Hotărârea nr. 197/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARNIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANNA;

Roman ia

Județul Constanta Municipiului Constanta CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de 06.09.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 105137/11.08.2010, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr. 1, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr. 106990/17.08.2010;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind uncie masuri pentru accelerarea privatizării “;

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin. 1, lit.b si art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-7, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Art.3. Se aproba anularea Anexei 2 - “teren Stațiunea Mamaia, Zona Riviera, in suprafața de 48 mp” din H.C.L.M. nr.297/28.05.2009 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Art.4. Se aproba anularea Anexei 4 - “teren Strada Muncel nr. I 8A, in suprafața de 42,28 mp” din H.C.L.M. nr.203/07.04.2005 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Art.5. Se aproba anularea Anexei 7 — “teren Strada Petre Dascalu nr. 12, in suprafața de 183 mp” din H.C.L.M. nr.40/30.03.2010 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Art.6. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANTA

NR...1S.7......../...O6.ZD.9.,.2O1D

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


ANEXA 1 LA HCLM NR...1.97/2 010


NR

CRI


ADRESA IEREN


SUPRAFAȚA (. mp )


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR.C.U.

PENTRU

VANZARE


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C U. VANZARE


OBSERVAȚII


Teren Str.Sasu Gheorghe nr.62 "


42


CIOC1RLAN SANDUCU


CU nr. 2251/2010Diferența din măsurători-locuire conform PUG aprobai prin HCLM nr.653/1999


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 42 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


Solicitare de cumpărare nr. 166887/2009 -terenul in suprafața de 42 mp reprezintă diferența din măsurători intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale respectiv 167 mp si suprafața aliata in proprietate, respectiv 125 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta, conform incheierii de intabulare nr.55107/2009

-terenul are destinația de locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL


ANEXA.. T,A HCLM NR. 19 7/2 010-■„ - & : ' .

PLAN. bE’ SITUAȚIE

SCARA 1:200

Nr.cadastral

Suprafața mssurata

Adresa -imobilului • Mun.ConstAnta

-

• 167.riîp

Str. Gheorghe Sasu Nr.62

{Cartea funciara ar.'-

| UAT [CONSTANTAg>m

. • • 771

_-

-'FUMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU L

VIZAT SPB£ NE8CHIMBARE

Nr.PIULUI ONIUi TA 7    ,Data

i -—

fcela

Categoria de ;.folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni1

-J"....."    *-    "

t~—-

■-TCe--

^67—-

-----; .....

gard. beton ~ plasa

IMl

...... 157- '

B.Date referitoare, iri .construcții    •    ‘-1 ■ ■..

istr.

Suprafața construita la sol (mp)

. -Valoare. -

de impozitare

Mențiuni'>•/    ’

*

- 82 ■

Sup.eonâtr.desfasurata -îecui'fiha ■ 82 mp

£77

■    '    .    A

,--- 82

•    "    '* "X-j

' r.X    .    -    ..

!<■ '

PETENT:

1.CIOCÂRLAN SANDGCUUi, 7*    ."1

lb-

* ’. .w: t *>


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

_'CONSTANȚA_.

I ■    • ANEXA

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

1


Domiciliul:

> Mun.Constanta

Str. Gheorghe Sasu nr.62

- -

CĂTRE,


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR: 178404/_


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIV AT SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

La adresa dv. înregistrată cu nr. 178404/19.02.2010, privind situația juridică a imobilului din strada Sașii Glieorghe nr.62 , vă comunicăm următoarele:

Prezenta, reprezintă o identificare a proprietății solicitate ți nu reprezintă un aviz de vânzare 1

Conform planului cadastral al municipiului Constanța întocmit în anii 1936-1938, în registrul de proprietăți voi.IX - extravilan, pagina 1824, la nr.crt.l 8239, figurează lotul vechi 309, din careul nou 15, fără a se specifica numele posesorului.

Din verificările efectuate până în momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizăm că arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la imobilul în cauză, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă de orice răspundere.

în prezent, parte din imobilul din strada Sasu Cheorghe nr. 62 (construcțiile și 125,00 mp. teren) constituie proprietate privată în baza Sentinței civile nr.6855/17.04.2008, iar parte, rezultată ca diferență din măsurători, este identificată conform H.C.L.M. nr. 105/25.02.2009, anexa 26, ca aparținând bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța

Precizăm că prezenta situație juridică reprezintă o identificare a imobilului în care se regăsește diferența din măsurători, și nu un aviz de vânzare.

Anexăm copia fișei bunului imobil, extrase din planurile de situație la seara 1:500 ediția 1995-1997 și la scara 1:5000 ediția 1936-1938, cu delimitarea imobilului actual din strada Sasu Cheorghe ni.62 și a lotului 309 din careul nou 15 în anii 1936-1938, copie ri.C.i \i nr.i05/25.02.2009. precum si adresa S.P.I.T. IU.S35273/02.03.20IO.


DIRECTOR ADJUNCT ADM. PUBLICA LOCALĂ


Fulvia DINESCU ' '

Drd. Inginer,

Daniela Ramo

ȘEF SERVICIU JURIDIC


Irina PI'.np

INESCU

Verificat notificări și ntigii, f---^


consilier juridic ■ V

oaxjSVți (f) -Bd


Elaborat,


Geor    ni io n

il pentru corectitudinea iiț^brmației,

'ONSTANt/ ROMAN1A
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM


din // ■#<?'£&/£>

în scopul operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu sediul în județul Constanta, orașul Constanta, str. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 100592 din 29/07/2010,    1 '    ___ .

pentru imobilul - teren și/sau- construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, str.SASU GHEORGHE, nr. 62. sau identificat prin plan situație,

în temenii reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin Hotărâre^-Consiliului Local Constanța nr. 653 /25.11.1999 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1 REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este domeniu privat al Municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este:

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: —Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regini special asupra imobilului:

-zone protejate: NU

- interdicții temporare (definitive) de construire: NU

-    terenul face parte din zona de impozitare C conform HCLM 236/25.05.2005

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) existent - propus 49,10% aprobat-se menține

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat ma.\ 1,00

-    Suprafața terenului: 42mp diferența din măsurători

-    Echiparea cu utilitari: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare eu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada Gbeorghe Sassu iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din strada Gheorghe Sassu si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform IIGR nr. 525/27.06.1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situație: locuințe: 1 loc de pareare/unitate locativa cu S utila<100 mp, 2 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 100-150 mp, 3 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp; birouri si alimentație publica: 1 loc de parcare/30 mp S utila; spatii comerciale: 1 loc de parcare/35 mp S utila.

