Hotărârea nr. 2/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL MUNICIPAL PE ANUL 2009;

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2009

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la diita 05,02,2010    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare . raportul Comisiei nr.l de studii . prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat raportul Direcției Financiare nr. 12290/27.01.2009;

Având in vedere prevederile art. 5. alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare , Legii nr. 18/2009 privind Legea bugetului de stat pe anul 2009, H.C.L.M nr. 6512008 , H.C.L.M nr. 218/2009, ll.C.L.M. nr.264/2009 .ll.C.L.M nr.370/2009 , H.C.L.M. nr. 377/2009, H.C.L.M. nr. 389/2009 , H.C.L.M nr 432/2009, Dispoziția nr.7603/2009, Dispoziția nr.7698/2009,Dispoziția nr.7966/2009 . comunicarea nr. 9783/22.01.2010 a Direcției de sanatate publica județeană Constanta , comunicarea nr. 12857/28.01.2010 a Agenției Naționale de Administrare Fiscala, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a județului Constanta si H.C.L.M. nr. 511/2009 ;

In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, lit.d si lit. c , alin. 4, Iii. a, alin. 6 , lit .a, pct. 7 . alin.7, Iii. a, art.l 15 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Bugetul municipal pe anul 2009 se aproba la venituri in suma de 544.747 mii lei si la cheltuieli in suma de 544.747 mii lei fiind un buget echilibrat.

Rectificarea se datoreaza faptului ca s-au înregistrat incasari de venituri de la bugetul de stat peste prevederea inițiala.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2009. detaliata 1a venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificat ta economica si funcționala este prezentata in anexa nr.I, si I bis care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Sinteza bugetului municipal pe anul 2009. detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr.2. si 2 bis care fac pane integranta din prezenta hotarare care raman neschimbate.

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata.

Art. 5 Regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive si culturale este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata.

Art. 6 Sinteza bugetelor instituțiilor subordonate pe anul 2009 este prezentata in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se modifica subcapitolele de venituri din bugetul local, conform anexei 1. in suma de 19.408 mii lei in următoarea structura :

❖    « Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.oraselo. municipiilor, sectoarelor si Municipiului București» se majoreaza cu suma de 19.099 mii lei ;

❖    « Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii » se majoreaza cu suma de 309 mii lei ;

Art.8 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica cu suma de 19.408 mii lei, conform anexelor nr. I si 1 bis , in următoarea structura :

❖    Se diminuează la capitolul 54 « Alte servicii publice generale » cheltuielile de personal cu suma de 50 mii lei si cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 50 mii lei:

❖    Se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul 65 «lnvatamant » cu suma de 19.122 mii lei;

❖    Se majoreaza la capitolul 66 « Sanatate » cheltuielile de personal cu suma de 309 mii lei ;

❖ Se majoreaza la capitolul 68 «Asigurări si asistenta sociala » cheltuielile de personal cu suma de 160 mii lei si se diminuează titlul de cheltuiala « Asistenta sociala » cu suma de 83 mii lei ;

Art. 9 Serviciul Comisiilor de spectalitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACIIE


VISAM GEORGE

Constanta

Nr. 2    Z 05,02x2010

JUDEȚUL; CONSTANTA

PRIMÂRfA MUNIClF'11-i.-UI CONSTAN TA

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

Foflnufar

10/01    arex31

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șt SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2009

mii lei    i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Program

2009

TOTAL VENITURI (COd 00.02+0 0.15+00.16+00.17+45.02)

00 01

64474/

VENITURI PROPRII (cod 00 02-11 02-37.02+00.15+00.16)

45.02

338070

I. VENITURI CURENTE (cod 00 03+00 12}

00.02

473280

A. VENITURIFISCALE (cod 00,04+00.02+0009+00.10+00.11)

00.03

454038

A1. IMPOZIT FE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00-06+00.07)

00.04

205571

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pc profil    (cod 01,02.01)

01.02

0

i Impozit pe; profit de la agenți economici n

01 -02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZfCE    (cod 03.02+04.02)

00.06

205571

Impozit pe venit (cod 03.02.18}

03.02

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare d ,i patrimoniul personal **)

03.02 18

0

Cote ai sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

205571

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02,01

205000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

571

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT $l CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital dc la per&oane fizice (cod 05,02.50)

05.02

0

I Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05,02.50

0

A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -(06 02-02)

06.02

0

5 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06 02.02

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

06135

impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

68135

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 02.01.01 *07.02.01.02)

07.02.01

55850

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice *)

07.02.01.01

13500

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ’)

07.02.01.02

42350

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 ♦07.02 02.02*07 02.02.03)

07.02 02

8350

Impozit pe terenuri de la persoane fizice ’)

07.02.02.01

3200

Impozit si taxa pe teren de la persoane Juridice ’)

07.02.02.02

4850

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

300

Taxe ,udiciare de timbru si alte (axe de timbru ~)

07.02.03

2350

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1585

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00 10

179862

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

156296 -

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

154170

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02 06

2126

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2540

Taxe hoteliere

12.02.07

2540

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1502

225

Impozit pe spectacole

15.02.01

225

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitatl (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

20801

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02 02)

16,02.02

13900

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

160202.01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

1602.02.02

7300

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitatl

1602.50

6901

A(j? ALTE IMPOZITE 51 TAXE FISCALE (cod 18.02}

00 11

470

A Ite i m pozîte s i t axe f isca le (coti 1&.02.50)

18.02

470

|Alte? impozite si laxe

18.02.50

470

C, VENITURI NEFISCAUE (cod OO. 13+00.14}

00.12

19242

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31,02)

00.13

2167

Venituri din proprietare (cod 30.02.01+30.02.03+30.02,05+30,02,08+30.02.50}

30.02

2167

Vărsăm inie din profilul nel al regiilor autonome, societâlrlcr și compar, ni or naționale

30 02.01

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

30 02 03

0

Venituri din concesiuni sî închirieri

30.02.05

2167

Venituri din dividende [ cod 30.02 08.02 }

30 02.03

0

Veniiui i dm dividende de la alb plătitori

30 02.06.02

0

Alte venitur, din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2 VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02J

00.14

17075

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

fcod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33,02.27+33.02.28+33.02.501

33.02

660

Venituri din prestan de servicii

33.02.0B

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribui ia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activi tal t cadastrale șl agricultura

33,02.24

10

Conlribufia lunară r> părinților penlru întreținerea copiilor in unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați' si despăgubiri

33.02.23

50

Alte venituri din prestări de servicii sî alte acti vitali

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34,02.02+34.02.50)

34.02

9015

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2105

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34 02.50

6830

Amenzi, penalilati sl confiscări (cod 35.02,01 la 35.02-03+35.02,50)

35 02

2794

Venituri din amenzi si alte sanciium aplicate potrivit dtspozlnlor legale

35,02.01

2794

Penalital1 pentru nedepunerea sau depunerea ou intirzice a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

încasau din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odaia ou confiscarea potrivii legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penahtati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36,02.01 +36.02,05+36.02.11 +36 02.50)

36.02

4605

F'-—

Venituri din aplicarea prescripției exlmcbve

36.02.01

0

1

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile Instituțiilor publice

36.02.05

4485

Venituri din autoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

121

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37 02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

Alte transferuri voluntare

37,02.50

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00 15

21086

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+-39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

21086

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39 02 .03

160

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunun apartmand domeniului privat al statului sau al unităților admmistrativ-teritonale

39.02.07

20926

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00 16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice șl juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului***)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”*)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

4002.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

48695

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

48695

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00 19+00.20)

42.02

48695

A. De capital    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)

00.19

1654

Retehnologizarea centralelor termice șl electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

4202.03

0

Aeroporturi de interes local

42 02.04

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe no»

4202.06

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42 02.07

0

1

Finanțarea programului de psetnjira a drumurilor comunare ți alimentare eu apă a satelor (cod

42 02.09.01+42.02,09 02)

42 02 09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42,02.09.01

0

Finanțarea subprogramului pnvmd alimentarea cu apă a satelor

42 02 09.02

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismica! construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02 10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02 12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor rnultianuaJe prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ greu ni verși tar

42.02.14

1405

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42,02 15

0

Subvenții de la bugelu1 de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42.02 16

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor tSe construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții către bugetele locale pentm finanțarea programului mullianusl de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operai ionel regional 2007-2013

42.02.19

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale neicesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN posta derare

42.02.20

249

B.Curcntețcod42.02.21 +42.02.28+42.02.29+dc la 42.02,32 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

47041

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din Fondul de intervenție’”)

42 02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru Imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02 32

3644 3

Sprijin financiar ța constituirea familiei

42.02 33

1300

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne cărbuni. combustibil; pslrohen

42.02 34

400

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-socaii-

42 02 35

o

Subvenții pentru acordarea irusoului pentm nou-născuți

42.02.36

500

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investiții

42.02.40

4644

Subvenții din bugetul de stal pentru linantarea sănătății

42.02.41

1740 ■

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02,01+43,02.04+43.0207+43.02.00)

43.02

0

Supventii

primite de la bugetele consiliilor județene pentru pmteciia copilului

43,02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj caire bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a tortei de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subvenții primite de ia alte bugete locale pentru instituțiile dc asistență socială pentru persoanele ou handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare i'n situații de extreme dificultate "*)

43.02. oe

0

Sume primite de la UE in contul ptatilor efectuate (cod 45,02,01 la 45,02.05 +45.02.07+45,02,00+42.02.15+42.02.16)

4502

1686

Fondul Eumpoan de Dezvoltare Regionala

45.02,01

1488

Fondul Social European

45.02.02

199

Fondul de Coeziune

45.02.03

0

rondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0

Fondul European de Pescuil

45.02.05

0

Instrumentul de Asistenta pentru Fre aderare

45.02,07

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat

45.02.08

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

45.02 15

0

Alte facilități și Instrumente gostaderare

45.02 16

0

TOTALCHELTUIEU (cod 50.02+ 59.02 +63 0 2+60.02+ 79.02)

49.02

544747

1

Partea l-a SERVIC

1 PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54 02+55.02+56.02+57.02}

50.02

54662

Auto rit ati publice si acțiuni externe (cod 51.02,01 J

51.02

64357

Din total capitol'

Autontati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51,02.01

54367

Autorități executive

51 02.01 03

54357

Alte servicii publice generale (cod 54-02.05 la 54.02.07+54.02,10+54,02.50)

54.02

305

Din total capitol:

(Fond de rezerva bugetara la dispoziția auloritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

305

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzact

ii privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06*56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene penlru finanțarea centrelor de zl pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Plăti efectuate în anii precedent» sl recuperate in anul curent(57.02.01)

5702

0

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent

57.02.01

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

4780

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

4780

Din total capitol

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

710

| Politie comunitara

61.02.03.04

710

Protecție civila și proiecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitarâ)

61.02.05

275

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

3795

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

244888

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

137594

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03 02)

65.02.03

40000

(învățământ preșcolar

65.02.03.01

21000

(învățământ primar

65.02.03.02

19000

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

97594

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

47500

învățământ secundar superior

65.02.04 02

44094

Invatamant profesional

65 02.04 03

6000

învățământ postliceai

65.0205

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07,04)

65.02 07

0

învățământ special

65.02.07 04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02 11 03* 65.02 11 30)

65.02 11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11 03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11 30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate

(cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

1824

DZn /otâ/ capitol:

Servicii medicale in unltatf sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.0206

0

Spitale generale

66.02.06 01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publică

66.02.08

1749

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66 02.50

75

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

75

Cultura, recreero si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06*67.02.50)

67 02

38080

Din total capitol.

Servicii culturale    (cod 67 02.03.02 la 67 02.03 08*67.02 03.12*67.02 03.30)

67 02.03

1100

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67 02.03.02

0

Muzee

67 02.03.03

1100

Instituții publice de spectacole si concerte

67 02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67 02 03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67 02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67 02.03 30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02,05.01 la 67.02.05.03)

67 02.05

27962

Sport

67 02.05.01

10821

Tineret

67.02,05.02

0

întreținere grădini publice parcum zone verzr, baze sportive si de agrement

67.02.05 03

17141

Servicii religioase

67 02.06

300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 02.50

8718

Asigurări si asistenta soci a Ea

[cod de la 68,02.04 la6B.02.06+dE la 63.02 10 la 68.02.12+GB.02.15+68.02.50)

68.02

67390

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

68.02.04

4900

As iste nta soci 3 ia in csz de boi j si i nval id ita ti (cod 68.02.05.02)

60.02.05

17306

1 Asiste nta sociala n caz de invalid rtate

68.02.05.02

17398

Asistenta sociala pentru familie si copt'

68 02,06

6325

Ajutoare pentru locuințe

66.02 10

1500

Creșe

68.02,11

3205

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68,02-15.01+63.02.15.02)

68.02.15

4898

Ajutor social

68.02.15.01

2028

Cantine de ajutor social

63 02.15.02

2870

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

29164

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02]

69.02

124978

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02,03+70.02.05 la 70,02,07+70.02.50)

70.02

62642,

Din total capitol:

Locuințe

(cod 70 02.03.01+70.02.03-30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alle cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice (cod 70,02.05.01+70.02.05 02)

70 02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public sJ electrificări rurale

70 02,06

6467

Alimentare cu gaze naturale in localilah

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuiuteloi. serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

56175

Protecția mediul u

(cod 74,02.03+74.02,05+74.02.06)

74.02

62336

Din total capitol:

Reducerea și controlul pol Dării

74.02.03

0

Salubritate si aestiunea deșeurilor (cod 74 02 05.01 +74 02.05.02)

74 02 05

62336

Salubritate

74.02 05.01

62336

Colectarea, tratarea Și distrugerea deșeurilor

74.02 05.02

0

Canalizarea si t rata rea apekjț reziduale

74.02.06

0

——T “ZTT^^T-~

Pa rtea a V -a ACT 1U N1 E C ONOM1C E (cc d 80.02+81.02+83.02+84,02+B 7.02)

79.02

118439

Acțiuni generale economice, comerciale sl de munca (cori 80,02.01)

80 02

0

Din total capitol'

Acbuni generale economice si comerciale (cod 80,02,01.06+60 02.01.09+80.02 01 10+80.02.01 30)

80.0201

0

Prevenit® si combatere inundații si ghețuri

80 02 01 06

0

Stimulare Întreprinderi mici șl mijlocii

80.02,01.09

0

Programe de dezvoltare regionala sl sociala

80.02 01 10

0

Alle cheltuieli pentru acttunt generate economice Bf comerciale

80.02.01 30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

95220

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

95229

Alti combustibili

81.02.07

0

Al le cheltuieli privind combustibili si eneroia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura sl vanatoare (cod 03.02.03)

83.02

0

Din total capitol.

Agr ic uliu ra (cod 83,0?. 03.03+ 83.0.2.0 3.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02 03 03

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02 03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+B4.02.06+84.02.50)

84.02

20210

Dtp total capitol:

Transport rutier (cod B4 02 03 01 la 64.02 03,03)

84.02.03

202W

Drumuri Si poduri

84.02 03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

18200

Străzi

84,02 03.03

2010

Transport aerian feud 84,02.06.02)

84.02.06

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte Cheltuielii în domeniu, transporturilor

84 02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87-02.01+de la 87.02.03 la 87,02,05+87.02,50)

87 02

0

Din total capitol

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.0-3

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare mullifunctionale

87.02.05

0

AUe acțiuni economice

87.02.50

Q

] -----

VII, REZERVE. EXCEDENT i DEFICIT

9fi.02

| Rezerve

97.02

EXCEDENT (cod 00.0 M9.02)

98.02

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

J UDEȚUL_CONSTANT A__

Unitatea administrativ - teritoriala _PRlfvlARIA CONSTANTA Instituția publică_

Formular:


ANEXA 1 6JS

cap 51,02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2009

mii fel

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+35)

54357

CHELTUIELI CURENTE (cod f0+2O+J0+40+50+5f+55+5G+57+59+65J

01

53512

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL (cod 10,01 la 10.03)

10

2596 0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

20060

Salarii de baza

10.01.01

10000

Salarii de merit

10.01.02

450

Indemnizație de conducere

10-01.03

450

Spor de vechime

10.01.04

1300

Sporuri oenîru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

2700

Ore suplimentare

10.01.07

300

Fond de premii

10,01.08

1500

Prima de vacanta

10.01 09

1300

Fond pentru posturi ocupate pun curnui

10,01.10

0

Fond aferent olarii cu ora

10.01 11

0

indemnizații clătite unpr persoane du afara unității

10.01.12

300

Indemnizații de delegare

10.01.13

100

Indemnizații de detașare

10.01.14

D

Aloca tu pentru transpedui le si de la locui de munca

10.01.15

0

Atacai-. pentru locuința

10.01.16

0

Alte drepturi salariate iri bani

10.01.30

1660

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

5900

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4158

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

400

Contribuții de asigurări sociale de sahatate

10.03.03

1000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

100

Prirne de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

242

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

26863

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5382

Furnituri de birou

20.01.01

265

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

385

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35

Carburanți si lubrifianli

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2975

Posta, telecomunicadi, radio. Iv. Internet

20.01.08

1026

Materiale si prestan de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

101

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

595

Reparații curente

20.02

120

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

151

Lenjerie sl accesorii de pal

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

151

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

433

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100

Deplasări în străinătate

20.06.02

333

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

150

Consultanta si expertiza

20.12

322

Pregătire profesionala

20.13

477

potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20-27

0

Arte cheltuieli (cod 20.30 01 Sa 20,30.04+20.30,06+20.30-07+20-30.09+20.30.30)

20,30

1962 8

Reclama si publici la te

20.30.01

2702

Protocol si reprezentare

20.30.02

525

Printe de asigurare fipn-viata

20.30.03

41

Chirii

20.30.04

2784

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președinte lui/Fondul conducătorului instituției puolice

20.30.07

0

Executarea silita a creant&lor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13776

A T ransf eru ri 1 nte me    (cod 55,01.03+55.01,08 la

55.01

45

Alte Iransferuri curente Interne

55.01.18

45

Cheiiujeii -leehgibiie ispa

55.01.28

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) {cod 55.02.01+55.02,04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme Internationa te

55.02.0 i

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerarnburșabife (FEN) pos

56

344

Programe din Fondul Social European (FSE)

56,02

344

Finanțarea națională **)

56,02.01

146

Finanțarea Uniunii Europene ")

56,02.02

198

Cheltuieli neeligibile "j

56.02.03

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)

57

300

Ajutoare sociale {cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

300

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de crese

57.02.03

0

Tichet© cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

300

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

645

TITLUL Xh ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71,03}

71

345

Active fix? (cod 71.01.01 la 7'1.01.03+71.01.30)

71.01

64 5

CdfiStnjCți'

71.01,01

0

Mașini, echipamenTg si mijloace de (-'cinsport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte aclive corporale

71,01.03

0

Alte aotIVa fixa

71.01.30

843

0

PREȘEDINTE SE Dl NTÂ

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,2/2010

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala : PRIMĂRIA CONSTANTA

Instituția publică

ANEXA 1 BIS

Formular:

cap. 64.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE,. PE ANUL 2009

- —-----

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

305

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55*56+57+59+65)

01

305

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

250

Cheltuieli salariate in bani

(cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

210

Salarii de baza

10.01.01

144

Salarii de merii

10.01,02

2

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

19

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

9

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

9

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate in barii

10.01.30

14

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_ ANEXA 1 BIS

Instituția publică.

