Hotărârea nr. 193/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNOR SUPRAFETE DE TEREN

ROMANIA    1

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALHOTARARE

Privind darea in gestiune delegata către SCIL Confort Urban SRL Constanta a unor suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința din data de 06.0 9 -2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr. 103742 / 06.08.2010, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu nr, 103736/ 06.08.2010;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, art. 12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanta, HCLM nr. 109 / 2005, HCLM nr. 521 / 2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanta;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art. 115 alin. 1, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba darea in gestiune delegata la SCIL Confort Urban SRL Constanta a unor suprafețe de teren , cu destinația parcare, conform anexei si planurilor ce fac parte integranta din prezenta hotar are.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie încheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

24

Prezenta Hotarare a fost adoptata de......................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA nn Nr.1_.../.cA:°9/2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 193/2010_

Nr.

Crt.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

1.

Teren

Zona Restaurant Corsarul Stațiunea Mamaia

2457 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M, nr. 526/2008

Situația Juridica nr.46755/2010 Certificat urbanism nr. 905/2010

2.

Teren

Zona Poarta 4

1066 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 109/2005

Situația Juridica nr. 82692/2010

3.

Teren

Str.Soveja colt cu Str. Steagul ui

Zona B1.DR35

524,01 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 521 / 2008

Situația Juridica nr. 12068/2008

4.

Zona Hotel Apolo

242 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 101774/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚAPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Stațiunea Mamaia -Zona Restaurant Corsarul

S - 2457 mp


BULAVARDUL MAMAIA
PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


PARCARE - ZONA POARTA 4 S = 1066 mp
Beneficiar

Prim ari a Municipiului Constanta Direcția Patrimoniu Serviciul Cadastru


Executant

SC DEOTOP200] S.R.L.

î'l^AN I)S. SITUAȚIE :Sc»re 1:500

^••da STEAG1;'-‘JI intvi icctic ... nda SOVESJA ii'jUrLil_Bltx,ului Tllțl-S Municipiul Constanta. Județul'''    '' i'

Beneficiar

Primăria Municipiul ui Constanta Direcția Patrimoniu S'efviciul Cadastru


S C GEOTOP 2001 S R L.


Iunie 2008