-    Aliniament teren fata de străzile adiacente terenului: se menține

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului: se menține

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    înălțimea construcțiilor - construcțiile propuse vor avea un regim de inaitime de maxim P+2E-inaltiinea maxima la cornișa lOm. ; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriiie simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile genera] acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru/întrucât:

VAJNZARE TEREN CE SUPRAFAȚA DE 42 MP -SI FUNCȚIUNEA « LOCUIRE »

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desfiirițare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.


_ 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTTFICA'TULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/dc desființare - solicitantul sc va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr, 23    .

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElAj privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin

Directiva Consiliului 97/11/CL și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaixsrarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul dc urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială dc mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/ncîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului dc urbanism, ante. ior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizăm opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.    _    s

jKicma,condiții;

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției șt stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru proiecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a noiilîca acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții._

In situația in care. după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul leunniă la intenția de realizare a investiției, acesla are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C. i D.T.O.E. D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d. I j avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

Conform legislației in vigoare d,2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu ! protecția civilă . J sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,


Radu Ștefan M


■i&k


6.1


IXn I AU '<7 o MN\T I •R Ii\ • !••    ’

CONÎOUM . ULII - ■    • "Nil


SltcRt'TAR,LuizaElena Popa


Achitat taxa de: lei, conform chitanței nr. scutit taxa din //•&<? •£&/<>

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de document semnai s: arhivai ^|ui

CONFORM IXCIH5Î/W1 si hm -

..    întocmit, Tramudana Adriana
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


ANEXA 2 LA HCLM NR.l 97./.2.0.10.


NR

CRT


ADRESA

TERENSUPRAFAȚA ( mp)CU nr. 2205/2010DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE


Întregire proprietate -alimentație publica conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


OBSERVAȚII


Solicitarea de cumpărare nr. 67980/2010

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanta adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista încheierea de intabulare nr. 18873/2008

-    Terenul propus spre

vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - alimentație publica conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a Lerenului in suprafața de 28 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


GEORGESCU DANIEL


sif. Mire ca ce! Bamn nr. 102, loc.Constanta ,Jud.Constanța

(

Steren conform masuraton=28mp

INVENT AR DE COORDONATE TEREN

Sistem de proiecție: Stereo 70

!    791992.33    .    304608.4

2    791994.97    304611,00

' j "    79200036    "    304605.5 '

4    791997.70    '    304602.92
/4Sz CERTIFICAT /N?    DE

/.*5 actvri/.akf. J f ~ - SERU H N, ? IO l 5 >»

■> Gh eoryhe ■?> XoțycoS

CA LA HCLM NR.197/2
PRIMARA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Nr.    __

Data _

Semnătura


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR.R. 67980/    2010


CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Referitor Ia situația juridica a terenului situat in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 102 , conform planului anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat este menționat in planul cadastral al orașului Constanta intocmit in anii 1936-1938, Vol.I, pag.71, nr. crt.710, lotul nou 1 din careul nou 179, Str. Mircea cel Mare nr.102, in posesia Minist. de Război - Reg. 34 infanterie.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date(acte) referitoare la terenul din str. Mircea cel Batran nr.102 si nici despre rețele ingropate, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

In prezent, terenul solicitat a fost identificat ca fiind Domeniul Privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001. urmând a fi inventariat in baza Legii nr.213/1998.

Prezenta situație juridica este o identificare a terenului si nu un aviz de vânzare.

Anexam răspunsul nr B68949/2008, dat de S.P.I.T , extrase din planurile de situație scara 1 • 500 edițiile 1994-1997 si 1936-1938 eonii din registrul de proprietăți si carnet de schițe ediția 193 1938    1

AVIZ 'Z/'l    —

OBSERVAȚII    ,    .


•>    -o    EU- Ar.


cy " G'VG /4 UX./'k>'U.C    /'«LZ< // A/xUcf

Wocx/ 7-■//<< ÎQp JzL'WAc/R,    'Gj. Aeo/ a

DIRECTOR ADJ. A./i^    DIRECȚOR EXECUTIV PATRIN


fol / A Rd «.Gr

- —• :---r-t----«■*----—7- « ----*


£L


f ul via DINESCU


zZ/zZ

/    •'    V

SEF SRVICIUL JURIDIC

Irina PlfcMMU'

cj. iMr,.

Responsabil pentrucorectitudinea informației,


\()R EXECUTIV PATRIMONIU, Drd. Ing. RanwnaXniela DOSPINESCU


SEF SERVICIUL M3K5MONIU.

Ing. Gratieiâ'RUSUranuiavjti fkGHE


Tomis


ANEXA LA HCLM NR.197/2010

CONSTANTA

STR. MIRCEA CEL BATRAN

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500, Ediția 1994-1997


1

Limita terenului solicitat inclusiv diferente din măsurătorii

Limita proprietăților menționate in anul 1936    <

1

Tel 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM


în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE. cu sediul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 98699 din 26/07/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str. MIRCEA CEL BATRAN, nr. 102, sau identificat prin plan situație,    •

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local

Constanța nr. 653 / 25.11.1999 ,

în conformitate cu prevederile Leaii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este domeniul privat al municipiului Constanta

-    Sit urban, codLMI2004: CT-Il-s-B-02842, la nr.crt 496, clasare conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.314/ 08.07.2004 al Ministerului culturii si patrimoniului cultural național

2.    REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea aetuaia a terenului este: teren liber

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:

-conform PUG: ZRCA1: subzona centrala conținând funcțiuni publice situata în afara    ului de protevtk ..

valorilor de patrimoniu

-destinații admise: funcțiuni publice reprezentative de importanta municipala si supramunicipala rezultate în urma procesului de modernizare si descentralizare: birouri regionale ale unor ministere, birouri pentru coordonarea dezvoltării intercomunalc si pentru administrația municipala, sedii ale unor organisme internaționale si zonale; acestea pol fi acompaniate si de funcțiuni de interes general;

-destinații ncadmise: activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, construcții provizorii, depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice, de materiale re folosibile, comerț cu ridicata/de gros, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, lucrări de lerasamenl care afeclea/a amenajările din spatiile publice.

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: DA

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

-    terenul face parte din zona de impozitare A

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat maxim 80%

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat maxim 3,5

-    Suprafața terenului: 28 mp

-    Echiparea cu utilitari: zona dispune de rețele de utiljtati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada Mircea cel Batran iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din strada Mircea cel Batran

-    Toate clădirile instituțiilor publice, culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele si restaurantele, sediile prestatorilor de servicii către populație si caile publice de acces vor respecta prevederile Normativului NP 051/ 2001, aprobat prin Ordinul MLPTL nr.649/ 25.04.2001 privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap

-    numărul de locuri de parcare, calculat cf. HGR 525/1996, si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P 132-93, se va asigura în limita terenului proprietate locuri, BIROURI SI ALIMENTAȚIE PUBLICA- 1 lp/30 mp utili, SPATII COMERCIALE-1 lp/35 mp utili.