Formular-

... .

cap. 54.02

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE

, PE ANUL 2009

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70*79+85)

305

CHELTUIELI CURENTE (cod W+20+30+40+50+57+55+56+57+59+65)

01

305

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

250

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

210

Salarii de baza

10.01.01

144

Salarii de merit

10.01.02

2

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor oe vechime

10.01.04

19

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

9

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

9

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01 11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatll

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01 13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de ta locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01 16

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

14

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.05+10.02.30)

Tlchete de masa *)

10.02

10.02.01

0

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

40

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03.01

24

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1

Contribuții la Fondul de aarantare a creanțelor salanale

10.03.07

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25-»

20

55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

25

Furnituri de birou

20.01.01

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat, si forța motrica

20.01.03

0

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01 06

0

Transport

20.01 07

0

Posta, telecomunicații, radio tv internet

20.01.08

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

AÎte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol Si reprezentare

20 30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

-20.30.06-

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului Instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL. CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 BIS

Instituția publică.

Formular:

cap. 61.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE,. PE ANUL 2009

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

4780

CHELTUIELI CURENTE (cod f0+20+30*40+50+57+55*56+57+59+6.

01

4780

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 k

20

4780

Bunuri si servicii

(cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

435

Furnituri de birou

20.01.01

0

Matenale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat si torta motrica

20.01 03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

435

Posta telecomunicații radio. Iv internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

185

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.61+20.05.03+20.05.30

20.05

35

Uniforme sl echipament

20.05.01

15

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Alte cheltuieli (cod 20-30,01 la 20.30 04+20.30.00+20.30.07+20-30.00+20.3f

20.30

4125

Reclama si pubiicltate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

17

Chirii

20.30.04

253

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Preș edintelul/Fon ciul conducătorului insiitutrsi publice

20.30.07

0

Execute rea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

3055

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 BIS

Instituția publica:

Formular:

cap. 65.02

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2009

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+794-85)

137594 „

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01    137594

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10    137379

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01    108535

Salarii de baza

10.01.01    71653

Salarii de merit

10.01.02    3607

Indemnizație de conducere

10.01.03    806

Spor de vechime

10.01.04    12044

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05    2092

Alte sporun

10.01.06    5219

Ore suplimentare

10.01.07    409

Fond de premii

10.01.08    6377

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10    2252

Fond aferent plabi cu ora

10.01.11    3562

Indemnizații plătite unor persoane din afara unttatii

10.01.12    44

Indemnizații de delegare

10.01 13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01 16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30    470

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

TI chete de masa ')

10 02.01

Norme ele hrana

10.02.02

Uniforme sl echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in nalurs

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 (a 10.03.06)

10.03

26344

Contribuții de asiguran sociale de stat

10.03.01

21228

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

528

Contribuții de asigurări sociale de sanatale

10.03.03

5496

Contribuții de asiguran pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

287

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

67

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

792

Contribulit la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

446

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59,01+59.02+59.11+59.12+59.15+59,17+59.22+

59

215

Burse

59.01

215

PREȘEDINTE'ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

JUDEȚUL.CONSTANTA

LJ ni 1 stea administrativ - teritorial £ PRIMĂRIA CONSTANȚA

anexa i tuș


Formular


10/06


BUGETUL

PE TITLURt DE CHELTUIELI, SI ARTICOLE , PE ANUL 2009

CAP.66.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR    COD INDICATOR

Prouram

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

1824

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4Q+50+51+-55+56+57+59+65)

01

1824

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [cod 10.01 la 10,03)

10

1749

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1347

Salarii de baza

10.01.01

1100

Salarii de meriL

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

110

Sporuri pentru condiții de munca

î0.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

130

One suplimentare

1001.07

0

Fond de premi

10.01.08

0

Pnma de vacante

10.01.09

0

Fond pentru po&luri ocupate prin cumul

10.01 10

0

Fcmrl aferent plătit cu ora

10.01.11

0

Intjemnizaiii plătite unor persoane din afara nnftatit

10.01.12

a

Indemnizații de deiegam

10,01.13

0

Indemnizații de delăsare

10.01.14

0

Alocați' pentru ren sportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuri te

10.01 16

0

Alte drepturi sa la riale n o am

10.01.30

7

C heliu lall sa la riale in Ustura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02,30)

10.02

0

Tichele de masa ')

10,02:01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariatei familia sa

10.02.04

0

Transporlui la sl de la tacul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salanale m nai ura

10,02.30

0

Contribuții (cod î0.03.01 la 10.03.06)

10.03

402

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03,01

300

Contribui ii de asigurări de șomaj

10.03.02

10

Contribuții de asigurau sociale de sanaîate

10 03.03

70

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionalei

10.03.04

3

Conlribulii ia Fondul de garantare n creanțelor sa Iar ia le

10,03,07

6

Contribuții pentru concedii sl indemnizații

10.03.06

13

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

75

Ajutoare sociale (cod 57.C2.0t la 57.02.04}

57.02

75

Ajutoare socrale in numerar

57 02,01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

75

Ti chete de crasa

57 02.03

0

Tlchete cadou acordate pentru chelluieli sociale

57.02.04

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA VISAN GEORGE

județul, constanta

Unitatea administrativ - teritorială : PRlMARtA CONSTANTA

Instituția publica'

ANEXA 1 BIS

Formular1    cap. 67.02

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2G09

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI {cod 01 +70+79+85)

38500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6    01

38980

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20 05+20.09 la 20,16+20.15 l    20

30930

3 u nuri si ser vicii (cod 20.01.01 la 20.91.03+20.01.30)    20,01

Î7141

Alte bunuri sî servicii pentru întreținere sl funcționare    20,01.30

17141

A Ite che IM te ii (cod 20,30.01 l a 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.03+20,3    20.30    13709

Alte cheltuleb cu bunuri sî servicii    20-30.30

13789

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI    51

1700

Transferuri curente    (cod    51,01

1700

fransferur( catre Instituții publice    51.01.01

1700

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17    59

5450

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

județulconstanîa Unitatea administrativ - teritoriala Formular

PRIMĂRIA CONSTANTA


anexai bis


10/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI $l ARTICOLE , PE ANUL 2003

CAP 68,02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79*85)

67390

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

67365

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03>

10

2375

Cheltuieli salariate în bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1810

Salarii de baza

10.01.01

1186

Salarii de merit

10.01.02

40

Indemnizație de conducere

10.01.03

41

Spor de vechime

10.01.04

211

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

138

Alte sporuri

10.01.06

19

Ore suplimentare

10.01.07

9

Fond de premii

10.01.08

166

Prima de vacanla

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plallte unor persoane din afara unltaUl

10.01 12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

indemnizații de detașare

10,01.14

0

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

1001 15

0

Alocații pentru locuințe

10.01 16

0

Alte drepturi salariate In bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tlchete de masa *}

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0'

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosite de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la lacul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi galăriats in naturs

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

566

Conlriloutii de asigurări șodale de stai

10.03.01

416

Contribuiii de asigurări de soma;

10.03.02

15

Conlnbuîil de asigurări sociale de sartatate

10.03.03

113

Contribuții de asigurări pentru accidente pe munca si boli profesionale

10.03,04

7

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

13

Coniribufii pentru concedii si Indemnizații

10,03.06

2

TITLUL tl BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20,06+20.09 la 20.16*20 18 la 20,25+20.27+20.30)

20

4543

Bunuri sr servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

696

Furnltun de birou

20.01 01

24

Ma ren a le pentru curățenie

20.01.02

32

Irealul. Iluminat sl forța metrica

20.01.03

233

Apa, canal si salubritate

20.01 04

75

Carburanți si îubrîfianti

20.01.05

26

Piese de schi mc

20.01.06

3

Transport

20.01 07

?

Posta, telecomunicații, radiQ. iv, internei

20.01.06

43

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01 09

102

AJte bunurt si servicii pentru întfeiinere si funoiionarg

20.01.30

149

Reparații curente

20.02

73

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2710

Hrana pentru ca meni

20.03,01

271D

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materia ie sanitare (cod 20,04.01 la 20.04.04)

20.04

59

Medicamente

20.04.01

44

Materiale sanitare

20.04.02

10

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

8unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05,03+20,05,30)

uniforme si echipament Lenjerie sl accesorii de pat Alte obiecte de Inventar

Deplasări, detasart, transferări (cod 20,06,01+20.06.02)

Deplasări Interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale do laborator

C ercetare-d ezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Munilia, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii Si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.04.04    4

20.05    93

20.0501    5

20.05.03    0

20.05.30    93

20.06    6

20.00.01

20.06.02    6

20.09    0

20.10    0

20.11    7

20.12    2

20.13    26

20.14    9

20.15    0

20.16    0

20.18    0


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor

convenții sau contracte de asociere    20,19    0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritafi publice    locale    20,20    0

Meteorologie    _    20,21    0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22    0

Prevenirea st combaterea inundațiilor st înghețurilor    20.23    0

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01    la    20.24.03}    20.24    0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    _    20.25    0

Tichete cadou    20.27    0

Alte cheltuieli (cod 20,30.01 la    20.30.04+20,30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    20.30    858

Reclama sl publicitate    20.30.01    0

Protocol si reprezentare    20.30.02    0

Prime de asigurare non-vtgta    20,30.03    0

Chirii

20.30.04

30

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

i=ondul Președintelut/Fondul conducătorului instituției publice

20.30,0?

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheliuiell cu bunuri $1 servicii

20.30.30

820

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30,03}

30

0

Dobanzr aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

6

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

o'

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02,0 3+30.0 2.05)

30.02

6

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contactate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subi mpiuniutaie

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30,03,01 ta 30.03,05}

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturiltr din fondul de tezaur

30.03.01

0

Don and a datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite sl disponibilItati păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opealiunile de leasing

30.03.05

0

TITLULIVSUBVENTJI (cod 40.03 +40,20 +40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

P

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorității or focale

50,04

0

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

4009

Transferuri curente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01 14+51.01.15+51.01.24+51.01.25+51.01.31 +51 01,39)

51,01

4000

Transferuri către instituții publice

51 01.01

4000

Acțiuni de șanatate

51.01.03

0

rranșferuri din bugetele consiliilor Județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01 14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01 15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri pnvmd contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului

51.01 26

0

Transferuri jirivind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socîale

51.01.39

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea Investițiilor la spitale

51.02.12

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

3690

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55,01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.0"l. 18+55.01 ,21 fa

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

3890

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHÂRE și alte programe ou finanțare ne rambursa bilă

55,01.08

0

Programe ISPĂ

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55 01.10

0

investiții ale agenților economici cu capital de stal

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

3890

Cheltuieli neellgibile iSPA

55.01.28

0

Transferuri dm bugetul iocai către asociațiile de dezvoltare 1 niercomuridară

55.01.42

0

S. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Titlul Viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

3006

Programe clin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

3006

Finanțarea națională '*)

56.01.01

1518

Finanțarea Uniunii Europene ’*)

56.01.02

1488

Cheltuieli neellgibile ’*)

56,01.03

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

49401

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

49401

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

23336

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

25958

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichet® cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17*59.22+59.25+59.30)

59

150

Burse

59.01

o

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

150

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

25

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

25

Construcții

71.01.01

25

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capital© aferent© activelor fix©

71.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA VISAM GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

JUDEȚUL CONSTANTA Unitatea administrativ ■ teritorială

Instituția publică._

Formular


PRIMĂRIA CONSTANTA.


ANEXA 1 BiS


BUGETUL


cap. 70.02


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2009


MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

62642

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

54633

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03}

10

7185

Cheltuieli salartnlo în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10 01

5624

Salarii de baza

10.01.01

2825

Salarii de merit

10.01,02

103

indemnizație de conducere

10.01 03

61

Spor de vechime

10.01 04

321

Sporuri pentru condilii de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.00

1346

Ore suplimentare

10.01 07

0

Fond de premii

10.01 08

645

Prima de vacanta

10.01 09

247

Fond penlru posturi ocupate prin cumu'

10.01 10

0

Fond afereni plătii cu Ora

10.01,11

7

indemnrzatii plătite unor persoane din afara unitatii

10.01 12

1

Indemnizații de delegare

10.01 13

1

indemnizații de detașare

10.01 14

0

Alocații pentru transportul la si de a Iodul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate m bani

Cheltuieli salarfalein natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10 02.30)

Tichete de masa ’)

N orm e de bra na _

Uniforme si echipament obligatorii i

Locumta de serviciu folosita de salariat s! familia sa

Transportul la st de la locul de munca    __

Alte drepturi salariate in natura

Con tribalii (cod 10-03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanetate

Contribuții'de asigurări pentru accidente de munca st boți profetizate Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru anga-ati Contribuții pentru concedri si indemnizații

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 la 2O.1_6+20 1fi ia 20.25+ Bunuri si servicii (cod 20.01.OT la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou    ___.

Materiale pentru curățenie    ___

incatert. Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate _ _!_

Carburanți si lubrifiant!    _

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații radio, tv, internet Materialo si prestau de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru infrednere si lunci ion are

Reparații curente

Hrana (cod 20,03,01+20 03.02)

Hrana pentru oameni    _____

Hrana pentru animale

10.01 15    o

10.0? 16

0

10.01.30

67

1002

0

10 02.01

0

10.0202

0

10.02.03

0

10 02.04

0

10.02.05

0

10.02.30

0

10.03

1561

10.03.01

1172

10 03.02

32

10.03.03

302

10.03.04

11

10.03.05

0

10.03.06

44

20

45112

20.01

24458

20.01.01

319

20.01 02

251

20.01.03

15715

'20 01.04

2202

20.01 05

0

20.01 00

265

20.01.07

208

20.Oi .00

1147

20.01,09

22

20.01.30

3829

20.02

5719

20,03

0

20.03.01

20.03.02

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Lenjerie si accesorii de pal Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări in străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama sl publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelut/Fondui conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

20.05    1345

20.05.03

0

20.05.30

1345

20.06

156

20.06.01

156

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11

45

20.12

127

20.13

198

20.14

128

20.30

12936

20.30.01

101

20.30.02

0

20.30.03

11

20 30.04

1763

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

11061

0

55

2221

55.01

2221

57

115

57.02

115

57 02.01

0

57 02.02

0

57 02.03

0

57.02.04

115

70

8009

71

8009

Active fix© {cod 71.01.01 la 71 0103+71,01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotica și alte act.ve corporale Alte active fixe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,2/2010

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriali PRIMĂRIA CONSTANTA

Formular:


10/06


anexa I bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI SI ARTICOLE PE ANUL 2009

CAP.74.02

mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

62336

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

62336

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

62336

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa. cana! si salubritate

20.01.04

62336

Carburanți sl lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio. tv. internet

20.01.08

0

Materiale si prestan de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasan, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

0

C e rceta re -d ez vo Ita r e

20.10

0

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA IN MAMAIA,

ZONA CAZINO - ALBATROS

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic”

eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Construcții - MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

5.8. Instalații electrice

Proiectul de instalatii electrice cuprinde:

Instalatiile electrice de iluminat si prize

Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor executa in cablu CYY-F. La dimensionarea circuitelor se urmareste protectia acestora la scurtcircuit si suprasarcina. Iluminarea medie pentru iluminatul normal va fi de 50 lx pe caile de circulatie si de 20 lx pe platformele de stationare,100 lx pe rampele dintre etaje si 300 lx pe rampa care iese la parter.Vor fi prevazute prize pentru intretinere de 220V/16A si 380V/ 25A cu protectie IP 55.

