Hotărârea nr. 198/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 322/18.06.2008- "PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 471/24.09.2007-“PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI/VÂNZARI) APARNINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANNA

CONSTANT^ ROMANIA

Județul Constanta

nrirT MUNICIPIUL CONSTANTA VCmI I I CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea modificării HCLM nr.322/18.06.2008"‘privind aprobarea modificării J-ICLM nr.471/24.09.2007- “privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta””

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de Q6 . Q9.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 106427/18.08.2010, Raportul Comisiei Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr. 106408/16.08.2010;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, Legii 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor; HG nr.577/2002    - privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii ni'. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării/”

Având in vedere prevederile P1CLM nr.322/18.06.2008 - privind aprobarea modificării HCLM nr.471/24.09.2007;

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarda metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art. 115 alin. 1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba modificarea art.l din HCLM nr.322/18.06.2008- respectiv componenta comisiei de vanzare, in sensul ca se aproba inlocuirea doamnei Dospinescu Ramona Daniela-Director Direcția Patrimoniu cu doamna Florescu Nicoleta - Sef Serviciu Cadastru.

Art.2 Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.322/18.06.2008, raman neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, RAEDPP, RATC, RADET, SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare si persoanelor vizate, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 2 2 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

GEORGESCU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

NR ..1.9.9........./...Q6.\.Q9.. 2 010