-    Aliniament teren fata de străzile adiacente terenului: se menține

PT„in,iil de inaltime: cu respectarea inaltimii medii a clădirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferența de „ylitlme sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate (Art.3l dinHGR 525/96). înălțimea c[adirji nu va depăși distanta pana Ia aliniamentul opus (Art.23/HGR 525/1996)

.aspectul exterioar va respecta caracteristicile cadrului construit existent (ca volumetrie, arhitectura fațadelor, materiale de construcție, fara imitații stilistice).

-împrejmuiri: H=I,8- 2,2m- spre strada vor fi realizate dintr-un soclu opac de 30- 60cm si o parte transparenta dublata cu gard viu; spre vecini, alcătuiri din zidărie sau lemn care sa nu permită vederea (in unele cazuri gard viu)

-noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV    -

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

VANZARE TEREN IN SUPRAFAȚA DE 28 MP,CU FUNCȚIUNEA "ALIMENTAȚIE PUBLICA"

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și _nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.___

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: în scopul elaborării documenta|iei pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții - de conslruire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității

competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr. 23 în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata prin

Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justific, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala dc mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz incadrarca/nclncadrarca proiectului investiției publicc/privatc in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului dc urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficiul cu privire la realizarea investiției In acord cu rezultatele consultării publice

în aceste condiții:__

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezentaja autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluăm efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al iiutorilflfii competente pentru protecția mediului_______

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a

notifica acest fapt autorității administrației publice competente eu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării luerănlor de construcții_

In situafia in care, după emiterea certificatului dc urbanism ort pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunța la intenfin de realizare a investiției, aeesla are obligafia de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.________

5 CEREREA. DE EMITERF A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de uini/tfs>k.

documente:

a) certificatul de urbanism;

li) dovada titlului asupra imobilului, teren și/'sau construcții, sau, după caz, extras ti! de plsn cadastral actualizai extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizată):


Alte avize/acorduri:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism arc valabilitatea de 24 luni dc la data emiterii    -<


z - . -

' SECRETAR,ARHITECT ȘEF,Achitat taxa de: 5,00 lei, conform chitanței nr. SCUTIT din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de    .

Întocmit, Urziceanu Constantin

POCUMP.N7 SI.V.NA'I SI ARHI' ■' H " IRONIC CONFORM l.snn KV'xh Si n | .'W/hmi

ANEXA 3 LA HCLM NR.. 19,7./.2Q1.0

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAIA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.ZimbruIui

nr.10

127

VOICU MARIANA si

VOICU

CRISTIAN

CU nr. 2222/2010

Diferența

din

masuratori-locuire conf. PUG

aprobat prin

HCLM

nr.653/1999

Solicitare de cumpărare nr.63436/2010 -terenul in suprafața de 127 mp reprezintă diferența din măsurători intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale respectiv 527 mp si suprafața aflata in proprietate, respectiv 400 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta.

-terenul are destinația de locuire conf. PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

•    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 127 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL< Județul:    CONSTANTA

■ 1 w Unit;Adm.~terit.:C6NSTAl^A-CodSlRUTA:    60428'-’

| Cod intravilan. 2

Adresa corpului de proprietate:

Str.ZIMBRULUI.Nr.lt)


voîcu cRisn4N™at!S',Ani'^


Nr. cadastral al corpului de proprietate:. veieWî^wsrA

Actresa.prOpnetălului:

Sfr. Ziiribruluii Nr.10,

Mun. Constanța, Juq. Constanța

Acte da proprietate; -----

Contract de vânzare-cumpărare nr. 35722/23.09.1994 fostul Notariat di.Sțat Jud.Conștanța

Contract de pârtaj nr. 1031/20.06.1997 BNP Victoria Badea / Constanța

Autorizație de construire nr. 1361/13.06.2000 Primăria Municipiului Constanța

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 332/27.07.2001 Fiii <tăria Municipiul» » ( fonstai ița

Ordinal prefectului nr. 5/09.01.1398

Suprafața totală specificată în acte: S = 400 mp Suprafața rezultată din măsurător'- $ ~ 527 eBL-

din care suprafață f’on«*raiCtgPco—.....

-^cR^îaPUJ

ANEXA

,c£Pt,fm,1LwsanL!UJ


00


’o


<

v\;'■ ■

:'i;!CAr

nt

AUTOȘEARE S«tiw < 1' fcj r.7,1


l<A

BĂCIL DÂMil. °/VC6C-.> -


i>aȣs*


1 I a t    I

1 /

W

3 £

1-2 /

3-ri.do

Sgjt'd îtJJTLU

2-3

—jL-nl iirnti

3-4 .

9.43

construcție

4-5

8,23

coiutraoții

. 5-6

0,65

conitracțit

6-7

3,96

coflrtmcțto

7-8

3,îl .

gardziJSrie

89

10,43

gard labli

9-1

50,82

| gard țcnin


■:,-iî;r. a , ■■ '

11 $1    1 Mi-A.d/ '■

A l v C&fî '.d i'A ■    \ tMuSLi

CCNSTAN 'Ai


,13 Dtd W_


Vn.i Ai *lpAT S! rîtCf.T' i țOWA!

j    *" ’    ......

I    i;'

'.....ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR 634367//#-    2010

CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

Urmarea adresei dvs. inregistrata cu nr.63436/11.05.2010, prin care ne solicitați situația juridica a terenului jn suprafața de 127mp, situat in municipiul Constanta, str. Zimbrul ui nr.10, va comunicam următoarele:

Conform planului cadastral al municipiului Constanta, întocmit in anii 1936-1938, registru de proprietăți volumul IX, pag. 1812, nr.crt.18111, careul nou 25 lotul nou 865 str.Brazilor fara număr si posesor. Precizam ca Planul de situație anexat este la nivelul anilor 1994-1997,conform ultimului cadastru,întocmit de Primăria Municipiului Constanta.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul in cauza si nu avem cunoștința de rețele subterane existente, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere,

In prezent terenul in suprafața del27mp(diferenta de măsurători) situat pe str.Zimbrului nr, 10 este identificat conform PI.C.L.M. nr.420/2001 apartinand bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.

Prezenta situație juridica reprezintă o identificare a proprietarii solicitate si nu un aviz de

vanzare.

Anexam in copie xerox următoarele:

-plan de situație 1: 500 ediția 1994-1997:

-plan de situație 1:2000 ediția 1994-1997;

-plan de situație 1:2000 ediția 1936-1938;

-pagina nr. 1812 din registru de proprietăți volumul IX din 1936;

-adresa R-S 83434/21.05.2010 a SPfT Constanta.