Instalatiile electrice de forta

Instalatiile electrice de forta vor fi realizate in cablu CYY-F . Circuitele de forta vor fi protejate cu intrerupatoare la suprasarcina si scurtcircuit. Circuitele de forta vor alimenta utilajele si aparatele necesare pentru intretinerea spatiilor de parcare.

Se vor prevede tablouri care alimenteaza spatiile de parcare,spatiile de circulatie si rampele de urcare/coborare .

Tabloul general va fi amplasat la parter in camera special destinata tabloului general.De aici se face o subdistributie la fiecare 3 nivele astfel ca o sa se prevada cate un tablou electric pe etajele 1,4 si 7.Distributia se face pe acceasi verticala,tablourile de pe etaje fiind amplasate in camerele curatenie.

Tabloul pentru degivrarea rampelor de intrare/iesire parter va fi prevazut in camera taxare de la intrare. Tabloul pentru degivrarea rampei care urca spre terasa si a rigolelor va fi amplasat in camera tabloului electric de la etajul 7.

Distributia pe verticala se realizeaza in goluri la trecerile prin plansee.

Golurile prin care sunt pozate cablurile electrice se vor obtura din etaj in etaj la trecerea prin plansee astfel incat toate sa fie inchise; se vor folosi pentru obturare elemente incombustibile Co (CA1) rezistente la foc minim 30 min. Acest lucru impune ca distributia pe verticala sa se realizeze in cablu tip CYYF.

Tablourile electrice sunt metalice cu grad de protectie IP44.

Se va stabili de comun acord cu beneficiarul si proiectantul general sursa de alimentare cu energie electrica .

Pentru alimentarea instalatiilor electrice pentru acest obiectiv se estimeaza o putere electrica instalata totala de Pi = 150 kW si o putere electrica ceruta totala de Pa = 120 kW la tensiunea U = 400V, si frecventa de 50 Hz.

Instalatiile electrice alimentare consumatori vitali

Pentru alimentarea consumatorilor vitali au fost prevazute baterii cu autonomie 3 ore care alimenteaza la intreruperea curentului, iluminatul de siguranta in incaperile tehnice si iluminatul pentru evacuare, instalatia de semnalizare incendiu.

Instalatiile electrice de curenti slabi

Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu are la baza o centrala de semnalizare incendiu. Sistemul este configurat pe bucle de detectie, care preiau elementele de detectie din spatiile de parcare,spatiile de circulatie,spatiile tehnice.

Pentru a putea opera si gestiona sistemul, s-a prevazut un panou de afisare .

Cablul folosit la acesta instalatie este de tip JH(St)H 1x2x0,8, CYYF 3x2,5, protejat in tub

PVC de 0 20mm.

Instalatia de legare la pamant si paratraznet

In cadrul acestui obiectiv va fi prevazuta o centura interioara si o priza exterioara pentru legare la pamant. Se prevede instalatie de paratraznet pentru intreg obiectivul.

Capitolul IV - ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE

IV.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE

Cerintei de “rezistenta si stabilitatea” ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitatea, rigiditate, durabilitate.

Aceste cerinte implica respectarea parametrilor specifici de proiectare conform normativelor in vigoare.

-    Conditii de clima: Conform "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", indicativ NP -082-04: temperatura de calcul pentru vara 25°C ( zona II ); SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna -12°C ( zona I ); STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a vanturilor: 29m/s ( zona C ) si 5000 de ore pe an cu o viteza a vantului mai mare de 4m/sec ( zona A ).

-    Conform cu CR 1-1-3-2005, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", greutatea de referinta a zapezii gz = 2.0 kN/mp.

-    zona seismica de calcul : Clădirea este amplasată în Constanta, care, conform "Cod de proiectare

seismica - Partea I : Prevederi de proiectare pentru clădiri "-indicativ P100-1/2006; ag=0,16g, perioada de colt Tc = 0.7sec ;

IV.02 Cerința «B» SIGURANȚA IN EXPLOATARE

5

1. SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE

Traseul pietonal va fi marcat in pardoseala prin culoare diferita (culoare portocalie) de circulatia masinilor. Stratul de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel incat sa nu permita alunecarea si va fi realizat din materiale antiderapante care vor asigura un coeficient de frecare de minim 0.4. Inaltimea libera de trecere va fi de peste 2 metri, latimea libera a circulatiilor pietonale in interiorul parcajului va fi de 0.8 metri, circulatie valabila si pentru persoanele handicapate cu baston sau in scaun rulant.

Circulatia pietonala pe verticala se va face prin intermediul a doua scari amplasate fiecare pe capetele cladirii. Latimea libera a usilor de evacuare va fi de minim 0,90 m.

Latimea rampelor si podestelor la scari este de 1.20 m (doua fluxuri). De asemenea s-au prevazut doua lifturi de 8 persoane. Lifturile sunt destinate strict transporturilor de persone. Dimensiunea cabinei precum si deschiderea libera a usilor permite transportul persoanelor cu handicap in carucior. Balustrada scarilor va avea mana curenta la inaltimea minima de 90 cm.

Masuri de siguranta:

a)    alunecare: stratul de uzura al pardoselilor este realizat din materiale antiderapante

b)    impiedicare: nu se folosesc trepte izolate.

c)    contactul cu proeminente joase: inaltimea libera de trecere este de 2.3m

d)contactul cu elemente verticale laterale: suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte bravuri,

proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire ,agatare ,ranire.

e)contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti de sticla) : nu e cazul

f)siguranta cu privire la deschiderea usilor : amplasarea si sensul de deschidere al usilor nu

limiteaza sau impiedica circulatia, nu se lovesc intre ele si nu lovesc persoane care se afla in vecintatea

usilor.

g)coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente :

-latimile libere de circualtie sunt de min 0.8m

-latimile libere de usi interioare sunt de min 0.8m pentru grupuri sanitare si de min 0.9m pentru restul inacaperilor.

h)producerea de panica :

-dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare indeplinesc conditiile prevazute in cap. Siguranta la foc. -toate usile prevazute pe caile de evacuare se deschid in sensul de evacuare.

2. SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOTURISMELOR

Rampa auto este libera de orice obstacol pe toata latimea ei ( 7.50 m ) si pe inaltimea minima de 2.20 m.

Panta este de 10% reprezentand panta maxima admisa. Circulatia auto in interiorul cladirii a fost organizata pe circuite de intrare si de iesire, numarul de puncte de conflict fiind cat mai mic. Raza interioara carosabila este de minim 5 m.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal va fi de 50lx pe caile de circulatie carosabila si de 20lx pe platformele de stationare.

3. SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL: se realizeaza prin asigurarea

protectiei impotriva riscului de accidentare prin:

a)cadere de la un nivel la altul: parapeti minim 0.9m inaltime.

4. SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAREA ARTIFICIALA se realizeaza prin asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin: a)intreruperea in caz de avarie: asigurarea min 10% din iluminatul normal.

b)crearea de panica in timpul noptii: iluminatul de siguranta pentru veghe este de 2lx.

c)limitarea fenomenului de orbire: conform prevederilor mentionate la cap.Igiena, Iluminat si conform STAS 66-16/1.

5. SIGURANTA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALATII SI DIN AGENTII AGRESANTI DIN INSTALATII: se realizeaza prin asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin:

a)electrocutare :

-tensiunile nominale de lucru sunt de maxim 220V pentru corpurile de iluminat si maxim 400 V pentru utilaje electrice

b)arsura sau oparire

-temperatura suprafețelor elementelor de instalații este maxim 90 °C pentru suprafețe vizibile dar neaccesibile nemetalice (80 °C pentru cele metalice); maxim 80 °C pentru suprafete atinse accidental in conditii normale de folosire nemetalice ( 70 °C pentru cele metalice) si maxim 60 °C pentru suprafete ce pot fi atinse continuu nemetalice (50 °C pentru cele metalice).

-temperatura apei calde menajre este de maxim 60 °C

-masuri de protectie impotriva arsurii- corpurile de iluminat cu lampi de incandescenta accesibile utilizatorilor se vor proteja cu elemente de protectie corespunzatoare conform normativ 17, STAS 66-16/1,2,3 si STAS 12249.

c)intoxicare : datorita prezentei unor substante nocive in aer protectia se realizeaza printr-o ventilare corespunzatoare

d)contactul cu elemente din instalatii

-suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii ascutite, proeminente periculoase sau rugozitati.

6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE A VITRAJELOR

-ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4m inaltime vor fi intretinute de persoane autorizate care vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme speciale de sustinere si ancorare.

IV.03-Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU

Gradul de rezistenta la foc este II.

Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar celelalte spatii au riscuri de incendiu determinate de destinatia lor:

-    risc mare: zona parcare si circulatii, camere curatenie, camere tehnice;

- risc mic: sasuri tampon, grupuri sanitare;

Pentru reducerea riscului de incendiu, in interiorul parcajului, sunt interzise:

- amenajarea de incaperi, spatii sau depozite, in afara celor proiectate, in special destinate

depozitarii de materiale si produse combustibile;

- completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea

lichidelor combustibile;

- fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;

- repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia

necesitatii de inlocuire a unei roti;

- stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, amenajate si marcate in acest scop, precum circulatii, rampe etc.;

- utilizarea in alte scopuri a spatiilor din parcaj ;

- accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla subtante periculoase

(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.) in afara carburantilor si lubrefiantilor autoturismului.

Puturile ascensoarelor se separa de restul constructiei prin elemente C0(A1) cu rezistenta la foc de 150 minute pentru pereti si 90 min pentru plansee.

Planseele care separa nivelele sunt C0 (CA1) rezistente la foc 90 minute. Aceeasi rezistenta o au si grinzile, podestele si rampele scarilor. Scarile sunt separate de cladire, aflanduse la exterior.

Usile de acces la casele scarii se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata. Caile de circulatie prevazute asigura functionarea normala a constructiei si evacuarea persoanelor in caz de incendiu. Caile de evacuare a persoanelor sunt dispuse astfel incat distanta pana la o cale de evacuare sa nu depaseasca 40m cand evacuarea se face in doua directii si 25 m cand evacuarea se face in o directie.

Usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti.

Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii oamenilor spre exterior, iar prin deschidere usile de evacuare nu se impiedica una de alta si nici nu stanjenesc evacuarea. In dreptul usilor de evacuare nu sunt folosite praguri mai mari de 2,5cm .

Scarile de evacuare debuseaza in aer liber, la nivelul solului in zone ce permit evacuarea sigura si rapida in caz de incendiu.

Din punct de vedere al prevederilor de siguranta la incendiu, constructia este prevazuta cu :

- stingatoare portabile de tip P6 (cu pulbere si dioxid de carbon) uniform repartizate pe toata suprafata parcajului, astfel dispuse incat sa asigure un stingator la maximum 10 locuri de parcare si la maximum 150 mp arie construita

- trei lazi cu nisip pe fiecare nivel de parcare avand capacitatea de 100 l prevazute cu lopata si amplasate in imediata vecinatate a rampelor.

- trei stingatoare transportabile cu spuma sau cu pulberi pentru fiecare nivel.

Pentru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj si recunoasterea usoara a cailor de evacuare, se prevad marcaje si indicatoare vizibile.

Iluminatul de siguranta: parcajele, inclusiv scarile de evacuare sunt prevazute cu instalatie de iluminat de siguranta de evacuare, realizata si alimentata corespunzator reglementarilor tehnice de specialitate care sa permita:

- asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperarii cailor de parcurs in orice situatie si marcarii hidrantilor interiori de incendiu;

- efectuarea operatiilor necesare asigurarii sigurantei persoanelor;

- desfasurarea interventiilor in caz de nevoie;

Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atat la partea superioara cat si la partea inferioara a spatiilor (la cel mult 0.5 m de pardoseala) in parcaj, pe scari, la intersectiile rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare, precum si in dreptul dispozitivelor de trecere (usi, incaperi tampon).

Evacuarea fumului se realizeaza prin deschiderile perimetrale existente.

Durata interventiei se evalueaza in functie de densitatea sarcinii termice, scenariile de siguranta elaborate si de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pompieri. Daca rezultatul evaluarii nu este satisfacator, se asigura servicii proprii de pompieri dotate si echipate cu mijloace de lupta care sa asigure interventia in timp util.

IV.04-Cerinta «D» IGIENA, SANATATE SI MEDIU

A.Mediul interior

A1. MEDIUL HIGROTERMIC:

In cazul parcarilor deschise, cerinta confortului higrotermic nu se aplica A2. IGIENA AERULUI:

Igiena aerului implica asigurarea calitatii aerului in spatiul parcarii, respectiv crearea unei ambiante atmosferice optime astfel incat sa nu existe degajari de substante poluante, nocive provenite din exteriorul sau interiorul constructiei (sol, materiale de constructii, activitati curente)

Parcarea este una deschisa, ventilarea facandu-se astfel natural.

Concentratia oxidului de carbon si eventual a altor nocivitati se va masura ori de cate ori exista indoieli asupra calitatii aerului.

Este interzisa preluarea de aer ( recircularea aerului ) din interiorul parcajului pentru ventilarea spatiilor anexe inchise: sasuri tampon, casa scarii si spatii tehnice. Prizele de aer pentru acestea vor fi in exteriorul parcajului.

A3. IGIENA VIZUALA :

Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general normal este de 20lx (la pardoseala). Pentru asigurarea continuitatii serviciului se va prevedea o sursa secundara care sa asigure lumina de siguranta pe caile de evacuare si in punctele de siguranta.

Nivelul de iluminare va fi de aproximativ 230 lux pe nivel. Vor fi prevazute prize pentru intretinere de 220V, 16A si 380V, 25A cu protectie IP 55.

A4. IGIENA ACUSTICA:

Igiena mediului interior implica si asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare, corespunzatoare mentinerii sanatatii ocupantilor. Asigurarea ambiantei acustice in incaperile de exploatare precum si in spatiile destinate parcarii se va face in conformitate cu normele in vigoare.

B. Igiena apei:

Apa provenita din reteaua de distributie sau din surse proprii destinata consumului de catre persoane si folosita la grupurile sanitare, trebuie sa corespunda din punct de vedere al indicatorilor

fizici, chimici, bacteriologici, biologici si organoleptici normati.

Alimentarea cu apa rece a parcajului se va face prin intermediul unui branșament la rețeaua publică de apă potabilă aflata în zona.

Aceste instalații asigură alimentarea obiectelor sanitare din grupul sanitar aferent parcajului. Parametrii de debit și presiune se asigura din reteaua publica de alimentare cu apa.

Necesarul de apa pentru obiectivul proiectat se determina conform stasului, tinandu-se seama

de traficul zilnic mediu auto si pietonal, utilitatile fiind dimensionate pentru un anumit flux de persoane corespunzator acelui trafic.

C. Igiena evacuării apelor uzate

a)    Conditii ce trebuiesc indeplinite e apele uzate: continutul si concentratia maxima admisa a subtantelor nocive ( suspensii, substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor, substante inflamabile si explozibile germeni patogeni ) trebuie sa respecte reglementarile specifice -temperatura admisa - max 40°C.

b)    Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

-    sa reziste la solicitari mecanice;

-    sa fie impermeabile (sa nu permita infiltratii, exfiltratii)

-    sa reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si apelor cu temperaturi mai mari de 40°C

-    sa reziste la eroziunea suspensiilor din apa

-    sa aiba o suprafata interioara cat mai neteda

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile. Se asigura prin masuri de prevenire a scaparilor de gaze nocive.

Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare si alimentare cu apa conform reglementarilor.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere cu nivel liber catre caminul de racord la canalizarea publica.

Conductele de aerisire a instalațiilor de canalizare se vor scoate la suprafața terasei.

Conductele de legătura si coloana de canalizare menajera se vor executa cu ajutorul tuburilor si pieselor de legătura din polipropilena PP.

Apele de pe pardoseala si terasa parcajului si de la rampele de intrare, sunt colectate printr-o

rețea de canalizare interioara formata din rigole amplasate langa pereții exteriori. Canalizarea se va face gravitational prin intermediul coloanelor din tuburi de PP, catre exterior in separatorul de hidrocarburi prevazut cu by-pass avand un debit nominal de 25 l/s .

Colectarea apelor pluviale din exterior se va face prin intermediul gurilor de scurgere si caminelor de vizitare catre separatorul de hidrocarburi si mai departe la reteaua de canalizare publica existenta in zona.

D. Igiena evacuării gunoaielor menajere

Asigurarea igienei zonelor si spatiilor de colectare si depozitare:

-    se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator, astfel incat sa se impiedice ;

-    emisia de mirosuri dezagreabile;

-    prezenta insectelor si animalelor;

-    poluarea aerului, apei sau solului;

-    crearea focarelor de infectie.

Colectarea deseurilor menajere se va face prin intermediul a doua euro-pubele de 120 litri amplasate in imediata apropiere a caselor de scari, pe fiecare nivel.

E. Protecția mediului

Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:

-    nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare;

-    nu se vor arunca sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;

-    nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana;

-    nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

Sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sanatate.

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)

Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)

Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza solul, apa freatica si calitatea aerului. Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia

acestora.

Protecția florei, faunei și reliefului:

Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu polueaza flora, fauna si relieful.

Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia

acestora.

Protecția împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăți:

Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al

luminii.

Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia acestora.

Protecția acustică:

Constructia parcajului si utilizarea acestuia nu afecteaza vecinatatile din punct de vedere al

luminii.

Prin proiectare se asigura respectarea tuturor normelor in vigoarea in ceea ce priveste protectia acestora.

