Hotărârea nr. 190/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H O r A R A R F

privind comphlarva si a citi a li turca imcnlartilui btinurilnr cure aparțin domeniului privat al municipiului Consta o la

Consiliul Local al Municipiului Constante, întrunii in ședința ordinara din data

(1,. 06.09.2010

Având in vedete Expunerea dt moine ni 100078    2S.O7 2010 a domnului

Pnmat Radu Ștefan Moznre, Raportul Cotn:sin 2 L rbarusm. Raportul Comisiei nt 5 - Juridica si relei aiul Direcției Patrimoniu iflrcguUrat sub nr. 100075    28 07.2010,

Analizând udiese le Serviciului Cadastru plivind acordul in vederea intabulani adresele RA1DPP ni 79238/2010, nr 85457/2010. nt 85459/2010.

97506'2010, nr 101032 2010. nt 10207^/2010 privind imobile pentru cate existe contracte de închiriere m au fe-4 efectuate măsurători, adresele Serviciului -murire » Executare t. antracte Vanz.in in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezullate ia diferente de măsurători ,in vederea definitivării procedura de vanzarc,

Vazmd IIC.L M nr 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat .il municipiului Constanta cu completările si modificări le ullcrioai,

Vazaud prevederile uri 4, iul, 10, ulm.2 si art-22 din legea nr 213    1998

privind proprietatea publica si rcgiinul juridic al acesteia,

In temeiul prevederilor ari 36 alin {2} Iu 1'i", art. 45 alin 1,3} si art 115 alin {1 i In b tlii legea m 215 /2001 privind Administrația Publica Locala, republicate.

H O I A R A S T E:

Ari 1 - Se aproba completarea SI actualizarea “Inventarului bunurilor care iii .nun ITomeniul Privai al Municipiului Constanta”, aprobai prin Ll.CL.M nr. 109 / 2005 cu următoarele imobile i terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 -54, ce tac parte integranta din prezentă hotărâre

Vrt. 2 Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L M nr 417/2009 ,ei<s. 5 in scrisul ea in loc de Str Hatman Arbore nr 37A cu suprafața de teren de 2^4 mp ‘ 1< vi citi ’• Str Hatman Aibore nr. 37A cu suprafața de teren in indiviziune de 41 mp"

Ari. VSe aproba îndrepta rea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. ni 1 16/2(J! 0 nrt_L in sensul ca in 3otp de "se aproba îndreptarea eroru materiale cuprinsa ut KC.LMr nr.4S2F20D9 anexa 8 " se va citi ” se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H-C L M nr-H 7/2 0i}9 anexa 14“

Ari 4- Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunic^ pte/emu hotarare tuturor persoanelor implicate* Direcției Patrimoniu. DA.D.P.P, R \ l .1.1.1' P C diiriLmlfl- Direcției financiare si S.P.I.T în vederea aducerii 5j îndeplinire, precum Si Instituției Prefectului Județului Constanta. spre stiinta.

Prezenta iloturtirt u Fost aprobata de 24

_consilieri

■lin 27 nurniHri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    COHTRASEMNEAZA SECKFTAR,

M ARCEI A ENACHE

CONS'IAN'IA Nît 190

Sta T


■ij»iw- it - "afint. frf (W-J4 -    C'1'    h1-1 a - h™*a mIa

ANEXA AR. I I \ H.C.L.M. AR

190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

St FRAFATA

observații

jervn

Str Mircea cel Batran nr. 102

I

28 mp

Legea nr 213 / 1998

H.C1.M. nr 420/2001

Solicitare cumpărare nr 67980/2010

PRFSEDINTE SEDTNTA

ANEXA NR. 2 LA II.CL.M. NR. i9Q/2Oio_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

1 73 mp

Legea nr 213/ I99K

Sir Emil Rucovita nr. 21

HC.I..M nr 420 Z 2001

Acord intabulnre nr 59549i 2010 OilcrcfHi» măsurători

In indiviziunc

PREȘEDINTE sr din i a


ROWAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

NRR. 67980/    2010CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Referitor la situația juridica a terenului situat in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 102 , conform planului anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat este menționat in planul cadastral al orașului Constanta intocmit in anii 1936-1938, Voi.I, pag.71, nr. crt.710, lotul nou 1 din careul nou 179, Str. Mircea cel Mare nr.102, in posesia Minist. de Război -Reg. 34 infanterie.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date(acte) referitoare la terenul din str. Mircea cel Batran nr.102 si nici despre rețele ingropate, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

In prezent, terenul solicitat a fost identificat ca fiind Domeniul Privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001, urmând a fi inventariat in baza Legii nr.213/1998.

Prezenta situație juridica este o identificare a terenului si nu un aviz dc vânzare.

Anexam răspunsul nr.B68949/2008, dat de S.P.l.T , extrase din planurile de situație scara 1 : 500 edițiile 1994-1997 si 1936-1938, copii din registru! dc proprietăți si c 1938.

ît de schite ediția 1936-


AVIZ

OBSERVAȚI)VAIII    .    ■> - X> -/ K

WAccxi A    z/oup Jo    -A    ■ A,o a-jgw.

A    ZUt .Z'/ZZ*T „Z/


m . ,r    y toj ^oz a a/.g-
DIRECTOR ADJ. A.:    .

Fulvia DINESCU

/

SEF SRV1CIUL JURIDIC


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,


LnuVnfian.i


Irina PW


Drd. Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

SEF SERVICIUL MtfRÎMONIU, Ing. GratietâRUSU


l/y

k

i o

Responsabil pentru


Elaboratf


corectitudinea informației, r


Fanuta'GTÎE^.GHE;vo.W!. Tel: 0040 - 41 - 708)05, 8700 CONSTANTA - ROMANtAi^XZ '    /


fl

I

IPRIMĂRIA Wlfr '•'••l/L ■ CONSTANȚA 9CRVIC - CADASTRU

VIZAT SPAE H^CHtMBAflE M, CÎ33C

r&a? Sot,"’,u'<1


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR R 59549 /    psf 2010

CĂTRE,

POPOVICIU LILIANA-VIORICA si IOAN

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră adresata Primăriei Municipiului Constanta, înregistrata cu nr. 59549/03.05.2010, va comunicam următoarele :

Se adeverește prin prezenta ca terenul rin suprafața indiviza de 73.00 mp (diferența de măsurători si alee acces obtinuta in baza Sentinței civile nr. 12084 din ședința publica din 01.09.1998 a Judecătoriei Constanta), situat in municipiu] Constanta str. Emil Racovita, nr. 21. este identificat ca domeniul privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, restul terenului in suprafața de 190.00 mp din suprafața totala de 263.00 mp. fiind proprietatea numitilor POPOVICIU LILIANA-VIORICA si IOAN in baza Ordinului Prefectului nr. 20/1994.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Constanta str. Emil Racovita, nr. 21, in suprafața indiviza de 73.00 mp.

Pentru imobilul de mai sus exista întocmit Planul de situație a bunului imobil de PFA Bogdan Tavaru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare m folosința . si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor POPOVICIU LILIANA-VIORICA si IOAN.

DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU


Cons. Diana/NEAGU


SERVICIUL JU


C. Jr. Irina PINafe SERVICIUL JURIDII

C. Jr..0ctavijOilAMANDESClJ


SEF SERVICIU CADASTRU

Cons. Nicoleta FLORESC^\țyj SERVICIUL CADASTRU Insp. Costel FUR'fUN^.. £ Insp. Elena ZORILÂBd Tomis nr. 51;I-'ax: 0040 - 41 - 488101. Tel: 0040 - 41 -48$ 122. 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

ANEXANK.il


n. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

r

263mp

Strada Efnil Racovita nr.2)

Cartea Funciara nr.

Loc Constanta jud Constanta

UAT    Constanta


•rilMÂRlA MUNICIPIULUI CONST

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM8ARE

Nr_____

SexnnăjHjiH"INVENTAR DE CDORlXiNĂnTT SistanJfiEroiccuc StcrcQgralka-i970'


Coordonate pct.de contur Lungim:

laturi


Xlm]


305108 606 305101.054 305001.895 305067 681 305085 265 305083.314 305083 743 305004 726 305096 040 305007 5 30


S(1)=263mp


Ylml iD(l,l»1)

789301.487] 57.730 769317.81 789313.91 785324.36 739330.

789329 789328 23^ 28.388 789302.046    5747

789296.748    0 205

789296 823 52 888


50.791 15.268 6.168 2.101 1 108


Suprafața masurata =263mp Suprafața din act =190mp


A. Date referitoare la teren

pJrfcla

Categoria de folosința

si|j5ra^ta

. Valoarea de.„ impozitare [lei]

Mențiuni

1

CC

263

Imobilul este ingradit

Total

__

263


B. Date referitoare la construcții

«oSSS

SuprafatjKxystniita la sol

Valoarea de., mpozitare [lei]

CI

105

Locuința CI'Suprafața

C2

24

Anexa C2

CI

18

Anexa C3

C4

Centrala termica C4


ZA? -

lîxefculant: •<.

Irig' BogdanTAVARU

I    t> >> V >,*    ( T

iiMențiuni


= 105mpANEXA NR,3 l.A H,CI..M. NK, _

DENUMIRE

IMOBIL

SUPKATA1A

observații

Teren

Sit Aviator Beîghiru Nr 10

450 mp

Legea iu 213 WK

H.CI M nr 420/2001

Acord mfiibularv nr 39505 f 2010

PRESEDINIE SEDIM A

,-0*' ** s    tIOMAXt»

o    n n OfTVtCOWSTAMTA

* KW 3^ < UIMI H l MXTALCtWSTAMTA

anexa nr.4 LA it.c.LAE NR- 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

suprafața

OBSERVA I II

teren

Sit Mugurului nr 23

68 mp

Legea iu 213 1998

H C1 M nr 420 2001

Acord intabularv ni- 65343 2010

Di fereala măsurători

In mdivi/iune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


i/oN STA N    ROMANIA

4    o JUDEȚUL CONSTANTA

Dțpyi JB PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA IUBjJH DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL CADASTRU NR. 39505/ jU o<5 - Za lo


CĂTRE,


CHELARU FLOAREA


Referitor la solicitarea dvs. nr.39505/22.03.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Se adeverește prin prezenta ca terenul in suprafața de 450.00 mp, situat in mun. Constanta, str. Aviator Belghiru, nr.10, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al


acesteia.


Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii, nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabalarea dreptului de proprietate pentru suprafața de 450.00mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața indiviza de :

-29.00mp, aferenta locuința, conform Contractului de Vanzare-Cumparare nr. 28132/04.12.1996 emis R.A.E.D.P.P. Constanta in favoarea numitilor CHELARU FLOAREA si GHEORGHE,

-llO.OOmp, aferenta curte, conform Contractului de Închiriere cu nr. 10404/12.10.2010 in favoarea R.A.E.D.P.P. Constanta,

ce fac parte din suprafața totala de 450.00mp aferenta imobilului situat in mun. Constanta, str. Aviator Belghiru, nr.10.

Pentru imobilul de mai sus exista Planul de situație, intocmit de persoana fizica autorizata Mertea Cristian.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Chelaru Floarea siȘEF SERVICIUL CADASTRU,


Cons. NICOLETA FLORESCUSERVICIUL CADASTRU,


Insp.GABRIELA M. DODE


Insp.ELENA VOINEAROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 39508/

CĂTRE,

VASILE VASILICA

Referitor la solicitarea dvs. nr.39508/22.03.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața indiviza de 36.00mp aferenta locuința conform Contractului de Vanzare-Cumparare nr. 28133/05.12.1996 emis de R.A.E.D.P.P. Constanta in favoarea numitei VASILE VASILICA si pentru suprafața indiviza de 98.00mp aferenta curte conform Contractului de Închiriere cu nr. 10406/24.02.2010. in favoarea R.A.E.D.P.P. Constanta, suprafețe, ce fac parte din suprafața totala de 450.00mp, aferenta imobilului din Constanta, str. Aviator Belghiru nr.10.

Pentru imobilul de mai sus exista Planul de situație. întocmit de persoana fizica autorizata Mertea Cristian.

Precizam ca prezentul inscris nit constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitei Vasile Vas iii ca.

DIRECTOR ADJ, PATRIMONIU,

Cons. DIANA NEAGU

SEF SERVICIUL CADASTRU,

Cons. NICOLETA FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU, Insp.GABRIELA M. DODE ‘id-Insp.Elena VOINEy


8ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA    , fi    /

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA    iî (/

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL CADASTRU NR. 65343/ } OG

Către: COTICI RADU    •'

Str. Mugurului nr. 23,

Constanta

♦Referitor la solicitarea dumneavoastră nr. 65343/13.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 68.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de ț 240.00mp din suprafața totala de 308.00mp, fiind proprietatea numitilor Cotici Radu si Cotici Floarea conform Sentinței Civile nr. 3031/1974 Sentinței Civile nr. 5963/1974 emisa de Judecătoria Constanta si a

Deciziei Civile nr. 1386/1974 emisa de Tribunalul Județean Constanta.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Mugurului nr. 23, in suprafața indiviza de 68.00mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata Nechita Florin si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Cotici Radu si Cotici Floarea.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Cons. DLANÂWAGU

SEF SERVICIUL JURIDIC,Cjr. IRINA PIN;

SERVICiA JURIDIC;

Cjr. OCTAvJ® G. DIAMANDESCU

SEF SERVICIUL CADASTRU

î

Cons. NICOLETA FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. ELENA VOINEA^^Jlj Ref. STANA GROSU

^C/Q


^uHj/PLAN DE SITUAȚIE

'.4.9s,


li


Scara 1:200

Municipiul CONSTANTA, str. MUGURULUI nr. 23


1Cc


'nJ NESCrtIMSAflE


Semnătuc!


6S0


112


/O/v


li


'Proprietari: COTICI RADU si FLOAREA

Acte de proprietate.

'Sentința civila nr. 3031/22.05.1974 (Judecătoria Constanta Decizia civila nr. 1386/07.12.1974 ( Tribunalul Constanta)


A.DATE REFERITOARE LA TEREN


Număr

parcela

Categorie do folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

1

Cc

308

Total

308


Mențiuni:


Irrobil impre/muit


IN«V

g'CAT->% ro\


6. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

CT,

*> Nr, < aii.... .

Cod

constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

Ao'v

C1

97

Locuința parter, Scd = 07mp

C2

14

Garaj. Scd=14mp

-(|

Total

111

INVENTAR DE COORDONATE

PcL    E(m)

N(m)

/ii

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


PcL


F(m)

teren

789724.806 789713 658 789706.832 789718.243


N(fn)

299881.190 299884.087 299858.224 299855.728


Pct.


E(m)    N(m)

- Locuința C7 -


789717.161 789715.472 789717.250 789712.465 789708.475 789715.111


299868.258 299868.634 299875.353 299876 612 299860.531 299859.054


789719.000 789715.198 789715.111 789714.135 789713 580


299858.663

299859.444

299859.054

299859.271

299856,748


789W,O^


DIR£CÎ


Suprafețe totale masurata = 308 mp Suprafața din ac! = 240 mp


Executant, Nechita Florin Dala: aprJie 2010


pH    kqmanM


11............ <

(Ti flJMJUm iXKIALCONT AM A

jv .    ..    . . -    ..    ■.. .r. ... .

I

aNKXa Nk.'.Ă LA H.< I.AJ. \IL 190/2010_

bFMMJkJ:

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Su Pictor

rhcc'dkn Aman nr 1

60 mp

Legea nr 213 ' |00ft

H.CLM m. 420/2001

Acord intobulnrc nr 54845 / 2010 Dilvrvnta iTi.isiiruîoi i

In mdiv iziunc

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA \KA LA J1.C I AI NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SLPRAFAT \

OBSFRV VIII

Teren

Bd Mamaia nr 55

J_

159,99 mp

Legea W-213 I90K

II.C.LM nr 420/2001

Acord muibulnrc ru 67689 / 2010

PRlStDIMl SEDiNlA

COHSTA/V^ ROMANlA Q țgțy 0 JUDEȚUL CONSTANTA Jv PI 7^ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ) jpL-J / ( DIRECȚIA PATRIMONIU U-    M" SERVICIUL CADASTRU

NB.54845/^^ , 0 5 A 0/f)

Către

SABABEI ZOEA RODICA

Referitor ia solicitarea dvs. nr.5484 5/2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam următoarele-:

Terenul in suprafața de 60,00 mp din suprafața totala de 280, mp, situat in mun. Constanta, str. Pictor Theodor Aman nr. 1, a fost identificat ca fiind domeniul privat al municipiului Constanta conform H.C.E.M.Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia , restul terenului in suprafața de 220.00 mp, este deținui in proprietate de numitele Sababeî Zoea-Rodica si Comarneseu Roxana-Rodica, care dețin imobilul-teren in baza Ordinului Prefectului nr. 234/19997 emis de Prefectura Județului Constanta si a Certificatului de moștenitor nr. 34/23.03.2010 emis de B.N.P. Cristina Budei.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul in suprafața ue 60.00 mp. aferent imobilului situat in mun. Constanta str. Pictor Theodor Aman nr.l.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit plan de situație de către persoana autorizata Mertea Cristian.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabuiarea dreptului de folosința in favoarea numitelor Sababeî Zoea-Rodica si Comarneseu Roxana- Rodica.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Cons. Diana


^/neaCajNr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

_

280

Constanța, str. Theodor Aman, nr. 1

I Cartea funciară nr.


< Categoria ce : r.irzîi [fSctt'tS

Suprafața

:mc'

V^ce.^ <te

.rtZ-CZ

Menbun)

xj

■    1    CC

2ib

teren intravilan

î

- _ '

teta!

_


.:    :Suc/3's:a construită

‘jct.al’a soi i mpf

,35£r°    t    Mențiuni    1

ce mccr/tare |    .

C<    -    7&

■ locuință S construită desfășurată = I5i ■    .

■ C2    |    îl

I anexă    s". , v

t tQ

1 e.-ejcâ    /    •

is-ta i    1D3

!    A

« far


-

■: C5 coîec'-e    7t)

y

y

1

751376,624

307442,529

iZ

791359,369

307435,994

3

791539.001

207415 929

•U

791395,606

307422.555

5

751393,099

307436.070

5e? confirmă suprafața din măsurători ș. Introducerea imobilului in baza de dale


coSSTAA/7^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU^ ,    .

