Hotărârea nr. 192/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 250 MP SITUAT IN ZONA ANADALCHIOI, ALEEA DIMITRIE ONCIU INTERSECTIE CU STR.TELEAJEN 8

HOTARARE

Privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta în administrarea Consiliului Județean Constanta a terenului în

suprafață de 250 mp situat in zona Anadalchioi, Aleea Dimitrie Onciu intersecție cu Str.Teleajen

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..,° 6.    2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr.l 10886/27.08.2010, avizul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridică, adresa Consiliului Județean Constanta nr. 17569/2010 inregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr. 110844/2010, adresa Direcției Urbanism nr. 110191 /2010, adresa S.C. RAJA S.A. nr. 34792/24.08.2010 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 109630/24.08.2010 și referatul Direcției Patrimoniu nr. 110879 / 27.08.2010;

Având in vedere HCLM nr. 440/2000 privind aprobarea planului urbanistic zonal "Baba Novac" si HCLM 265/2008 privind aprobarea PUD-Prelungirea Str.Tulcea intersecție cu Str. B.St.Delavrancea si Str. Baba Novac.

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2,3 și 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36,alin. 2 lit.(c), art.123, alin. (1) și art.115, alin.(l) lit. "b" din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a terenului în suprafață de 250 mp, situat in zona Anadalchioi, Aleea Dimitrie Onciu intersecție cu Str.Teleajen, domeniul public al municipiului Constanța, în vederea realizării unei stații de pompare ape uzate, conform planului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Terenul isi pastreaza regimul juridic de domeniu public al municipiului Constanta.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța;

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T Constanța și Direcției Urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

2 4

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de..........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr..192..../^6..-.°.92010

încadrare in zona



PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Municipiul Constanta, Aleea Dimitrie Onciu, intersecție cu str. Teleajen

S = 250 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMfîARE

Nr.__________________

Data