Hotărârea nr. 203/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. MAMAIA, STR. GARABET IBRAILEANU, STR. FAGETULUI, STR. RAZBOIENI, TEREN IN SUPRAFATI DE CCA 6725MP,PROPRIETATEAPERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Garabet Ibrăileanu, str. Făgetului, str. Războieni, teren în suprafață de cca 6725 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

2010.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 111086 / 30.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 54549/30.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC BEMOSA COM SRL înregistrată sub nr. 54549 / 21.04.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 23983 / 19.032010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Garabet Ibrăileanu, str. Făgetului, str. Războieni, teren în suprafață de cca 6725 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Se aprobă modificarea funcțiunii terenului în suprafață de 194,50 mp, situat în str. Făgetului nr. 95, din locuire și funcțiuni complementare locuirii, așa cum era stabilită de prevederile PUG, în parcare pentru imobilul edificat pe terenul situat în bd. Mamaia nr. 181 bis, pe toată durata existenței respectivei construcții.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC BEMOSA COM SRL, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.


nr. JLoȘ / OG-QQ.2010


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 241 - 488101; Tel: 0040 - 241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA