Hotărârea nr. 191/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

/

/ f

qO^STAN^ ROMAN IA 3    & JUDEȚUL CONSTANTA

v KOT M MUNICIPIUL CONSTANTA jj I țjl I î CONSILIUL LOCAL

■ •**

HOTARARE

privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 06.09.2010__.


Având in vedere Expunerea de motive nr. 102482/04.08,2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 -juridica,referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr.102480 / 04.08.2010;

Luând in considerare situația juridica inregistrata cu nr. 85481 / 2008, adresa Direcției D.A.D.P.P. 101422 / 2010, adresa Direcției Urbanism nr, R69217 / 2010 si Certificatul de Urbanism nr. 2128 / 2010.

Având in vedere situația juridica nr. 82356/2010 si certificatul de urbanism nr, 2485 / 2010, situația juridica nr. 100965/2010 si certificatul de urbanism nr. 2492 / 2010, situația juridica nr. 89420/2010 si certificatul de urbanism nr. 2488/2010, situația juridica nr.82359 / 2010 si certificatul de urbanism nr. 2489 / 2010, situația j uridica nr. 6230 / 2009 si certificatul de urbanism nr. 1142/2009.

Vazand dispoz. art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a imobilelor prevăzute in anexele 1-6, ce fac parte integranta din prezenta hotarare,

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACi IE


NR.....1.9.1.........

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR.

191/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.Mamaia

Zona Dolce Vita

150 mp

Eegea nr. 213 / 1998

Adresa D. A.D.P.P. nr. 101422/2010

Certificatul de Urbanism nr. 2128 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


qOHSTA/VT^ ROMANIA

â. f$»    « JUDEȚUL CONSTANTA

% CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.

191/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Vila Sky Stațiunea Mamaia

982 mp

Legea nr. 213 / 1998

Legea 10/2001

Decizia Civila nr. 16/C//2010

Situația juridica nr. 82356/2010 certificatul de urbanism nr. 2485 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Plan de situație

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

150 mp

B-dul. Mamaia, zona RAJA-Dolce Vita, Constanta

Cartea Funciara nr.

r    ■

__

UAT Constanta

<

nj

n

3

< 9 W c I

r>

o

3

in

c


Vecin Sud' ȘTEFAN VALENTIN MIHAELA.

A. Date referitoare Sa teren

Parcela

Categoria dc folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de . impozitare (lei)

Mențiuni

Cc

150

teren rieimpreimuit

loial

13U-

Suprafața totala masurata - 150 mp

_

Executant, ing. Baiceanu Liliana

29.05.2008    Z^GanH»

A/ Geodez cu <Jre>Dt

X’—X®_?£rnnațura    A

LJ[fna" “si

\* Gradul H    /

^V^.6 6


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 3 LA H.C.L.M. NR. 191/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Mamaia

Zona Statie Telegondola -Trecere pietoni Sat Vacanta

404 mp

Legea nr. 213 / 1998

Legea 10/2001

Decizia Civila nr. 16/C//2010

Adresa Direcția Urbanism nr. 101090/2010 Situația Juridica nr. 100965/2010 Certificatul de urbanism nr. 2492 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA 4 LA H.C.L.M. NR. 191/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Gara-Pasai Lot 1

127 mp

Legea nr. 213/1998

Legea 10/2001

Decizia Civila nr. 16/C//2010

Situația Juridica nr.89420/2010 Certificatul de urbanism nr.2488/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚAROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 5 LA H.C.L.M. NR. 191/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Gara-Pasaj

Lot 2

98 mp

Legea nr. 213/ 1998

Legea 10/2001

Decizia Civila nr. 16/C//2010

Situația Juridica nr.82359 / 2010

Certificatul de urbanism nr. 2489 / 2010.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA 6 LA H.C.L.M. NR. 191/2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFA

TA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Spital Clinic Județean

533 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situația juridica nr. 6230 / 2009 Certificat de urbanism nr. 1142/2009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


\

<4iSuprafața teren d i n nasurotor i:

di n care

Suprafața teren domeniu public aL muri, Constanta: Suprafața teren domen iu pr i vat al nun, Constanta:

ÎNCADRARE IN ZONA

PHiMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SEAV1CU ' UAl I fi-J

V1ZA7 SPRE NESCHÎMBARE