Hotărârea nr. 20/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFTE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA , IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

CONSTAN    ROMANIA

§    6 JUDEȚUL CONSTANTA

M    MUNICIPIUL CONSTANTA

III 13 I i CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciara

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 05,02,2010_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 13085/28.01.2010, Raportul Comisiei 2-Urbanism, Comisiei 5-juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 13082/28.01.2010;

Având in vedere încheierile Biroului de Carte Funciara nr. 1347/2001, nr. 1344/2001, nr. 1343/2001, nr. 1342/2001, nr. 1341/2001, Contractul de Concesiune nr.38133/15.06.2000;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea înscrierii in Cartea Funciara, conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare..

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Urbanism si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Visan George


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 2 0

ANEXA LA H.C.L.M. NR.


20/2010


TEREN POLIGON 18,19, 20, 21, 22

NR.

CRT

NR.

POLIGON

ADRESA

NR.

CAD.

CARTE

FUNCIARA

SUPRAFAȚA

MP/POLIGON

2000

SUPRAFAȚA

TOTALA/MP

SURAFATA MP/ POLIGON

actualizat

SUPRAFAȚA

TOTALA/MP

ALIPITA

1.

18

Zona Faleza Nord

5762

17283

11.168,52

11.168,52

11.180,00

11.180,00

2

19

Zona Faleza Nord

5763

17280

30.331,78

41.500,3

30.361,00

41.541,00

3.

20

Zona Faleza Nord

5764

17279

17.902,79

59.403,09

17.921,00

59.462,00

4

21

Zona Faleza Nord

5765

17278

21454,24

80.857,33

21.791,00

81.253,00

5

22

Zona Faleza Nord

5766

17277

20674,65

Total=101.531,98

19.874,00

Total=101.127,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Visan George

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire

Scara 1:2000

Adresa ImoMuki:

Mim. ContUnu. Zon» Faltz» Nonj. Poligoane!» <». 19,20,21,22


Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

Situelie aaueia (Inerte de al pir»)

Sitastte viteeie (dupe elixire)

i *

.

l«*P»

&»»}>»•

C«*OMn» nctAM

Nt.

CXJ.

:«e.VK.

trp,

C4tt£0ri*

CttoM'M irKOluU

* <1160

Ce

*•* C-MM»    »«BM H-X    11

101127

Ce

v.jî. Cf'iir'A Zwn    m>u

POț»ul 16»1H»21»H

3SS61

Cc

Ar ;-►» » z-r«    K’-f    u

17»!

ce.....

«*r Gvam Zer* '«a Kn rr^, M

■ ■■ —.......

P---—-

<fc’4

-8—

»>r    **•    *»t    n

1

1

10H»

101127

Parafa

Semnătură si data


Executant.

Ă^a.V^CKI

'2\    fa " W5...OÎ

b s

Stampila OCPI

- -™. --