NR. 67689/J/

CA 1Kb,

SOFRON ION si SOFRON ILEANA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 67689/18.05.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 159,99 mp, situat in mun. Constanta, Bd. Mamaia, nr. 55, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicași regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularca dreptului de proprietate pentru suprafața totala de teren de 159,99 inp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 32,36 mp aferenta imobilului din mun Constanta, Bd. Mamaia, nr. 55, conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 28198/1996 încheiat cu RAEDPT Constanta in favoarea numitilor Sofron Ion si Sofron Ileana si teren-curte in suprafața de 62,00 mp conform Contractului de închiriere nr. 6943/2009 in favoarea RAEDPP Constanta.

Pentru imobilul de mai sus exista inlocmit plan de amplasament si delimitai c a corpului de proprietate cu nr. Cadastral 11826, înregistrat la OJCGC Constanta cu nr. 8694/16.05.2003 de către S.C Ciobanii S.C.S Tuleea.

Menționam ca in iazul im.'are pentru imobilul de mei 'U‘ '.plică prevedttilt egii nr. iv’zOGi, Legii tir, 24"'2uO5, dreptui de folosința va fi reglementat funcție de

actul de dispoziție emis.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU

Coiis. Diaria NEAGU

ȘEF SERVICIU CADASTRU

Cons. Nicoleta FLORES^U v

SERVICIUL CADASTRU,

SEE SERVICIU^ JURIDIC

Cj. Irina PIN jjA^HJ

SERVICIUL JURIDIC,

Insp. Gabriela-Marilena DOMM Insp. Nipnlina RIZEA M

Cj. Octavian-GabrielTJMI&ANDESCU

Red NR/cx2
.    «s.»    .

+ '    ?’OtiIL£->HA. OCir-tf GHEOftGH_


LIPAN ILEANA si COSNEANU SIMONA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 67693/18.05.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața de 50,00 mp, situat in mun. Constanta, Bd. Mamaia, nr. 55, face parte din suprafața totala 159,99 mp si a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafatade teren de 50.00 mp ce face parte din suprafața totala de 159,99 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 17,00 mp aferenta imobilului din mun Constanta, Bd. Mamaia, nr. 55, conform Contractului de vanzare cumpărare nr. 28199/1996 încheiat cu RAEDPP Constanta si a Certificatului de moștenitor nr. 4/2010-BNP Stamule Daniela, in favoarea numitilor Lipan Ileana Cosneanu Simona si teren-curte in suprafața de 33,00 mp conform Contractului de închiriere din data de 02.02.2010 iu favoarea RAEDPP Constanta.

Pentru imobilul d<* mai sus exista intncmil plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. Cadastral 11826, înregistrat la OJCGC Constanta cu nr. 8694/16.05.2003 de către S.C Ciobanu S.C.S Tulcea.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU

Cons.


Diaiyf


NEAGU


SEF SERVICIU CADASTRU


SEF SEI


Cons. Nicoleta FLORESCU


SERVICIUL CADASTRU,
Cj. Irina Fl


SERVIUIUL JURIDIC,


Cj. Octavian-Gabriel DIAMANDESCURELEVEU LOCUINȚA - C1

Scara 1;5O Bdul Mamaia nr. 55

Proprietari : DOBRE GHEORGilE

1.22

1.04

M

O

4^

tO

-U

<*> 3AIE

ro

oi

S =3.20 mp

O

1.00

□    rz

Acces / imobili/


0.25]

i

l

U


• vi


co < n
ANEXA ML 7 LA ILC1.M. ML 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFATA

Teren

348 mp

’.Sti Mihail kogalniccanu nr 4


OBSERVAȚII

Legea nr 21 / 1998

H C L M nr 420 / 2001 Acord mlabulare nr 19560 2010


PREȘEDINTE SFDINTA


ANEXA MLR LA H.Ct ,.M. ML 190/2010_

DEM MIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

observații

Teren

118 mp

Legea nr 213 ; 1098

Str Panul Mosoiu

HCLM nr 420 2001

nr 5

1

Acord intabulate nr 58204 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ivj iMmiiv H r*, ixwo--<i -’Ttuib» rei «**-<■    *


fcOMAftU

juaimn. oxxstami a

HUMAK1A MV SICIPiLLI I tONS I AM A DIRECȚIA TATRlMtWCTl SItHVKlttt. CAUAJtTWt

Ml ÎWW “ f r    '

i 4TW.

BORODI I J l'.NA

IV-' ulm t,< MillcUuiwt Slu Nr, r ....... 2n|(.    -i:j» I* tun

Mutll-iptllllli <- tlllnlRHtH, V|, u lllUluicmil IflWtiUMMțU

"l"' . ii: nu ilatu i u:.. i    r    ,.i i.    T ,

*.''vjFi-|ii -îmi 11 i i Iun ui rllfi......mu <l\.~ ii' iiiii    ' ii L

u.VlU'KU H,t „M 1 muUH'J UI .I2il lmi| umuuil « fi pi. ' :.i    ■ ' it| l - f

211 l1»!? piivimj piupn, luu;* juiiiUi i i’ufiuuil b -li, / j- ■

1‘rifllnmt Mnnlf iplnlm r.initimti, n- h -    I., • nrT1" ‘ I* - ‘    .• ,n.

■ ' iili- r Ltic.il, ' it Lk’pli «u -91' • i (. LiJtn luciii ., . !    '    .    .    .

. ■■ InUbiiiarr* dreptului «h- pnqrrirtalt «aiprti piIrBi ROI tun *4 3,iri , / ia (untrtu MoaMJ|ii»l«fc ( umilit* ti urrrtt:- st'mninmtn •mtiwieti fii-    r.1

cu intuhularr* drwptiilai de ftiPwintu p un m rv. m.îin | ).*    .    1    , mp.

iltcrcilh» jlrtoNlubii ț,iH«W iun:- f cr-’i stn Sii M»ha ' »...s!ni«sm. ::« 1 »« u ,:tn t i. •rn-itlll tlt loptilllfft «li* ’FTJ mp *lrrT=‘-| aț*.*,TT, - aubal -i‘.    1    , 1

'i'CHUh , u’iipf mir tu. y’tl-1 Jt : J.I’X’n. FkdrxS <«1 UAnîTT •    ,.(■*> 11 uncii» Iu

lllll c 'imriH < I’||,1HIU-|    r ' ▼'■• »,•---••    -    ■    ,

.mi.    < «inttxuulin A    — **'<♦    — ■—*    ——~j.

I I f» . .I »- IIuu iii .    .. Jl l I_HB a. f..- j, Bai.

I*    1 IH^,,    ,►    .    H..    ..    „    I ; p.4 &*    ------ t. I ,,.c    . .«.HI |

llll.«a Ij'llj Rțp|{-ț [,'*14,^

Mmm.i,.,a, . |<|    ». zjk    k Uul —    . ..îkj ^rifikill*

F'upH !’• '"ttl iu    - a—»    ,-    * •    r . '

■Jv    ileji",

MIRILItm rXffVlIl fMHIMUMț

- ~~ jy _

V< * o .xl NlLACL

«r BKBvicniLrAftACTti

I .mo .S<otrM H    '

srwvicivL CAPAsrm


RELEVEU ANEXA C2 - SUBSOL scara 7. 100

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

Str.Mhail Kogalniceanu nr4. Constanta

\ Canea funciara nr    |    I CAT | CONSTANTA

Nr incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Spălător

640

2-

Grup sanitar

0 90

Supruiata utila - 7 30 mp

Executant

„ ■ Data:

Recepționat:    Data

merteaXx

\ '    \ A

\ \ \

ȘTIM'

' octombrie 2009

v\

ROMANI*


judot l <SonietaM' a ret mânu fcrtrtit ffn i n cosmcs" *

DDIKTJA r*I lllMUtfU

SERVICIU- C*m_STHU _

ML i“hJ' J?. jlf 2^’

CĂTRE,    -

HQRODI MLQ0RA-CAKMEN

R, l frtc< D •uilioitoicn dva Nt, 19565/12.1)2.2(110, «flicviiA Primând Munl -puilm Ci mir vacDiidoimiip. numii 0.1 iele.

I trenul In lupiufnii' Indiviza de 220.00 mp. situai iii muu Coustnirt» Șir Mihail Kogateiccwnt- nr ♦ h.. furie dm upraf.Ua totala de 548,1X1 mp i .» 1 -• ’ Ointilicaî <a domeniu pnvu'. «I municipiului -'omtnnu. conform IU L.M CoutUuL» "u *20700’ umuind a fi inventaria* conform Legii ut ?|    privind propricUMi publo \i tcgîmul

juridic il acera '

Primam Mutitclț ului Cofritinta, •« bo2u Le-gn W 2!57001 j Adrm text ti fubțtce l-.'Ciile >t « Legi: IU 7    * Cuonttmiiu 4i a Pubhc&Mit Imobil ,iu, c De or secol

<u tntaimlarr* dreptului il» ptxrptwtule asupra su|>ratîlei rndo trr <Jr *1    ■    10,00 tr.țj

<n (juixrw M uniri fiului Cum Iuti (a ... unitate adminulrah* teritoriul i *1 t l, ii iuu:

cu intsbaiarra dreptului Or futnamtu ptmru wpraraia indiviza tic ■ ■ r.:ti ■ '    .......

aferenta imobilii.*. u, u in. > > oinUntt Str. Miluil Rugnli • ui., nr • • ■ .iiimn-i , in supra!.'.'. mi XI i> cutii apurtrirnenlului COnfbnii ' i uli n luhll t.ui/.iie-• .iripnr.ii ir r* "? '    !'■•" |iei ii ci R Ai DPI'Cumani mii’ n i dcmVna

' ."iiînrtti* . ' Tir. I H'1

v mi <el frdlr ut-•' i* ui' rum i .. >    •

’uikeuim |4 CiuiMuiiI» » i li tunul Iu ( i i .Nilula dc ' 10,00 mp-ciuu «viufupt t u. .,« lului dr

Ittcblrsrc ni (M4B .o.-" 1hD wt m |: ,1 Jfî'ToisSan^ i t . ...............i -

Mmm 4 CoiitwA b SOm IO L*u

Pentru icrnlulul U tud mm. nlala '^rate pjan Je ■ ' . . î . Ort perx-ra „.lîiwDar* M»-*rr-v ri«rnu

' ■. micuțt. cj m _aj i.i 1" c. t 9tn}ni imobilul Je unt s-lu ■ «u j . .. ■ 'te»ed-,;m țepii Iu 10.200 Uț-u 2-P 700*, dtej . I dr (inb» mia «A fi rcgfcntcma l|»n •« An »ciul Iu dhprml n erm»

OtHLCTOH f XFC i Ț|V ADJ. PATRIMOMI)

Coiw Din^MtAGlf șți s KM VtgOL CADASTRU

Cuib Nim>\ .4 H.oHi m \ SIRVK U'UAPAsrm-

Irup, <• (alipii R1ZEA■;    £țHVO

Ci OabriclrQatavin


j'Tjf’Mâ'cfsstîîj-

Suprafața mtsunta

Adresa imobilului

343 mp

Slr Mthai KoQalnibssm, nr4 Constanta

Cartea funciara nr

UAT    CONSTANTA


Num&f

parcela

Ctt$gcrfQ cte fotâ&ilta

St/prafeia

(mp)

l/sfoan? cte >Vrpo7tfar<?{7sy;

Mențiuni,

T

Cc

346

imobil mpreimijri cu gordr.itl

Total

343

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCV


Cod

constc

Sypr construita /a sol imp)

Valoare de impozitare (lei)

M&liiwi'

CI

127

LOCUINȚA P Supr constc desfășurată s 152 mp

J4

ANEXA S*P; Supr corisfr tfeșfesu'^fa.ș 23 mp

Total

Ml

MVFȚ\!TA.R£)t r.OdRDO^AteROMA M A

Jt FORTUL CQNST ANTA

PRIM ARI A M tINIOPIDIVI CONSÎAb T A IlIREt DA PATRIMONIU SERVII ll'l CAtlASTRU

\km2m/O9o* 2wG

CA'TRl;.

frAROFIL TAM


Kchwlm It silunaiâJ d«l St 5îI2£>4‘*10 ( ?0l0 adresata Primărie, MumciptulaH ' ',Rivi.tnlA va cuniunxrajn orniilutreU

Teici ii 1 ni v,if tnlÂM liX»L» de 118.00 mp <4u.ir in «uii Conrtanu. Str Parutil Moxmu, hi 5» a <<•••■ idenhfictf &» domeniu pnv*t »l Mumcrprului Conslira conform H C I M L uitbiauta nr. 42&'20O■ vmtrnd a fi invertural orofatm Legii m 213/199# privitul propi letaleipublica ii regimul jur Jk al • .e-s.iv: j

Primiu m Municipiului Constanta, iii haz» ligii m 215 2mOÎ a Adminijlriiici Publice I ocale il •• l.rgu nr 7/J996 a c iiilttviniini v 1 i’uhtkliaiii mobiliar,    <

acord Cu intabulai. ,> tir, ptu]ui de piepriclaii pculni suprafața totalii de teren ( I m,M ni| i, i n < ura Municipiului Constau la ca uniune administrativ 1. iltmiulii t ♦te d< «ut- IntebuUre» dreptului de foluiloL» pentru ilipufalade teiiin ilr Jo X» mp aletenta "tobl ■ ,t,i ruun Constant i. vti Pltinit MotCtin .ir. ? COnfOmi Contractul^, ».m. • . cumpărare nr 3K‘>|7/|99T ixbciOt eu RAtlfPP Coaitanhi .» intnsclu b bideu» j Coasranîa tu nr H607.)Q*i ui laioarra numiluk, Garoft) 7 au,

« mcMendiu ■ mamitei fiaruf i

l'.ntri trendului 4r mit xiv «tisSi mlovnul pini 4c «tiuită da eahx pernwn» •Ulot 14 m, ffta I . IIL-. u irtatf de .Urc SttVu.ni' ui mu

Mrnil ■nnnt «;i tu ca/nl m tare ;»nini luiuhiluf 4< »iai ur» te opsa jvcirem.tc I aii) Jy JtJII) f . ;:i r.r. 2î??2905. drept:? ' '    F •o-./lrmrMu» itm,'• tir

.-telul de dupn/.ilttî crin

I i OR All.l PATRIMONIU


m r.M uvi< n t aimstru

< mi« kic.?:, iu Ft.ORESCC

w

SFR YiCJVI CADASTRU,

ft»P Cabrieta Marilen» DOOfiL? Inv|u hjsglwa R1ZEAfiCrSEKVICTtWț HJUIL

A 7

Ci UiiwMWkRIV

w

si kvicuiLiJiUirnc»<UNR'V(-'

i>> Tui ■, ii ui.u tem: ai-rănii. T»l ihhc n • i • 4,‘iOli.iWilAtnA-«xa/iNI-


T;if ."s 4i

JD4 '■ : 2'.

Yi -.'    .

*

3D* ■■.?■' .

t(

11 r i Tțj

ROMANÎA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALCONSTANTA

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Tudor Vladimirescu Nr. 7

393,59 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 73220 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANÎA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

190/2010

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR._

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Aleea Veteranilor nr. 26

335,25 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420 /2001

Acord intabulare nr. 68853 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ROMAN1A

$ ț£.y 8 JUDEȚUL CONSTANTA

■Z. BTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA direcția patrimoniu SERVICIUL CADASTRU nr, 73220///, &h « 2-0™

CĂTRE,

ILIE STANA

Referitor la solicitarea dvs. nr. 73220/04.06.20)0, adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:    .

Terenul in suprafața indiviza de 393,59 mp, situat in mun. Constanta, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7 face parte din suprafața totala de 506,09 mp si a fost identificat ca domeniu privat al municipiului Constanta, conform IT.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica,si regimul. juridic al acesteia.    j, ;

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/lf996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare; este de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeței indivize de teren de 393,59 mp' in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața indiviza de teren de 66,53 mp in favoarea numitei llie Stana, care deține imobilul conform Contractului vanzare-cumparare nr. 27224/1996, a Contractului vanzare-cumparare nr. 27225/1996 ambele Încheiate cu. RAEDPP Constanta si a Certificatului de moștenitor nr. 60/29.05.2000 emis de B.N.P. Doinita Crisan.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit plan de situație de către persoana autorizata Dode Gabriela si vizat de către Serviciul Cadastru.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/200), Legii 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. PATRIMONIU

ȘEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. Nicoleta FLORESCU

ÂA

SERVICIUL CADASTRU

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULU I DE PROPRIETATE

Scara 1 200

Județul:    CONSTANTA

Unit. adm-terit.    CONSTANTA

Cod S/RUTA;    60428

Cod intravilan;    2

Adresa corpului de proprietate:

Str. TUDOR VLADIMIRES


Nr.cadastral al corpului de propriethumele și prenumele pi R.A.E.D.P.P. CONSTAl ILIE STANA (pt. CI, C ENLC ION(pt. C3)

ENUC MARIA(pt. C3) AISACHIOAEI CONS' AISACHIOAEI ȘTEFA PALADE CAMELIA(p PALADE MIHAhptC-ROGOZAN GEORGE1

Adresa:

Str Tudor Vladimirescu. I1

S-dul Al. Lâpușneanu, Nr.