AVIZ

Cp
//


DIRECTOR EXECUTIV AD.A.P.L. FUL VIA DINESCU    ,
/X

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU, DRD.ING.DANIELA RAMONA DOSPINESCU

w


CONSILIER JUR1IMQ
ELABORAT, CONSTANTIN GOSMAN

V


Bd Tomisnr 51;Pax 0040 - 41 - 708101, Tel 0040 - 41 - 708105; 8700CONSTANTA - ROMÂNIA


cOț4STAZvfxJ ROMÂNIA ©    $ JUDEȚUL CONSTANȚA


CERTIFICAT DE URBANISMIn scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu dorniciiiul/sediul în județul Constanta, municipiul/orașul/comuna Constanta, satul - , sectorul - , cod poștal - , str. TOM1S, nr. 51, bl. - , sc. - , et, - , ap. - , celeton/fax - , e-mail - înregistrată la nr. 83324 din 21/06/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str. ZIMBRULUI (STRADA), nr 10, bl - , sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 653 / 27.11.1999 ,


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1 REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiulni Constanta

-    Imobilul este proprietatea privata a municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC:    '

-    Folosirea actuala a terenului este: locuința

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: locuința individuale de mica inaltime cu regim de construire izolat sau cuplat , construcții cu caracter de one*** gospodărești, funcțiuni compiemantare locuirii

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU    '

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

-    terenul face parte din zona de impozitare "C"

3 REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat maxim 35%

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat maxim 0,7

-    Suprafața terenului: 127 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada Zimbrului iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din strada Zimbrului si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane; Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situație: locuințe: 1 loc de parcare/unitate locativa cu S utila<l00 mp,

-    Aliniament teren fata de străzile adiacente terenului: se menține

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului:se menține

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    Înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea construcțiilor existente este de parter , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim P+ 1 etaj ; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru

VANZARE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 127 MP SI DESTINAȚIA LOCUINȚA DIFERENȚA DIN MĂSURĂTORI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și ____nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții._

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: in scopul elaborflni documentației pentru autorizarea evocutării luc-arilor de construcții - de cnnstiuirc/dc desființare - solicitantul se va adresa autorității

competente pentru proiecția mediului AGER] IA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTAN'J A - strada Unirii nr 23

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CF.F. (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin

Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea lentoriaiă de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadtarea/ncîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului dc mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investituri și stabilirii necesității evaluăm efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției sc va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului._

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a r.utilica acest fapl autorității administrației publice compelentc eu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunță la intenția de realizare a investiției, acesta arc obligația de a notifica acest fapl autorității administrației publice competente__

’ 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de upbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi șl extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz..

D.Ț.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prut certificatul de urbanism:

d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: alimentare eu apă    . gaze naturale

canalizare    telefonizare

alimentare cu energie electrica    salubritate

alimentare cu energic termica    . transport urban

Alte avize/acorduri:

Conform legislației in vigoare d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu protecția civilă sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate: d.4) studii de specialitate:

Ic acestora:


e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; ,

f) dovada privind achitarea taxelor legale.    /

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii. .    ..


CONKiitM'


O

Secretar,


(t )f I \||:v'l    \ RHIY A I I 1 ’ <

, iM i l - II -•• • si II :

i;i


Achitat taxa de: 5,00 lei, conform chitanței nr. scutit taxa

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de


£ /u


OOCtimeni SE4n«icWlrt^i8fe)'liărRVfilî^'a7l'âv,''

CONE'flP‘1 '    •

ANEXA 4 LA HCLM NR. 1.9.7./. 2 D 1.0.

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

suprai-ata

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.Bujorului nr.10

55

COMAN ROM1CA si

COMAN

CARMEN-

LORETA

CD nr. 2126/2010

Diferența din măsurători-locuire conf. PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitare de cumpărare nr.73199/2008 -terenul in suprafața de 55 mp reprezintă diferența din măsurători intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale respectiv 555 mp si suprafața aflata jn proprietate, respectiv 500 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta, conform încheierii de intabulare nr.41179/2007

-terenul are destinația de locuire conf. PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

•    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 55 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL

ANEXA LA H-GLM NR. 197/2 010

'    &N DE^AM PLASAMENT SI DEUMErAREA^RPULUIBE PROPRIETATE _

PL^l-------- ^^ScâraTSGG

(jniravitan) județul Constanferitadm. Consd. ■• Cod SIRUTA: 6042u Cod Intravilan: 2

Adresa Imobilului: Str-Bujorului nr. 10, lot 1, Constanta, jud. Constanta


Nr.csdastral ai corpului de proprietate:


Mumele si prenumele propria, ului:

-COMAN DUMITRA

Adresa: str. Bujorului nr.10, Cc nta, jud. Constant -DUMITRACHE CONSTANTIN -DUMITRACHE ELENA

Adresa: str. Bujorului nr.10, Constantă, jud.Constant

Acte de proprietară:

Act de vanzare cumpărare autentifnr.268S9 din 17.08.1957 eliberat de Notariatul de Stat al regiunii Bzbrogaa

Pct

04-55

55-58

58-48

48-47

Dlsf.

Materializata

25.61

24.02

gard lemn

10.93

gard zid

■49.85

nematenaiirai

1.81

gard plasa

0.82

gard plasa


Supta fa ia conform acte:S ~ 1000.00 mp Suprafața din mas urători: S = 555.00 mp (lot 1)

din care sitpcafatamnnatntitn ta ani- S =. 48 44 rnn iitnrri:. ./.«t* I


JUȚîCTUv ^«i'io’AwȚA

'■ ’i '.1 .' „ T A


■•'ii rut ,ne U^AN/SA,;


unse? sef.


PRIMĂRIA MIINiriPiRLU, CONSTANȚA ' •SERVICIUL CADASTRU    1

VIZAT SPRE NESCHIMBARE &

Nr.    + 5U9____________

dsf.si

L0T1

S-SMW ,np

/ CJ / /lCCUWW ls^s.44nm

ÂGtiMiiA IvAPONAI A LT. CAL7AS R IR! ICUATE IMOBILIARĂ


' AJ-/-ț55sT^vui


XăvC!TA?i


tie'200S 2. I

dea Cristian CTinr.O& ‘


’riri.icimte IINIUWlU.r

O^ClUl. DL CADASTRU i&oȘ OSS-i Bl’RLlCfl'ATE iMObîtiABĂgT? /AîS&C'•■ •? r ' I CONSTANTA    '■


/ Z-A-v-/—

/ \ 3JUpe/UL CONSTA

'-^M.yRIA MUNIClPl

CONSTANTA

J 7 ANEX'Ă

t A

PT'EfCA Ti.'/ CE uASAN/S^I ...t’m.......


■-' .(•!> ■. .... .