IV.06 - Cerinta «F» PROTECTIA LA ZGOMOT

Asigurarea izolarii acustice a spatiilor si vecinatatilor la zgomot aerian a) Parcajul estel construit si exploatat astfel incat prin functionare sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor. Pentru aceasta au fost alese echipamentele si instalatiile cele mai putin zgomotoase.

b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene, claxoane, megafoane, etc ) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii acestor mijloace in cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.

c) In interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.

Capitolul V - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI (se autorizeaza

cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte): se amenajeaza trotuare perimetrale conform planului de situatie.

Intocmit

Sef de proiect

arh Razvan Sotiroff


arh Razvan Sotiroff

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

110.561

120.191

130.588

141.813

153.928

167.000

181.103

196.313

212.714

230.396

249.456

269.996

292.129

315.972

341.654

369.312

399.093

431.155

465.668

502.813

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

99.378

109.008

119.405

130.630

142.745

155.817

169.920

185.130

201.531

219.213

238.273

258.813

280.946

304.789

330.471

358.129

387.910

419.972

454.485

491.630

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.901

17.441

19.105

20.901

22.839

24.931

27.187

29.621

32.245

35.074

38.124

41.410

44.951

48.766

52.875

57.301

62.066

67.195

72.718

78.661

15

EAT (13-14)

75.989

83.478

91.566

100.300

109.729

119.906

130.887

142.732

155.509

169.286

184.139

200.149

217.403

235.994

256.023

277.595

300.828

325.844

352.776

381.767

412.969

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

94.661

102.749

111.483

120.912

131.089

142.070

153.915

166.692

180.469

195.322

211.332

228.586

247.177

267.206

288.778

312.011

337.027

363.959

392.950

424.152

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

92.565

100.506

109.084

118.345

128.341

139.130

150.770

163.326

176.867

191.468

207.209

224.174

242.457

262.154

283.374

306.228

330.839

357.338

385.865

416.571

21

CFD actualizat

54.502

83.959

86.821

89.743

92.726

95.770

98.877

102.047

105.281

108.581

111.948

115.382

118.884

122.457

126.101

129.817

133.606

137.470

141.411

145.429

149.525

Investitia initiala

4.789.093

VAN

-2.438.756

RIR

0,09%

IP

-50,92%

ANEXA 2 Cresterea cheltuielilor cu utilitatile

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

55.000

60.500

66.550

73.205

80.526

88.578

97.436

107.179

117.897

129.687

142.656

156.921

172.614

189.875

208.862

229.749

252.724

277.996

305.795

336.375

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

108.061

114.816

121.920

129.384

137.217

145.427

154.022

163.006

172.383

182.154

192.317

202.868

213.798

225.094

236.738

248.707

260.970

273.490

286.220

299.103

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

96.878

103.633

110.737

118.201

126.034

134.244

142.839

151.823

161.200

170.971

181.134

191.685

202.615

213.911

225.555

237.524

249.787

262.307

275.037

287.920

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.501

16.581

17.718

18.912

20.165

21.479

22.854

24.292

25.792

27.355

28.981

30.670

32.418

34.226

36.089

38.004

39.966

41.969

44.006

46.067

15

EAT (13-14)

75.989

81.378

87.051

93.019

99.288

105.868

112.765

119.985

127.531

135.408

143.615

152.153

161.015

170.196

179.685

189.466

199.520

209.821

220.338

231.031

241.852

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

92.561

98.234

104.202

110.471

117.051

123.948

131.168

138.714

146.591

154.798

163.336

172.198

181.379

190.868

200.649

210.703

221.004

231.521

242.214

253.035

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

90.465

95.991

101.802

107.904

114.304

121.008

128.022

135.348

142.989

150.945

159.212

167.786

176.658

185.817

195.244

204.920

214.816

224.899

235.129

245.455

21

CFD actualizat

54.502

82.054

82.921

83.753

84.545

85.295

85.998

86.650

87.247

87.783

88.254

88.655

88.981

89.224

89.381

89.444

89.406

89.260

89.000

88.618

88.104

Investiția inițiala

4.789.093

VAN

-2.990.017

RIR

0,10%

IP

-62,43%

ANEXA 2 Cresterea veniturilor

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,25

217.598

237.182

258.528

281.796

307.157

334.802

364.934

397.778

433.578

472.600

515.134

561.496

612.030

667.113

727.153

792.597

863.931

941.685

1.026.436

1.118.816

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.704

9.487

10.341

11.272

12.286

13.392

14.597

15.911

17.343

18.904

20.605

22.460

24.481

26.685

29.086

31.704

34.557

37.667

41.057

44.753

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

114.394

128.470

144.001

161.128

180.006

200.801

223.697

248.896

276.615

307.095

340.598

377.409

417.841

462.235

510.964

564.435

623.092

687.422

757.953

835.266

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

103.211

117.287

132.818

149.945

168.823

189.618

212.514

237.713

265.432

295.912

329.415

366.226

406.658

451.052

499.781

553.252

611.909

676.239

746.770

824.083

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

16.514

18.766

21.251

23.991

27.012

30.339

34.002

38.034

42.469

47.346

52.706

58.596

65.065

72.168

79.965

88.520

97.905

108.198

119.483

131.853

15

EAT (13-14)

75.989

86.697

98.521

111.567

125.954

141.811

159.279

178.512

199.679

222.963

248.566

276.708

307.630

341.593

378.883

419.816

464.731

514.004

568.040

627.287

692.230

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

97.880

109.704

122.750

137.137

152.994

170.462

189.695

210.862

234.146

259.749

287.891

318.813

352.776

390.066

430.999

475.914

525.187

579.223

638.470

703.413

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.640

35.577

38.779

42.269

46.074

50.220

54.740

59.667

65.037

70.890

77.270

84.224

91.805

100.067

109.073

118.890

129.590

141.253

153.965

167.822

19

Delta ACRnet

29.945

2.695

2.938

3.202

3.490

3.804

4.147

4.520

4.927

5.370

5.853

6.380

6.954

7.580

8.262

9.006

9.817

10.700

11.663

12.713

13.857

20

CFD

57.227

95.185

106.766

119.548

133.647

149.190

166.315

185.175

205.935

228.776

253.896

281.511

311.858

345.195

381.804

421.993

466.098

514.486

567.560

625.757

689.556

21

CFD actualizat

54.502

86.336

92.229

98.352

104.716

111.328

118.197

125.334

132.748

140.449

148.448

156.756

165.385

174.347

183.654

193.320

203.357

213.780

224.603

235.841

247.511

Investitia initiala

4.789.093

VAN

-1.577.901

RIR

0,11%

IP

-32,95%

ANEXA 2 Scaderea cheltuielilor cu utilitatile

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,25

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

45.000

40.500

36.450

32.805

29.525

26.572

23.915

21.523

19.371

17.434

15.691

14.121

12.709

11.438

10.295

9.265

8.339

7.505

6.754

6.079

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

118.061

134.816

152.020

169.784

188.218

207.433

227.543

248.662

270.909

294.407

319.282

345.668

373.702

403.530

435.306

469.190

505.355

543.981

585.261

629.399

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

106.878

123.633

140.837

158.601

177.035

196.250

216.360

237.479

259.726

283.224

308.099

334.485

362.519

392.347

424.123

458.007

494.172

532.798

574.078

618.216

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

17.101

19.781

22.534

25.376

28.326

31.400

34.618

37.997

41.556

45.316

49.296

53.518

58.003

62.776

67.860

73.281

79.068

85.248

91.852

98.915

15

EAT (13-14)

75.989

89.778

103.851

118.303

133.224

148.709

164.850

181.742

199.482

218.170

237.908

258.803

280.967

304.516

329.572

356.263

384.726

415.104

447.550

482.225

519.301

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

100.961

115.034

129.486

144.407

159.892

176.033

192.925

210.665

229.353

249.091

269.986

292.150

315.699

340.755

367.446

395.909

426.287

458.733

493.408

530.484

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

98.865

112.791

127.086

141.840

157.145

173.093

189.779

207.299

225.751

245.237

265.863

287.738

310.978

335.703

362.041

390.126

420.099

452.112

486.324

522.904

21

CFD actualizat

54.502

89.673

97.433

104.554

111.135

117.264

123.014

128.450

133.627

138.592

143.385

148.042

152.594

157.065

161.479

165.855

170.211

174.560

178.916

183.290

187.692

Investiția inițiala

4.789.093

VAN

-1.867.759

RIR

0,11%

IP

-39,00%

ANEXA 2 Scaderea veniturilor

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,25

205.620

211.789

218.142

224.687

231.427

238.370

245.521

252.887

260.474

268.288

276.336

284.626

293.165

301.960

311.019

320.350

329.960

339.859

350.055

360.556

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.225

8.472

8.726

8.987

9.257

9.535

9.821

10.115

10.419

10.732

11.053

11.385

11.727

12.078

12.441

12.814

13.198

13.594

14.002

14.422

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

102.895

104.092

105.231

106.304

107.305

108.227

109.061

109.800

110.435

110.956

111.352

111.614

111.730

111.688

111.475

111.077

110.480

109.669

108.627

107.337

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

91.712

92.909

94.048

95.121

96.122

97.044

97.878

98.617

99.252

99.773

100.169

100.431

100.547

100.505

100.292

99.894

99.297

98.486

97.444

96.154

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

14.674

14.865

15.048

15.219

15.380

15.527

15.661

15.779

15.880

15.964

16.027

16.069

16.088

16.081

16.047

15.983

15.888

15.758

15.591

15.385

15

EAT (13-14)

75.989

77.038

78.044

79.000

79.901

80.742

81.517

82.218

82.839

83.372

83.809

84.142

84.362

84.460

84.424

84.245

83.911

83.409

82.728

81.853

80.770

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

88.221

89.227

90.183

91.084

91.925

92.700

93.401

94.022

94.555

94.992

95.325

95.545

95.643

95.607

95.428

95.094

94.592

93.911

93.036

91.953

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

30.843

31.768

32.721

33.703

34.714

35.756

36.828

37.933

39.071

40.243

41.450

42.694

43.975

45.294

46.653

48.052

49.494

50.979

52.508

54.083

19

Delta ACRnet

29.945

898

925

953

982

1.011

1.041

1.073

1.105

1.138

1.172

1.207

1.244

1.281

1.319

1.359

1.400

1.442

1.485

1.529

1.575

20

CFD

57.227

87.323

88.301

89.230

90.103

90.914

91.658

92.328

92.917

93.417

93.820

94.118

94.302

94.362

94.288

94.069

93.694

93.151

92.426

91.507

90.377

21

CFD actualizat

54.502

79.205

76.278

73.410

70.598

67.842

65.140

62.491

59.895

57.350

54.855

52.408

50.010

47.659

45.354

43.094

40.878

38.706

36.576

34.488

32.440

Investiția inițiala

4.789.093

VAN

-3.645.914

RIR

0,10%

IP

-76,13%

ANEXA 3 pentru SCENARIUL 1 - ANALIZA DE RISC( SCENARIUL CENTRAL)

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

7.985

8.544

9.142

9.782

10.467

11.200

11.984

12.823

13.720

14.681

15.708

16.808

17.984

19.243

20.590

22.032

23.574

25.224

26.990

28.879

30.900

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

63.814

67.005

70.355

73.873

77.566

81.445

85.517

89.793

94.282

98.997

103.946

109.144

114.601

120.331

126.348

132.665

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

101.646

110.561

120.191

130.588

141.813

153.928

167.000

181.103

196.313

212.714

230.396

249.456

269.996

292.129

315.972

341.654

369.312

399.093

431.155

465.668

502.813

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

90.463

99.378

109.008

119.405

130.630

142.745

155.817

169.920

185.130

201.531

219.213

238.273

258.813

280.946

304.789

330.471

358.129

387.910

419.972

454.485

491.630

14

Impozitul pe profit - 16 %

14.474

15.901

17.441

19.105

20.901

22.839

24.931

27.187

29.621

32.245

35.074

38.124

41.410

44.951

48.766

52.875

57.301

62.066

67.195

72.718

78.661

15

EAT (13-14)

75.989

83.478

91.566

100.300

109.729

119.906

130.887

142.732

155.509

169.286

184.139

200.149

217.403

235.994

256.023

277.595

300.828

325.844

352.776

381.767

412.969

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

87.172

94.661

102.749

111.483

120.912

131.089

142.070

153.915

166.692

180.469

195.322

211.332

228.586

247.177

267.206

288.778

312.011

337.027

363.959

392.950

424.152

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

57.227

92.565

100.506

109.084

118.345

128.341

139.130

150.770

163.326

176.867

191.468

207.209

224.174

242.457

262.154

283.374

306.228

330.839

357.338

385.865

416.571

21

CFD actualizat

54.502

83.959

86.821

89.743

92.726

95.770

98.877

102.047

105.281

108.581

111.948

115.382

118.884

122.457

126.101

129.817

133.606

137.470

141.411

145.429

149.525

Investitia initiala

4.789.093

VAN

-2.438.756

RIR

6,35%

IP

-50,92%

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

3.993

4.272

4.571

4.891

5.234

5.600

5.992

6.411

6.860

7.340

7.854

8.404

8.992

9.622

10.295

11.016

11.787

12.612

13.495

14.439

15.450

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

105.639

117.333

129.887

143.361

157.822

173.342

189.997

207.869

227.045

247.621

269.695

293.377

318.781

346.033

375.264

406.616

440.242

476.306

514.981

556.454

600.928

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

94.456

106.150

118.704

132.178

146.639

162.159

178.814

196.686

215.862

236.438

258.512

282.194

307.598

334.850

364.081

395.433

429.059

465.123

503.798

545.271

589.745

14

Impozitul pe profit - 16 %

15.113

16.984

18.993

21.148

23.462

25.945

28.610

31.470

34.538

37.830

41.362

45.151

49.216

53.576

58.253

63.269

68.649

74.420

80.608

87.243

94.359

15

EAT (13-14)

79.343

89.166

99.711

111.029

123.177

136.214

150.204

165.216

181.324

198.608

217.150

237.043

258.383

281.274

305.828

332.164

360.410

390.703

423.190

458.028

495.386

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

90.526

100.349

110.894

122.212

134.360

147.397

161.387

176.399

192.507

209.791

228.333

248.226

269.566

292.457

317.011

343.347

371.593

401.886

434.373

469.211

506.569

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

60.581

98.253

108.651

119.812

131.792

144.649

158.447

173.253

189.141

206.189

224.479

244.102

265.154

287.736

311.959

337.942

365.810

395.698

427.752

462.126

498.988

21

CFD actualizat

57.696

89.119

93.857

98.570

103.262

107.939

112.605

117.265

121.922

126.582

131.248

135.925

140.617

145.326

150.058

154.815

159.601

164.421

169.276

174.171

179.108

Investitia initiala

4.789.093

VAN

-2.055.709

IP

-42,92%

No

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Venituri din vanzari

199631,3

213.605

228.558

244.557

261.676

279.993

299.593

320.564

343.004

367.014

392.705

420.194

449.608

481.080

514.756

550.789

589.344

630.598

674.740

721.972

772.510

2

Cheltuieli cu asigurarile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu materiile prime/maintenanta

15.971

17.088

18.285

19.565

20.934

22.399

23.967

25.645

27.440

29.361

31.416

33.616

35.969

38.486

41.180

44.063

47.148

50.448

53.979

57.758

61.801

4

Cheltuieli cu utilitatile (apa, gaz, energie etc)

50.000

55.000

60.500

66.550

73.205

80.526

88.578

97.436

107.179

117.897

129.687

142.656

156.921

172.614

189.875

208.862

229.749

252.724

277.996

305.795

336.375

5

Protocol, reclama, publicitate

6

Salarii

40.000

42.000

44.100

46.305

48.620

51.051

53.604

56.284

59.098

62.053

65.156

68.414

71.834

75.426

79.197

83.157

87.315

91.681

96.265

101.078

106.132

7

Cheltuieli cu investitia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EBITDA (=1-sum(2:7))

93.661

99.517

105.673

112.137

118.917

126.017

133.443

141.199

149.286

157.702

166.446

175.509

184.884

194.554

204.503

214.706

225.133

235.746

246.500

257.341

268.202

9

Amortizari si provizioane

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

11.183

10

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Leasing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Comisioane

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

EBT (=8-sum(9:12))

82.478

88.334

94.490

100.954

107.734

114.834

122.260

130.016

138.103

146.519

155.263

164.326

173.701

183.371

193.320

203.523

213.950

224.563

235.317

246.158

257.019

14

Impozitul pe profit - 16 %

13.196

14.133

15.118

16.153

17.237

18.373

19.562

20.803

22.096

23.443

24.842

26.292

27.792

29.339

30.931

32.564

34.232

35.930

37.651

39.385

41.123

15

EAT (13-14)

69.281

74.201

79.372

84.802

90.496

96.461

102.699

109.214

116.006

123.076

130.421

138.034

145.908

154.032

162.389

170.960

179.718

188.633

197.666

206.772

215.896

16

Cash flow operational (15+sum(9:12))

80.464

85.384

90.555

95.985

101.679

107.644

113.882

120.397

127.189

134.259

141.604

149.217

157.091

165.215

173.572

182.143

190.901

199.816

208.849

217.955

227.079

17

Ponderea medie a ACR net in CA (pe baza datelor din anii precedenti)

