Hotărârea nr. 200/2010

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE S.C. CONFORT URBAN SRL PRIN DISPOZITIE

HOTĂRÂRE

privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L., prin dispoziție

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 06.09.2010

*

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE nr.    3/. O& 2010, privind delegarea unor angajați din cadrul

Primăriei Municipiului Constanta sa semneze biletele la ordin emise de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Având in vedere Hotărârea nr. 17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța” , H.C.L.M. nr. 557/22.10.2008 privind modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 17/25.01.2008, Contractul de lucrări nr. 8710/10.12.2008 încheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor, Referatul Direcției Financiare nr. Z/2/^9 / ^2/ &O 2.e>lc avizul Comisiei nr.l-Buget Finanțe si avizul Comisiei nr. 5-Juridica; în temeiul prevederilor art. 21 alin. 1, 62 alin. 1 si alin 3 din Legea nr. 273/2006, privind

finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, art.36, alin.2 lit.”b”, alin.4 „f alin.9 și art. 115 alin.l lit. ,”ty* . din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se imputemiceste Primarul Municipiului Constanta, ca prin dispoziție, sa delege persoanele semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C. Confort Urban S.R.L. in baza Contractului de lucrări nr. 8710/10.12.2008, incheiat cu SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES, in vederea garantării plăților prin avalizarea acestora.

Art.2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, S.C.”Confort Urban” S.R.L. și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Constanța

Nr.200/ 06.09.2010