V.gniHCAT ^.LCEiU iOUM:


Tnscemor


II SA IMOBILULUIAdresa imobilului: ConsUnTa, sTr.Bujflruîm nr, ]0, hri i

Nr CfliînMidLA--TEREN

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAI [A ACTUALĂ

Proprietar

Acte ck prcor ,-r:m

Idtistffuainr rrr. purecii

cir.

.. 1 n al r ■. li i i«tc

1 iii

Eeîcnnrrt imobilului

(iod |>a rceU

Desen i re» imobilului

Ssipt tth!» mî«ur«tfl tiupl

COMAN ROMI CA

coman carmen i ori i a

Contract de nnv.n    in -i •

«iii.sult nr.1800 dtit 2‘-.062007.

8X1' Victoria tbidc.i -S«nti(iTA «ivita    >lix

17.11-1005, Judecător h f.nn>i.nri -Autanutia de cleifiirturc m din 14.(19.2004

. j0

Peren un-av iian

lCc

.    irr . iLni

H.-CONSTHECTH

SITUAI IA DIN A» I

'E

MII \H \ CI l MĂ

PruprtEtm

Acte de prn| i i

Silfrafar llr acu

■    ■ i

il • i rit im imobilului

Cod

c-i i, \t rrcție

Descricii' ictfoiln'ii

JurpratapI

mlMiinO

imai
<- ■■

St


RO MAN LA JUDEȚUL CONSTANTA


49 ./(. WQ<?


> JM. 4 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR 73199/    2008
o;


CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENWLUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE


Urmarea adresei dvs. înregistrata cu nr.73199/22.05.2008, prin care ne solicitați situația juridica a terenului, situat in municipiul Constanta, str. Bujorului nr.lO, va comunicam următoarele:

Conform planului cadastral al municipiului Constanta, întocmit in anii 1936-1938, registru de proprietăți volumul IX, pag. 1767, nr.crt. 17670, careul 6 lotul 553,str. Bujorului fata număr si posesor.In fisa bunului imobil, din septembrie 1996 terenul se afla in cvartalul 830.

Din verificările efectuate pana in momentul Întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul in cauza si nu avem cunoștința de rețele subterane existente, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

In prezent terenul situat pe str.Bujorului nr.10 este identificat conform H.C.L.M nr.420/2001 aparținând bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.

Prezenta situație juridica reprezintă o identificare a proprietății solicitate si nu un aviz de

vanzare.

Anexam in copie xerox următoarele:

-plan de situație 1: 500 ediția 1994-1997;

-plan de situație 1:2000 ediția I994-Î997;

-plan de situalie 1:2000 ediția 1936-1938;

-fisa bunului imobil;

-pagina nr. 1767 din registru de proprietăți volumul J.X din 1936;

-adresa R-B 02621/06.06.2008 a SP11 Constanta..


AVIZ


OBSERVAȚII    (A&& cDIRECTOR EXECUTIV AD.A.P.L. /

FULVIA DINESCU

ț .    ’ /f

sefSERviciuJuridic,    -9,

IRINA PlNZ4itU<jy
)IR    \PATgIMONIU,

<g.danjela4u\moN& DOSPINESCU


-.z    acIuAti

A//CONSILIER JURIDIC,


Bd Tomi^nrî 1 ;țjGz 0(^6 -41-708101; Tel. 0040 - 41 - 70810^8700^pNSTA^TA - ROMANIA


I


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISMîn scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN


MAZARE, cu domiciliul/sediul în județul Constanta, munjcipiul/orașul/comuna Constanta, satul. — , sectorul - , cod poștal - , slr. TOMIS, nr. 51, bl. - , se. - , et. - , ap. - , telefon/fax - , e-mail - înregistrată la nr. 82326 din 17/06/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str, BUJORULUI (STRADA), nr. 10, bl. - , sc. - , et. -, ap. - , sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 653 / 27.11.1999 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietate privata a Municipiului Constanta

2 REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului estedocuire

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: locuințe individuale de mica inaitinie cu regim de construire in general izolat si cuplat , construcții cu caracter de anexe gospodărești,funcțiuni complementare locuirii

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

-    terenul face parte din zona de impozitare " B "

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) maxim aprobat 35 %

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) maxim aprobat 0,7

-    Suprafața terenului: 55 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada Bujorului iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele sc vor realiza din strada Bujorului si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situație: locuințe : I loc de parcare/unitate locativa

-    Aliniament teren fata de străzile adiacente terenului: se menține

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului: se menține

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    Inaitimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea construcțiilor existente este de Parter , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim P+l etaje ; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate aie urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate colorîstic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

VANZARE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 55 MP SI DESTINAȚIA LOCUINȚA DIFERENȚA DIN MĂSURĂTORI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

TOBLJGĂjil ALE IITULAKULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții - de conslruire/de desființare - solicitantul Se va adresa autorității

xnnpetentc penlru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANTA - strada Unirii nr 23 în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte pubiice și private asupra mediului, modificată prin

Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/3S/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șt accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. incadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu sc desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediir, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultăm publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulăm unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_______________

După primirea prezentului certificai dc urbanism, titularul arc obligația dc a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluăm inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului_______

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cerem pentru autonzarea executării lucrărilor dc construcții___

In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță Iu intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente____ _

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul dc urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în căzu, în care legea nu dispune altfel (copie legalizată'):

c)    documentația tehnică D.T.. după caz; npTA.C. D.T.O.E D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

i i alimentare cu apă    L. gaze naturale

Ti canalizare    □ telefonizare

alimentare cu energie electrica ij alimentare cu energie termica

salubritate I transport urban


Alte avize/acorduri:

CONFORM LEGISLAȚ IEI IN VIGOARE d.2) avize și acorduri privind:

i. j securitatea la incendiu _1 protecția civilă I ’ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) studii dc specialitate:

e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f) dovada privind achitarea taxelor legale.


Prezentul certificat de urbanism are valabilit :24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,


Radu Stefap/f\4a?.ard - "Ț


D    SEMNAI M-Mdin

,«mi «=•*’• ARHITECT ȘEF,


IVI H I -Mi \ I XI MN Vf SI VKIIIV VT ;    ,    •

itt.Murm i t'titt issfrntii suit; jc?'i mu

Achitat taxa de: 5,00 lei, conform chitanței nr. scutit tx din

Prezentul certificat de iirhnrtism a fost transmis solicitantului direct la data de

întocmit, Serban Mariana

' ... • skl-ti ■ 3T Ei.ia I k.s'vii •••    . I' 455. .lini Si il G IJ.WJPOI

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ANEXA 5 LA HCLM NR...19.7/.2.0.1D

NR

CRT


ADRESA

TEREN


SUPRAFA

TA

( mp)


Teren Stațiunea 48 Mamaia, Zona Hotel Venus


DENUMIRE

UTILIZATOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRJN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SACU

nr.2565/2010Spati i amenajate aferente Hotel Venus-

(infrastructura

tehnico-

edilitara)-post

transformare,

conf. HCLM

129/2001Solicitare de cumpărare nr.57084/2009

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-    Conform contractului nr.4/2005 Ministerul Economiei si Comerțului a concesionai in exclusivitate către SC F.D.F.E.E.