15,0%

18

ACR net

29.945

32.041

34.284

36.684

39.251

41.999

44.939

48.085

51.451

55.052

58.906

63.029

67.441

72.162

77.213

82.618

88.402

94.590

101.211

108.296

115.876

19

Delta ACRnet

29.945

2.096

2.243

2.400

2.568

2.748

2.940

3.146

3.366

3.602

3.854

4.123

4.412

4.721

5.051

5.405

5.783

6.188

6.621

7.085

7.581

20

CFD

50.520

83.287

88.312

93.585

99.111

104.896

110.942

117.251

123.823

130.658

137.750

145.094

152.679

160.494

168.521

176.738

185.118

193.628

202.228

210.871

219.498

21

CFD actualizat

48.114

75.544

76.287

76.992

77.656

78.275

78.844

79.360

79.818

80.212

80.540

80.794

80.969

81.060

81.061

80.966

80.766

80.456

80.029

79.475

78.787

Investitia initiala

4.789.093

VAN

-3.153.087

IP

-65,84%

DEVIZ GENERAL Parcare Supraterana Deschisa - Zona Albatros, Mamaia Faza Studiu de Fezabilitate

in LEI/EURO la cursul BNRdin data de 25.08.2009 =    4.2238     TVA = 1.19

nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

valoare (fără TVA)

TVA

valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

Iei

lei

euro

0

1

2

3

4    I

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

50,685.60

12,000.00

9,630.26

60,315.86

14,280.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

38,014.20

9,000.00

7,222.70

45,236.90

10,710.00

Total capitolul 1

88,699.80

21,000.00

16,852.96

105.552 76

24,990.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Infrastructura (drumuri acces, platforme)

105,595.00

25,000.00

20,063.05

125,658.05

29,750.00

2.2

-. I' T'

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

308,337.40

73,000.00

58,584.11

366,921.51

86,870.00

Total capitolul 2

413,932.40

98,000.00

78,647.16

492,579.56

116,620.00

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

42,238.00

10,000.00

8,025.22

50,263.22

11,900.00

3.3

Proiectare și inginerie

329,456.40

78,000.00

62,596.72

392,053.12

92,820.00

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

211,190.00

50,000.00

40,126.10

251,316.10

59,500.00

3.6

Asistenta tehnica

32,945.64

7,800.00

6,259.67

39,205.31

9,282.00

Total capitolul 3

615,830.04

145,800.00

;    117,007.71

732;.837.75

173,532.00

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 - lucrări structura

10,154,238.68

2,404,052.91

1,929,305.35

12,083,544.03

2,860,822.96

4.1.2 - lucrări arhitectura

2,408,802.81

570,292.82

457,672.53

2,866,475.35

678,648.46

4.1.3 - lucrări instalații

4.1.3.1 - instalații electrice si cureriti slabi

856,149.51

202,696.51

162,668.41

1,018,817.92

241,208.85

4.1.3.2 - instalații alimentare cu apa

93,886.85

22,228.05

17,838.50

111,725.35

26,451.38

4.1.3.3 - instalații canalizare

241,276.09

57,122.99

45,842.46

287,118.55

67,976.36

4.1.3.4 - instalații de stingere a incendiilor

14,127.18

3,344.66

2,684.16

16,811.34

3,980.15

total cap. 4.1

13,768,481.13

3,259,737.94

2,616,011.41

16,384,492.54

3,879,088.15

4.2

Montaje utilaje tehnologice

4.2.1 - montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total cap 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.3

4.3.1 - utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total cap. 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.4

4.4.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total cap. 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

4.5

4.5.1 - dotări

477,204.92

112,980.00

90,668.94

567,873.86

134,446.20

total cap. 4.5

477,204.92

112,980.00

90,668.94

567,873.86

134,446.20

Total capitolul 4

.......14,245,686.05

3,372,717.94

2,706,680.35

16,952,366.4!)

4,013,534.35

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Organizare de șantier

356,142.15

84,317.95

67,667.01

423,809.16

100,338.36

5.1

5.1.1    Lucrări de construcții (1.5%)

213,685.29

50,590.77

40,600.21

254,285.50

60,203.02

5.1.2    Cheltuieli conexe organizării șantierului (1 %)

142,456.86

33,727.18

27,066.80

169,523.66

40,135.34

Comisioane, cote, taxe

306,282.25

72,513.44

58,193.63

364,475.88

86,290.99

Taxa I.S.C. (0,8%)

113,965.49

26,981.74

21,653.44

135,618.93

32,108.27

5.2.1    * conform Legea 10/95 (0.7%)

99,719.80

23,609.03

18,946.76

118,666.56

28,094.74

* conform Legea 453/01 (0.1%)

14,245.69

3,372.72

2,706.68

16,952.37

4,013.53

5.2.2    Casa Sociala a Constructorului (0,5%)

71,228.43

16,863.59

13,533.40

84,761.83

20,067.67

5.2.3    Taxa de timbru arhitect 0,05%

7,122.84

1,686.36

1,353.34

8,476.18

2,006.77

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5%)

712,284.30

168,635.90

135,334.02

847,618.32

200,676.72

Total capitolul 5

1,374,708.70

325,467.28

261,194.65

1,635,903.30

387,306.07

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

19,007.10

4,500.00

3,611.35

22,618.45

5,355.00

6.2

Probe tehnologice și teste

23,230.90

5,500.00

4,413.87

27,644.77

6,545.00

Total capitol 6

42,238.00

10,000,00

8,025.22

50,263.22

11,900.00

TOTAL GENERAL

16,781,094.99

3,972,985.23

3,188,408.05

19,969,503.04

4,727,852.42

Din care C+M

14,873,303.74

3,521,308.71

2,825,927.71

17,699,231.45

4,190,357.37

DEVIZ GENERAL

Parcare Supraterana Deschisa - Zona Albatros, Mamaia Faza Studiu de Fezabilitate

DETALIERE SUBCAPITOL 4.1.1.

in LEI/EURO la cursul BNRdin data de 25.08.2009 =    4.2238    TVA =1.19

Nr.

crt.

activitate

um

cantitate

pu (euro/um)

valoare totala euro (exclusiv TVA)

valoare totala lei (exclusiv TVA)

INFRASTRUCTURA

1

Beton in preradier Bc10

mc

243.50

110.00

26,785.00

113,134.48

2

Beton in radier Bc25 -P8/10

mc

1,621.00

126.00

204,246.00

862,694.25

3

Armatura in infrastructura

kg

202,546.00

0.90

182,291.40

769,962.42

4

Cofraje infrastructura

mp

168.50

17.00

2,864.50

12,099.08

SUPRASTRUCTURA

2

Beton in suprastructura Bc25-P8/10

mc

4,476.70

129.00

577,494.30

2,439,220.42

3

Armatura in suprastructura

kg

761,077.00

0.90

684,969.30

2,893,173.33

4

Cofraje suprastructura

mp

29,768.90

18.50

550,724.65

2,326,150.78

ALTE ARTICOLE

1

Săpătură mecanizata

mc

3,900.00

12.50

48,750.00

205,910.25

2

Perna balast

mc

1,792.00

32.00

57,344.00

242,209.59

3

Umpluturi pamant

mc

290.00

9.00

2,610.00

11,024.12

4

Profile IPE 100 bătute pentru sprijinire

kg

2,022.00

4.32

8,735.04

36,895.06

5

Dulapi de lemn 4cm grosime

mp

176.00

12.72

2,238.72

9,455.91

6

Macara

buc

1.001

55,000.00

55,000.00

232,309.00

Proiectant general Director GeneralBeneficiar


PRIMĂRIA MUNICIUPIULUI CONSTANTA


Coordonator credit


DEVIZ GENERAL

Parcare Supraterana Deschisa - Zona Albatros, Mamaia

Faza Studiu de Fezabilitate

DETALIERE SUBCAPITOL 4.1.2.

in LE1/EURO la cursul BNRdin data de 25.08.2009 = 4.2238_TVA= 1.19

Nr.

crt.

activitate

um

cantitate

pu (euro/um)

valoare totala euro (exclusiv TVA)

valoare totala lei (exclusiv TVA)

1. ÎNCHIDERI-FAȚADE

1.1.

Panouri din gard zincat - parcare

mp

958.42

45.60

43,703.95

184,596.75

1.2.

Panouri din gard zincat - rampa

mp

660.92

45.60

30,137.95

127,296.68

1.3.

Vopsea lavabila de exterior culoare A+B

mp

4,832.34

9.66

46,663.23

197,096.17

1.4.

Tencuiala armata cu plasa STNB zincata de 0=4mm cu ochiuri 80x80mm pentru protecția hidrozilaliei pana la h=40cm de la placa de beton

mp

94.93

13.14

1,247.38

5,268.68

2.COMPARTIMEN TAR 1 1 N T E R1 O A R E

2.1.

Perete gips carton RB 125 mm(o placa x 12.5mm+100mm vata minerala+o placa x 12.5mm )

mp

45.30

24.50

1,109.85

4,687.78

2.2.

Perete gips carton RB+RBI125 mm(o placa x 12.5mm+100mm vata minerala+o placa x 12.5mm)

mp

248.12

26.40

6,550.37

27,667.44

2.3

Placare qips carton RBI ( doua placi x 1.25mm+100mm vata minerala )

mp

65.60

28.20

1,849.92

7,813.69

2.4.

Perete zidărie BCA 25cm

mp

477.77

30.00

14,333.10

60,540.15

3. PARDOSELI

3.1.

Sapa din mortar M100 cu aditiv de impermeabilizare armata cu plasa STNB de 0=5mm cu ochiuri de 100x100mm de 3cm

mp

2,357.44

14.64

34,512.92

145,775.68

3.2.

Hidroizolatie aicatuita din un strat de amorsa bituminoasa si 2 rânduri de membrana bituminoasa elastica 3mm montata la cald

mp

1,442.95

16.80

24,241.56

102,391.50

3.3.

Vopsea acrilica monocomponenta de marcare rutiera pe baza de solvent aplicata la trafalete, 1.61g/cmc, coef. De abraziune 0.76kg/pm, timp de curgere 90 sec, galben

mp

324.00

17.96

5,819.04

24,578.46

3.4.

Vopsea acrilica monocomponenta de marcare rutiera pe baza de solvent aplicata la trafalete, 1.61g/cmc, coef. de abraziune 0.76kg/pm, timp de curgere 90 sec, culoare alb

mp

295.38

17.96

5,305.02

22,407.36

4.FINISAJE

1 . Pereți

4.1.

Vopsea lavabila de exterior culoare A

mp

5,240.45

9.66

50,604.13

213,741.71

4.2.

Vopsea acrilica pana la 1,2m culoare RAL 9006

mp

4,259.28

9.66

41,129.51

173,722.83

4.3.

Tencuiala pentru zidărie 2,5cm

mp

346.22

11.32

3,919.21

16,553.96

4.4

Faianța inclusiv adeziv si chit

mp

454.68

29.13

13,244.83

55,943.51

2. Pardoseli

4.9.

Gresie portelanata

mp

154.80

37.22

5,761.66

24,336.08

4.10.

Elicopterizare cu quartz 5kg/mp

mp

12,352.14

5.00

61,760.70

260,864.84

3.Tavane

4.12.

Vopsea lavabila de exlerior culoare A

mp

12,021.14

9.66

116,081.50

490,305.03

5.PROFILE-SORTURI

5.1.

Sort din tabla vopsita in câmp electrostatic 0.55mm culoarea RAL 9006

ml

1,507.66

13.20

19,901.11

84.058.32

5.2.

Mana curenta din țeava metalica rotunda vopsita in câmp electrostatic 0=5Omm cui. RAL 9006

ml

185.60

14.40

2,672.64

11,288.70

6.IN VELITOARE

7.1.

Hidroizolatie alcauita din un strat de amorsa bituminoasa, un rând de membrana bituminoasa elastica 3mm si un rând de membrana bituminoasa elastica de 4mm cu ardezie

mp

239.76

20.00

4,795.20

20,253.97

7.2.

Sapa de panta 1% si de protecție a hidroizatiei mln. 3cm

mp

200.13

11.04

2,209.44

9,332.21

7. ALTE LE

9.1.

Săgeți marcaj auto pentru pardoseala - Vopsea acrilica monocomponenta de marcare rutiera pe baza de solvent aplicata la trafalete, 1,61g/cmc, coef. De abraziune 0.76kg/pm, timp de curgere 90 sec. culoare alb

mp

85.00

17.96

1,526.60

6,448.05

9.6.

Stâlpi de iluminat pentru terasa auto

buc

24.00

150.00

3,600.00

15,205.68

9.12.

Balustrada casa scării

ml

368.16

75.00

27,612.00

116,627.57

TOTAL ESTIMATIV EXCLUSIV TVA    -    570,293 €    2,408,803 lei
29

Cablu alimentare din cupru CYYF 5x4mmp

920

2.59

2382.80

1.40

1288.00

3670.80

30

Cablu alimentare din cupru CYYF 5x6mmp

124

3.69

457.56

1.85

229.40

686.96

31

Cablu alimentare din cupru CYYF 5xl0mmp

78

5.43

423.54

2.15

167.70

591.24

32

Cablu alimentare din cupru -CYYF 5xl6mmp

52

6.98

362.96

2.50

130.00

492.96

33

Cablu CSYYF 9x1,5

486

2.40

1166.40

1.40

680.40

1846.80

34

Cablu alimentare din cupru CYABY 5*25mmp

230

13.73

3157.90

3.50

805.00

3962.90

35

Tub PVC 16mm

9500

0.15

1425.00

0.65

6175.00

7600.00

36

Tub PVC 25mm

360

0.24

86.40

0.65

234.00

320.40

37

Tablou electric qeneral

1

2965.43

2965.43

750.00

750.00

3715.43

38

Tablou deqivrare parter intrare

1

365.00

365.00

85.00

85.00

450.00

39

Tablou deqivrare

1

743.23

743.23

450.00

450.00

1193.23

40

Tablou distribuție etai 1

1

765.43

765.43

3002.00

3002.00

3767.43

41

Tablou distribuție etai 4

1

865.43

865.43

350.00

350.00

1215.43

42

Tablou distribuție etai 6

1

865.34

865.34

350.00

350.00

1215.34

43

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare, catarq complet echipat

1

4659.50

4659.50

780.00

780.00

5439.50

44

Platbanda OLZn 40x4

265

3.95

1046175

2.50

662.50

1709.25

45

Platbanda OLZn 25x4

308

2.78

856J24

2.50

770.00

1626.24

46

Piesa de separație

9

25.20

226.80

10.50

94.50

321.30

47

Bride prindere platbanda

110

1.39

152.90

1.10

121.00

273.90

48

Consumabile (dibluri, holtzuruburi, banda slitata, spirale, etc)

300

2.50

750.00

0.00

0.00

750.00

49

Punere in funcțiune, incercari, verficiari, proqramare, instruire

îl

0.00

0.00

1750.00

1750.00

1750.00

SISTEM ELECTRIC DE DEGIVRARE

1

Cablu incalzitor de tip DSIG-20, 228m, 4180W

6

356.20

2137.20

125.40

752.40

2889.60

2

Cablu incalzitor de tio DSIG-20, 192m, 3525W

4

340.43

1361.72

87.45

349.80

1711.52

3

Cablu incalzitor de tio DSIG-20, 90m, 1485W

2

321.32

642.64

75.76

151.52

794.16

4

Dispozitive fixare riqole si scurqere

318

3.20

1017.60

1.95

620.10

1637.70

5

Banda fixare (role)

22

28.60

629.20

7.50

165.00

794.20

6

Termostat tip T850

4

321.10

1284.40

65.00

260.00'

1544.40

7

Sursa de alimentare 24V

4

124.30

497.20

15.50

62.00

559.20

8

Senzor de temperatura si umiditate rampe

3

413.40

1240.20

65.00

195.00

1435.20

9

Senzor de temperatura si umiditate riqole

4

280.80

1123.20

65.00

260.00

1383.20

10

Cablu CSYY 4xl,5mmp

120

1.23

147.60

0.55

66.00

213.60

11

Consumabile (dibluri, holtzuruburi, banda slitata, spirale, etc)

100

2.50

250.00

0.00

0.00

250.00

12

Punere in funcțiune, incercari, verficiari, proqramare, instruire

1

0.00

0.00

600.00

600.00

600.00

SISTEM CONTROL ACCES SI AFIȘARE LOCURI LIBER

„E

1

Bariera auto cu braț de 4 metri si flash

2

1473.65

2947.30

170.00

340.00

3287.30

2

Bariere infrarosu

12

59.80

717.60

10.50

126.00

843.60

3

Coloana de aluminiu pentru barierele infrarosu lm

5

51.30

256.50

10.50

52.50

309.00

4

Kit format din 20 buc. senzori cu ultrasunete si 9 buc. Unitati centrale

1

10236.20

10236.20

2559.05

2559.05

12795.25

5

Kit format din o tabela cu 3 digiti si semafor + 9 buc. Tabele afisaj de nivel

1

11269.70

11269.70

2817.42

2817.42

14087.12

6

Calculator si soft de proqramare

1

6821.10

6821.10

1705.27

1705.27

8526.37

DEVIZ GENERAL

Parcare Supraterana Deschisa - Zona Albatros, Mamaia

Faza Studiu de Fezabilitate

DETALIERE SUBCAPITOL 4.1

in mii lei si euro, la cursul BNR din data de 25.08.2009_4.2238_lei/euro_TVA = 1.19

Nr.C

rt

ECHIPAMENTE/MATERIALE

CANT.

PREȚ

UNITAR

VALOARE

ECHIPAMENTE

MATERIALE

PREȚ

UNITAR

MANOPERA

MANOPERA

TOTAL

INSTALAȚII ELECTRICE

1

Corp de iluminat fluorescent lx36W    , ;

208

■    18.15

3775.20

8.50

1768.00

5543.20

2

Corp de iluminat fluorescent 2x36W

248

22.20

5505.60

8.50

2108.00

7613.60

3

Corp de iluminat fluorescent 2x36W si qratar de protecție

88

35.76

3146.88

8.50

748.00

3894.88

4

Corp de iluminat incandescent maxim 60W CIL 3

42

19.45

816.90

8.50

357.00

1173.90

5

Corp de iluminat cu PLC 18W

16

29.64

474.24

8.50

136.00

610.24

6

Corp de iluminat de siguranța lx8W, inscrisptionate corespunzător locului de montai

122

34.48

4207.15

8.50

1037.00

5244.15

7

Corp de iluminat fluorescent 2x36W + kit emerqenta 1 ora

6

70.54

423.24

8.50

51.00

474.24

8

Aplica de iluminat incandescent maxim 60W

56

26.43

1480.08

8.50

476.00

1956.08

9

Indicator traseu luminos pentru mașini in parcare montat la 0,5m

77

54.32

4182.64

8.50

654.50

4837.14

10

întrerupător monopolar 10A/230V, montai aparent IP44

34

5.72

194.48

6.50

221.00

415.48

11

întrerupător cu revenire 10A/230V, montai aparent IP44

27

6.40

172.80

6.50

175.50

348.30

12

Comutator 10A/230V, montai aparent IP44

18

6.94

124.92

6.50

117.00

241.92

13

întrerupător cap scara 10A/230V, montai aparent IP44

18

6.78

122.04

6.50

117.00

239.04

14

Senzor mișcare 360 qrade

54

32.40

1749.60

7.00

378.00

2127.60

15

Senzor mișcare 180 qrade

11

27.65

304.15

7.00

77.00

381.15

16

Senzor crepuscular

1

53.21

53.21

7.00

7.00

60.21

17

Doza de distribuție 300x400

20

14.02

280.40

2.50

50.00

330.40

18

Doza de distribuție 100x100

350

2.55

892.50

0.95

332.50

1225.00

19

Priza simpla 220V 16A/230V, montai aparent IP44

43

7.54

324.22

7.50

322.50

646.72

20

Stâlp de iluminat de 3,5m si corp de iluminat de exterior 150W

25

301.52

7538.00

45.00

1125.00

8663.00

21

Pat de cabluri 85x100

190

5.89

1119.10

2.75

522.50

1641.60

22

Scarita 60*200

30

245.00

7350.00

2.75

82.50

7432.50

23

Eclise de prindere

220

1.64

360.00

0.95

209.00

569.00

24

Kit montaj

220

2.16

476.19

0.95

209.00

685.19

25

Cablu alimentare din cupru CYYF 3xl,5mmp

10780

0.72

7761.60

0.55

5929.00

13690.60

26

Cablu alimentare din cupru CYYF 3x2,5mmp

745

1.05

782.25

0.55

409.75

1192.00

27

Cablu alimentare din cupru CYYF 3x4mmp

90

1.65

148.50

0.60

54.00

202.50

28

Cablu alimentare din cupru CYYF 4xl,5mmp

1300

0.98

1274.00

0.55

715.00

1989.00

anexa la hclm nr,2/2010

județulconstaNta

Unitatea administrativ - teritoriala PRIMĂRIA CONSTANTA

Formular:


10/06


anexa 2 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI SI ARTICOLE , PE ANUL 2009


CAP. 70,11

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

Program

2009

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

101583

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20

20.01

1145

1145

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit. Iluminat s> forța motrice

20.01.03

443

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți sl lubrifiantl

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio. tv. internet

20.01.08

0

Materiale sl prestan de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri $i servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

702

Reparații curente

20.02

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

100438

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

100438

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

100438

Construcții

71.01.01

8146

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

1440

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1300

Alte aciIve fixe    71.01,30

Stocuri (cod 71.02.01}    71.02

Reparații capitale aferente active tor fixe    __ 71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE    (cod    72.01)     72

Active fina nc la re (cod 72.01.01)    72.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE    (cod 80+81)    79

59552

0

0

0

D

0


PREȘEDINTE ȘEDINȚA    ~    _

TITLUL XVJI PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT    g4

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anut curent    85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA"

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010

JUDEȚUL. CONSTANTA

Unitatea administrativ - reritcnala PRIMĂRIA CONSTANTA

Formular:


10/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI SI ARTICOLE , PE ANUL 2009

CAP74.il


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


COD INDICATOR


Program

2009


TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

TfTLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 ia 20-16+20-10 la 20.25+20,27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20-01 09+20.01.30)

încălzit. Iluminai si forța motrica Apa. canal si salubritate Carburanll si lubrifiant!

Prese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, interne!

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai Ai ie bunun si servicii pentru Titre'in ere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Medicamente sf materia te sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05,03+20.05.30)

Deplasări,detasari, transferări (c od 20.06,01 +20.06.0 2)

CHEL TUiEL I DEC A PTTA L (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NE FI NA NC ARE (cod 71.01 fa 71.03)

10690

01

10014

20

10014

20.01

10014

20.01,03

0

20.01.04

'9014

20.01.05

0

20.01.00

d

'20?DVQ7

0

20.01 oe’

0

20.01 09

J

20,01.30

200

20.02

0

20.03

0

20.04

0

20,05

0

20,00

0

70

876

71

876


Active fixe (cod 71.01.01 fa 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

Stocuri (c od 71.02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

71.01    876

71,01,30    876

71.02    0

71.03    0

72    0

72.01    '    0

72.01.01    0

JUDE I LIL CONSTANTA

Unilat&ă ădmiri'ilriTiv - teritoriali PRIMĂRIA CONSTANTA


Formular;


10/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI SI ARTICOLE, PE ANUL 2009


CAP.S4.-11


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


COD INDICATOR    Program

200S


TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

CHEL TUIELl CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+66+57+50+65) CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)


01    21636

70    21636


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Activ© Rite (cod 71.01 01 la 71.01.03+71,01,30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, eparslută birotică și alte active corporale Alte activa fixa

Stocuri [cod 71.02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe


71    21636

71.01    21636

71.01.01    0

71.01,02    21636

7L01.03    '    0

7i‘.6'l,3d    0

71.02    0

71.03    O


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Actîvefinanciare (c od 7 2,01.01)

OPERA TIU NI FINANCIARE (cod 30+81)

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE


72    0

72.01    0

79    0R<J\1 AM \

JUDI 0 I. CONfclAVI \ AlUMtJi'll.iL Cf^SL’ANl A PRJ \f Ă.IÎ1A

ANtXA j


Liș_ța..obțecțiyeIo rjje investiții pe anul 2009


IfllAI. COTAI., din cart: f oimru’; in V'iiîlH |


92K66J

947.265

331.024

615.2*1

148.1 13

1.015

L<W

0

li

3$»3

132,633

6.20

6;8$9

357,533

36J.T43

IJ 769

353.434

1 7.015»

1.1) 15

1 Utili

0

li

D

6.654

1.461

6.889


Obiective dț invcx-titM in cnntintiare


242.773

245.97?

18.985

226-992

10.266

I,01t5j b<Wl    0

1)

O

5.2S4,

1.560

1.405

191.182

193.197

9 709

1S3 fl88

8.567

I.GISf 1.000I    0

ol

0

5.147

0

1.4051


Obiective de investiții nur


IffSiVB 1

îl 11.069

473

209.696

11,332

0

0

0

0

6

2,465

J..Î83

5.484

166-351

160.944

0

169,946

s.452

»

0

0

d

1.50?

1.461

5.454


J3IS66|    ]Ș[.h53|


363    124.8K1


i.iiu;A U TU K11 ÂȚI PIJ B1. K' E ȘI A C TI LI NI K X'J • L K

17.641

17.641

i)

1 7.641

11.906

u

â

0

0

90

10.065

.845

0

ol

0

fi

î

n

01

6

6

a

0

n

fi


f.\ i ■ - .W - jtW i'rj

A>

rri.

|! X-'Mlirfh lin-    .'1 llj/ft 1

/MW UîKf^'.'Vi 1'li.VHfM    iWW/J

.%> w djrjfrr <w£eiȚhir«

.' iJi'iiBiJf e.J

toun/A

1 u/rifJW£i

.'^runi'riUi'cî

■7

at

.-.i L-m/iju Ia ti fejșns

(«Jf “ N.I

/qr.:i¥i/i/i'c sA>i

Sw«t

."-■ W

i1

ffixrrc

/•'<W

wwp/jjf

.'..u t w

4faf viif'V.

fcxxu

•'A mr/mm

iw Jq J&jug

4fr fi,/

ripefir sf npc Jiuk'

f'qiW

*

>

î

I1

s

¥

-

*

II

N

J7

;h

/■r

<)bn:cn»T de [ineslini

In nui firma re

0

11

il

0

0

il

O

0

(J

0

ti

0

II

li

H

11

<1

(]

0

0

0

0

fi

11

n

0

i)l?lteilv< dt IftveiHțlJ

0

1.1

0

0

O

li

0

Q

O

0

o

u

II

Bfri

II

li

41

0

0

0

0

0

0

B

<1

0

0

c

IXitSrl st allr tljt'lluieli

L7 6411

l?6Jl|

«|

17.6411

1 1 900|

6111

16 06 51

845[

de investiții1

T iilal, <!■ 11 cuț:

Mdtrtâri ukkpeiidL’nie

ou

90

ti

PO

«

Ij

0

0

0

W

6

0

0

’Kiudii si proJesîK

|7.55-

17,551

0

17 551

1 1 MO

0

0

0

0

0

III 965

Î45

0

Qhirrln f de im eMîlii Um


DoîAri si nlfetbelluis'li 4t invritiții


lutul, din «țfl * 11. ilări i iniep^ti dcitlc ' UlilIii ți p: i'i l-^Lll


CAPITOLUL 61

1 OtHl, dlll C*TTI


2tf6j    ItiO

ff

26(1

26 fi

0

u

g

0

0

260

0

e

ol    0

fi

11

fl

n

o

o

u

0

ii

o


0

ii

y

II

11]

0

(1

9

“n1

ii

0

y

o

o

0

0

u

II

Ii

6

o

n

0

S

ti


u

u

<1

LI

0

u

Li

y

IJ

0

s

0

y

o

ol

<1

0

0

o

0

0

“ol

“ol

“ol

0

fl


26t?j 26UÎ |i[    2fr0|    260 Ț ~ ~f>J Pj    uf ~ll| ~ 26tiȚ


2nd


260 0 0


26(1


GRIJI Mi PI! BUCĂ Șl SIGURANȚĂ lYATlOVU-Â


S?

|1

S5

SS

,1

0

0

0

9

5S

0

ti

ti

0

0

0

0

II

ti

(1

0

0

«

o

fi


pilierIne dr iiivrslițil în crrtUinyarc

()hierriic rit Liis tsiiiti nul

Dolari si alic L-heiisi kh de i n șes ri Li i

I '-"■Ca.l.. i1cn cari: .rniupetiiî-ane


ol

ol    u

II

fi

il

ii

0

0

0

3

fi

IJ

0

1fi    0

0

ă

0

(I

11

Ii

ți

0

0

(1


0

f,

11

0

0

fl

fj

li

0

0

[)

II

0

(3

li

fl

11

fl

fl

n

0

0

y

o


te


te


te


o|    ~ 55| ~ fl| fj| n|(j| ol te| J)]'" U|


ii    te    -js


II 411.02


C^Z.I I.UULL.J63

I Util L iljh eter:


C m. IC H Ă, r< l< C K !•: K K L ș I HI;. I.. IGI r

34

ij

ifll

21

14

fl

■.0

0

9

o

14

fi

U

u

0

Ll

fl

ti

0

0

9

0

o

fi

fi

LI


OliiL'ulier de [nveslitiJ

(1

a

0

0

0

0

0

y

y

fi

y

n

în eoniiftuttre

11

y

y

0

11

Oi

ii

ți

n

y

o

6

o


(Jhieqtue rit imriLiln

noi

0

fl

ți

y

II

n

n

0

0

y

o

0

n

IJ

fl

fl

0

0

0

ți

LJ

y

0

y

ii

n

Zi

2tl| ~


Df)1ăn nlLk lfiriiulell de investiții


'i.șM'i n de,mi idem,'


Tații, «tici eu re:42


211 11


I4|    U| Oj    O]    Ol    OΠ   J4|    U|    i)|

|j    o    o    o    d    o    jă    ii    ouj


AS IU U< Â ft 1 $ I A SI ST E N ȚÂ SOC t A LA

sy

t.312

113

"1)2

0

0

11

ti

ti

677

2S

0

5751

ț-WJS

J06

702

41)11

11

(1

0

ol

ol

400

0

0


Obiectiv Ji- invvstjfjj ml cern li ii .ii si re

652

i.S9

wj

791

426

0

0

0

0

0

«o

0

13 73

'. OUX

306

702

0Oti

ti

0

ti

q

0

600

11

0

I ural. diE) cart


Em'tufiq Sqțfiii Ad-Uv Serv Pubîiț ,\d Crea

6<:

.139

>18

76]

420

0

0

0

0

0

420

0

0

u cabilift med ped imite sr pilTi>11 uj£-lifc-opec

573

■ 606

706

1

400

0

0

0

0

0

60(1

Iii

ti

iu iu


llfl MJțW/ltiW

Ohiecțjve lIt mvtsfîh'i

11 m

0

ti

f)

LI

0

0

ti

0

0

0

u

1]

0

0

0

0

ti

0

n

0

41

fl

0

tl

il |

S2|    0|    l)[    0[ Oj țl[ ă?|    25|    (l[


Dotări jL âltt tlifhuirll _elf mm ti ții_

i o„i, dir, i«if ’dștân uidt’Lxanîcnli:

‘alic fhcluucli asinul suc invciiu iilor


LA£±J_Q_L.L'X„70

I ilan țjre:

14$

;s


146


«5    S?

0    7?


57    0    0

25    0    fi


0    (1    0    4?

Q    0    ți    (1


n    a

1?    rr


617.497

6.14.789

350.833'

108.447

1 0Î5

I.OOO

ti

0

273

‘78.150

1.960

6.049

3 J 3.403

U.K.446

9.403

’tist.îtsj

14.11(1

IJDI?

1.00(1

11

li

11

6.054

11

6.045


(Ittiffriv rf« im emilii

iu eciLiCitLiiare

242 131

744 S3K

16 437

226 20 1

9 646

i 618

1 00(1

0

0

ii

i 664

1560

1 4Q?

I9U 609

102 189

9.-KJ3

1 82 786

7 047

1 615

1 0011

0

0

0

i 547

n

1 105

Tu Lai ilin c-ăir:

t,ftc uListe 1c- Îs rn e pvn 1 r n lin f fi- Ba ba Amar

|7|| 938

I7|, 935

■ 1 099

141936

0 836

: oj<

d

0

u

Li

4.Sai

1 56til

0

HCl.M34U/:ilOA

li’012

'141.012

’ 711

l'A.tiii

5 235

■ ■J?

ii

0

0

0

1 220

iii

II

Reabijjt. ai c.xtintIuSpatEiJi)r % qrsei țtras

4 168

1 148

701

.1 107

1.405

1 Otiti

40?

111.«11

Tbitiis l ■ Muu, i enslsniă iu l.VI 23.”OOS

2.65 i

2 651

651

2 090

327

1 000

777

RAfJJBF- l niljtli Imn ta marii

ift 018

63 .k-

5 037

3779$

! 405

1 105

in.jd

frf. iiiena UAEDl'l1)

44 600

47 48o

î 05"

14 395

' 405

1.404

Obiredve tfț Investiții

30 462

31.550

473

31 07?

7 109

0

D

0

0

2 J65

0

4 <.-l 1

noi

22 $81

7.4 179

0

31,479

4 151

0

0[ 0

11

0

1 50"

u

644

T ni j I ifiri f>TT

Oclfichi riMullf

4 453

7 58 .

379

7 202

i OHO

O

n

0

o

0

1 000

(J

o

m.311

m. 1, M tei„lUț?l liiudil Jirin UfUM ! 1'1DI4J

? ti 1 ’

4 6! '■

0

4 512

900

ș

0

o

0

d

900

'(J

0

TiuCnF,- 4pi1. <,linii- Jiul,

(4 5-11

1? 57 [

111

15377

74(j

15H

fH.I'J

IK.I.M 1J/29.U 1.2009

1 4 OC0

l 1006

0

14.0116

ti

.0

11

<


it


J,,l, .1 P"‘lllMJ>e *J*’ «OJ.Hl't „linul Hfirrrrl m ,Ulll,HH \tlMU

|«J-M ÎJj.'U.fM.îfW?

Aiiicnaim e 1'nfcuJ Viitorului

ll CI M ES4Xfll7-3CNl»


llijlări s. Mile cheltuirii df ins-fjlilii


5 ?4()

<1

5.510

5 -134

790

■f 644

-i sâo

l £16

0

1 &J<5

-- R3f,

192

1 W*


2 865

2.868

0

2 S*5B

12?

*25

2 HZ?

2..O25

u

2 II.’

S]S

Jlîl

jt^U -li ||    266.8-161 oi S^l Qi A?2|    l)| o| fl[ "I ;7?ț Ql<il9| 'HX>|

3


I imI,din qire-

‘dudui iinicucndciik’

J4I 79S6

156 524

2h? (,|6

9| 208

i? 367

(i

ii

0

fl

343

86 067

27

' Jijili- fi pmiquiL?

1 598

T.742

96^

W9

0

fi

0

0

<i

389

81)

’slie tiiehuitli lv-iii.llivesl■■!Illț'i S 1' 1'

526

i S.V5

454

1 T2B

1 ÎS6

i)

0

f)

0

0

■ 064

295


CAPITOLUL 74

1 ii lai,, din rarr;


i.iOt

[,40(i

220

1 186

846

(1

0

0

0

»

8?6

il

0

(J

0

li

a

ii

fi

fl

~nj

JL

Et

0

fi

0


(lliiefFive df busi'sdlii

0

0

0

0

0

a

0

ii

li

0

0

0

în continuare

0

u

■:i

0

fl

U

0

fi

(i

ul

fi

ii

0


Ifl.OJ

(II .UI


Otiilfiive de Investiții

0

u

0

0

0

fl

0

0

n

0

u

ii

uni

a

0

g

0

(1

u

[f

0

0

IJ

o

n


D&liirl st iilie t h if[1 ji i rl i

I -ilttf

i 4iki[

22li|

1 tfcSI

876|

-iir-

*1

-1

5461 ”

”T

nl

(Se investiții

I pul, iIlr carr

•studii și proiecte

l.Ufl/1

' 106

320

J 186

876

0

n

0

0

6 76

0

0

‘doisri


ULLJJ-£LLt_L_?l

I -âlat, d.iu Larț:


COMBUSTIBIL SI ENERGIE


146.935

146.^5

n

176,73$

3.JSJ1

0

(1

fll

ol

0

0

SjsJJ

0

142.IJL2

I12.UI2

0

142.(112

1.461

0

0

°L

0[

0

0

1.4611

0


Obicctnc de Inii i'slHi1 în cei nSicLii a rr

--s

u

0

0

îj

0

0

fl

11

fl

0

0

i/

0

o

o

0

0

II

L>

t!

II

fl

fl

fl

ni


Obltellvit de inveistifli

1161

■ 76.935

1 i h

0

,-6 935

5.383

o

fl

£

• 1

ll

0

1 282

0

142 014

1-42 012

0

14 2 012

(61

fl

U

O

0

0

0

i 461

ii

1 iiH,. din far?.

1 ntJtflllIt pentru [Inert-Baba \n,ac (Module Tenii,) itriAt j-aifioiw


146955

146 935

°l

176 918

3.383

0

u

11

i)

0

1 38-i

0

142,01:

|4?0’2

"ol

142 012

1 (61

§

0

D

0

0

oi

1 461

0

H4-C.I?


lîiilrtri „ uite ■ l-l llun'li d i1 in s<i b ț i lnj ' o| ~ 4    ,1| ’rt] itj fij n[ d)


Forai, dJs «rr:

“dciâți înd.epcndcnrc ‘studii și proLeu'LC


■|jeul illl» f"*r'

■Otji<f[jvr dt LllhfMilii

Eu c ci n 1 i u na re

0

D

n

0

0

0

ft.

1

0

0

■ '

• 1

0

6

§

ii

o

II

0

0

u

0

0

0

0

0

Obiective ilf investiții

( '58-1

1

<1

<K-1

«40 j

0

0

(1

0

0

a

S40

001

i .455

L 455

(j

i 155

840 j

0

0

'!

W

0

ff

'n

«40

TiHai, [fin rai »;

Ficmufc și așninaie l'-.n âz_u Mine

5ît>

556

(i

556

2SN

(i

0

0

|_ 0

u

0

2S0

61.01

St!udaticuidc lopstțcanu

5(0

on

0

5(0

2Sfl

CS

0

u

"

0

n

280

1 ICJ..M ion/2« 08 2000

Miuk-rfii/aL.' di li in zorti \iucL Viram

47.?S    175

0

”J ;5

2S0

II

0

0

n

o

0

11

.’5I'

Dl.lî)

l S trudii ( râului i

4âfi[    136

n

IJjj

7 SO

0

0

0

u

o

(1

11

rii.'l M428-2S UK2009

Oiecriurcii a-jaltare iiț zona Palaș.

JM

555

0

555

2S0

0

(>

0

0

0

0

o

2 se

uj.dJ

Mradii Mrlili.ir 11’rL‘l M-m J.iuhi

<00

5W

0

509

250

II

0

0

0

-p

0

II

zsn

IU IM llj 2« .IX 20H9

Unturi ci fiif flu'Utin li

■12.4261

(J ? 241[

44.4 l<|

b« S26|

■L‘ c*'!

■■ (i|-    -u! ’

0!

0|    21 ovj

ol

dr in rus Ulii

Total. din tari;

*dnWi înilqptndcnw

(12 474,

1J.1 L-l 1

4J 4(<

68 S2(i

2 ( 046

0

II

0

0

0    21 646

0

0

’sindif si proiecit

TKANSrOttUiKI

1 m.dio

1I4.8ÎS

■14. tlS

7(1.41(1

21.476

0

D

0

0

0

21.636

0

SJII

f—ttsî

l «5

0

1,-455

7î4fi

0

V

n

Ș

(1

0

(1

S4d


PKFSEDrNIT:. ȘEDINȚA VISAN GEORGE


ANEXA LA HCLM NR.2/2010


Lista de studii si proiecte pe anul 2009

CAP, 51 AUTORI I Al t PUBLICE ȘT ACTRijM EXTERNE _mu i?

iVr.

tfTI

/.Xi/vCi'Wi'ui

i’ Jj'/iQVt' .'ortdkl

A/

5/ /?,W

/■'Zatâ

/•ora/

2 u/rtkUf ,f

ildiKiv

1

Proiectare Ansamblu locuințe ieftine* pa lineri Cari ier ui aj J[ leac Strada 'StffnriitLi-Vodn

□TA

7,970

7.970

7.570

6.801

769

2

Proiectare "A menaja;e pehagisliw in muri Lip ml Consianîa ai stațiunea Msutțâia si unnanrea execuției"

ÎXX

45

0

45

45

45

3

Froîmare "Sistem de irigai pentru. Amenajare pes^agisiice ir. nitiuiciyiul Constanta si 'tal ii mea Mamaia si irmarnea execuției

DGC

31

0

31

31

31

4

Avize aferente St "Parcurile Viiluriilui" ■ HCLM 1132/2009

IXjC

T

1

1

5

Proiectare parcare muHietaialti in MAMAIA zona CAZJNO-AJ .BA t'ftOSțSF -PT- DDL: ’CS)

DTA

400

400

400

400

6

Program pentru re ah mim ea termica u blocurilor de locuii,le

DTA

4.200

4.200

2.000

2.0 no

7

Pasarela MAMAIA - prtdeetnre Sllidiude t'.zaodilute

DTA

63

63

63

63

S

Proiectare Fir icra Tomis intre Porlnl Tonus si stațiunea Mamaia

DTA

4 840

0

■1.840

1.700

1,700

TOTAL

17.551

a

17,551

11.810

0

g

10.965

845

0

CAP. 70 l-OCtUNȚE. SERVI C11 ȘI DEZVOLYAR EFtJ B LICÂ_ ________mii lei

A>

r;rf

praiet-fo/uj

.țfaffr’tfttff

/Ji?c xinZd/ purtă ift j/ tf.W

/rfirtâ

ii'D-zdrt*.'

/iint/af;

/ui?

i/VOnlr’

■nr/rrtftV

'Mj-.r

/mul

țtot

1

Acturjjizan: J’IJG Municipiul Constanta

DU.

189

169

20

20

30

2

PiZ - Zona de    Pescărie ■ l\uiu l'omis

DLL

120

7?

43

43

43

3

PH7 ■ Zona Va iu Laiitii ■ DN3 Mun Cunstama

DU.

175

115

60

6S

60

4

Aeliialiwc PL'Z piiviijd rcabilmirea si teviudi zarea Zonei Peninsulare -mtxlif HCLM 416■'20(13

D.U.

150

84

66

66

66

5

AetUiiliza-e PI Palaau Marc III - ntodii HCl.M ■ ZfiD.OO?

D.U-

195

o

<95

195

195

?>!■!!. , ii!l! >

D.U.

411

0

40

40

40

D.U.

17

0

17

17

17

D.U.

84

0

84

84

84

uT^mbzare urbana Zona Luna Park modif.

F5*’ -    i »o/20i ț I

au.

215

105

110

110

110

11

12

^MS:,ia nnxlif HCI.M 129/2001

D.U.

50

0

50

50

50

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Denncni pe malul lacului Siuti’hiol ruodil. HCLM 127/2003

D.U.

167

70

97

97

97

PUZ construire parcare multieiajata - zona Spiral clinic județean

D.U.

65

38

27

27

27

13

PUZ construire parcare multieiajata - zona Piala ( omis III

D.U.

65

38

27

27

27

14

PUZ construire parcare mullieiajata - zona Sala Sporturilor

D.U.

65

38

27

27

27

15

PUZ construire parcare multieiajata - zona Centru - Primărie

D.U.

65

39

26

26

"Ic

16

PUZ Construire locuințe ieftine pentru tineri. Cartierul al ll-lea-Stefanit» -vodă

D.U.

80

80

80

80

TOTAL

1.742

773

069

969

0

0

889

80

0

ot 1(1 Ol 30 Ol JO Ol 30

01.30

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI    owik.

A>

<n

ffeaumirea prp/eeniiii i

Sottdiar*

i </fow ituaM

faccuiMl /ww /a .«/ n mm

Reft (f<, plata

i/ac ane 2lW

/- amitii’i /‘har,

Taxe

y'ceiak

/ lV,l /

ru/lWlIt

/ocui

tiat

1

Raport de mediu pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

500

0

500

390

390

UI 10

2

Revizuire documenratic tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru actualizare PUG Municipiul Constau,a

D.P.D.

0

0

0

0

0

Ut 30

3

Raport de mediu pentru actualizare PUZ- privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

S

0

8

8

8

DUO

4

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor actualizare PUZ plivind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

4

0

4

4

4

1)1.30

5

Raport de mediu pentru reactualizare PUZ Sat Vacanta

D.P.D.

6

0

6

6

6

DUO

6

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru reactualizare PI.. / Sat Vacanta

D.P.D.

0

■>

£

2

2

01 U)

7

Raport de mediu pentru PUZ Zona de coasta Pescărie • Portul Tonus

D.P.D

0

o

0

0

0

OUI)

D.P.D.

0

0

0

0

0

/ PTa/u Mart

D.P D.

0

0

0

0

0

nvizulm Oe go>,'<’Tinre .

[’•• / P-'L/u M-oe

D.P.D.

0

0

0

0

0

Ț7i

es’.tluare a impactului asupra mediului pentru ÎK. <te i czabllitete Fekschi Mamaia

D.PD.

0

0

0

0

0

12

VX’ctthientatie tchmea necesara obținerii avizului de gospodărire a anelor pentru Studiu de fezabilitate 1 eleschi Mamift

D.P.D.

0

b

0

0

0

13

j harta de zcomot a municipiului Constanta

D.P D.

400

" 220'

18(1

ISO

180

14

Documentație tehnico-economica in vederea accesării fondurilor

structurale pentru proiectul Realizarea unei instalații de agrement navlic pe lacul Siutghîol- Mamaia Teleschi

D.P.D.

50

0

50

50

50

15

Rcabitarca si extinderea spatiilor verzi in zona Tomis l-munici piui Constanta ETAPA 11

D.P D.

20

0

20

20

20

16

Diferite studii si documentații iniliate in domeniul protecției

mediului

D.P.D.

100

0

100

0

0

17

Cofinantare diverse proiecte naționale si internaționale

D.P D.

100

100

0

18

Revizuirea documentațiilor tehnice necesare obținerii Autorizaiîei de Gospodărire a Apelor pentru sistemele de irigai din Municipiul Constanta si stațiunea Mamaia

D.P.D.

6

0

6

6

6

Elaborare documentație iclmieo economica necesara amenajării Parcului Aurel Vlaicu- SF. PI.

D.P D.

40

0

40

-10

40

20

Elaborare documentație tehnico economica necesara amenajării Parcului CafoJ 1 - SF, PI

D.P.D.

60

0

60

60

60

21

Documentație tehnico-cconomica in vederea accesării fondurilor structurale pentru proiectul Construirea unei parcări supraetajate zona Spital Ciimc Județean de urgentat onstama

D.P.D

60

0

60

60

60

22

Documentație tehnoco economica in vedera accesării fondurilor structurale pentru Proiectul Parcul senforilot

D.P.D

50

50

50

50

TOTAL

1.406

220

1.186

876|

“n|

0

876

0

0


(II 10

Of.30

(l)3(i

01.30

HI 30

01 30

01 30

01.30

Ol 30

Ol 30

01.30

<H 30


PREȘEDINȚI- ȘEDINȚA. VISAM GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010V/.

■e**-

.Vfltff lild/c1

IftUfl^Sh

1 ’iA'. 1. l^ijl Ar--f-J-1. 1

•ii    Jx JlfJM*

Kejt tfr

■ L'h 1 III-rf i'i3

//J.- 2lM#

T i./u,' yj.'-s: W/«..

ii'iiM ram

/m/w

/ wMlrf irir'j/eq

Fonutan

/‘l'i.er j

F.■■.'! J

sțpw.

/*«

ipCCfiTfc

f wnf rwfmcMir

j^r

UiW

f

Software militar pentru seranaJuia eleuixonica

P is Or« ăi m format.

23

23

2S

a

2

ițrc gflSliv ut Cl * .'i, t lot u i or.

., Iii :■ Ik'iiI i.i. Ilfi. ■■

ÎJTA

rj

0

U

{1

5

3

Aplicai ic software pentru gcsiujjiea si evidenta tesursek'jt' utnariâ.

DOI

33

37

37

37

JT

4

Softw'zue antivirus

iJl.J]

25

25

25

25

TOI Al

90

9fl

(1

90

%

0

s

11

0

00

0

~0|

0

Al’. Sl Al.S J SJOTVICUP, UUCK GENERAI.ii

A'r.

<rf.

JlrnajatM drtfaj-e

5'r^rt.-Jter-c

l ti?ofw-:i /■    '

■Ui/hWi'.-l

1    ii. T.-.J 1. IIAIl'ij

ji nyriftwriȘ

l'i i,*ii'

■v    JUfc»

rAf .;'U|: ii .rif

* i / J „Vtow

7m7a7 uftn,-jau dfrr *wFt-

A'ar.Si* iy. rXj rl #VJ

j^VjiwT Airmi’jp"

fsirftfarj

/eJWt)

j/'d-t

7.J 7 *>56

■,...... ■'■

FiiwJ

frval/

fijWffi’f .MirT

1

i nu (k pfsXechC cîjnlr j jiiunduln'ldi

sree

HO

1 10

1 io

III)

HO

?

(,'0:'dl! ROII fi util |e

'dpi

iso

l$f

150

150

150

_

TOT A1

26<l

2(1(1

d

160

200

0

$

0

11

I)

260

(1

0

Cap/.! hkijjse pt iun a si sici RÂMA aath

J.WA

Ulii Iți

Vf

<-W-

/taNMttfcf dV.iJdr/

M'dw»

' litaury h

• AUThAUt

i hVi «rf i .'.jiJ

fttffIUR'

■‘(■■‘i.'i.Air/ i'.j

îi^d/    rtiw*

tfrt ■. arc-

.Vii»•<•

fMM

FiflwT irrf-'JKj

f qwrfue'r

«W/f

Frtiwf

yirts

«liV/M,1.-

Fn*lrf

rufairrrr

/lH7ir/

/<|IJY|-i' Al'.rf

1

ȘliftLi ețriijiic - recepție

[>f‘CSR

35

53

55

55

55

( AP

l (Yl \!

?5

55

Oi    55

55

v

0

fl

(1

il

<5

D

î

.67 1 1 !.l i KA HI CRCf Rl; ȘJ UEl.l/,!!

oui bi

V/.

ÎZ*

1 l./i'lAjrflV-r.j/C Wir/lrt ttf

1 ul'ijunvc .'i.Ui«'d vi nu^îvfl^i?

/.-.■iui' jx'irf.'ri»! •'« J    ‘ia-i ■■

r.'rtfwWif

■i ' i' j .Vu«

ri’.Mil/ iT-lAv-tf/h’, ■din exir'i

^irjcHf f/. țJ(*'

FiWrf Ali’jNi

7 ’iiMiefa/i' FjftrtW

F^

spex.-

£

■>

Fwrrf .■ ii/fflfAir

/ih-ST/

/JrOcfr iTiir

1

\ 111 .i'.'j i'i \ i- 1 Icj,1. ir;.; 20071

Muzeu Arty.

34

42

20

22

14

N

1 (1 [ Al

34

42

20

22

14

0

0

11

0

u

14

0

ț

101 30

01 30 01 JD

01 D2

01 02


01.30

01.30


333033 NVSIA ■V.LMJtlHS ELlMEti3S3'ad


i.5 <fi ;o lu Zti'LH


(f

0

WIZ

5

a

0

o

0

yfviz

9:S'B9

£ [ r$ț

1 tc't 1 [

L)î.r Z11

ivita

££ZVI

iri rț

iic îC

l'^L bd.

I'SV ■,:

"11 V'H

H' II.I, i'i; R, J.i I1buU»| 1 .’/1'qti]'- V

c

i8s:

1 ■.

£S9'Si

o<6 fii

S’60’^1

jlVi'l

onix ■ u■ ;':0■ <:.‘i: ■ r'.-jiii 1 in 1 a*nnov,'.<

d.

t!£7

rivc

yzre

iw ol

1 ?6 f 1

755 r 1

31 Vil

()<)?■ i'1:. •!< 1^ 1 a.i 1 :i . | | "/V] -J OZIKIOl:?,

1

i/w /■(■Jifjf

jainj,

iMJ.wfrr.i

/*w*rj

!Jxn/

J4T.0 /

EZl

IJLK^țj

riljlUdtf /Mlfi-.J

J:+2|*.l MM

'b’-J/p Si/IT /IM/rfJ

1^. - i 1'

n| /H-Jn.MC'Jl

XVJfAT 7J /1. ' ,' ■■^i*i.;ii,-j .u -.-. ■

fi/t'.-.-ft*11.! >|>

Nr'iyp |

Ityfytfuv

ly-'/xw iwirțflff |

PAUKUfHț-

^JPlV'7 r«ir-Mi rTA<,’(jl

AV


Hi 111| i    Pi 1 IM f)<1S\ VUl t S .l V. î


■se Ui

dl LII

Of îfl

O£ Ui

ie fu

Oe ro

E-? m

m La

OL III st m io m


EO'LQ t.1 10


il

iz

1W'6S

fii

a

(1

1)

(}

iSC'fiS

BOÎ'IJI

9WLS9Î

tzs’ssiț

?&’ 1 rf

1YJ.Q1

D6

Ufi

<K>

p&'

06

vi.il

- || jn/Siuiîj ‘pjpmuîHl ItiiiluFin

11

UI 1

Otf

311

PT1

viei

fpil.A -l'iilH'Pl^ - II jflJÎLllf'l "ii:lii- H|||HI iii!' pmti 11 lim 1 I>jlJiu|

ut

££

K

fr£

<isin

■ÎOflq C| l?3îi;p.is30Î!.J ■Msnpui-HCTd riniraJ JAd jLll4lrj

e

gr

LC

lZ

IC

dsxi

<sdp,ijo?

i!jLj,p.ii!|ij .mkumojui ap nouiid

8

s

£

ț

jj

£

-ici

i ppEGP:? jjrsdr 1

.L’JtfLuqot | a:cKijq|.Li|    j □rj aiîSv

î

9

£

s

e

dQ

f|fndâ3 uc'dei

pilit! j-ud’v. HNKJalni \70<] 3Q

y

(KJ-tZ I

(Kif 1

biți.” 1

IHIL |

iuC |

,rsd - viu

|f|i!Jj: ■■ >f.

zioilr 11F-. i?Ji? r<l ]jijilrLirj 1 np .T77O|!]^

£

otr

ns'i

6U

Z6Z

Iii

ift-

JJdS

dUlSE.3 J -Jltwp UJtibpLI 1

nuiup iș plj|u? ?|i uappn jpnșonîdrtps

f

~Ț~

A 1

81

Si

SI

îi

Zi

4SG

1 i'.ii.-’iijoj ni; |W']£Î

fKr9Sr

FU

Kirw

Slt'9S

1 !.Z r\

68 î 0i<

869 Î8C

JC1

.'r,'1111? Ufi !6) 11 :.■:? J :

inH'"’ ‘ li .'h.

001 1

tSQF 1

t(«) £

Kfc-

uii'Lb

lllOO't

,1.;.- ivif

l.-UISW.-'l) n[i'Ldl |ii1

IW /j.TJr//1

/***/

.■u'.vujip,' 1

.*/**/ aw& (iMij

i

Uiif

Wtfwt/j

NT/Ei|tf JPHWf

W/* .v#țj

■P/fi? i?l,'

T7ȚI—77”

r} /j'/ii j.n.i

Jj; Jiltf

WTCt7 .7. ■7

i.-H-lh    iM'iT.j;

wrajvw/Jd

jgurjwJ

fjrtiwl yiAiykv/H,

fJd/O'JV/flK*

.•Ji”'w**-T

Ti "*.

r?| IIUJ

v:>l'1(l:l<l

:iw\ i iija.

o    |u

Ii

IJ

0

0

0

0

15    iCfi

M

Sti

[Șțl

- —i

~““î-

or

Dr    Uf

c>

tS

£$ —— -

. L-——- -

'JL

Li

îi——1

il

zz

£2 - _ - ---1

îl

lu.mrf/n

■’jCwp 'r/r JVPj

■^TTTT

/>W

f

90 /'■•

.aiw w,rf ‘Vț'JJP.'ȘljfJT    /

Ud/ l.1

li

fll «Mirrjl.l

y jv.91

«W. ■> W "l'

jrttBau/jWtf*

J
ANEXA LA HCLM NR.2/2010


Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2009

CAP. 68 ASIGURĂRI $) ASISTENȚĂ SOCI \LÂ

A'r

cri.

<x6i«x‘Ur

«țiwMrjflrt'

lOflJ/l

l'.-vj'l I.J71 i.-mija"?

/X'i 1    0/

Jfc.lrf i /u' ptaifel:

yriLfi!

iltallflC. </l?l

Ci-’fW

;,,a y?ii hi.'r

/-rifii/

tatf.7 ta uf

//iOjCf 'ie,'

1

RacturdaiT la rsteaua kvwk-i RADEI (sșdiiil

DAPVNj

Dapvn

ii

25

0

25

25

55

is

’5

0

25

as

11

0

0

25

0

01 'H

CAP.7ft J.OCt'tXȚK,SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ_.......

A'r

tTf

fMuiitfi//* «tiuct-ut

J'jrJMiNT

fTir'iA^rr

JrWdjjj

« ’I/iTj’iT

Kv/zitiJi I.a'iJ.'.D

/    j.utaj

f(; ;/    -tmv

/£?.</ .'i’l.'

7riitf7

t/tai/fie, r/j«l

: .vr:;

A MIA /Wr i

'/ui.

(PiA I.J.'l"-

/- i IMi/

.' JU/Mffllf

1

kl’.l.'l .- OuciFirl 1:1.' riN>Ji(-n'<-;in si tTtCKIÎ li tari Jfl fennatnjctii

SPJT

1.520

1 ,$j3

157

1.375

1.35 ti

1,063

243

TOTAI

1.520

1.835

457

1J7S

L3S6

(1

0

1,063

203

_1

Ol >0

președinte sedevi a, visan george

ANEXA LA HCLM NR,2/2010

Anexa 4

FINANȚĂRI NERA.MBLRSABII.F DIN FONDURI PUBLICE

ajfmantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociațiilor pe ramura de sport județean.

Pnmaria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze programele sportive din următoarele ramuri: volei băieți, handbal băieți, competiții tenis de câmp in sezon estival, volei fete. handbal fete. inot. fotbal pe plaja, etapa campionat mondial. Class One Romanian Grand Prix, etapa in circuitul internațional pentru adjudecarea titlului de World Strongest Mau. campionat național de culturism seniori, concursuri de culturism, diferite proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanta’*, “Sportul pentru toti". "Întreținerea, funcționarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. Pentru toate acestea se aloca pentru anul 2009. suma de 6.321.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Ordinului nr. 130/2006 prin încheierea de contracte de finanțare in baza îndeplinirii criteriilor si condițiilor dc acces la fonduri publice stabilite prin ordin, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare.

b) finanțarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale dc interes public general, regional sau local astfel: zilele municipiului Constanta, spectacole de moda. festivalului de salsa. evenimentul aerian AERO GP 2009, carnavalului, festivalului de sporturi extreme, ziua Marinei, festivalului de muzica, diverse spectacole estivale, organizarea in perioada de iama a “Orășelului Copiilor" si a spectacolelor din aceasta perioada, precum si pentru diferite activitati din domeniile: cultural, artistic, educativ, de iuvatainant. stiuitific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de proiecția mediului, social si comunitar, dc reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de întreținerea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se aloca pentru anul 2009. suma de 9.674.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza de selecție de către o comisie, numita prin dispoziție de primar. .Atribuirea de Contracte de finanțare sc va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect cu condiția incadrarii in condițiile de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara stabilite de reglementările legale in vigoare si in limitu fondurilor publice aprobate.

întrucât bugetul pe anul 2009 se va putea definitiva si aproba in ședința de consiliului local in luna aprilie 2009, dala limita pentru depunerea propunerilor de proiecte finanțate din fonduri publice este data de 07 mai 2009.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta . direcție ce va face toate demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune condiții a tuturor programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.2/2010P

Anexa 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR

CRT.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

2

GRĂDINIȚĂ NR.12

3.800.000

3.800.000

1.050.000

1.050.000

Cheltuieli de personal

3.800 000

3.800.000

Bunuri si servicii

1.050.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

GRĂDINIȚĂ NR.42

4.830.000

4.830.000

t.100.000

1;100.000

Cheltuieli de personal

4.630.000

4.630.000

Bunun si servicii

1.100.000

Alte choltuieli

Cheltuieli ao capital

3

GRĂDINIȚĂ NR. 47

4.880.000

4.880.000

1.105.000

1.105.000

Cheltuieli de personal

4.880.000

4.880.000

Bunuri si servicii

1.105.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

3.402.819

3.402.819

360.000

360.000

Cheltuieli de personal

3.400.000

3.400.000

10.000

Bunuri si servicii

350.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.802.819

8.802.819

260.000

260.000

Cheltuieli de personal

8.800.000

8.800.000

25.000

Bunuri si servicii

220.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

15.000

6

SC.GEN.NR 8

7.608.457

7.608.457

14.100

14.100

Cheltuieli de personal

7.600.000

7.600.000

Bunuri si servicii

14.100

Alte choltuioli

8.457

8.457

Cheltuioli de capital

7

SC.GEN.NR.37

5.657.100

5.857.100

23.000

23.000

Cheltuieli de personal

5.650.000

5.650.000

7.000

Bunuri si servicii

16.000

Alte cheltuieli

7.100

7.100

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAJAN

2.605.000

2.605.000

90.400

90.400

Cheltuieli de personal

2.600.000

2.800.000

3.400

Bunuri si servicii

85.000

9

10

Alte cheltuieli

5.000

5.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

2.000

COL.MIRCEA CEL BATRAN

12.050.000

12.050.000

877.359

877.359

Cheltuieli de personal

12.000.000

12.000.000

70.000

Bunuri si servicii

727.359

Alte cheltuieli

50.000

50.000

10.000

Cheltuioli du capital

70.000

LtC OVIDIUS

5.759.500

5.759.500

115.000

115.000

J Cheltuieli de personal

5.750.000

5.750.000

10.000

| Bunuri si servicii

95.000

1 Alte cheltuieli

9.500

9.500

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

10.000

LIC.CU PROG.SPORT.

3.544.741

3.544.741

812.500

812.500

Cheltuieli do personal

3.525 008

3.525.008

15.000

Bunuri si servicii

520.000

Ajutoare sociale

240.000

Alte cheltuieli

19.733

19.733

2.000

Cheltuieli de capital

35.500

LIC. EMINESCU

2.812.500

2.812.500

66.000

88.000

Cheltuieli do personal

2.800.000

2.800.000

25.000

Bunuri si sorvicii

41.000

Alte choltuioll

12.500

12.500

Cheltuieli do capital

LIC.DE ARTE

10.647.418

10.647.418

40.070

40.070

Cheltuieli de personal

10.620.000

10.620.000

7.500

Bunuri si servicii

30.000

Alte cheltuieli

27.418

27.418

1.200

Ajutoare socialo

Cheltuieli de capital

1.370

LIC.G.CAL1NESCU

7.723.338

7.723.338

132.500

132.500

Choltuioll de personal

7.700.000

7.700.000

40.000

Bunuri si servicii

55.000

Alte cheltuieli

23.338

23.338

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

7.000

30.500

GR.SC.CONSTR.MAS.

6.385.000

6.385.000

134.400

134.400

Cheltuieli de personal

6.380.000

6.380.000

40.000

Bunuri si servicii

90.000

Alte cheltuieli

5.000

5.000

Cheltuieli de capital

4.400

GR.SC.MARINA

2.453.000

2.453.000

134.500

134.500

Cheltuieli de personal

2.450.000

2.450.000

7.000

Bunuri si sorvicii

115.000

Alte cheltuieli

3.000

3.000

12.500

Choltuieli de capital

GR. SC. IND. ALIMENT ARA

2.005.638

2.005.638

244.500

244.500

Cheltuieli de personal

2.000.000

2.000.000

12.000

Bunuri si servicii

215.000

Alte cheltuieli

5.638

5.638

Cheltuieli de capital

17.500

GR.SC.ENERGET1C

2.414 56?

2.414.557

57.000

57.000

Cheltuieli de personal

2.411.748

2.411.748

7.000

Bunuri sl servicii

25.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

10.000

Alte transferuri

Cheltuieli de capital

15.000

COL PEDAGOGIC

4.994.236

4.994.236

446.000

446.000

Cheltuieli de personal

4.985.736

4.985.736

100.000

Bunuri sl servicii

340.000

Alte cheltuieli

8.500

8.500

4.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli do capital

2.000


27


22

23

24

25

26

28

GR.SC C.F.R.

2.368.144

2 366 144

112.000

112.000

Cheltuieli de personal

2.366.144

2.366.144

1.000

Bunuri sl servicii

100.000

Alte cheltuieli

3.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

5.000

GR.SC.TOMIS

3.900.000

3.900.000

270.000

270.000

Cheltuieli de porsonal

3.900.000

3.900.000

20.000

Bunuri si servicii

250.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

GR.SC.MAT.CONSTRUCTII

2.502.819

2-502.819

5.000

5.000

Cheltuieli de personal

2.500.000

2.500.000

Bunuri si servicii

5.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

Cheltuieli de capital

GR.SC.AUTO

2.850.000

2.850.000

155 433

155.433

Cheltuieli de personal

2.850.000

2.850.000

4.000

Bunuri sl servicii

150.000

Proiecte cu finanțare din FEN

1.433

Cheltuieli de capital

GR. SC.TELECOMUNICAȚII

6.305.638

6.305.638

150.000

150.000

Cheltuieli de personal

6.300.000

6.300.000

10.000

Bunuri si servicii

120.000

Transferuri

5.638

5.638

Cheltuieli de capital

20.000

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.562.819

3.562.819

63.500

68.500

Cheltuieli de personal

3.560.000

3.560.000

11.000

Bunuri si servicii

55.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

1.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

1.500

GR.SC.SANI TAR

1.550.000

1.550.000

380.000

380.000

Cheltuieli do personal

1.550.000

1.550.000

150.000

Bunuri si servicii

230.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

GR.SC. AGRO.PALAS

2.400.000

2.400.000

148.000

148.000

Cheltuieli do personal

2.400.000

2.400.000

25.000

Bunuri si servicii

120.000

Alte choltuioll

1.000

Ajutoare sociale

Choltuioll de capital

2.000

LIC.VIRGIL MADGEARU

4.902.819

4.902.819

73.000

73.000

Cheltuieli do porsonal

4.900.000

4.900.000

12.000

Bunuri sl servicii

60.000

Alte cheltuieli

2.819

2.819

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

1.000

LIC LUCIAN BLAGA

2.854.819

2.854.819

66.500

66.500

Cheltuieli de personal

2.850.000

2.850.000

3.000

Bunuri si servicii

55.000

Alte cheltuieli

4.819

4.819

Choltuioll do capital

8.500

GR.SC.I.N.ROMAN

2.222 347

2.222.347

33.000

33.000


Cheltuieli de personal

2.220.000

2.220.000

Bunuri si servicii

33.000

Alte cheltuieli

2.347

2.347

Cheltuieli de capital

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE

18.003.000

18.003.000

0

0

Cheltuieli de personal

7.185.000

7.185.000

Bunuri sl servicii

9.207.000

9.207.000

Asistenta sociala

115.000

115.000

Cheltuieli de capital* fond rulment

1.496.000

1.496.000

REVISTA TOMIS

800.000

800.000

54.000

54.000

Cheltuioll de personal

Bunuri sl servicii

54.000

Transferuri

600.000

600.000

Cheltuieli de capital

MUZEUL DE ARTA POPULARA

1.114.000

1.114.000

67.000

67.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

67.000

Transferuri

1.100.000

1.100.000

Cheltuieli de capital fond rulment

14.000

14.000

CENTRUL SOCIAL

940.000

940.000

0

0

Cheltuieli de personal

400.000

400.000

Bunuri si servicii

493.000

493.000

Asistenta sociala

7.000

7.000

Cheltuieli de capital din fond rulment

40.000

40.000

CĂMINUL OE PERSOANE VÂRSTNICE

4.000.000

4.000.000

1.180.000

1.180.000

Cheltuieli de personal

Bunuri sl servicii

1.180.000

Asistenta sociala

4.000.000

4.000.000

Cheltuieli de capital

CANTINA PALAZU MARE

1.380.000

1.380.000

0

0

Cheltuioll de personal

180.000

180.000

Bunuri sl servicii

1.195.000

1.195.000

Asistenta sociala

5.000

5.000

Cheltuieli de capital

CANTINA C. BRATESCU

1.490.000

1.490.000

0

0

Cheltuieli de personal

190.000

190.000

Bunuri si servicii

1.295.000

1.295.000

Asistenta sociala

5.000

5.000

Cheltuieli de capital

SERVICIUL OE ADMINISTRAREA CRESELOR

3.842.000

3.842.000

0

0

Cheltuieli de personal

1.605.000

1.605.000

Bunuri sl servicii

1.560.000

1.560.000

Asistenta sociala

40.000

40.000

Cheltuieli de capital din fond rulment

637.000

637.000

PREȘEDINTE ȘEDINȚA VISAN GEORGE