Stoc 6, Scafa D, Ap.71,

Str. Dezrobirii, Nr.137,

SloclV12, Scara A. Ap ÎS

Mun Constanța, Jua Cor

Acte de proprietate:

Contract de vânzare-cumpăr. R.A.EDPF Constanța transcns din 0811 1996 Judecătoria Cons

Certificat de moștenitor nr 6( SNP Doinita Cnșan / Constanța

Contract de vânzare-cumpăr. R.A ED P P Constanta transcris din 02.12 1SS6 Judecătoria Cons

Contract de vânzare-cumpăr; R.A E.D.P P, Constanța transcris dm 02.12.1996 Judecătoria Cons

Contract de vânzare-cumpăr; fostul Notanat de Stat Jud. Cons nr. 17812-13-14/10.05.1995 fostu

Suprafața rezultată din mat din care suprafață cor

MSs>srâloriie au fost efectu; proprietarilor $i între Iimite)t

ON<

,    (i C l țj L i i 1J &

' • cadastru, gfi ■ '    CaKTîJGR

CG 7/ki‘ NrJnr-v....2;5„7'/O

VERI}' .‘.4 J Inspeu»,

Imi.CaR'

oNSTAN    8ROMAN IA


a JUDEȚUL CONSTANTA «■ 4 jPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


i I / 7 DIRECȚIA PATRIMONIU J! II SERVICIUL CADASTRU


f R »    V ivIUL    l HU

NR.68853/

Către: CIOVICA DAN CRISTIAN

Str. Nicolae Iorga nr. 28B, bl. D2, ap. 1 Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr.68853/20.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta,va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 335,25mp,(cota %) a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 111,75mp(cota %) din suprafața totala de 447.00mp, fiind proprietatea numitului Ciovica Dan Cristian conform Hotărârii nr.153/1996 si a Procesului verbal încheiat in data de 16.07.1996 ambele emise de Consiliul Loca! Constanta, a Certificatului de Moștenitor Suplimentar nr.28/2010 la Certificatul de Moștenitor nr. 180/2007 si a Certificatului de Moștenitor Suplimentar nr.29/2010 la Cetificatul de Moștenitor nr. 26/2010 ambele emise de B.N.P. Joita Botezatu si Horia Botezatu.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Aleea Veteranilor nr. 26, in suprafața indiviza de 335,25mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata Gradinaru Aliona si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitului Ciovica Dan Cristian.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU


SEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. NICOLETA FLORESCLK

SERVICIUL CADASTRU

lnsp. ELENA VOINE. Ref. Monica STOICI

4S8101; Tel 0040 -41- 488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

1

l«> <1>-41    ’ HI»    ti -    »Tn>COhțTAM\-<0M4IM »

PLAN DE SH UA TIE

SCARA 1:200

,,stanta

, administrativ : CONSTANTA ./RUTA : 60428

/intravilan : 2

/dresa corpului de proprietate Zona Constanta -Suri, careul B2, lot 24


Inventor de coordonate Stereo-?0

Nr,

Pct

Counlcnatp pct-cW contur

Lungirii

loturi

D(lj+1)

X tn]

Y CnJ

1

2

3

4

299256.55

299255.20 299225.G1

299227.20

789141,54

789156.39

785148.47

789133.62

14.91

30 44 14.91 30.44

S(lA)=447.45np    P«90.71n


Numele proprietarilor;    \

1 Primăria Constanta (cola 3/4)    \

2. Ciovica Dan-Crîslian (cola 1/4)

1

Acte de proprietate:

-    HOTĂRÂRE nr.1 53/05.03.1996, C.L. C-ta;

-    Certificat de mostenrtorsuplimenfarnr. 29 din 30.04.2010 emis de BNPA Joifa Bolezstu si HOR IA Botczatu

Supiafata din act: Steren = 500 mp Suprafața din măsurători s£S~«TSp

fi-

întocmit:    1%

Ing.AlionaGradinaftu    „....

mai 2010    \oJi


v^./^^ch,hBARE
ROM AMA

nimVLVWMAM A <*O>MI II LIXX AU< ’OfcSTAN I 5


190/2010

DENUMIRE IMOBIL

suprafața

OBSERV vT1T

Teren

Sti fUscoula din 1907

Nr 8

519,82 mp

Legea nr 213 TP9S

UjCL.M fU *20/2001

Atujb intabulară nr 11J 176/ 200?

PHI S3 r:\II: S) UiS’IA


ANEXA NR. 12 [ j\ II.C.L.M. NR> 190/2010

DKNL’MIRE

IMOBII

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

l țHi.il IhClEV

Stt 1 >țt.jdhjI îîî ”*

S ulilj - 117.91 mp țs utila pod, H i,Jl mp ii magitfic S-â,4tJ mp)

Legea nr 21.1 / 1998

H C L M nr 420 1 2001 Adresa R A E D.P P. nr 79218/2010

PRLSHPIN'IF SE DINȚAROMANIA

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 43809/ -X?. 67 c^)/0

Către,

S.C. ’AVANTI JUNIOR” S.R.L. Str Callatis nr. 16, Constanta


Referitor la adresa dvs. înregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr. 43809/2010; va comunicam ca Pnmaria Municipiului Constanta a eliberat prin adresa nr. 111176/07.09.2005, acordul de intabulare pentru imobilul situat in Constanta, str. Rascoala din 1907 nr. 8, in suprafața de 519,82 mp.

Prin încheierea nr. 17556/15.09.2005 eliberata de către O.C.P.I. Constanta, s-a inscris in cartea funciara a imobilului situat m Constanta, str. Rascoala din 1907 nr. 8, dreptul de folosința pentru Magazinul nr. 2, demisol, compus din spațiu comercial cu suprafața utila de 519.82 mp, in favoarea S.C. ”AVANTI JUNIOR” S.R.L., in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2635/14.09.2005 la B.N.P. Asociati Bomna Chirata, Boruna Daniela si Boruna Iuliana, cu respectarea prevederilor art. 20, alin (1) din legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicității imobiliare conform caruia „dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil”.

DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU,

SEF SERVICIUL JURIDIC,

Cj. Irina PiJ^Zf

SERVICIUL CADASTRU,

lnsp. Raluca BUCOVALA

SERVICIU^. JURIDIC,

Cj. Octaviar/c afrriel D1AMANDESCUon ir.1l rARfc rt CDftFm LII DE PrlOPPitE TATE irnn,.h. Kflm 1:900

A11- ’.ij'e i mcrtupnjpoH' -mkir 8 C Vbfian 5 A Czniiiil.T

**«■ tcniuillj Sțr    3 -T B

S44ML113 v1 ,,.|*|d din ,-waurțfpr Suorafat? ..-jm , 21B $2 HiL
r.uffA


OCHII VANI A


nuycosr■ a.eh&a ramur ut


r pjm wșșumo. u .-r^tîi^țL


pt<<:    ■ 4i


i.


IC V«B ft a oFIȘA^OPPULiAe PROPRIE „I jt

(>■ ' tfn, -V,-^fcfs;frafr rfjff    nr. .■

* flotei    t Ft iT.t r \tMI

■ -


l ■ ■ r ■ 'aL’JL-JfrWLIll IJ. ii-UMiTETPIdtU

Ij. -4.114*

I O^'O ll

*    <01 ■•ll/ți

\.nl qiqi:»

ItllUhaț 1 a

*K«Ll«ta

ilw

■ÂMUlIlUll i»ț<l

ntaa* -u

t:<J t= CKU3J

LPtiuntu

Ț"

1 *

ț

1

<

T

- -

ÎV741


r nrrz tlfU 11 >«PT i i t^'i11771

■ fc- npifr

.    - 1 .li i a t '

IWBtMaBțM

rj... -    *

KpMlatl wi'v-LU l4

14--

răas 4<aț* dtiîia; ib

r i:

1

1

1

[ 1

. .. i= -.rri^ri-l

>i'U

CA3

I .

i

'•iTAL

SW 92


AUftwT'xir nr I


A,


iiiAiLi | HZ 1 JEi.1 /■?

NTOlt


Îlc-J *.4L±lrt 44 fz.fTjiU'i, nr. ți «kt«

. i. i,    ■ «kii. ■ [ i . li


I ......... ... 1': r—:--n---

: .    ■    1 J L-‘ mafii

i ieruri FV^oMtrlK Jtr -- ttî J Z’S

' --J= tr ' '■ >} i.


■? i jt- . i J T f uti

1 tt>i*faț.î

...— *1

CÎb <n

ISdfcEk LH rr -..    ■

ncZÎ-LHll

îtw»

C ■

Ui

ÎU1 filial*

1

ț

A

1

ii

*

>

,J,¥\

= - 1


R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

Biroul Urmărire Contracte Vănzare-Rate str. Ilarie Voronca nr. 1

Nr.%fy/ rfpOC 20/0
Către,

Primăria Municipiului Constanța Direcția Patrimoniu Serviciul Patrimoniu

Bd. Tomis nr. 51 Constanța

Prin prezenta, vâ rugăm să procedați la înregistrarea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Mun. Constanța, a suprafeței utile de 117,91 rap. reprezentând pod în suprafață utilă de I 11,51 mp și magazie în suprafață de 6,40 mp, pentru imobilul situat în Constanța, str. Decebal nr, 74.

Menționăm că, imobilul a fost vândut în baza Legii nr. 112/1995 familiei Badea Costică și Elena, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 29105/8.12.1997. La data înstrăinării imobilului, cele două dependințe, anexe gospodărești, au fost omise de la vânzare.

Prin cererea nr. 72/7.01.2010, fam. Badea solicită rectificarea contractului de vânzare-cumpărare, printr-un act adițional la acesta, respectiv cumpărarea podului și a magaziei, accesul facându-se exclusiv din locuința sa proprietate personală.

Anexăm in xerocopie următoarele documente:

-    contract de vânzare-cumpărare nr. 29105/8.12.1997;

-    documentație cadastrală nr. 15763;

-    încheiere nr. 70009/18.10.2007 și extrasul de Carte Funciară;

-    cererea nr. 72/7.01.2010 - Badea Costică;

-    foaia de avere;

-    tabel suprafețe aferente imobilului;

-    releveu pod .

DirectopA^lpîinstFace Imobile. lul/ti wădălina Mâțtifinanu

EXPLOî


Funcționar administrativ,

Băltiți /Yndreea

Responsabil pentru corectitudinea informației


R ELEVEU POD

Scara i Jf/O

Muu. Cowtftinlti, str. Decebitl itr. 74. jiul. Cmistimta


•/.w—M* l'


A'r.

tocapcre

blctipett

1

Paj

}


Suft uf mu UrUu= in.9l mp


\uprafnta I mn Iu » 141.76 mp


EStcnmti,


ri-A

v fEKYII IC AI x

■vMUH1 -o\

'-    r-1


/S

•r

, U,f

:h

‘ ©


f. MIA I r.

M slHA N '■ 9^cc»l>


Suprafața utila

(mp)

111)1 6. HI


)>mi,


JfMlOATît '6


§

J

_

ANEXA NR. 13 LAkCl.M. NR. 190/2010

_

DEM MIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVA TU

Teren

Slr.Constări! in

M ugureanu nr. 18

23 mp

Legea nr 213/1998

H.C.L.M. nr 420/2001

Acord rntabulare nr 67363 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA Nil. 1-1 LA li.C.L.M. NR.    _

denumiri;

IMOBII

SUPRAFAȚA

OBSERVAU*

Teren

Zona Hotel Apolo Stai lunea Mamaia

242 mp

Legea nr 2,3/ 1998

H.C.L.M nr. 420/2001

Situaue Juridica nr. 101774/1010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU


«ROMANIA

n JUDEȚUL CONS TANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

P . DIRECȚIA PATRIMONIU 1 SERVICIUL CADASTRU NR.67363/^-. c

Către: SELIM GHIUAN

Str. Slt. Constantin Mugureauu ur.18,

Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr 67363/18.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de23.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 200.00mp din suprafața totala de 223.00mp, fiind proprietatea numitilor Selim Facredin, Selim Ghiulan si Selim Senol conform Decizia nr.322/1968 emisa de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al mun. Constanta, Ordinul Prefectului nr.470/2007 emis de Prefectura Constanta, Certificatului de Moștenitor nr 213/2003 emis de BNP Mariana Tuscali si Certificatului de Moștenitor nr, 18/2010 emis de BNP Mariana Tuscali si Dan Pitu.

Prirnaiia iviuniuipiuiui Constanta «sie ue auuiu >.u lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun Constanta str. Slt Constantin Mugureanu nr 18, in suprafața indiviza de 23. OOmp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație întocmit de persoana fizica autorizata Pariitu Cristian si vizat de neschimbare de •Serviciul Cadastiu.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Selim Facredin ,Selim Ghiulan si Selim Senol.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

ace


EE SERVICIUL CADASTRU

I'bn de amplasa BUM ■■ itaUntilarr a imahilulLT____Ștnn* f ÎOH

Nt iadut.il

j >i'TlîIiTb iTI;i “iiji sil.r

■^aieța imnrnuuu;

MJ tnți

C'ttviflnTi-LTT AiLK f'îlSlMJi 1 in Mhpii'csiiih r.r ] K i

t aiiiu [ mtLji3* itî

UAL    CuNS<aM A


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

NR    W .


SITUAȚIE JURIDICA

Va comunicam alaturat situația juridica a terenului situat in Stațiunea Mamaia, zona mal lac $iutghiol - hotel Apollo - Hotel Doma:

Conform planului cadastral al orașului Constanta, intocmit in anii 19341938, terenul in cauza constituia proprietatea municipiului Constanta. Acest teren nu a fost lotizat in vederea vanzarii.

Confonn planurilor cadastrale al municipiului Constanta, întocmite intre anii 1994 - 1997 (data la care a fost intocmit ultimul cadastru general al municipiului), terenul solicitat este identificai ca domeniu privat al municipiului Constanta conform HCLM nr. 420 / 2001 urmând a fi inventariat in baza Legii nr. 213 / 1998.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la imobilul in cauza iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Precizam faptul ca prezenta siruatie juridica constituie o identificare a imobilului solicitat, situat in Constanta, Stațiunea Mamaia, zona mal lac Siutghiol - hotel Apollo - Hotel Doma, nu un aviz de vanzare.

PUNCT DE VEDERE

. (Zz

DIRECTOR EXEC.,

~nFulvia DI•NIU


ELABORAT f)

Daniela GHERLAN


Re;    corectitudinea informației
HOMaNIA

ll'D» îllt CONSTAMA <-O\MlJliLLQ< *L CONSTANTA

NR 190/2010


WE\A NR. 15 l A IM I..M.

DEM MIRE IMOBIL

Sl'PRAFA IA

1 VJt'îî

Str Decebal nr 46

59 mp

_J


OBSERV A III


Legea nr 2137 1998 ll.C I M ni 420/ 2001 Acord intabularc ni 7535? 2010 I >ifc»enl i masul ,uvn In mdiviziune


PREȘEDINTE ST DIK)

ROMANI A

niOETUI CONSTANTA X CONSILIUL LOCAL CONSTANTa


R

ANEXA NR 16 LA H.CLM. ML 190/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

1 Str Unirii nr. 28

21 mp

Legea nr 213 / 1998

HC.LM. nr 420/2001

Acord intabuLue ni 7^2? 1 2010 Diferența măsurător*

In îndiviziune

PRESE DIM t ȘEDINȚA

C3TA * zf ROMVflA £    Y$7 b JUDEȚUL CONSTANTA

V    PRIMĂRIA municipiului constanta

r l y—J » fi direcția patrimoniu f    SERVICIUL CADASTRU

■    NR. 75357/." '    '

Către

S.C "CRISALEX DENT CO” S.R.I.

Referitor la solicitarea dvs. nr.75357/07.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam următoarele :

Terenul in suprafața dc 59,00 mp din suprafața totala de 165,00 mp conform măsurătorilor, situai in mun. Constanta, str, Decebal, nr. 46 a fost identificat ca fiind domeniul privat al municipiului Constanta conform ILC.L.M.Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia , restul terenului in suprafața de 106,00 mp. este deținui in proprietate de S C Crisatex Dent Co S.K.L , in baza Deciziei Consiliului Județean Constanta nr. 34/1993 si a Sentinței Civile nr 16995/2007 pronunțata de către Judecătoria Constanta.

....... Mume imului Constanta, este Pe acord eu efectuare.? iu» i

unu


vadastfu si publicitait imohiîîara iis favoarea Primăriei Mtmiripinlni Constanta pentru terenal in suprafața u? 59,00 mo, âferss! uftpVUuî*'* sd

»KU


II , i i 1*1 .    * * *- k..*- «X«-* ». tli -    • —

l\ r.i i imobilul de mat sus exista întocmit plan d*. situatm d<* o iim persoana autorizata «• oi ici (iheorghe si \ izul de cab e Serv iCiul Cadastru

Precizam ea prezentul înscria nu constituie acord dedare in folnsinia a terenului in suprafața de 59,00 mp si nu poate fi utilizat la intabulate» dreptului de folosința tu favoarea S.C "Crisalex Dent Co” S.R.L .

DIRECTOR ADJ. VATR1MON11,

Con;-.. Diana ÎMeagu

ȘEF SERVICIUL CADASTRL

Cons. Nicoleta florescu^A/' \

SERVICIUL CADASTRU

lnsp. Nicnlina RXZEA Ț , f.

t .1 "

insp. caoneia-Mariiena DODE

SEF SERVICIUL .JURIDIC

SERVICIUL JURIDIC*1 ]

Cjr. Irina TINZARIU Red. N.R/ex 2

PLAN de SITUA IIE

Scara 1 230

al imobilului situat pe Strada DECEBAL, Nr 46, Mun. CONSTANȚA. jud

constanța


Numele beneficiarului:

1.S.C „CRISALEXDENPCO SRL.

Acte de proprietate:

'-Corlt<ict de vânzare-cuntpdf d e autentificat cu nr ??M4/ 15 02 1993 Nobrntul d» *

-Decizia nr. 34/ 23.03.1993. Consiliul Județean Constanta    ~    Constanta

-Cortract de vânzare-curnpsraie autentificat cu nr 28619/ 31 n.3 1QQȚ R a EDPP -Sentința civila nr 169957 17.12.2007. Judecătoria Constanta    .......^nsiaiity

Suprafața din acte:

-Steren= 106 m p.

Suprafața din măsurători:

-steren= ibo m p. din care.

-Sc1= 61 m.p. (construcție - P+IE) -Sc2= 14 m p (bucătărie)


Inventar de coordonate Smiem Ge ptoiecne 5lfcR6O'T0

i Den sa    x ~ J “ y ""

. ~'____ȘWS1?W_ 79J5ne83

_! '04*33 *80    791560 Oflrt

_3    >04538.652    7915*fi()i’5;

'    4    304524 589 ZSI t £79. sa? j

100__ iri p.


I?

\4i

i    *    V* *

Z \

“z*l

*x»


r\


-rx" <M /

< V v ✓

X '    *-z

"\

’r^nVIZAI SHBt HESCHiwBÂAe


Semnătura

A,Σ

te s8"c^e9°nîl z 1

.mrt P I'.ATCo^fi^'^xImofaiie


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR.72223//<? • €>£•Către: MILITARU GEORGETA Str. Unirii, nr. 28,

Constanta

. .    li1,.