Dobrogea SA (actual SC Enel Distribuție Dobrogea SA) exploatarea activitalilor si serviciul de distribuție a energiei electrice si a rețelelor electrice in Zona Ilfjudetele Calarasi, Constanta, Ialomița si Tulcea) conform Legii privind energia electrica

-    terenul ce face obiectul vanzarii este in prezent teren liber, pe care urmeaza sa se amenajeze spatii necesare infrastructurii tehnico -edililare, respectiv amplasarea unui post de transformare performant (PT 19M) care sa deservească utilizatorii din Stațiunea Mamaia, Zona Complex Venus


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 48 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDIN TE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL[\ k/ iu ,A n l ,i

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR. 152067/flj. U JW3

direcția administrarea domeniului public si privat

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dumneavoastră, înregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr. 152067/22.10.200, va comunicam ca in prezent, terenul situat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia, zona Restaurant RIVIERA, pentru care s-a intocmit situația juridica intocmita cu nr. 28081/22.04.2009, se suprapune peste terenul pentru care a fost aprobata Hotararea privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G. nr. 83.471991, S.C. RIVIERA S.A. pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Complex Riviera nr. 285/09.05.2008.

Având in vedere cele menționate mai sus va transmitem situația juridica a terenului aferent punctului de transformare care urmeaza sa fie realizat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia, langa Hotel VENUS, astfel :

Conform planului cadastral al orașului Constanta intocmit in anii 1936 -1938, registrul de proprietăți voi. VIII - Mamaia, pagina 1610, nr. crt. 16094, terenul in cauza se suprapune pe lotul vechi 1 din careul nou 55, Aleea Palatului fara număr, posesor Condeescu N.G1. Adj.

“In prezent terenul constituie domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002, anexa 1, poziția 336, centralizat prin H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005, pagina 50 din Tabelul anexa.

Anexe: - extras din planul de situație se. 1: 500, ed. 1995 - 1997 cu delimitarea terenului terenului aferent punctului de transformare care urmeaza sa fie realizat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia, langa Hotel VENUS ;

-    extras din planul de situalie se. 1 : 1000 eu delimitarea terenului aferent punctului de transformare care urmeaza sa fie realizat in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaia, langa Hotel VENUS si suprapunerea pe propietatile din 1936 - 1938;

-    copia paginii 1610 din registrul de proprietăți voi. VIII;

-    copia paginii 50 din Tabelul anexa la H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005.

AVIZ:

OBSERVAT!I:

1-1-6 l    fi f 6 t A /I ! i fi /

DIRECTOR/EXEC. ADJ. U/ tf/z/W/DJRECTOR7EXECUTIV P^TțttMONIU ADM. PUBLICATĂ) CALA    Drd.Inginer,

/ / .    Ramona Daniejaț DGjSPINESCU

Fulvia DINOtt^U [u/uluff AfwM    zAl /

SEF SERVICIU JURIDIC f'1^/    SEF SERVICIU PATR4

K    lnginer,


Irina P lARIU


CONSILIER JURIDIC

Responsabil pentru corectitudinea informației

Ion Malabescu


1 W    -


PLANUL DE SITUAȚIE

Scârbi: lOOfrf^tie 1992
în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu dotniciliul/sediul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51. înregistrată la nr. 100595 din 29/07/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, str. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA HOTEL VENUS. sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,

in conformitate cu prevederile 1 n ;0/|90J privind autoii/area executării luviăriloi de construcții, republicată. CU i indicările fi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    lmobiiui este domeniu privat al municipiului Constanta

’ Kl< ilMI I l't t IM» IMI» ’

-    Folosirea actuala a terenului este: teren liber

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: spatii amenajate aferente hotel Venus ( infrastructura tehnico-edilitara ), post de transformare, spatii adiacente construcțiilor, mobilier urban, panouri publicitare, terase acoperite, parcaje, alei pietonale si carosabile

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Suprafața terenului: 48 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe bd. Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din alei pietonale si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform IIGR nr. 525/27.06.1996

-    Alinierea construcțiilor propuse fata de aiiniamntul terenului: conform planului de situație anexat

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea construcțiilor existente este de iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim -;

-    Conform IIGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).


Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

VÂNZARE TEREN IN SUPRAFAȚA DE 48 MP

AVAND FUNCȚIUNEA DE „ POST DE TRANSFORMARE "


Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire/dcsființare și __nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.____ _

-I. OBLIGAȚII ALE. TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:    ’    '    “

în scopul e laboiutii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare solicitantul se va adresa autorttâ|u competente pentru protecția mediului agenția PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii ut 23

iri aplicarea- Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efeclelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CF.E și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și Sâ decidă, după caz, încadrarea/ner ncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construc|ii la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor eu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord eu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_

După primirea prezcmiilul certificat de urbanism titularul are obligația de .1 se prezenta la niilorltatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelca acesteia asupra mediului Iu urma evaluării mipalc a investiții ■ . . ■. lc ac! I ■ Autorității competențe pentru protecția mediului_

in situația în caiv .n.io- ilutea vviii|Xle>ilu peiUru pfUcți.? ..kJiuIui cal,dește necesitate.. evaluării cfcctetoi est:țic; asupra ned <■•! cM’.!!    rhi.._. .1    • -

SECRETAR,

l’ /\


Radu Ștefan Mazare
x?l

y-1

-*prw

Uz

I

1

4-iW^t w

2

rtMKiț

LU

1

imtUJI

'IM hifer

««■

irW# iH

1USW4?

£■

OM "*


%4%pent/ft -

fe-'.’s'-.rr'r'-'fT-i-iil

□■ral zi,!,

■ U

Pun® rudic-J

" ii'

i • n . .i; ij-oLi !ial~3i-in p- pfchc! ffitâ’i

l;C

</

1 =<■!■ dai buîai ■ IBS foci|ic alaaHsB

ibaibfer

©.....

II - 1 "ZitiSIpg

©

Cscia EH \iLZJ Bi EliZII^

$

I,    \mi

.ar

II.    :r?U1* F nliBifp^ lîj

l'-h"®, lie-


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ANEXA 6 LA HCLM NR.. .1.9.7/2.Q-LQ

NR

CRI


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA (mp)


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII
672

SC PARTHIS SRL

CU
nr.2566/
2010

întregire proprietate -Parcare, circulații pietonale si carosabile conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 3 02/2009


Solicitarea de cumpărare nr. 99042/2010 pentru terenul in suprafața de 672 mp care constituie domeniu privat al Municipiului Constanta. Terenul ce face obiectul vanzarii este situat in zona Hotelului Tomis. Acest activ in suprafața de 1589,70 mp, se afla in proprietatea Societarii Partbis SRL conform incheierii de intabulare nr. 73410/28.12.2009, anexata prezentei, in care sunt notate interdicții in baza contractului de ipoteca nr.73410/2009, incheiat cu S.C Bank of Cyprus Public Company LTD Sucursala Romania.

