Hotărârea nr. 202/2010

HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BASARABI, BD. 1 DECEMBRIE 1918, STR. GARII, BL. F16, TEREN IN SUPRAFATA DE 12000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

^sTAwr^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Basarabi, bd. 1 Decembrie 1918, str. Gării, bl. F16, teren în suprafață de 12000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de flfe.0<3.2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 109661/24.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 103884/06.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea dnei. Popa Monica Mihaela înregistrată sub nr. 103884/06.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 42114/25.03.2010 al Direcției Urbanism ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Basarabi, bd. 1 Decembrie 1918, str. Gării, bl. F16, teren în suprafață de 12000 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dnei. Popa Monica Mihaela și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. / flC-UDA. 2010