Referitor la solicitarea dvs. nr.72223/2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul situat in Constanta, str. Unirii nr.28 in suprafața de 21.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia , restul terenului in suprafața de 169.00mp .din suprafața totala de 190.00mp, fiind proprietatea numitilor Militaru Georgeta si moștenitori def. Militaru Gheorghe, care dețin imobilul in baza Contractului de vanzare cumpărare nr. 26731/31.07.1996 eliberat de Consiliul Local Municipal Constanta transcris sub nr. 1 14031/A la Judecătoria Constanta si a Ordinului Prefectului nr. 177/11.11.1997 emis de Prefectura Județului Constanta.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in niun. Constanta str. unirii nr.28, in suprafaia de 21.00mp.

Pentru imobilul de mai sus exista Planul de situație Întocmit de persoana fizica autorizata Mertea Cristian si vizat de către Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de 21.00mp in favoarea numitilor Militaru Georgeta si moștenitori def. Militaru Gheorghe .

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Cons~S[Ây^Sâ;ASu

SEF SERVICIUL JURIDIC,SEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. NICOLETA FLORESCU

SERVICI

SERVICIUL CADASTRU,

Cjr. OCTAV

Tk „

MMC. DLAMANDESCU / 1 V

Insp. NICULINA RIZEAT'V Insp. GAJBRIELA M. DODIL^

1 îPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cad a strai

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

190 mp

Str, Unirii nr.28, Constanta

Cartea funciara nr.

| UAT | CONSTANTĂm

m

z.

O

o

X

co


UNICIPIULUI CONSIANȚA 536-SeRVI^lUL CADASTRU

. t- r> f* u I lip A QIP I

+wz5‘T^i?5jricov ......1

Da


A DATE REFERITOARE LA TERENNumăr

parcela


Categorie de folosința


Suprafața

(mp)


Valoare de

impoz:tare(iei)


Cc


ISO


imobil împrejmuit

INVENTAR DE COORDONA TE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pcl

E(m)

N(m)

f

792068.410

306128,760

2

792056.740

306127,210

3

792051.440

306126.556

4

792052.469

306118,536

5

792057.765

306119,215

6

792058,146

306114,796

7

792064.461

306115.628

8

792069.820

306116,225

Suprafața totala masurata - 190 mp

Suprafața din acte = 169 mpTotal

190

B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr

Suprconstruita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni'

C1

45

LOCUINȚA P. Supr constr desf = 45 mp

C2

13

BUCĂTĂRIE, Supr constr.desfasurata = 13mp

C3

II

MAGAZIE

C4

11

MAGAZIE

Total

80

- -----


Uliii nil CONS I ANI A (ONMI.H'I HM A (.CONSTANT A

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 19°/2010

_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Corntr uctte CI

Str.Cuzu Vodă nr 31

S construi ta- 123 mp

Din care:

S beți- 20,90 mp

S .terasa— 57,07 mp

S balcon - 4,62 mp S.magazîe - 1,53 mp

S.utilat locuințe etaj 1 51 mansarda, - 168.79 mp

Legea nr. 213/ 1998 H.CL.M nr. 420 / 2001 Adresa R A F. D P P nr 85457/2010

Suprafața de teren dc 161 mp este cuprinsa in HCLM nr 58 anexa 26

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

T-
RO*T 4M A

R DL I I LCO*MANTA COMtfl Ifl LOCAL, CONSTANT A


190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

feren si construcție Str.Progresului nr 11 B1.M3. Se.A, Et3, Ap. 16

S teren - 11.20 mp

S utila - 37,40 mp

S balcon - 2,85 mp

Legea nr 213/1998

H.CI. M nr. 420/2001

Adresa R A 1 DPI’ nr 85459/2010

Cota md, via»

PREȘEDINȚI SFO1NTA


<:    ,    - ji mi i i,i •- ■.ii ii turn s.'i •>( i w. i ai. i (Omenia

R.A. “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT” CONSTANTA

Bdul 1 Mai nr. 21, bl IH8, parter DIRECȚIA JURIDICA BIROUL VAJVZARI

NR.    1 / OC

20I0Către,

Primăria Municipiului Constanta

Direcția Patrimoniu

Serviciu Patrimoniu

Bd. Toniis nr. 51

Constanta


Va inaintam alaturat. in copie, referitor la imobilul situat in Constanta, str. Cuza Vodă, nr. 31:

-    planul de amplasament si delimitare a imobilului;

-    releveu beci:

-    releveu parter - proprietate particulara cu excepție hol intrare si casa scării acees beci

-    releveu etaj;

-    releveu mansarda;

-    foaia de avere;

-    situație juridica nr. I 18486/30.09.2009

inscrisuri din care reies suprafețele rezultate in urma măsurătorilor efectuate Ia fata locului, pentru teren si construcție.


Imobilul situat in Constanta, str. Cuza Vodă. nr 31 este compus din: teren suprafața- 16) mp si construcție CI (locuința, regim inaltime: P+1+M) - suprafața construita 123,00 mp, respectiv suprafața desfasurata construcție C) aflata in proprietatea municipiului - 252,91 mp (exceptind parterul clădirii, proprietate particulara).

Întrucât in inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta imobilul situat in Constanta, str. Cuza Vodă, nr. 31 figurează numai teren in suprafața de 161 mp, conform H.C.L.M. 58/2009, anexa 26, este necesar sa se completeze inventarul, printr-un proiect de hotarare a Consiliului Local Municipal, in sensul înregistrării coastructiei CI, aparținând imobilului sus-mentionat după cum urmeaza:

construcție CI - suprafața construita 123,00 mp

desfasurata astfel:

suprafața beci - 20,90 mp,

suprafața terasa - 57,07 mp

suprafața balcon (logie)-4,62 mp

suprafața magazie - 1,53 mp

suprafața utila (locuinio etaj I + mansarda) - 168,79 mp&^6/q4,_c£.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

un I


Ni

' 31*' ~


7ol=2.1.4 H ??£


'.aiegcne

de

folos.iila


s>upf5-5'.a

(mp)


161


fi    ’ '-3ie ‘a lerei-


v ;‘ire os impozitare

(teu


Irtid'bllol âStft mpu mijii teclad -.. .


cN>B Dau -efenioai'e ir= ccns!u.;ii

Coo

constr

Suprafața ecinsțn.nla la sol (mpj

■■ e Je ■riipozitar-(lei|

NĂeertturjf \

CI

123

uoculnta Suprafața desfasurata- 386 ne

4..    ..

rotai

123

Suprafața totala de sfasu’âta3    mp

inventar de coordonate Imobil

inventar oe „'.c donate clădire

$r ,'ll,litru SIll'llf.tat-, 1.' -iț^ir.lll'.l i ' ,;JV<-eci Ifîh'.l. Huli. III L    J »

Sistem stereo 7i

Sistem -1. ied * j

T

flJ. i.' c'-iynrits pct v ; -, t ir Pei


x fri)


£64150    ’ij4    j

.• |    504•£*    167

51    114    ;;;

4    ju4165    577    ’

£    504160

•-    30415?    S3‘

)    304152,333


SllC'-'.l':'"    ■■ i Jl" ' '    ■ 1

SUp.'3t3!8 ■ Jn .'.'.le = ITinfNc xidastral    Supiafata masurata - mm

Adresa imobilului

161

Constanta Str Cu29 Vodă Ni 31

Cadr a Funciaia ni

UAT Constanta

30*171 703    304171.703

K A TXI'I.OAIAlb \ W»'M l!!i I PtlBLtt Si FHJ\ 11 '<' ' \NI A 1Mh| Mai Itr JI.WHlH parlrr IHREt 1ÎA U HJHK a !<IR| >! I. V WUtl

NR_ L_ f___5&JH


*J 'S

^/Pz i ?

2flfpt i*lrch

h* * nu .«■ --> Mnaiciptalm ( onxtantn Direcția PutirfaianiiiJ Sit ' ic tu patrimoniu (Lil. I omb nr. 51 f i,ftituhEa

’. ă nunm-ini 4-ljibjT,bl. iii copie. refer kt In irn<>hihil sîhj.ii in Constanta, «ir i’rlomului. ,ir+ I I. ht MX «t M rt J, dp 16:

-    rctiveu pptftltrttCHl

-xafiu tl< ■ i. ..i.l.M ■■ nfttrntti spajuimeni<iM

■ ^jtuaiie juriiMi:!! nr R175*W?,rl5.Ok3OO9;

-    072U0I

i-L-.CnSIrrr îlul rarț re*rh supruklrte rt/LLk.il- fi |pntlu inj târâtorilor ek'-clilali t-i TdU IhllJui. limbii apAriaitiiRi.

i*reciSj*ii u imobilul «tnu in Con3iuttdr ui Progresului. nr Lt. hl M,\ (t A, Ct ), ap 16, figoieMi iii mtcnlaral bunurilor cmc spuim dofrutiiutui prinț ftF M unicipmluL Conjitnntik conform HCLM nr 296t24fF ÎWM, nr înrenar 11655. central r^a! prin HCLM or |Op/2flfî5, po/jțm 474, cu S.pr|tf.Jt:i

Solicitau completatul invcntnroJui bunurilor tare aparțin domeniului primi al Municipiului Constituia cnnl'nnn (Utaujnwfflialk I anexatei in sensul Litrcțbl rarii a par temeni doua catar» titani m Constanta^ sir. Progresului, nr. H. bf M3, se A, H X np 16 cu <upr,ifali uiiia T\l'l mp n| bnk'on 7$5 mii. prCCum *■ Învii irulivr/ jferent (iCtutuia m '.upi"dLitri ilf ■ IJLU mp


IHHICKmi 1)1 Hi llf 5 rt KI1H< ,\p

I ATVKI^A fĂFMON

6r


RELE V EU AP ARTA MENT Scara 1: 100

Nr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa irppbiluUii    .

str. Progresului nr II. bloc MS. scara A, etaj 3, ap. 16 municipiul Constanta

Cartea Ainciara colectiva nr

UAT

Constanta

Cod un.late indlv iduala (U)

CF individuala

■0Ni incapere

Denumire incapere

Suprafața utila ( mp )

1

Ccorrtitor

11 7U

2

Sufrcijerie

1-25

3

coie

4 00

4

towco XOr e

4 4S.

3

debara

0,60

£

noi

3.19

Suprafața utila =37,40 mp

balcon

3-a-

Suprafața totala = 40.25 mp

Executant,

Data    V

> w < A A

.(•■«•c \0nrbulescii Mireln >

mai 30|D

’U ț>.    Recepționai.

Data

^ISZ0>-X CHRT1*'GAI 0

^.-ron-ARE

sc «e y7J


C

G?


, f ;r S’RELAA ■


190/2010

IJENl MIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Sir.Sulmoiia fir 2

452 mp

Legea nr 213 / 1998

H.C’.L M. nr 420 / 2001

AcoM intabulase nr 60473 2010


ANEXA NIL 19 LA HC.LVl Mi.


h SEDIMA


ANEXA NR. 20 LA H.C.LM, NIL 190/2010

_

l>l SI MIRI IMOB11

SLPRĂFATA

OBSERVAU]

Teren

Slr. M; rcea    S e rfcei eanu

nr. 3 (b$t nr. 1A

152s4 mp

Iezeam 213 t998

ILC.L.M. nr. 420 / 2001

Acorrf i DCnbul a re n r £5907 2010 Diferența mMu-ratufl

In mdiviîiLLTi'.

PRESEDFSTE SLT’IM A


ftOMAMU

JLDfTVL CONSTA VIA

nuMAUA Ml MCtPIVU ICOMfî AVr A niRtCTlA PATRIMONIU AUtVItll I t M>ASlRlf NR. «M7A    -


CĂTRE,

ahiîușmaS'MafUa

Relief iar 1* ujicjmt Jvț N*. £1XP bUJ e)$ ?[HQl

nrLifittta Pnmiir if I £4un ic ipiuLni Con-f=_:.:i, va < omu.".. c:u 11 cjr iioKia jr te.

Terenul in wpn/au krtab dt AM mp, irttint la mun. VufMUJita, 5tr. Sdlnwnn, nr 2 a fost ^taiTicAl ci ikHKflw privai aI inurrlcIfvuluJ Cerutahtit conform H_C L..M Constanta uf. -I20C0QL armarul i fi iilvcii Inrlac conform Legii hr. 21VI 'WS privind proprietatea publica si re Ei mul jmi:| :t K Cit Eli

Primar ‘ufuiii- tpinlut C. ■■. ......... In 1 -i.,.i l<ț>i iii Y,;.'7(HJL .i Adm-mudalici Publice

Losale si a legii nT,7/l99ti ■ Cndlimilul AL a Ptlblkilflllk Inirtiilifiru, este de ucord cn Iutalialami dreptului U< prnpricljJfe iWUf*a «nprfifotul liUftk do for®n (fo    ni|i 1*

fj-^ruje-a Iinio ipliklui l'nnI lui-i i.l L.I .Iiil.,1. .ii^jbimL-.u.im nil.    ,■ u de ocnn! cu

Inia huf Arca d rnpmlbJ de Mtatlii ei* pan pu mi pnu'aij tir imm etc mp iTefimte unobdidui st(ifM m mun. Conistanta. Ste- Su Imuna,. nr 2 (li Ibmnten nitfnftiku Alur O»m:m-Marii *i Abii-Csmnn {juner sare deliu ■mufailiil k?:>l i fonta Cfl-îilfflt Uliul di van/lreiiLTTpnrare IU, 2945S/22.tG. Irrițhcml cu KAEUPP E'nnyiJnlH, Lranxiin 1j ’n i.\ r .■ :■ . n^ianla vu nr L'ZWIW.

Fctdiu iriLnbjJnl de mul mia mute jiilrXJi'll plm ■ !,' tiiujrh ik ulrv S.C tkliioi SR.L . '■ irji U.1 I. . ne S iv I\ 1111    ;;11 | U i

Mciiifonâih cB irt cam1 in -ala [*etHTb mabiluJ Jt emi UU te aplici plîvederile Lepiî (W-[Qr2O^J, Lețții    (bCptul da fofuiilite *■ fi n.Lpki*tnU (ilicfir dc aflbl 4t (âapotfllk

cmiL

mțțrnpHjXECi-nvAtn paj»imomi;

:&M P4NEAGV

SERVICIU, CAI)A*tm

Corn NknMRTLOHE


Ud I iDiilk nr 31 [hi iVmii -1L - îffl IGl- Td WMO -1! - TS IM J7uî> LQhllArtî h ■ JT.titU hl.i ■


8ROMANIA    •

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR 85907/0S~-    fo

Către: TOANCA VALERICA

Str. Mircea Berbereanu nr.3

Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr.85907/24.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de15.84mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 188.16mp din suprafața totala de 204.00mp, fiind proprietatea numitei Toanca Valerica conform Contract de Vanzare-Cumparare 208/1998 emis de BNP Mariana Tuscali si Ordinul Prefectului nr. 192/2010 emis de Prefectura Constanta

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Mircea Berbereanu nr.3 fost nr.1A in suprafața indiviza de 15.84mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata Parlitu Cristian si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitei Toanca Valerica.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Cons.'WANA^EAGU

SEE SERVICIUL JURIDIC,

Cjr. IRJNA PINÎSERVICIUL , RIDIC,


SEF SERVICIUL CADASTRU,

Cons. NICOLETA FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. ELENA VOINEA^


Ref. Stana GROSUleții'PlâSftient si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Adresa imobilului


Constanta Str.Mircea Berbereanu nr 3 CONSTANTA ‘A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitareflei)

•    Meotiuni

1

Cc

204

1-2-3-4-5 CaJcan,5-6 Poarta acces;6-7Perete;

7-8 Perete+Gard )cmn;8-9 Calcan.9-10-1 Gard lemn

Total

204

1

B Date referitoare la construcții


Cod.

Constr


CI


Total


Suprafața construita la sol (mp)


115


115


Valoare de impozitareflei)


Mențiuni


Locuinta-Sup constr, Dcafasurata^ 115 mp


INVENTAR DE COORDONATE

Pr«

H(m)

N(m)

1

788334 18

302966.85

2

788341.43

302968.24

3

788344 75

302969.07

4

788344 16

302971.61

5

788349.40

302972 52

6

788350 87

302968.45

7

788353.60

302959 73

8

788338 76

302956.46

9

788336 01

302955 86

10

788335 29

302959.67

Suprafața totala masurata= 204mu Suprafața din actfJ88 16rnp '


Dala I0.0X.20O9


Executant Parliru Cri.


jC£SJIPI<~ai |<z


UF

AUTOR); -,i


—j , _---.V.-----

Sc cocJlnxw lupntfgta din fipu ura lori sțy


Introducerea (mobilului In'bgpi <k


fj <.

PÂriLITu

CRfSTlAN


---Pa c r, C


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAf1 SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPI

Nr.


^SCHIMBARE


.O


Sejprbâturg,ANEXA NR. 21 IA II.C-LJW. ML 190/2010_


Oi NI'-MIIU IMOBIL

M PK \FATA

OBSERVAȚII

i ricii

Str.NWnc Mikscu fir ->7

90 rop

Lețeant 2B •' E99S

H.C1.M. nr. 420/2001

Acord inia tul arc nr 8 j 79 2010

D i 1 e s enui mas.unjipr i

In indiviziune


FRRSHDJNTE ȘEDINȚAANEXA NR. 22 LA ILC.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren    280,7S mp

Su Cercetai Alexandru

Buzatu nr 4

f^wnrc2Î3/ 5998

H.C'LM.nr. 420/2001

Acord intabulam iu. c5262.f2(Jl (1

PR£SEDlN:t SEDiM A

;li . .j!i.-:. ..... Zf-    J] ■    iii A*


8ROMANTA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR 85791/

Către: DUTU NICOLETA

Str. Eliberării nr.41,bl.AE6,ap.l2

Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr 85791/24.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza dej90.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C L M Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 332.00mp din suprafața totala de 422.00mp, fiind proprietatea numitelor Dutu Nicoleta si Dutu Aurelia conform Contract de Vinzare-Cumparare 21225/1993 emis de Notariatul de Stat Constanta.Certificat dle Moștenitor nr.23/2010 emis de BNP.Mariana Tuscali si Dan Pitu si Decizia nr.33/1993 emisa de Prefectura Constanta

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun Constanta str Nicolae Milescu nr.47, in suprafața indiviza de 90.00mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație întocmit de persoana fizica autorizata Lupascu Marian si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitelor Dutu Nicoleta si Dutu Aurelia.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

neagu


Cjr. IRINA PINMU)


SEF SERVICIUL CADASTRU,

Cons. NICOLETA FLORESCUSERVICIUL CADASTRU

Insp. ELENA VOINE

Ref. Monica STOICEA
I flîMAMl^ MUNir l<”"IL li .......JS I ANțA

^EAV'Cl'Jt A^ABTWJ

VIZAT SPR^-I^SIHIMBARE

IȘj

•nn


Suprafața TERENcoafuriti xt; JJ2 mp,

_ _ *

Suprafața ȚERE\ i mifurm xMuraforr 422 mj?,

*


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR65362/<?S\ OV- /'U/uj

CĂTRE,    *

ALEXANDRU DUMITRU

Str. Cercctas Alexandru Buzatu nr. 4

Constanta

Referitor la solicitarea, dvs.nr.65362/13.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Se adeverește prin prezenta ca terenul in suprafața de 280.78mp(din măsurători), situat in Constanta, str.Cercetas - Alexandru Buzatu nr.4 a fost identificat ca domeniul privat ai Municipiului Constanta conform HCLM nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii rtr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularca dreptului dc proprietate asupra suprafeței de teren de 280.78mp(din măsurători) in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de 209.66mp aferenta imobilului situat in str.Cercetas Alexandru Buzatu nr.4 in favoarea lui Alexandru Dumitru, Alexandru Nicolae, Alexandru Laurina Mana care deține imobilul in baza Contractului de vanzare cumpărare nr. 905/09.04.1997 emis de B.N.P.Mariana Tuscali si a Certificatului de moștenitor nr. 11/04.03.2010 emis de B.N.P.Ion Cătălină Mihaela.