- Terenul propus spre vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietarii - parcare, circularii pietonale si carosabile conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 672 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, crinform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


GEORGESCU DANIEL


<    •• . R0MAN1A

g    f JbllETliL l ON.M'A.STA

* wă» ' PRIMARLX MUNICIPIULUI. ONSTANT A | iK    DIRECȚIA PATRIMONIU

’ 1    SERVICII! PATRIMONIU


CĂTRE,

DJK1A I IA ADMIMn I RĂREA DOMENIULUI PUBLIC >1 PRIVA I SERVICIUL URMĂRIRI SIIXIC! IAR! < ONTRACTE VÂNZĂRI

Cu priviie la siiu.ua juridica a terenului in suprafața de 6?' mp, du» Slaiiuuca Mamaia zona Hotel Tomis,

conform planului de silualie anexat. va comunic.nu urmaloaiek"

Prezenta situație jiu idtea reprezintă o klmililicarc a proprietății -olk itate si nu un aviz de vanzare t onlorm planului .adastral al Orașului Constanta intycnnt intre anii 1936-1938, terenul solicitat se suprapune

asii el'

- parte peste lotul ■

cehi ni. 7' careul nou . 50; ALEEA

PICIOR LUCII1AN 1 ARA

NUMĂR

: nume

posesor

BRALSCU C C. (Registrul

le proprietăți vyl \ III

. pag. 1605, nr curcii. 16O50)

parte p-.-.. Imul

. cl'll III 8 ; Cili. ,ll UI

u 30; AULA

PIC OR l.t Ci HAN 1’aRA

NUMĂR

, nume

posesor

vi a mi n ’t v " i ' .    .

ii ,! ■ proprietăți d '

III pug V’OL nr

ut '605 1) •

parte p.’si; Io'.i.i!

-h» nr o i n "I

1 ■ 5im Al l i- A

• li OL 1 1 f 7 |l AN    R A

NI IM AR

nume

posesor

RPBIII N 1 Rl 1/ iRegistm

i propriei.Ui v' vl

.i |im? imu' tir. i

euicl 160x7» .

pane pe: te lotul

• cehi ut 21. ..ireel

ItOtl . 51 Uf).

I 1 ’ ■ : '. I- ’• F ’■ \

s.l | i X 1 A R ;

nume

posesor

IVANOVR 1 Al. CI. iRc:

.mi ne -o-oi iei . .

VIII pa- lot) 7.

. nr urciu loOo-l) •

pilite pe-te lotul

edu hi 22; • .irem

urni . 5u . Bl>

1 !■ sc ivitRi I.A P \RA

N i 1 \1 A K

nume

posesor

Rt IM A Sl 1 X I /< >1 . .. ....

■ U .ir | •'iiprict;" \ ,

\ 111 pag 1 <>07

ui • reni i<»06\i

L. i'ioxeut ,,■renii

i cauza constituie 1 • .meniu Hriv;u al

\ltm eipiului (. oustunla conform IICI.

M nr 322/2005.

anexa ... I • • .pi.    ' ’■    ‘ ICC "" ., ..vi .ir. ; |.

Pic*    .un    c.i    pmm.    ic sii.i.ii'C c>.    ‘.n'<cinil inii urni 1 ,x;    .    .onforut ultimului cadastru elaborat de

Primi >.i Mi.    . ip    1.1    ■■ .,ajv ,nc; .    ,u .. u.uhiam rasi nc. i\    p :uu.    evclc intervenite ulterior acestor date.

v •    juiv | ci» . til     «tul b'llv . u <i p' z    -ivi1 cili III IUI 1.1 I.U IR. -    s.    I.IViU ielU.ll,„i.


l.i uui .ul


• ici'x.* |'i.<\./., c ui'iii'vu jL/u'CCliCi t b UClUMJJILk) MbâUl X. I b l S. I b Ib flUDlCiailV


c    va u t i    i


K \tllU |J


pi.ut


-X.tLiciCtb .1


I lIux IV bll M V I


llcUCiA IClCliUiUi


solicitat. Se f :5no. extras du planul dc situuiie din anii I93f> I9e8 > u delimitarea loturilor 7, 8, 9, 2), 22, Sc 1: 1000; copie Registru dc proprician col. VIU; copie carnet cu schite de teren im. 50, copie HCLM nr. 322/2005, copie HCLM nr. 540/2005: copie A (Pese le M'l I nr. R-S I299j0 ij9 08.2010 si nr RS U '/07/iioa'8.2OIO.
>6

5l

X 52 ©

l

VI

N

y    ___


du conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

— 4. OBLIG/^ȚH ale TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul clatz orarii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții - de construirc/dc desființare - solicitantul se va adresa autorități» competente pentru proiecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr. 23

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consili ului 97/11 /CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2OO3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în le sătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul îa justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul dc urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarca/ncîncetdrarca proiectului investiției publicc/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura dc emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depuneri ' documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unu, punct de vedere oficiat cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice,

in aceste cond ițit.__________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiate a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emile netul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului__

"îrTsituația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația dc a

notifica acest faț?l autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții _

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunță la intenți a dc realizare a invcsUțici, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente._ ____    _

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUJRE/DESHINȚARE va fi însoțită dc următoarele documente:

a)    certiflcaitul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

DIAC D.T.O.E D.T.A.D

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul tic urbanism:

d.l) avize și acorduri    privind utilitățile urbane și infrastructura:

alimentare cu    apă    gaze naturale

canalizare    telefonizare

alimentare cu energie electrica    ! ’ salubritate

alimentare cu    energie    termica    transport urban

Alte avize/acorduri:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE

d.2)    !?•-' și acorduri nrivind'

ăCllII IlUtVU 1(4 IIIUCOUIU    J>tVIV<|lU    . I    .....j    .

u.3) avizv/avoiduiispecifice «Ittiinfcintțit. publicecentraleși au alescmciilurdcjeenbalizate • •!••• -a-d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism arc valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.


