Hotărârea nr. 196/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI A TERENULUI SITUAT ÎN BABA NOVAC-LOT 2 CATRE SC ABC VAL SRL ÎN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII;

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac - LOT 2 către SC ABC VAL SRL în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de... 06...0.9..2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 104554/10.08.2010, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridică, adresa Direcției Tehnic Achiziții nr. 104400/09.08.2010, Acordul de transfer nr. 107268/17.08.2010 și referatul Direcției Patrimoniu nr.104552/10.08.2010;

Văzând H.C.L.M. nr.340/25.08.2008 privind declararea ca obiectiv de interes public local “Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării și Lucrări pregătitoare tehnico - edilitare aferente”, precum și aprobarea documentelor și demersurile necesare punerii în aplicare a acestui Program-Ansamblul rezidențial Baba Novac completată prin H.C.L.M. nr.406/2008.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și art. 15, lit. “c” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

Având în vedere H.C.L.M. nr. 642/19.11.2008 privind revocarea și darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac - Lot 2 către S.C.IMVEST S.A. în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit. “c ”, art 115, alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.I - Se aprobă darea în folosință a terenului situat în zona Baba Novac - LOT 2 către SC ABC VAL SRL, pe perioada derulării investiției;

Terenul constituie proprietate privată a municipiului Constanța în baza H.C.L.M. nr. 109/2005, are nr. cadastral 107604 și dezmembrat cu nr. cadastral 107740, identificat conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și S.C. ABC VAL S.R.L..

Art.5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. ABC VAL S.R.L., Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanța și Direcției Urbanism în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de . .2.4... .consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, GEORGESCU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA Nr.. 1.9.6.../. 0.6.,. 0.92010