Pentru imobilul de mai sus exista Planul de amplasament si delimitare a imobilului executat de PF Jianu Nicolae si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat in funcție de actul de dispoziție    *

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

--~

Cons. D1ANA NEAGU

SEF SERVICIUL JURIDIC,SEF SERVICIUL CADASTRUL

';':W

Cons. NICOLETA FLORESCU

I

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. ELENA VOINEA^/^ Ref.. STANA GROSU S2n aI


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


Adresa corpului de proprietate:

Str. Cercetas Alexandru Buzatu nr.4, Constanta Jud. Constanta

Numele si prenumele proprietarului: prop. pe teren: Consiliul Local Constanta prop pe construcții: Alexandru I.Dumitru

Alexandru l.Nicolae

Suprafața

Suprafața


din măsurători : S = 280.78 mp construita : C1 locuinta = W&r18 mp

C2 anexa =30.21 mp C3 anexa =22.93 mp302328.945 302327.571 302318.320 302313.843 302308.707 302313.074 302317.030 302313.812 3023’ 6.296 302319.299 302323.001

788662.108 788664.920 788685.067 788694.751 788692.638 788682.096 788670.712 788669 Bl 7 7BB664.249 788657.514 7B8659 290

3. ISO

22.169 10.667 5.558 11.411 12.052 3.340 6.097 7 374 4.106 6-578


P=92.482m
ROMANI A

n Dl ll >1 CONSTANT i

COS*.II || LUX Al.CONSTANTA

ANEXA NK. Z3 LA ILC.LAL ML 190/2010__

DENUMIRI

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str Cișmele» nr 4

BlJ3, Se A, Eli Ap 7

9 mp

Legea nr 213/1998

HC.L M nr 420/ 2001

Acord intabulai e nr. 82988/201•) Cola indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


romani*

JUnCTOt, CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NIL 24 IJL JLCL.M. ML 190/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SI PRAI A1A

OBSERVAȚII

Teren

Bd. LC.Bratianu nr 81

3f 75 mp

Legea nr. 213/1998

H.C 1 M nr 420/ 2001

Acord intabularc nr. 87712 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE SEDIN'IA

u»Ti»a Bote -o 'o»im r.i unu»! n t!«t0> tnu..£nMUANt a , homania


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR R 82988 / 2^    2010

CĂTRE,

STANESCU MARIA


Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, adresata Primăriei Municipiului Constanta, înregistrata cu nr. 82988 / 18.06.2010, va comunicam următoarele:

Se adeverește prin prezenta ca terenul in suprafața indiviza de 9,00 mp, situat in Constanta, str. Cișmelei, nr 4, bl. J 3, sc. A, et. 1, ap. 7, face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nn 215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr. 7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeței indiviza de teren de 9.00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren indiviza de 9.00 mp aferenta imobilului situat in Constanta, str. Cișmelei, nr 4, bl. J 3, sc. A, et. 1, ap. 7, in favoarea proprietarilor STANESCU ION si STANESCU MARJA care dețin imobilul in baza Contractului de vinzare-cumparare nr. 26806/03.09.1996 incheiat intre Consiliul local Municipal Constanta si cumpărător trecut in Registrul de transcriptiuni al Judecătoriei Constanta cu nr. 14557/1 din 10.10.1996.

Pentru imobilul de mai sus exista Plan releveu întocmit de PFA Lepadatu

Nicolae.


Menționam ca in cazul în care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU

Cons^^rân^bEAtJU SEF SERVICIU JURIDIC


SEF SERVICIU CADASTRU


SERVICIUL CADASTRU

SERVICII L -JURIDIC


Insp. Costel FURTUN^Z

Insp. AmeliaBOBU Insp. Elena ZORILA

RELEVEU APARTAMENT

scara I 100


Nr.cadastral al terenului :

Suprafața

Adresa imobilului

9

Constanta, str. Cișmelei nr.4, bl.J3, sc.A, et. 1, ap.7

Cartea Funciara Colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (Li)

CF individuala
Nr. i nea pere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Dormitor

12.76

2

Baie

3.62

3

Dormitor

9.99

4

Bucătărie

7.63

5

Hol

' 10.20

6

Camera de zi

17.28

Suprafața utila

61.48

7    Balcon    2.97

8

Balcon

4.04

9

/Boxa ■

4.00

Suprafața total,a    72.49

Executant

Data:

Lepadatu Niculae/

VJ    z

iun. 2010

Recepționat

Data:
8R O MANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR.87712/ 5 O'i •

Către: TUDOSE LUCIAN

Str. Garofitei nr. 10, bl. L77, ap. 27 Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr.87712/29.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 3.75mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 59.50mp din suprafața totala de 63.00mp, fiind proprietatea numitilor Tudose Lucian si Tudose Daniela Elena, conform Contractului de vanzare cumpărare nr. 3911/19.11.2008 emis de B.N.P. Florin Visan , a Procesului verbal de predare primire nr. 171963/12.02.2009 emis de Primăria Constanta si a Contractului de vanzare cumpărare nr. 4342/03.11.2006 emis de B.N.P. Florin Visan.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta B-dul

I.C.Bratianu nr. 81, in suprafața indiviza de 3.75mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata Boicu Costel si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Tudose Lucian si Tudose Daniela Elena.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Cons DIAÎȘA NEAGU

SEE SERVICIUL JURIDIC,


w

SERVICIUL JURIDIC

Cjr. OCTAVIAN G, DlAMANDESCU


Cjr. IRINA


pinzar/u


SEF SERVICIUL CADASTRU Cons. NICOLETA FLORESCU Wl

SERVICIUL CADASTRU,


Insp. ELENA VOINE?


Ref. Monica STOICEA


PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE Ipeheicl lo data A'C.'PE./

IM HHM-'LD v-,    - ."I*t>u'i4 *J 4 u*j|4ll. I-IJI .«umtfcur» nr 7/I.HJft, u „mUiVlUI. In :»ntgl nd(st< ev

u»: i!rr,’inliii im mi -7- ir, ni irroa r- iritocniur n m ir- r' i-i i ■ qdaatrH’ '■ \i •f’-n ifn, fi,,, ,

>1 easlu.i fui.iihirq, tj'chsl rn-i Clrdmut dh*<l<n uful gemtui. ol A.-»hi|i.. ^Ilimote Zt» Code?)? • >

Puliirjitai* irnQ&iitgpa n ȚțJCC ;u modificării» ai tem? la tar!« ultonsars lubsstnnabi ’b-K» Udan . dor.. , i_i in ’irj- I. "Cdiila. v, Ce'-cetO» O" Cmeanți >r a act Je dril tul-    i ' nr 75HWF _

Ti cr-'j t, -in- . *n» Cj rfcrTiir.i'liJ' nun tar stanța, uir «.erratirr Irm >'rc:.inn r ♦ r.ct    Idii ’ ;'ri

sim K1 d' ? flS 14ii pinCiritol In reojnnciaifcD S| • lofcdinan IdllHl ai vetit :l. I lor inwjCifu». >1 11 iii i ■ miiii -rrintu'rdj fljl. I,C. Qralinuii nr. Iiî, prezentei n achitcc


juL-eerr, jii, ;.ropr,etqrl m Imctb'ivlar -«.aclt _i»« Pflot, *. . d«-;eru rr.ai tur. i«turaa»i«rti lemud# itntiiitrr pnn p»;ui'tur pfdcr-    > pteâenta ’-^hitO, turn! tf< autul cn ncirtlaij

Proreithii )»’ow-*Mji»I o Iî#i HicMiOt n rsempiqr» (tute un •«•mpter pentru fumate *o*tB MffmdtJOr’O 8i ul’ul pepllu dlrt!Ut*r»nUltid Cadatlroiti) tl cantine    £Ogwi-

AnftiUm J t f**! 11. Ji ' r ’LUI ll’JUi - ’ ulț Umltelol

PrOri'^uli


hume •


ibhim*ri; M';w'' ,rr7-^r;

SiERVIUol UIOA-Striu

V,Z*T sPR^^scniMeA


■> pieribilic-: pMOan* UutOftldtBSemrcturq ai

£ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTAN TA

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Construcții

Str.Mihail

Kogalniceanu nr. 1-3

S.constr.Cl- 211 mp S.desfasurata utila parter - 159,38 mp

S.constr. C2 - 58 mp

S.utila desfasurata: demisol-32,60 mp parter - 36,14 mp mansarda - 16,88 mp balcon - 2,60 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420 /2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 97506/2010

S.constr.C3 - 4 mp

Constr.anexa in supraf. utila de 3,20 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

It.A. 1 .l'I.OAf VK! * DOMENII II | |-lrRf IC Sl I’KIV Vț*OS'SI \NTA

Udul lu| nr, îl, b1 IUN- pacit’j'

im murui rum

IiiI-1    \ A/ ARI

Kl:    '■    ’    2OJț)

< surt,

Pi iiun i i ;t Municipiului Conilanirt

"•i rhu P.nrihiumu

'■*' rviclu Patrimoniu

Ud 1 omis nr. 51

Constant»


. u iti Jil lak in cdpîtf, rcforf l-or |a imobilul s ilua( In Constanta* jir. Mi bai I KcgnlmETflll II, ni 1-2 mi i.: iii,.:i ■ i deltmiiare a imobilului;

-3    ■■ ■ rcr eniiMXir,. hc t I,

... ms4i!. jf niviiisarj» - consinKlic C2 si construcție C3


" ,-n?.

ic.inr H 1.04/22.12.2009

ir    ii cure reies suprafețele rcr uitate ia urmu măsurătorilor efectuate ra futa locului,

I    '-'t si i'wtMruflte-

Iul s'iuiji m Constanta, sir. Mihaii Kognlnicaanu, nr. I.-J eslc compus din; tvren suprafața li    < (loemuia, regmn ^nulinne P} - suprafața consiriPta 211,00 mp, respectiv suprafața

„i i, nr.tinciie (.'I - 1593® mp, construcție C2 (locuința. n?ț>im inalPme. D+P+M) - suprafatu c    1 in; 1 spectiv sopiafnu Ulm desfasuîaw construcție t. ’2 BS32 mp si construcție anexa C3 (2

■    '■ !    1 mp, respectiv suprafața utila letala - .1.20 mp

, . i ■. .murul bunuritoT care anartiu domeniului privat al Municipiului Constanta imobilul si.    >liull ștr M ibail Kogalnicennu, or I -3, Jîgurea/.» numai teren in suprafața tfc 331,00 mp.

e    M ■ I, anexa 15; etft necesar s» st completau inventarul, printr-un proiect de

li    .Iii'■ local Municipal, in sensul inrcftistrarii COn&tnichilor CI, C2 st Cî. apartiuand

mcnui nat după cum urmeaza’

f

S'


a Lila construita 211,1)0 mp ?,i;iMir;ir:i urii» pnrtcî 15938 mp;

1    1 - siiprnlal» Construita âS,U0 mp

t ■■    ■-l'ii"-i|-jtn astfel

5    ...    .■■■■m! .'2,60 In p

j    1    in.14 mp

*    ,nn ■■ I b.fiS mp

S>    icOii 2,1*0 mp

v    '.î . ..... al'iiîa construita 4,0(1 mp

i    ta K/i’eicniainl 2 in suprafața util» lotaln J.20 nip.


X

DIRECTOR DIRECȚIA II RUJlt A, FA

lATFRlSACarte Funciară Colectivă Nr..

UAT CONSTANTA


Partea IA- Foaia de avere

Adresa: Municipiul Constanta, str. Mibail Kogalniceanu nr. 1-3 Nr. Cadastral:

Suprafața Teren : 33).00 mp.

Descriere


Nr.

tronson

Sg

Nivel

Nr.

Ap.

Cod

Un Hat r individa aii (Uj

Nr. CF Individualii

SUPRAFEȚE (mp)

Observații

Total

Propr.

Imobi

Ilara

constr.

Su praf ufili pe aport. (Snop)

Suprafa

|a teren

liber

(Curie)

Cn<&- pane teren pe apari.

(Cp<)

%

mp.

c,

p

82 95

19.40

52 03%

109.80

R.AE.D P.P. C-TA-(chinas Carlanaru Leonard)

p

-

31 50

7.30

19 77%

41.70

R A.E.D.PP, C-TA-(chmas Zanfir Maria)

p

-

44,93

10.50

28 20%

59.50

R.ATB.PP. C-TA-(chir; as Profir Damian)

Totul C1

159.38

211.00

C2

D

32.60

8.00

38 10%

22.10

R.A.EJDP.P C-TA-(dimas Balaur Constantina)

P+M.

-

53 02

12 80

61.90%

35.90

R.AP.DP P C-'IA-(chirias Atu- Elena)

1 ot»l CZ

85 62

58.00

C3

wc= 1.60

50%

2.00

RAI: DTP C-TA-(clunax Balaur Constantina)

wo» 1.60

-

50%

2.00

R A.E.D.P.P C-TA-(chnias Aur Elena)

Total C3

3 20

TOTAL

248.20

58.00

273.00

(intr.ire, casa scării, subsol tehnic, spălătorie, uscătorie, ghenă gunoi, pod, acopenș, terenul construit neconstriiit)

întocmit, inc Parascltiv G

Recepționat,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1 :200

Reprezentând unobilul situat io str. Mihail Kogalruceanu nr.l-3 Municipiul ConstantaSmasuraia - 331 .OOmp Seonstruita “ 269mp. Sancxa = 4jnp.


INVENTAR DE COORDONATE Sislc» ile Coordonat» Stereo’ 7(


Pct.

X

Y

1

304 205 70

792 236.19

2

18982

25335

3

188.14

25244

4

176.09

24297 l

5

180.24

737 70

â

183.86

240.50

7

188.72

235.75

«

19779

227.59


Cooidonalc conslniciieCJ

Pct.

X

Y

20

304 200.53

792 241.38

2

189.82

25135

5

188.14

25144

4

176.09

24297

5

180.24

23'70

6

183.86

240.50

15

188.43

236.04

16

189.991

237.52

17

187.98

239.58

18

190 39

241.52

19

195.51

235.94


C^ord. .■ au- construcție C2

! Pct

X

Y

]

304 205 70

792234.19

9

202-41

239.45

J0

199.37

236 16

11

198 49

237 12

12

19665

23117

!•'

19755

234 20

H

194.4?

230.88 |

s

197 79

22'.59 îHOMAMA

> f 111B 1,1

Wfii


.n ORTLUCOINSI AM A <    11 I MH u < 1>SU AN IA


ANEXA NR, 26 LA H.C.L,M. NIL 190/2010

_

W NUMIRE

IMDBII

SUI’RAFAi A

observații

Teren

Mr.Unesli iu 55

121 mp

Legea nr 213 / 1998

HC.L.M nr 420/2001 | Situația Juridica nt 90989/1010

l’RL-SI DINII’ ȘEDINȚA


ANEXA NR.27 IA II.CL.M. NR.    _

DEM MIRI IMOBIL

SI praea i a

OBSERVA LII

Teren

Str Democrației nr. 119

49 mp

I. egea tu 213 ; 1998

ILC L.M nr 420/2001

Acord miabu’arc nt 88091/2010 Diferența măsurători

In indiviziunc

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

^VJSTA/vt-^ ROMAN LA.

$    fi JUDEȚUL CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECI TA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR.90989/CĂTRE,

COMISIA PENTRU IDENTIFICAREA, INVENTARIEREA SI ÎNAINTAREA PROPUNERILOR DE TERENURI PENTRU ATRIBUIREA IN COMPENSARE


Referitor la situația juridica a terenului in suprafața de 121 mp, situat in Constanta, str.Onesti nr.55, conform planului anexat, va comunicam următoarele:

Conform planului cadastral al municipiului Constanta intocmit in anii 1936-1938, terenul solicitat figurează in registrul de proprietăți vol.IV. la pag.735, la nr.cn.7343, lotul vechi 9 din careul nou 649 (indicativ vechi 428), str.Onesti nr.55, posesor Dobrinas Gh.

Conform fisei bunului imobil ce conține date cu caracter declarativ, la imobilul sus menționai fignreaza-detinatori tercn-Ali Ceacir si Pascu Maria.lmobihil din strada Onești nr 55 consemnează ca acte de proprietate -l.C.R.A.L. si Certificat de moștenitor nr.947/1984; nr.autorizatiei de construcție nefiind menționa:.

Prin Ordinul Prefectului nr.178/1996 a fost atribuit in proprietate terenul in suprafața indiviza de 129 mp aferent imobilului situat in Constanta, str.Onesti nr.55-numitej Vasile Angela.

In prezent, imobilul din str.Onesti nr.55, constituie;

. -terenul- partoproprielate particulara, pane domeniu privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr 420/20(11 ca apaiiinand bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.

-construcția -parte proprietate particulara, parte domeniu privat in baza II C 1 Vi ni 2962001, anexai, rir.invcniar 115357poziția 73$ centrali/.îl in baza H.C.LÂÎ nr.109'2005. ■'Inventarului bunuiilo* caic aparțin domeniului privat al municipiului Constanta” anexa I, pagina 23, administrare R.A.t.U.P.l’.