PRIMAR,


SECRETAR,ARHITECT ȘEF,

Luiza Elena Popa

Achitat taxa de: lei, conform chitanței nr.    din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis soiicitantuiui direct la data de

lGN'iîntocmit, Boldea Elena

AMCPI

AOiypi CfATÎOJUU ■ ■ tiu»7l V I I r v» ticictritM*»i □ >xi

Nr cerere

73410

Ziua

30

Luna

12

Anul —

2409


ORCIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CONSTANTA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CONSTANTA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 39331

Comuna/oras/municipiu Constanta


(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 39331)

A. Partea l-a

Nr crt

Nr. cad sau topo

Descrierea imobilului

Observații

1

CAD. 14579

Adresa Mamaia

Descriere: teren si construcție HOTEL TOMIS P+4E

măsurată 1589 7 MP

Cartea funciara cu nr. 39331    Comuna/oras/munlcipiu Constanta

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 39331)

B. Partea a ll-a

Nr crt

înscrieri privitoare la proprietate    . .

Observații

4

SC PARTHIS SRL PROPRIETATE cu titlu de cumpărare, cf act 73410/3009

Cartea funciara cu nr 39331

Comuna/otasrtnunicipiu Constanta


(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 3933!)

C. Partea a Iii-a

Nr crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

2

se noteaza contractul de leasing financiar imobiliar SGL 3572 încheiat intre SC BRD

SOLEGEASE SRL st SC PARTHIS S R L . ct act 4788/2006

5

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD SUCURSALA ROMÂNIA IPOTECA pentru suma de 750.000 EUR si celelalte obligații de plata aferente creditului, , cf act 73410/2009

6

se noteaza Interdicția de a ipoteca, vinde. ceda. dona. contribui la capitalul social sau transfera in orice aii mod proprietatea, dreptul de folosința, uzufructul si alte drepturi similare, de a închiria sau de a transforma In orice fel si/sau de a demola, , cf act 73410/2009

Certific ca prezentul extras corespunde Intru totul Cu pozițiile in vigoare din cartea lunciara originala, pastrata de acest birou Prezentul extras de carte funciara nu esle valabil la Încheierea actelor autentificate de notarul public.


Cartea funciara cu nr. 39331

(provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 39331)

Comuna/orasTmunicipiu Constanta

pagina 1 Z 1


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTAANEXA 7 LA HCLM NR. 1.9.7/2Ol-O-

NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


Teren Stațiunea Mamaia, langa Hotel Alcor


823,38


SC
COMPLEX ALCOR SA

CU nr. 2581/2010


întregire proprietate -Parcare, circulații pietonale si carosabile conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 3 02/2009Solicitarea de cumpărare nr. 97600/2007.

Terenul ce    face obiectul

prezentei anexe, constituie domeniu    privat al

Municipiului    Constanta si

este situat in zona Hotelului si Restaurantului Alcor ce ocupa o suprafața de 3373,33 mp, proprietatea SC Complex Alcor SA conform incheierii de intabulare nr.19041/2002 - Terenul propus spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății -parcare, circulații pietonale si carosabile conform PUZ aprobat prin HCLM ru. 3 02/2009


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 823,38 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


GEORGESCU DANIEL


c0NSTANr>J ROM AN IA £ ț#ț JUDEȚUL CONSTANTA "    PRJMA.RIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr. 27293/13»/^

c-Către,


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dumneavoastră înregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr.27293/14.03.2008, va comunicam situația juridica a terenului solicitat in Municipiul Constanta - Stațiunea Mamaia langa Hotel Alcor.

Conform planului cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936 - 1938, registrul de proprietăți Voi. VIII - Mamaia, terenul solicitat se suprapune astfel:

-    parte pe careul nou 78:

-    lotul vechi 5, pag. 1646, nr.crt. 16453, Aleea Pindului fara număr, posesor Cracaner;

-    lotul vechi 6, pag. 1646, nr.crt. 16454 , Aleea Pindului fara număr, posesor Stane I. Ing.;

-    lotul vechi 7. pag. 1646, nr.crt. 16455, Aleea Pindului tara număr, posesor Barzan N.;

-    lotul vechi 8, pag. 1646. nr.crt 16456, Aleea Pindului fara număr, posesor Birman

-    lotul vechi 9, pag. 1646, nr crt. 16457, Aleea Pindului fara număr, posesor I eovel

-    lotul vechi 17, pag. 1647, nr.crt. 16465, Aleea Macedonia fara număr, posesor Macarescu V.G.;

-    lotul vechi 18, pag. 1647, nr.crt. 16466, Aleea Macedonia fara număr, posesor Ulbeanu

S. Maria;    z,

-    lotul vechi 49) pag. 1647, nr.crt. 16467, Aleea Macedonia fara număr, posesor Ghiteșcu I.C.Dr.;

-    lotul vechi 21, pag. 1647, nr.crt. 16469, Aleea Macedonia fara număr, posesor Rizescu N.Cpt.lnt.;

-    careul nou 79:

- lotul vechi *17-, pag. 1649, nr.crt. 16490, Aleea Pindului fara număr, nu este menționat posesor;

-    lotul vechi 18, pag.1650, nr.crt.16491, Aleea Pindului fara număr, posesor Coculescu H.

- lotul vechi 19, pag. 1650, nr.crt. 16492, Aleea Pindului fara număr, nu este menționat posesor;

In prezent terenul in cauza constituie domeniu privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002, anexa 1, poziția 323 din anexa, centralizat prin H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005, pagina 50.


Anexe: - extras din planul de situație sc. 1: 500, ed. 1995-1997 cu delimitarea terenului, solicitat in Stațiunea Mamaia langa Hotel ALCOR;

-    extras din planul de situație sc. 1: 1000, ed. 1992 cu delimitarea terenului solicitat in Stațiunea Mamaia langa Hotel ALCOR si suprapunerea acestuia pe proprietățile din 1936-1938;

-    copia paginilor 1646, 1647, 1649 si 1650 din registrul de proprietăți voi.VIII;

-    copia carnetelor de schite 78 si 79;

-    copia paginii 50 din Tabelul anexa la H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005 cu planul anexa la H.C.L.M. nr. 84/28.03.2002, poziția 323;

-    copia paginii 50 din tabelul anexa la H.C.L.M. nr. 109/28.02.2005;

-    copia adresei S.P.I.T. nr. R-B 35042/20.03.2008 si nr.R-B 35041/02.04.2008.

AVIZ' ZfoWMfrL' ---
. I    7    J    Y/    ■ ► X ■    •’T a    Y


DIRECTOR EXECUTIVMATRIMONIU

Drd.Inginer


ruivia uiiNUoeu

SEF SERVICIU JURIDIC

Irina PINZAKW j •

CONSILIER JURIDIC ’


•    » » *    ..    i N t > t • i'»'l X II’ t"»/''» F "î

1/etilici.a lvaniyiia >.?v>oa incuvc


SEF SERVICI Inginer.^
Întocmit:

-•


Responsahjl pentru corectitudin^a/informatiei

/


Ion Malacescu

PLANUL
Scara 1: 5C_}_ <a la nr.

M situăm    La HCLM    o
A1 '

. .

)w«