Hotărârea nr. 194/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NANIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL ‘’VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA’’;

ROMAN IA

C    fi


.11 Dl I L L CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILII !. LOCAL

HOTARARE

privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanța si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului si administrarea

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Roniania S.A. a

obiectivului de inters public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06.09 . 2010.

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 104303/09.08.2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, avizul Comisiei nr. 5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 104300/09.08.2010 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. nr. 10926/10.03.2010 înregistrată sub nr.33711/10.03.2010 la Primăria municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și LI.G. nr. 1327/27.10.2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Varianta de ocolire a municipiului Constanța cu profil de autostradă " ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” și art.l 15, alin. (1), Jit “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aprobă completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Constanța aprobat prin HCLM nr.526/2008 cu terenurile în suprafață totală de 2855 mp, conform anexei și planurilor anexă ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se emite acordul pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 2855 mp din domeniul public a! municipiului Constanța și administrarea

Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale în vederea realizării de către C. N. A. D. N, R. - S. A. a obiectivului de inters public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”, conform anexei și planurilor de situație ce fac parte din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A.D.N.R - SA.

Art. 4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A..D.N.R- SA, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT - Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de

consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 194 /06 /09.2010


ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. 1.94./05. ,.0.9..


2010


DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafețelor de teren, trecute în domeniul public aj statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de
investiție “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”

Nr.

Crt.

Locul unde este situat terenul

care se dâ în administrare

Autoritatea locala de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dâ în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului și nr. cadastral

1

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii — Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață = 226 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral : 113160

2

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

' S.A.

Suprafață = 285 mp

Categoria de folosințâ:DR

Nr. Cadastral: 113158

3

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul transporturilor și

Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață = 536 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral : 113157

4

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii — Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață =614 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral: 113162

5

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață - 335 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral : 113159

6

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii _ Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață = 185 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral : 113165

7

județul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța

Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Suprafață = 674 mp

Categoria de folosință:DR

Nr. Cadastral : 1 13161

Președinte ședință, GEORGESCU DANIEL

(-EGENDAANEXA LA HCLM NR.194/06.09.2010 H'

.Ch: 61°0.^877

wyn


"S/WB


A71/


Ne


^2 '?3<QiCbr4gi


ÎS


Ne 112016/2


W§3^9/9 Ne 112037/2

~a7T/33/2-Ne 10WÎ7 '


DOSAR 430/30 A71/32


DOSAR 431/31

A71/31

No 108988/2


Ne 108520/2


DOSAR 429729


~=TDOSAR 433/33

A71/29

Ne 109172/2


DOSAR 435/35

A71/27    ’(W«*7/2


DOSAR 529/9 A71/26/2


Hc 110419/2


21o5 DOSAR 530/10    ..

A71/28/1    * 11M8*


DOSAR 43î/« A71/28/3


DOSAR 531/11 A71/25 Ne 1,0418/2


3400.00

1910


Hc 1OH1C


DOSAR 437/37

A71/23    «c ,09178
lS"Jg^uICL*^A

r?r<tULlJ "OMW

“KSTANTA m pv#FE8 20,0


-f-


2533


2534 2536[


DE 74 LOT I->)» 11W0-

WD0MEMU PUBLIC AL KW. CONSîAf.» II ACM NISIRAREA CONS. LOCAL AL UUN. CONSTANTA W LO?7,20 Ne 1,3122


Ch:6500.00


.cu- 6600.00

fio b c

ANEXA LA HCLM NR.194/20100.00 /
,\1 ,X£> 2\\X ' ,</ ___Xt/ o^-

PRIMĂRIA MUNJIC IPIULUI C ' STANȚA I SERVICIUL CADAS < ■ , l

VIZAT SPR£ fMESCI ÎîVÎBARE

Nr.


Semnătura '

—■—— —


VIZAT OCPI:


\:^222Z&
LEGENDA

TEREN PROPRIETATEA STATULUI (UMAN CARE URNEAZA A FI TRANSFERAT » A CXAJSKR. PENTRU EXECUȚIA LU3WH' CONSTANTA BY WS

TEREN PROPRIETATE PWmCULARA CARE URMEAZA A FI EAPHDPMM PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRI)' CONSTANTA BT PASS


anexa la hCLM


NR.194/2010ATOCPI;

1

LEGENDA

TEREN PROPRIETATEA STATULUI RDMftW

J--

CARE URHEAZA A H TRANSFERAT IN AWflNISTRAREA C.NABWA. PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII*

CONSTANTA 2Y PASS

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

p/4

CARE URMEAZA A FI EXPROPRIAT

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII*

CONSTANTA BY PASS