Din verificările efectuate pana in momentul intocniirii prezentei yimmii juridice, precizam ca arhiva Directivi Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul in cauza si nu avem cunoștința de rețelele subterane existente, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Precizam ca planul de situație anexat este la nivelul anilor 1994-1997, conform uliimuliii cadastru intocmit de Primăria municipiului Constanta.Nu ne asumam răspunderea pentru aspectele intervenite ulterior acestor date

Anexam prezentei extrase din planurile de situat ic la scara I 5i>ti, ediția 19,94-1997 si scara 1:5(J0, ediția 1936-1938 cu delimitarea terenului solicitai fisa bunului imobil carnetul cu schitele dc teren nr 649, adresa SPI.Ț, nr.R-b 112711/06.07.2010.-

AVIZ:
c.j.FuIvia Antonela DINESCU

WU

SEF SERVICIU JURIDIC

n.

c.j.Irina Pansarju

SERVICIU JURIDIC

AUl'OZUteC/

Peniiu corcCTUudiiiea iiifunnrf'tjei,


Drd.ing.Daniel.


ing.Gratiela RJdMj

Elaborat

Elena ENACHE


PATRIMONIU

on^DOSPINESCU

ONIUPUN DE SITUATIF Intravilan

S< ara J 200 Marotă

3=121 mp

delimitată de punctele

1,8,3.4,5.67

Jldreaa ImobiTijlur

Șira Hi» Onești nr,57 Mdn CorteLotiln ~DĂTTrciHiUnU-


cON5TA^7>j 8ROMANIA U    8 JUDEȚUL CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU


t DIRECI IA PATRIMONIU 5 SERVICIUL CADASTRU NR 8809I/J?3v

Către: BOBOC AURICA

Str. Democrației nr.119

Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr.88091/30.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de49.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 420.00mp din suprafața totala de 469.00mp, fiind proprietatea numitilor Boboc Aurica Boboc Ion .Mandache Luminița si Niculescu Camelia conform Contractului de Vanzare-Cumparare nr. 13294/1992 emis de Notariatul de Stat Constanta, Certificat de Moștenitor nr.2625/1992 emis de Notariatul de Stat Constanta si Sentința Civila nr 9CC/2010 emisa de Judecătoria Constanta.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Democrației nr.119, in suprafața indiviza de49.00mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata Mertea Cristian si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Boboc Aurica ,Boboc Ion, Mandache Luminița si Niculescu Camelia.


DIRECTOR    ITRIMONIU,


Cons


AGUInsp. ELENA VOINE Ref. STANA GROSUCjr. OCTAVIaWg. DIAMANDESCU
ANEXA NH, 2H LA H.CL.ftL Ntt.

190/2010

DENUMIRE r\lf hui.

suprafața

OBSERVAȚII

ieien

Str Slelan cel Mare ni 110

626 mp

Legea. nr 215/1S9K

H.C.L.M nr. 420/2001

A c ard inlab ui ai e- nr 75 5 60/2. 0! 0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Wk\\ \K 2“ I A I1.CL.M. >R.___

IU M MIRE IMOBIL

sur ratata

OBSERVAȚII

leren

fUtful Mamaia nr. 112

42. Kd mp

Legea nr. 213 1998

H.CL.M m, 420/2001

Acord intabulară nr. 27MKV2O |0 In indnizitme

ERFSFDÎVTF SFDfN7 \

(H l«>MV 11/v «ia--ntțftl.lH W-«-rt)CbKYTAKTA-JWT^IVJ.'

HoMANU


ji j oltul comit ama PRIMĂRIA M1INK IPIIUI I CURMI AM A II1HECT1A PATKIMOML

SK R VICIUL CAIlAftTRțl

\‘TL    ‘    ' '• *

Vouc,

C0M4NPJK II I.ILIANA

k&fc*tu>r Ij Hojkittirrr. (Sa tir, 7S$60rt>7j06.10l0 ndrcsma Primăriei Municipiu fui L^n-stșttw. va ^unnintjpn tirmutnnrtlt

'■■ • *.    ,    ■ îin i-' f i.; ml iii u;ii i . i. I; I* <lr 626 UU n,ii *iitn k in

vămi i. mnuiUA «r    .ci Mntv, nr <l« « Kll Mtentifraa ca 4?khniv prtvnl iU

•    >    ■    t.,    , ■ •    ,,|. u | i i,n4 -‘.-'i_(Ktt irti' i t > t> |i»*«'in.«Hi"

*. iiLm I i qll n, 21.1    ;r lvnal tn.?n'•; :.itea t‘nl4fc.a U ivl imul (undit al riL .’-t.'ij,

pnuiHrka iSfivut tțMtiiwi    *»► iva i-ț’H ArJls.oOl » Admmiuninci


PW'l*• IdBtalt ii • Lcot ♦»    * 'Ar. « Cada-.nultiJ ♦» a PnfcUciUti lmnh»1i*rr 4* acnrd

tu latabnlnrca ilrTfrtulai da proprietate fKtntiu iannul in auptnfiiia întâii» Jc lt2ti.'•• ir(i in (muncr* MiuiMițunt*J < oMlanta. «a    uhiinuAiifn wctwm^ < nu» & <* '4

■— iu<*l»uinjt» 4*»pt«UU 4i ^v*fcaka    » wptaLiu _xx- X JlțUU h > AIk .*

inioNInliii'KvutoU. Ulrwl m nttni ('<Mtunu «r Suri'i vrl Marc w II* Wi iii’tom nuiultlltn < murvxiu I ii’u ir ,i 1m, i tA-ctiț cair 'Imn 'HU^ial ;mninn' <nunsitw iH

•    «•■w <uiu|iu« « î • Z * • ” I >•••• <**_!-» i •> .*    , Cî «î '    •    ■ ... .

bll»?T?ttf**ti ♦ ’RftVBt» țfl «t H '    ti Miwhl !!•>!■    «ri **    f; »y.

A UmiiJt» i ApJmiIv i iwtttw illlmil “ L-”*< i- I T’* ‘ * I! Ml a * .

P- , _    a.pR ,V at <»r,

, . I IU illlll, t ■    .11 I . .11» I III I ulii III    I    I    ....    .    .

l'frl'lll II    | r « IUI’, iiti'^ili „• , UAIfHi, *    •    n,    ,4

^.1

■lll.'l i II tu VIII l'ATIi PUMNII


i. p:. .4xeaCv

1 * J

SLh SKXVICIEL CADaSIML.

In®. NuuUU FIXKRESCO . '

SKByiCWL CAPASTHl

lrwȚ> s-_jdiia ftf/F.A 1-W* r . M«n~w ww z


Cj Inr NWLAMJl


Au Mt», |


SBVtUV Cj IMjrraan G Vrwl


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A INTRAVILAN    CORPULUI DE PROPRIETATE

scara 1 : 500

JhUetul Constanta

Unitatea Administrativ Teritoriala : Constanta

Municipiul Constanta

Cod SIRUTA : 60428

Adresa Imobilului: str. Ștefan cel Mare, nr. 119 Nr. cadastral al corpului de proprietate:

Numele si prenumele proprietarilor;

IMOBIL LOCUINȚE Teren - R.A.E.D.P.P.Constanta


O.N.C.G.C.    ,

OFICIUL JUDEȚEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI

CARTOGRAFIE „ouh'JWN CONSTANTA înieg. .    lJaIO .....


VERIFICAI Ș|ț RECEPȚIONAI Inspector.

Inp CARMÎVIZn,t®cnes_chimbarE)


I qo Oaia

LQ-Ql-J&d•Semnătura -ZVz?/


Srezultata din măsurători — 625.55mp Sconslruita = 339.90 mp.

S anexe = 68.70rinp,cONSTA/7^ romania


JUDEȚUL CONSTANTA •

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 27983/2/- 0^-204°


Către,

VLAD ALINA GILDA

Referitor )a solicitarea dvs. nr. 27983/2010, adresata Primăriei Municipiului

Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul situat in Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 112, in suprafața de 53,80 mp, laee parte din terenul in suprafața totala de 156 mp, din care terenul in suprafața indiviza dc 102,20 mp reprezintă proprietatea numitilor Vlad Alina Gilda si Vlad Claudiu, terenul in suprafața de 11,00 mp aparține domeniului privat al mun. Constanta conform H.C.L.M. Constanta nr. 109/2005, pag. 52, restul terenului in suprafața de 42,80 mp fiind identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 420/2001, urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața de teren de 53,80 mp, in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 53,80 mp, aferenta imobilului din B-dul Mamaia nr. 112, in favoarea numitilor Vlad Alina Gilda si Vlad Claudiu, care dețin imobilul in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.30194/15.10.1992, transcris sub nr. 36408/15.10.1992 Ia Notariatul de Stal Județean Constanta, a Contractului de partaj voluntar cu sulta afectat de termen suspensiv de executare autentificat cu nr. 1318/07.04.1999 la B.N.P. Cristina Budei, transcris sub nr. 5746,47/08.04.1999 la Judecaîoria Constanta.

Pentru imobilul de mai sus S-au intocmit planul de amplasament si ueiimitaie a corpului de proprietate cu nr. cadastral 17496 inregistrat la O.C.P.I. Constanta eu nr. 8786/22.03.2005 de către S.C. TOPDAVLAD S.R.L.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile L egii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat in funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR ADJUNdl

matrimoniu,

Cons. Dianef'

2

SEF SERVICIUL

cL& astru,

Coos. Nicoleta FLORESCU \V01-

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. Raluca BUCOVALASERVIC

Cj. Octavian Gabriq )1AMANDESCU


□Nr. CrL

Nr. Puncte

Distante

Tipul împrejmuirii

1.

20-12

13.01

Gard beton

2.

12-11

12.01

Gard beton

3.

11-25

1.61

Gard betoru-poarta metal

4.

25-8

0.20

Limita zid construcție

5.

8-7

9.18

Limita zid construcție

6.

7-15

3,25

Limita zid construcție

L i, i

15-17

6.00

Limita zid construcție

r s.

17-24

0.10

Limita zid construcție

9.

24-19

0.68

I imita zid construcție

10.

19-20

3.26

G ard bcioiri-poarta metal


PL(


Intra'

Scar<


JUD.I

MUNCOD i COD <Adresi

Bd. h


SV-


Nr, cadapr,mâsXtx.*^

VIZnJ SPRkW£H'MBAREROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSII IUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 30 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Zimbrului nr. 10

127 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Diferența măsurători

In indivizjune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSII IUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 31 LA H.C.L.M. NR.

190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Sg. Dragan Scarlat Nr. 27 - 27A

27,67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 79987/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE Scara 1 : 500


județul:    CONSTANȚA

Unit. Adm.-terit.: CONSTANTA.

Cod SI RUTA: 60428'

Cod intravilan: 2 Adresa corpului de proprietate:

Str. ZIMBRULUI, Nr.10


Nr. cadastral al corpului de proprietate

.(C£l2>


Numele si prenumele proprietarilor VOICU CRISTIAN VOICU- MARIANA ' -

Adresa proprietarului:

Str. Zimbrului, Nr.10,

Mun. Constanța, Jud. Constanța Acte de proprietate:

Contract de vânzare -cumpărare nr. 35722/23.09.1994 fostul. Notariat de Stat Jud. Constanța

Contract de partaj nr. 1031/20.06.1997 BNP Victoria Badea / Constanța

Autorizație de construire nr. 1361/13.06.2000 Primăria Municipiului Constanța

Proces-verbal dc recepție la tenTim.:;:: lucrărilor nr. 332/27 07.2001

Mvuicipiii!»ii »"-«.-i    t -t.

Ordinal prefectului nr 5/09 91 199°

totala specii-.ut a« j    : j.:

Piînrafgța (ezultată n;n mâsurăintr - -'•?? • ■

,j<i11    •siioretetn crnrf-iiii• •


tu'O


<Z)


-O

U/


or


I    i/i

BĂCU.A ISArttt/. \ O/VCGL .


cr <z>

X

jbi.it.

rr<m)

L

1-3? /

A) i,w>

\gȚi d I«r,n 1

X3

4-(/l .

1-71,4

/ 3-4

9,43

comfaiețio

4-5

8,25

conatiaoțe

5-6

0,65

consliucțic

6-7

3,96

conjuncție

7-8

3,51

liiilric

8-9

10.43

gsrd Ubll

9-1

50,82

gard lemn


.    .    ..    .,'i •

1    ' ' '■ O - 1,- ir . t ‘ *•! ’ -I

' -•ti • I./Wh.,-    •    1


fț T


j ..    ■


V3 DI»

_ c:j

1


t R -'fsA î


CON5T AA/    8ROMA.NIA


JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR.79987/ Z?-

Către: BICOI IONEL

Str. Sg. Dragan Scarlat nr.18,

Constanta


Referitor ia solicitarea dumneavoastră nr.79987/15.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 27.67. mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L M.Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de200.tf0mp din suprafața totala de227.67mp, fiind proprietatea numitilor Codreanu Camelia si Bicoi Ionel si Bicoi Maria, conform Decizia nr.590/1969 emisa de Consiliul Popular al Mun. Constanta .Certificatul de Moștenitor nr.25/2004 emis de BNP.Cătălină Elena Vonica .Certificat de Moștenitor nr.40/1995 emis de BNP Boruna Chirata,Contract de Vanzare Cumpărare nr.941/1998 emis de BNP. Cristina Budei , Ordinul Prefectului nr.320/2005 emis de Prefectura Constanta, Contractului de Vanzare Cumpărare cu incheiere de autentificare nr.115/1999 emis deBNP. Victoria Badea,Contractul de Vanzare Cumpărare nr.2648/1998 emis de BNP Victoria Badea , Ordinul Prefectului nr. 167/2003 emis de Prefectura Constanta

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Sg. Dragan Scarlat nr.27-27A, in suprafața indiviza de 27.67mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata lordache llie si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Codreanu Camelia si Bicoi Ionel si Bicoi Maria .

DIRECTOR AI)J. PATRIMONIU,

Cons. DIANAJVEAGU- SEF SERVICIUL CADASTRUCjr. IRJNA RUS ARIU


Cons. NICOLETA FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. ELENA VOINEA^^JU^

Ref. MONICA STOICEA VU f Vi


PLa> [)C \MTl ASAMWWSI DELIMITARE

FRiUÂRy. M'jffiCl- JLUJ

3£?»V'CllJt ALA5TRUîstravllajt scara I : 200 tocim constanta

Umilea adiRUtttinaiv

Localiutf C obî ta cu cad SIRUTA 60428 coi cunvitait 2

I

f BiCOÎ IONEL n

2.C0JOREANU CON ICttițrfail tocai Con

COtulBBtO    [

c

II

c

1 Cifntrtcîik -’niMT-C: YrtBvij EJidex muuci i 2.CeniAn( temeneam r>: u*nrJW2j irt|9 r 9*irJ 01.19?u rtntied


dinANEXA NR. 32 LA ILCX.M. NR, 190/2010_

DENUMIRI

IMOBIL

SUPRAFA’I A

OBSERVAI II

I CTCll

B-tlul Aurel Vlaicu nr 114B

___

23,34 mp

1 egcanr 213/ 1998

H ( L M nr 420/ 2001

Acord intabulate nr 82630/2010 Diferența masuratun

In indiviyiune

ANEXA NR. 33 LA ll.t.l M. NR.

190/2010

denumiri:

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str Frigului nr 10

6^ mp

Legea nr 213 ' 1998

H (’ L M. nr 420 2001

Acord mtabularc nr 82511 2ui0 Diferența măsurători

In înrfiv tziune

PREȘEDINTE SEDLNTA


8R0MANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR.82630//^.

}'


Către: BARBALAN NICOLAE Str. Celulozei nr. 4 Constanta

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr.82630/18.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 23.34mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta''conform H.C.L.M. Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de 88.66mp din suprafața totala de 112.00mp, fiind proprietatea numitilor Barbalan Nicolae si Barbalan Florica, conform Contractului de vanzare cumpărare nr. 51605/28.12.1994 emis de Notariatul de Stat al Județului Constanta.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta B-dul Aurel Vlaicu nr. 114B, in suprafața indiviza de 23.34mp.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație intocmit de persoana fizica autorizata lordache llie si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Barbalan Nicolae si Barbalan Florica.Plan de amplasament st delimitare a îmoonuiui

Scara I :200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

nu

112

Mun.Constanta, str. Aurel Vlaicu nr.H4B

Carte Funciara

nu

UAT: CONSTANTA


<%z%

,«y v

CP

Săria municipiului constanța

SERVICIUL CADASTRU

ieschimbare

,€>

INVENTAR DE COORDONATE

Pet

X(m)

Y(m)

Pet

X(m)

Y(m)

Dala:

1

302428.904

788088.820

5

302458393

788106.275

Se confirma suprafața-din masuraton-ai

Introducerea imobilului in ha/a de date

2

302427.862

788090.525

6

302461.397

788100.263

3

302449.483

788101 714

7

302452 409

788095 994

P^ra^^rHnatuHi/î^iiaAStampilti

<1

302456.586

788105 418

8

302450J23

788100.089

Suprafața lotaln din măsurători

112

Mp

Mp

Suprafața din aci

88,66


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare fief)

Menliuni//e/u/ împrejmuirii

1

CC

112

împrejmuit

Total

112

B. Date referitoare la construcții

Cod conslniclic

Suprafața    construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (le»)

MenliuiiiZîupr desfasuraJa

CI

59

Locuința; sd=59 mp

Total .    59

EXECUTANT fnifme.semnalurapitampîla)


«ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

PHIMAR1A AIUMCim.'Ll ! CONSTANTA DIKfcA I IA PATRIMONII Sk RVICILH * KDASTRl NK.ft231l.'7ț'fjL Jz/Z

Calrc: COPCII C DANIELA IRINA Str. Amurgului nr.W) Constanta


Referitor la solicitarea dumneavoastră nr 82511Z18.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 67.00mpk a fost identificat ca fund domeniul pnvat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M, Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic af acestuia, restul terenului in suprafața de 300 QGmp din suprafața totaîa de 367 OOmp, fiind proprietatea numitilor Copciuc Daniela Irîna si Copciuc VasBe conform Contractului de vanzare cumpărare nr 2390/09.09.2003 emis de B.N P Boruna Chirita.

