Hotărârea nr. 195/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ABROGAREA ART. 2 DIN HCLM NR. 642/2008;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind abrogarea art. 2 din HCLM nr.642/2008

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..0.6..09....2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 104554/10.08.2010, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridică, adresa Direcției Tehnic Achiziții nr. 104400/09.08.2010, Acordul de transfer nr. 107268/17.08.2010 și referatul Direcției Patrimoniu nr.104552/10.08.2010;

Văzând H.C.L.M. nr.340/25.08.2008 privind declararea ca obiectiv de interes public local “Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării și Lucrări pregătitoare tehnico — edilitare aferente”, precum și aprobarea documentelor și demersurile necesare punerii în aplicare a acestui Program-Ansamblul rezidențial Baba Novac completată prin H.C.L.M. nr.406/2008.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și art. 15, lit. “c” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

Având în vedere H.C.L.M. nr. 642/19.11.2008 privind revocarea și darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac - Lot 2 către S.C. 1MVEST S.A. în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.

în temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit. “c ”, art 115, alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Începând cu data aprobării prezentei, se abroga art.2 din H.C.L.M. nr. 642/19.11.2008 privind revocarea și darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac - Lot 2 către S.C. 1MVEST S.A. în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării;

Art.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr. 642/2008 rămân neschimbate;

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. A.B.C. VAL S.R.L., S.C. IMVEST S.A, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanța și Direcției Urbanism în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de . ,?.4 ... .consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, GEORGESCU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA Nr..195..../.0.6...Q 92010