Hotărârea nr. 199/2010

HOTARARE PRIVIND EXTINDERII FARA LICITATIE PUBLICA CU 56,71 MP, A SUPRAFETEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 73073/07.06.2002 INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU S.C. GOLD CONSULT S.A.

4

Romania


Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind extinderea fara licitație publica, cu 56,71 mp, a suprafeței contractului de concesiune nr.73073/07.06.2002 incheiat de Municipiul Constanta cu SC Gold Consult S.A.

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de 06.09.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 109527/24.08.2010, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l 09525/24.08.2010;

In baza HCLM nr.l52/26.04.2001, ale HCLM nr.290/24.07.2001, ale HCLM nr.291/24.07.2001, ale HCLM nr.380/02.10.2001, ale HCLM nr.l 17/28.03.2002 s-a incheiat contractul de concesiune nr.73073/07.06.2002 precum si Actul Adițional nr.99727/24.10.2010 intre Municipiul Constanta si SC Gold Consult S.A., pentru terenul in suprafața de 481,29 mp situat in Stațiunea Mamaia, careu Rl-19;

Având in vedere adresa SC Gold Consult SA prin care se solicita extinderea suprafeței contractului de concesiune nr.73073/2002 cu suprafața de 56,71 mp;

Având in vedere prevederile art. 15 alin. 1 lit. e din Legea nr 50 / 1991 “privind autorizarea executării lucrărilor de construcții", cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit.c, alin.5 lit.b, a art. 115 alin.l lit.b si art. 123 alin.l si 3, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba extinderea fara licitație publica cu 56,71 mp a suprafeței ce face obiectul contractului de concesiune nr.73073/07.06.2002, incheiat de Municipiul Constanta cu SC Gold Consult SA,in baza planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate nr.l65/2008, plan ce face parte integranta din prezența hotarare.

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Constanta isi insuseste Raportul de Evaluare intocmit in conformitate cu prevederile HCLM nr.35/2002 “privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta” in vederea concesionarii suprafeței de teren S=56,71 mp situat in Constanta, Stațiunea Mamaia, Bd. Mamaia nr.341A, cu destinația Hotel cu un regim de inaltime de maxim P+4-5E conform Certficatului de Urbanism nr.2568/2010.

Art.3 Durata concesiunii este de 41 de ani cu posibilitatea prelungirii conform legislației in vigoare de la data respectiva.

Art.4. Se împuternicește executivul prin Primar sa semneze contractul de concesiune-extindere cu suprafața de 56,71 mp, situat in Constanta, Stațiunea Mamaia, Bd. Mamaia nr.341A, precum si orice modificare ulterioara a acestuia prin act adițional in funcție de derularea contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Art.5. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiara, SC Gold Consult SA in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel.    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

06.09.2010


NR............/.