Pnmaria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Pnmanei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun Constanta str. Frigului nr 10 in suprafața indiviza de 67.00mp

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație întocmit de persoana juridica SC. Setatrek SRL si vizat de neschsmbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat Iq intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Copciuc Daniela Irina si Copciuc Vasile.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

sef serviciul,,niRinit;

fe

SERVICII 1„ URIDIj


DIRECTOR APC l?A IRIMON11

Cons. Dl ANA frFAGU

I d


CjrlRJNA PINZARUISi


SEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. N1COLETA H ORI SCI \\EI-

SFKMCU I CADASTRU,


Irwp. ELENA SOI NI'

Ref Mori ica SI Ol CEpian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara I : 200


CC


367


Total


Cod construcție


CI


367


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (Iei)


Total


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție stereografic 1970


Pel


X(m)


302043 445


302042 031


302015.829


3020109,8


Suprafața totala din măsurători


Suprafața din ac,


238


238


Y(m)


790458 250


790472.280


790473.114


790459.207


367 Mp


300 Mp


Spațiu comercial. sd = 238 mp


EXECUTANT (nume.semnatura.suimptla)


SC BETATREK SRL Constanta/ NR. 156/20)0


Data


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea Imobilului in baza dc date ParafaJSenuuilura/Daia/Siampila DCP!


Dosar
ftOMANM

Jtm ruLrowAWTA COX5U (l'LLOC u constanta

ANEXA Nit 34 LA ILCUM. NR. 19°/20iQ

DENIM1RE

IMOBIL

SUPRAFAFA

observații

leren

vi Qriviici nr 14

287 mp

1    — 1

Legea nr 213 • IW8 i-3 C LM nr 420 2001

Acord muhulnre nr F6271 3010 In indivLxitttie

■ — -6

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMAMA

ii im 11 r., ONSîam r,\ l OSsII.IIU HK Al l OMSI AN I \

AM X\ ML 35 LA

ILC.L.M* NK._190/2010

MM MIHF 1MOBII

SUPRAFAȚA

OBSERVAU!

1 tren

b-dul Mamuiu nr 270

IU L5,.Sc-C>Fx3.Ap>38,

10 mp

Legea nr 213 /1998 î I C L M ni 429/2001

Acord imabnlatrenr 638fî5/2£N0 Coti indiviza

PKLSLDiN I E ȘEDINȚAromănîî^ -    ‘

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRțJ NR. 76271/X7,

CĂTRE,

ADOCHITEI MARIAReferitor la solicitarea dvs. Nr. 76271/08.06.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:    ~

Terenul in suprafața indiviza de 287.00 mp din suprafața totala de 406,00 mp, situat in mun. Constanta, Str. Grivitej, nr. 14, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform HC.L.M Constanta nr. 420/200) urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, restul suprafeței de 119,00 mp, este atribuit in proprietate numitei Peiu lulia Aurora in baza Ordinului Prefectului nr. 45/1996.

Primăria Municipiului Constanta, ia baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața indiviza de teren de 287.00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața indiviza de teren de 141,00 mp, aferenta imobilului din mun Constanta, str. Grivjtci nr. 14, in favoarea numitei Adochitei Maria care deține imobilul in baza Deciziei nr. 367/27.07.1979, a Actului de vanzare cumpărare autentificat cu nr. 4848/24.05.1979 la Notariatul de Stat ai jud. Constanta si a Certificatul! de moștenitor nr. 39/29.03.2000-BNP Boruna durata.

Pentru imobilul de mai sus exista întocmit plan de situație de catrc persoana autorizata Gradinaru A iona, vizat de către Serviciul Cadastru.

Menționam ea in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001. Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.coordonate -Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

1

304384.93

791781 37

28.19

2

304363.60

791799.80

14.25

3

304353.96

791789.31

28.85

4

304375.79

791770.44

14.25

S(1Cc)=406mp P=85.54m


cOt<STAAirM ROM AMA C    qj ) « JVDET1L CONSTANTA


* —— * MUMAALA MVMCITtb'U I CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIU CADASTRU NR, cAMVO" 09 2GJ O

CĂTRE.

NTCOLA V A Sil F

Rcf?>»t ir U wln tirîj d»-i 'li 63MS1I 05.2014. adresau Prtnuvii Municipiului CoiH'Antx va comunicam unrn.tfoarcle

Terenul in suprafața indiviza du 10.00 mp ouat n mu CmiMnirus, jld Miimtuu. ur, 270, aferent irnoriihriui-acartament n» 38, bl. LA, »c- C, cil a fow IdentiHcMt uf dumetuu prii- uf il rnunicrptului Constanta, coofcrm HC| M Constanta ru iîO’ÎOOl uniun-d u li invcnlm ..l c-inlnrm Ijejpi nr 2ll-':994 privind proprietaw ■ publica '.| regimul Juridic il «cotn»

Primăria Municipiului Constanta, in buza Legii ur.2l5-'200i a AdimMiiiiriuel l'uli locale ti a lefii rir7'i996 a Cadastrului si a Publiciuun li norii bare, eifio dc acord cu Irituhiilurea dreptului de proprietara asupra Buprafotcl indivize dc teren de 10,0(1 mp IR favoarea MaaicIpluiaJ Contanta, cu unitate ndminisirnliv teritoriala sl e»e de acord cu lulnbuLarea dreptului de fuhuiala pentru șu|imfm-a Iridivi/n du îmi. : I Q,00 mp itfenmut iiriiitillulut siiuui ii, muu Con&ianbi, Qd. Mnmitw, nr 270. bl. 1..3, K C, ci,), ap 3ft in favoarea numirilor Nlcoln Vuslle si Elena care dețin imobilul conform C\> mitului dc nii/.nc-cumpărare nr :7tl2J/|2 II 1096. mcheial eu RAtDl’l Constanta unim ir, Iu Judccatuna Ctim.uiilacu iu II822VA/I996

Pentru imobilul de mai sus exista întocmi ploii refewca apartament Ic ' ■■tic pci^-ji-autorizata Bnicu Coard

Kloiuioamu ea cmri Utc*w peni - HuiJ ■>■    .-iplLta prwodanie LayU ar

L<uil --d,20ti.'. timpuri de futarieta »a fi iî^jtuituljtl ftuubc ic udul dc dttip"'Oi’

eTU ht

DIRECTOR EXEHT1V ADJ. PATRIMONII

— jr—

Cont li»oa ptKAfrtt

STF SERVICIUL CADASTRU

Cocr-. Nicokta FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU

Insp. Nitul im RIZFJL

(nsp Gabncia Maniera


DODE!


gnLSffiBnr&jvKiPtt*

C}, Inn-


^RVcnll


Ci Cabrifil-OctâVijii i>ț


țmiț


lEflCU


iH ..

I : ii-itm i. lilli.UU» II ’UHllSI. T«l. 1HHU 41 ?nil<M JTOL1 I.’STAWTA-JlilMAblA


RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100
Nr.

incapere

Denumire

incapere

5uprafoto utila (mp)

î

Camero

17.44

2

Camera

9.94

3

Camera

12.13

4

Bucătărie

7.90

5

Baie

4.20

6

Wc

i 72

7

Camara

0.90

8

Hol

8.85    / tP r£f

Suprafața utila = 63.08 mp

Balcon

6 46

AU.


I


Suprafața totala = 69.54 mp


S£R1A
. ■ ”r

0E    '^\

0HIZA3E CT Nr ftSfl Wilf *>„ r. COSTHL


r ,z(Nr cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, b-dul Mamaia nr. 270, bl. L5, sc C, et. 3, ap. 38. jud. Constanta

Cartea Funciare colective nr

L;AT

CONSTANTA

Cad unitate individuala (U)

CF individuala

ROMA M A


IV DETLL COX5TAXTA COM-III 1 LOC AL CONSTANTA

ANEXA NR 36 LAlLC.UM.NlL_ 190/2010

_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAT II

Teren

Sir Petre Romulus nr. 27-27A

1

247 mp

Legea nr 213 / l*>98 tLCL.M nr *20/2001

Acord intabulate nr 62959-2010

PREȘEDINTE SFDINTA


KOM VSK

JUtll 1 l LCONM MM I A CONSILII L LOCKLI HVSI *SI %

ANEXA NR. 37 I \ ll.CkM, NIL

190/2010

DENUMIRE

IMOBIL.

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Duciei ni 56

373 nip

Legea ni 213 / 1998

II.C1. M. nr 420/2001

Acord intabulai c n» 638722010

PRUSI DINTE SHD1NTA


ROMAN LA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 62959/0? . 09- 20/0

CĂTRE,

AGOPIAN DIRAN si AGOPIAN MAIRAM

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 62959/10.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 247 mp situat in mun Constanta, Str. Petre Romulus. nr. 27-27A a fost identificat ca domeniu privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M Constanta nr, 420/2001 urmând a ti inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.    ,»    ,

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Ixtcale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicitarii Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeței totale de teren de 247,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularca dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 50,00 mp aferenta imobilului situai in mun. Constanta, Str Petre Romulus, nr. 27-27A in favoarea numitilor Agopian Diran si Agopian Mairam, care dețin imobilul conform Contractului de vanzare-cumpărare autentificat cu nr. 2590/25.02.1998 la Notariatul de Stat județean Constanta si a ridului de proprietate nr. 1380/29.03.1975

Pentru imobilul de mai sus exista întocmit plan de situație de către peroana autorizata Mertea Cristian vizat de către Serviciul Cadastru si plan rcleveu locuința CI-parter si C3;C1-etaj, C2-atiexa.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. PATRIMONTU

Cons.


/NEAGU


>ns. Dianar NI

SEF SERVICIUL CADASTRU Cons. Nicoleta FLORESCU^l^, SERVICIUL CADASTRU


insp. Gabriela Marilena DODEC^^1

SEF SERVICIUL JURIDIC

Cj. Iriita P

R«! N K/ex.2
PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

247 mp

Str.cpt Petre Romulus nr.27A-27bis. Constanta

f

| UAT

Cartea funciara nr.

CONSTANTA


ppik,4RI4 MUNICIPIULUI OONRTANȚ

ȘERViCtUL CADASTRU

A.DATE REFERITOARE LA TEREN


V IZ AT S P R & N E SC HI M BAR

Număr

parcela


Categorie de folosința


Suprataia

(mp)


247


Total


247


Valoare de impo7itare(lei)


Mențiuni


imobil mprejmM


Mura


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.


Supr construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


Total


100


168


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


Pct

E(m)

N(m)

1

791435.053

304206,217

2

791433.929

304207.491

3

791428.801

304212.944

4

791425.670

304212.924

et

791420.766

304208.350

t"

791419.961

304207,659

7

791416.673

304205.150

3

791414.514

304203.101

9

791421.291

304196.033

IO

791425.296

304192.068

n

791428.214

304194,615

12

791431,318

304198,783

13

791434.109

304201.345

>4

791436.956

304204.199


Suprafața totala masurata = 247 mp Suprafața din acte = mp


LOCUINȚA P+1E, Supr constrdest = 200mp


ANEXA


LOCUINȚA P, Supr.constr.des/. -GARAJ. /' • ■    ‘ ‘    "


47mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU

NR-63872/q^ . 0/ .2 o |0CĂTRE,

GOROCILA DONI

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 63872/11 05.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 373,00 mp, situat in muri. Constanta, str. Daciei, nr. 56, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicitarii Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața totala ds teren de 373,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 54,90 mp aferenta imobilului din nun Constanta, str. Daciei, nr. 56, in favoarea RAEDPP Constanta, imobil detinut de numitul Gorocila Doni conform Contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuința nr. 6270/2010 si a Actului adițional la contractul de închiriere nr. 6270/06.07.2009.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a imobilului, de către persoana autorizata baîceanu Liliana, vizat de către Serviciul Cadastru si plan releveu locuința CI.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001. Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU

Cons


»«—»-

s. Dian^iNEAGU


SEF SERVICIU CADASTRU

SERVICIUL CADASTRU

Insp. Nicijlioa RIZEA

SERVICIUL JURIDICplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200


Suprafața masurata

Adresa imobilului

373 mp

str. Dacia, nr.56, Constanta

Jl CONSTANȚA

UAT

ConstantaVIZAT SPRE HE&CHIMBARE


Nr., pareela


Categoria de folosința


Total


Cc


Suprafața

(mp)


373


373


Cod

constr.


CI

C2


Ț6țăT


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Suprafața construita la sol

(mp)


B. Date referitoare la construcții


Valoare de impozitare


183

"30~


213


le impoz

CMC


Mențiuni


locuința


gargj


Sistem dc proiecție Stereo 70'

ret.

E(m)

N(m)

1

791314,084

304201,315

2

791310.640

304198,060

3

791303.299

304190,934

4

791300.863

304188,629

5

791286,817

304203,165

6

791300.463

304216.044

Suprafața totala masurata = 373 mp


Execut ant, ing.Liliana Baiccanu
KltMAM K

fllUETUL CONSTA N l'A O.NSILIULMX AI.CONM A,> t \

ANEXA NR. 3S LA WXXM NR, 190/2010_

IH NUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVA Eli

Teren

Sîr Jupiter nr. 2A

172,85 mp

Legea nr 213 / 1998

H.C.L.M, nr 420/2001

Acord intabulare nr 68190/2010

PRJFSFDIMT ȘEDINȚA


ROM AMA

jrDETVLCONSTAMA CONSILIUL LOC AL IX>SSI AS I A

ANEXA Nit. 39 LA U.CJ.AT, NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Ioan Borcea nr 30

307 mp

Legea nr 2) 3/1998

ILCLM nr 420/2001

Acord intabulare nr 86667/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

M 7or.. . Jl»*, J&U


-1    I «#<’**■.*(    ui!<" t‘'AlOlKțl AMI4

<3-0ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR68190//2-- CI . Zo/C

CĂTRE,

BURTOI EMIL si COR1NA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 68190/19.05.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 172,85 mp, situat in mim. Constanta, str. Jupiter, nr. 2A a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața totala de 172,85 mp iu favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 43,00 mp aferenta imobilului din mun Constanta, str. Jupiter, nr. 2A, in favoarea numitilor Burtoi Emil si Corina care dețin imobilul in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 27579/1996 încheiat cu RAEDPP Constanta, si intabularea dreptului de folosința pentru terenul in suprafața de 39,50 mp-reprezentand curte in favoarea RAEDPP Constanta conform Contractului de închiriere nr. 178/07.09.2009.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a imobilului, de către persoana autorizata Ionescu Florian, avana nr. cadastral 3088, înregistrat laOJCGC cu nr. 776/20.01.2000.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile LegiiRed N R7ex2Cj. Octavian-Gabrie IAMANDESCULA    jr/VT CU2A VODĂ


SEfl vrcf^    J^STAW f

^‘■;KCH,M0Af,£


rxj

t)


onc’V’- ?

<: inv/i ■■

i ■ 1 "


yjr L


7/â;.


vvy»-1 ■___

! r( ■ .n ■ '■ . T

■^■■'    1H U


cOHSTAA/r^    ROMÂNIA

0    8 JUDEȚUL CONSTANTA

PI'    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

I | iL'iJ J!(    DIRECȚIA PATRIMONIU

U    SERVICIUL CADASTRU

• C.'.-,',.-    NR.86667//2-C-T 2.0/0

CĂTRE,

ALI IMRA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 86667/25.06.2010 adresata Primăriei Municipiului

Constanta, va comunicam armatoarele:

Terenul in suprafața totala de 307,00 mp, situat in mun. Constanta, str. Ioan Borcea, nr. 30, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii n.r.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicitarii Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului dc proprietate pentru suprafața totala de teren de 307,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 36,11 mp aferenta imobilului din mun Constanta, str. Ioan Borcea, nr. 30, in favoarea numitei Aii Imra care deține imobilul in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 28743/1997 incheiat cu RAEDPP Constanta si terenul in suprafața de 69,00 mp-reprezentand curte confonn Contractului de inchirire nr. 485/03.08.2009, in favoarea RAEDPP Constanta .

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a imobilului, de către persoana autorizata Biziru Cristian Ștefan, vizat de carie Serviciul Cadastru.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001. Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.Plan de amplasament si delimitare a imobilului


,af Suprafața masurata (mp) *

Adresa imobilului

307

Constanta. Str. loan Borcea Nr.30

rtea Funciara nr.

UAT: Constanta

506776.888

»O 1

v>

O

OT

A-

A

A

yV>’PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA. StRVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


-n*-3.£jq£.


Data


Nr

p"*cela

L 1 .

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

ț

Cc

307

Total

307

Imobilul este imprejmuit de gard de beton.


Valoare de impozitare (lei)B Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita

la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

78

Locuința. S desfășurată- 78 mp

C2

27

Bucătărie de vara; S desfasurata= 27 mp

Total

105

159824

Suprafața Totala desfasurata= 127 mp

inventar de coordonate

Sistem stereo 70

Se confirma suprafața dm masuralon si introducerea imobilului In baza de date


Nr

PCI.


Coo»*donutti ți,;l.dc cunlur X |.m)    Y [m]


Lungimi In,uri tXi.i* 1 )


306761.51) 506758.903 306756.568 306733.254 306735.530 306737.804 306746.349 306748.973 306757 219


791

791

79,

791

791

791

791

791

791


611.735 605.875 600 196 609.517 615.074 620.586 617.745 616.380 613.275


Suprafața măsurată = 307Trip


6.335 6.140 25.108 6.005 3.965 8.062 3.872 8.811 4.37?


întocmit, PFA Btzi Martie
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR.86665/ 12 rC ? ■ 2 OU?

CĂTRE.

CAIALI GIHAN si ALI IMRA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 86665/25.06.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața de 127,11 mp face parte din suprafața totala de 307,00 mp, situat in mun. Constanta, str. loan Borcea, nr. 30 si a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicași regimul j uridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu iutabularea dreptului de proprietate pentru suprafața de 127,11 mp din suprafața totala de 307,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu iutabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 36,11 mp aferenta imobilului din mun Constanta, str. loan Borcea, nr. 30, in favoarea numirilor Aii lînra si Caiali Cîihan care dețin imobilul in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 28744/1997 încheiat cu RAEDPP Constanta, a Certificatului de moștenitor suplimentar nr. 17/27.02.2009-BNP Veroniea Petrescu si iutabularea dreptului de folosința pentru terenul in suprafața de 91,00 mp-reprezentand curte in favoarea RAEDPP Constanta conform Contractului de închiriere nr. 484/03.08.2009.

