARCARE


LEGENDA


I UMITA ZONEI STUDIATE || CON5TRUCT» EXISTENTE MENȚINUȚI


SUPRA NALT ARE PROPUSA


GARAJE

parter


Patriarhia Tomlstu,


-ANEXĂ la

HCLMNR.^0^ /jP>0


UMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI || PROPUSE


CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PROPUSE


UMITA PROPRIETĂȚII SC. ANTRECON SA


CONSTRUCȚII PROPUSE


ALINIAMENT OBLIGATORIU


ACCESE PfTONALE PRINCIPALE IN CONSTRUCȚII


ACCESE AUTO IN PARCAJE. GARAJE


P+2-3    INALT1MEA CONSTRUCȚII OLR


BISERICA

PATRIARHIA TOMISULUI D+P    y


Patriarhia Tamisului


parcai


j"T


.230 230 230 230 230 2382.30 2 30


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


PLANTAȚII ALINIAMENT. SPATII VERZI AMENAJATE PROPUSE


CIRCULATA PIETONALE


PARCAJE


CIRCULAȚII CAROSABILE


COTE DE NIVEL


REGIM DE ÎNĂLȚIME


BILANȚ TERITORIAL


Teritoriul aferent


Greu lot l carosabile


Circulații pietonale


Sp verzi


Teren liber neconstruit


TOTAL


CAFETARIE. SPA, CABINA PAZA P+2


£°"stanta


PIAȚA FALEZA NORD D+P


Existent ;| Propunere

ny~:    mp li


17.80


3771


31.17


3276


27.07


arh. ALEC-MARIUS IUGA


3166


0.00


0.00


12100


+,

MWM/xJKodt&gr ro Lzwl. F»A 900532 C-ta

■ I T I I


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENAp*t


PROIECTAT

Designer


arh. IGNIS DUVAGI

arh. NARCIS GELAL


urb. MARIUS CHIRILOV


P.U.Z.


PROIECT

Projed


FIMARiaf

Ptxchoser


REGLEMENTARI

URBANISTICE varianta parcari


$.C ALCOR MERCHANT S.R.L


TOJIPUNS0 Pion deKTț*pn


ST 1/500


NRPR 18/

PioBctno 2007


DATA 14-IV Dole    2010


CONSTANTA STR. UNIRII NR. 108 Al