Pentru imobilul de mat sus exista întocmit Plan de amplasament si delimitare a imobilului, de către persoana autorizata Biziru Cristian Ștefan, vizai dc către Serviciul Cadastru.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR AI>.J. P?

Cons.

SEF SERVICIUInsp. Niculina

Insp. Gabriela MarilehaDO^L^^.__

SERVICIU JURIDIC


SEE SERVICIUL JURIDIC

Cj. Irina PLPAIaRIU

Rcd.N.R7ex2
amplasament, si delimitare a imobilului Scara 1:500


Adresa imobilului Constanta, Str. loan Borcea Nr.30306714.426


A. Date referitoare la teren

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

1

Cc

307

Imobilul este împrejmuit de gard de beton.

,otal

307

B. Date referitoare la construcții


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

78

Locuința; S desfasurata= 78 mp

C2

27

Bucătărie de vara; S desfasurata= 27 mp

Total

105

159824

Suprafața Totala desfasurata= 127 mp

Inventar de coordonate

Se confirma suprafața din măsurători st Introducerea imohfluliii in bara de «late


Sistem stereo 70

Nr.

Coordonole pcl.d? ’.onlur

Lungimi

Pot.

X [m]

Y [m]

0(>,i+ 1)

1

306761.311

791611.735

6.335

2

306758.903

791605 875

6.140

3

306756.568

791600.196

25.108

4

306733.254

791609.517

6.005

5

306735.530

791615.074

5.963

6

306737.804

791620.536

8.062

7

306745.34a

791617 745

3

6

506748.973

791616.580

6.8, 1

9

306757.219

791613.275

4 372

Suprafata’masurata = 307 "mp
cONSTAA7 7^ romani a Q ți»',?    « JUDEȚUL CONSTANTA


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 40 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUERAFATA

OBSERVAȚII

Teren

Casa Iași

Sat Vacanta

20 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 77608/2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


românia

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONST ANTA

ANEXA NR. 41 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Cristea Georgescu Nr. 13

326 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 /2001

Acord intabulare nr. 50054/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

cpNSTAW^ ROMANIA §    <£■?    * JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA IJI jLlf f! { DIRECȚIA PATRIMONIU M    V? SERVICIUL CADASTRU

NR.77608/ /2. V-3.2O/C1

Către

S.C L1BRI MARIS S.A

Referitor la solicitarea dvs. nr.77608/10.06.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam următoarele :

Terenul in suprafața totala de 1541 mp situat in mun. Constanta, Sat Vacanta (teren aferent Casa lași) in suprafața totala de 1541 mp, face parte din domeniul privat al Mun. Constanta din care. suprafața de teren de 1521,00 mp conform HCLM Constanta nr. 392/2008, anexa 23 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta, si suprafața de 20,00 mp a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C’.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul in suprafața de 1541 mp, aferent imobilului situat in mun. Constanta Sat Vacanta (teren aferent Casa Iași).

Pentru imobilul de mai sus exista întocmit plan de situație de către persoana autorizata fanase Gheorghe.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat ia intabularea dreptului de folosința in favoarea S.C Libri Maris S.A.


Red N R/exp. 2lnsp. Niculina RIZEA___a4^^ț—

JURIDICPLAN DE SITUAȚIE pentru ACORD DE INTABULARE SCARA l'500

Suprafața C3 Suprafața C4 Suprafața C5 Suprafața C6 Suprafața C7


Adresa (nobilului:

Mur. Constanta, Satul de Vacante Casa 'Iași', Jucf Constanta    '


| ■    Suprafața C8

Suprafața teren conform masuratori=L54Imp Suprafața C9 Suprafața CIO


Restaurant=637, >r Casuta cazare=7pi Casuta cazare=7m Casuta cazare= Minibotel = 108mp Casuta cazare= Receptie = 74mp


mp


Bnty


a'V


<a


.<■


|\


- Dusuri-8np

Suprafața Cil - Dusuri=10mp


ii rx X /    q-7    x..


Z7


26


Lmit

■A- T AN ASE GHEURGHE W


tawr*Bc


26 ’

TElXt CONSILIUL LOCAL CONSTANJ fEDCRALCOOP IAȘI

CASA 'IASI-. Steren-1 S'țlnp

C8/


18 C9


a?


24


20/


21


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPj^^SCHIMBARE


DATA- 03.06.2010

ROMAN1A


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 50054/ II- Ol-

CĂTRE,

ENACHE MIHAI GABRIEL

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 50054/14.04.2010 adresata PrimarfcU Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 326,00 mp, situat in mun. Constanta, str. Cristea Georgescu, nr. 13, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului, Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii iir.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața totala de teren de 326,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 99,91 mp aferenta imobilului din mun Constanta, str. Cristea Georgescu. nr. 13 și anume terenul in suprafața de 59,91 mp aferenta apartamentului conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 27428/1996 încheiat cu RAEDPP Constanta si teren-curte in suprafața de 40,00 mp conform Contractului de inebiriere nr. 2208/A-2208/B/2010 in favoarea numitilor Enache Alina Maria, Enache Gianina si Enache Mihai Gabriel.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a imobilului, de către persoana autorizata Saleh Abadi Andreea Corina.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile 1 egii nr 1(1/2001, Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.' _'    Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.200

Nr cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

326

Str. Cristea Georgescu nr. 13. Constanta

Cartea Funciara nr

UAT: Constanta

303606.554


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

153

LocuintalP+EI-rM), supr constr. desfășurată S = 153 mp

C2

22

Garaj, supr. constr. desfasurata S = 22 mp

C3

41

Anexa, supr constr desfasurata S = 41 mp

Total

216

Intocfljrt'-jSât&h' Abadi!


Nr. Pct.

Coordonate pot.de contur

Lungimi

laturi Ou, 1-rlJ

N [rol

E (rol

1

300681.360

783301.192

10.010

2

300689.415

7B93G7.129

20.980

3

300702.423

"'89290.664

10.231

4

300694.053

789284.778

20,749

5

300681.360

78930.1.192

10.010

c

30068S.41$

789307.125

20.530

•»

30070Z.421

789290.664

10.231

8

300694.053

709284.778

20.749

Suprafața din măsurători = 326 mp.11 ORTtlLCONSI \N I A CONMI.il!! I OCALCONS I AN i A

ANEXA NR. 42 IA H.C.l.M. NR.

190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SI PRAFATA

OBSERVAȚII

1 eren

Str.Voinicului tir. 7

33,38 mp

Legea nr 213/1998 ld.C'.L.M nr. 420/2001

Diferența măsurători

In indi viziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


rom s ni a

.11 DETUL CONSTANTA CONSILIUL LOCA L CONSTAN 1 A

anexa NR. 43 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Sti Dr Cantacuzino nr. I

179,56 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.LM nr 420 /2001

Acord mtabulare nr 657,2/2010 Suprafața de 48,44 rnp este cuprinsa in HCLM nr 120/2008 anexa 15.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


'I


’ALSÂMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL '    SCARA 1:200


PRiMARIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ȚTJZîTtyONIU CONî


Județul CONSTANȚA Teritoriul adm oraș CONSTANȚA


Cod SiRUTA 60428 Adresa imobilului - CONSTANȚA

Sir,£Ț\ nr. GHEOR'GHE V)NTIIA'NR2 ACTE'dE PROPRIETATE:

CONȚRACT DE VĂNZARE-CUMPARARE ■ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 12 841 DINrf/04.1993. NOTAR dq Stol rJEAN DUMITRA NR?ț?ĂDASTRAL AL BUNULUI IMOBIL

„NORD PANĂ DANUȚ
Jud. CONSTANȚA

Suprafața teren acte = 200,00 mp Suprafața teren mâs.= 2 33G8mp din care locuința    =    83,16 mp

anexe    =    8,00mpCALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELOR

1    •vr    1    C COT* fon

.4

cranțc

Punct |    X

1 Y

j latura

1    m    ;

i    ! \Ă9î.O7

l 7&3./0

1 Z-/J.

1    6 o~4

2 >4?/.?Z

1 7o5 96

1 /-£

£.9o' i

5 \^9^8S

'699.28

| 7-5

| g&X    1

4 V,9?£4

\68ig.gJ

1 3-4

Z £>rt    |

5.    JÎ*

I    yy

l Z-r

i

i    p L-' --

ț ZV

i T '

■ c    :1

|    > 1J/A 28

i 707/7

| A - z

1    3 '*/    ,[.'(

1    s .o/y. 47

: 7&s 27

1 7.-5

i * -    i

t    9 1^?/ g&

\7//-89

8-9

1 11

1 /    oy

| T *

,

1 3

1 zV’/

j

| fă^S

1 .A- 1

sk?TU finiri

Sistam de proiecție locaiVIZAT ȘP

Nr. _neschimbare


tura


-m -.tM f/Ț p.

ț* •'...>*• . „.yy!

T- '—■    ;    .    ' ___Ț ti JJ


1RELA STOIAN


-u-jr t    '' 'k y

L 1 J

/'

X Qa

</a -

’x


l I l'(iiKlrnrn.' - 55 (1)

Gc2 - Spaiuj Verde =■ 53.49 mp

U I >. .1    ! 1 >j f 4 — i'    f TPP
Executant:
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. 65712/02.03-20/0

CĂTRE,

POPESCU EL VIRA

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 65712/13.05.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Terenul in suprafața totala de 228 mp, situat in mun. Constanta, Str. Dr. Cantacuzino, nr. I a fost identificat ca domeniu privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a ti inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.    p.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii rtr.215/2001 a Administrației'Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu Intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața totala de teren de 228,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren de 30,27 mp aferenta imobilului situat in mun. Constanta, Str. Dr. Cantacuzino, nr. 1 in favoarea numitei Popescu Elvira, care deține imobilul conform Contractului de vanzare-cumpărare nr. 29445/15.10.1998 încheiat cu RAEDPP Constanta, transcris cu nr. 14705/1998 la Judecătoria Constanta.

Pentru imobilul de mai sus exista intocmit plan de situație de către peroana autorizata Oprisan Vasile, vizat de către Serviciul Cadastru si plan releveu apartament.

Menționam C3 in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr 10/2001, Legn 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat tunetie de actul de dispoziție emis.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. PATRIMONIU

Cons. Diaga NEAGU

SEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. Nicoleta FLORESCU

SERVICIUL CADASTRU

Insp. Niculina RIZEA- .


Insp. Gabriela Marilena DODE LSEF SERVICIUL JURIDIC
SERVC1UL» URIDIC

Cj. Gabriel-Octavian ANDESCU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI St. 1:200

Nr cadastral

Supraf. măsurata

Adresa imobilului

228 mp

Constanta, str Or Cantacuzino nr 1

Cartea Funciara m

UAT Constanta


303520


303600


INVENTAR dr C OORDONATE


A. Date referitoare Iu teren

Nr.

parcela

Categ. de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

228

Totcn aferent blocului

B. Dale referitoare la construcții

Cod ' Supraf. constr. constr : ta sol (mp)

Valoarea de Impozitare

Mențiuni

C1 j '    228

Supt constr. desfas = 1445 mp


Sistem de proiecție Stereo '70

Nr.

Pd.

X

('"1

7

. ("»)

__ 1

303517.43

792721.18

2

303519.87

792735.88

3

303517.78

792736.25

4

303516.86

792735.44

S

303511.19

792736.42

8

303511.42

792737.79

7

303512.60

792738.02

8

303513.2.6

792739.03

9

3O3513.S2

792740 58

10

303513.36

792741M

11

3O3SI2 8O

792741.50

12

303512.85

792741 77

13

303505.45

792743.03

14

303503.08

792729.32

15

303504.74

792726.98
l PRIMĂRIA municipiului constant? t SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SP

Nr


l.-    RUMAfttA

II Dl U i t UNSMH fA hni-.ir wM'.UCQSalAMH


ANEXA NR, 44 LA H.fl-M. ML 190/2010

i>i:m mire imobil

SDPRAtAl \

feren

Str PctiT DascaKi ru 2

182 mp


ORSEK\ \HJ


Lvgeaor 21'. 1998

:K' I M. nr 420/2 Ml

Solicitare cumpărare nr 27O(lb/2O<)8


PRLSLDTNTE SEDUStfA


i i MA U

M , CONSTANTA '•••>»' ii : ukai.i i>mv:an ia

\ SI \ \ NIL 45 I.A H.C.LM. NR,_ 19°/2010

_

Dl M MIRE IMOBIL

SLPRA1\LA

OBSERVAȚII

i cren

Zuiki E Iniei .Modam-Bnr/iw Mistud StOtluUeiț ManuitL

25l.l mp

Legea nr 213 i 1993

H.CLM nr 42fl/20țH

Sihititie juridic# nr R2353/2GIU

PkfM-DrVIE SEDT\:A

m ........... ii pm tăunii - jflixH. j>i ihmu- o franm. nnocQMirAj.Tjk-ft<wArthiA


PLAN ee SITUAȚIE SCARA l>500

. .. or qtR PETRE DASCALU nr.E

PAI AZU MARE S IR.    ---

TZZTPPriD '

\ i j n <■ C L O. “t Cl T E P G


L-°-Cut Si


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 46 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Aurora Stațiunea Mamaia

304 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație Juridica nr.82363/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA NR. 47 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str.Timisana nr. 53

S.teren- 198 mp

S.constr.- C l -72 mp S.constr.C2(WC)-2 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 101032/2010 Imobilul este cuprins in HCLM nr. 109/2005,pag 25 cu suprafața ”0”

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
R.A.1 EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT” CONSTANTA Bdul 1 Mai nr. 21, bl HI 8, parter DIRECȚIA JURIDICA

BIROUL VANZARI

NR. <0<WU / .WfPF

2010Către,

Primăria Municipiului Constanta

Direcția Patrimoniu

Serviciu Patrimoniu

Bd. Torais nr. 51

Constanta

Va înaintam alaturat, in copie, referitor la imobilul situat in Constanta, Str.Timisana,nr.53:


-    plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate.

-    s- luai ia juridica favorabila nr.95103/06.10.2009

inscri.Niiri din care reies suprafețele rezultate in urma măsurătorilor efectuate la fata locului, pentru teren si construcție.

Precizam. ca imobilul situat in Constanta, str. Timisana, nr.53 figurează in inventarul bunuri i 'î- care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr. 109/28.02.2005, pagina 25 cu suprafața 0.Suprafața totala a terenului este, conform i iajii lorilor, de 198 mp, iar suprafața construita - Cl(loeuinta) este de 72 mp si C2 (WC) este <le 2n.;>, fapt pentru care este necesar sa se completeze inventarul printr-un proiect de hotarare a Consiliului Local Municipal, in sensul in sensul inregistrarii suprafețelor menționate.PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 : 200

Judelui Constanta

Teritoriul administrativ : Constanta Cod SIRUTA : 60428 Cod Intravilan : 2 Adresa imobilului:

Mun. Constanta, Str. Timisana nr. 53


Numele si prenumele proprietarului:

R.A.E.D.P.P. CONSTANT A

Adresa proprietarului:

Mun. Constanta, B-dul IMainr. 21, Bl. HI8, Parter Numele si prenumele chiriașului:

GELIL CADRIE

Adresa chiriașului:

Mun, Constanta . Str. Timisana nr. 53

Suprafața totala rezultata din măsurători : S=198 mp Suprafața construita . C1-Locuința S=72 mp Suprafața anexe : C2-Wc S~2 mp

CONSTANTA

Anexa la nr.

Scara 1 : 500, Ediția 1936-19

VIHVIWitt 4. 111‘i :i ,HlH    II Mim i ■ i-.ii:.| I........ .1.    ■■■ i


v Ir.l |> lrj< ■ ■s!?|,|


BZfcAlpUl U)D3 GW&flfîfiOM JU aiqnqEJtn pjojy iOGc ffltfr Ju ’WTD’H

£661/Ht iu cotei

9H*V -S'9EHC Ifl fin TJU flfOAGs Jis ualai

ItlVWlSflO

VXVHVHHilS

llflOKi

mnviMU

V I <-r >i< v\ 1 s \

vuvighs a.tNrcLisînw


KZ&ipui nqoj

ftgfiț / |oJ[JTii7n^i GlOZ/t&ÎBOI V& 4d\T:[-Vif «®fjpv W/flriz Ju iai f j u

B66Ij£Ct lura^-vy

dw Ol'A

9 ;ii |pL;;TX\j n$ .^wnJisunj

UI.VAWaSflO

viv.n Hdis

litlOMl

JHltVlNlQ

0T02/06T îlhJKTJll VI Kt «St VXtfXTV

«_*.“CXPLOAl AHl?A ..................IC SI PRIVAI ’ < ONSTAXTA

nilul I Mflinr, .......... (mner

IHKUTJA .11'RIHK s BIRlHiL VÂNZĂRI \H.        î<«Iii


Catrr,

Pruna iu MnHdpiulDt CnutiuiHi

bircrtin i jHKmunhi

Sen îciu Frtlritmmiu

IM ■ inms nr. Si

Couvtuia

bi cawpjeîirta ftdrcsei noastre nr.3y47/19.05.2010, înrcgfsrttiâ la Primăria Mumcipnibii C'onstanu

■ i    _U I'-’Jiu ■ .l -lumtam ............ lojhc fc(rr:tor a Imobilul r.iiiuil in i :■    ■

tfr DeHfrjil» nr.A;

■    plan ile mii|-iui-.niLhO deUnitart tmuhth

' plun ii ir.....t.ij..i fj.i11.1 jirln i. tytnunkrl;

r Jlf 1,M lirJtWJrWH - qhfU W;

IM nr.TOrtww arij;

■    ithutiii: jurbUu tit.H !55t5l/lSOlUWj

* UtfiteU »f.v(/HrOS PW di finluirt a e«hi 4* 95% din jqurtuwwtui de U el#t;

ini n m iLlit Mrt - ^itprarțtrfe rmddfc In urma immuatttrflor efretumt- In luu Jucotm, ptutru apartutenb

Sulicurun completare# inventarului bunuri Iot care a parii a domeniului privat nl Municipiului bunsianta. conform docLmienlnlici antume. hn wniul inrej’islraril suprafeței imlivistde 7.2 mp■ L|McreniHnii cm» de *b5% tlto luprdfutu npuridmrhiului situat Ld ttnjul catul rtirrlei din CitatUfll». >ti.(lrcchaL Uf Jh


l)|RK'T9R-GKSL^ SI , \ RAIfl? BAlțt'S


Hi RECTOR EHRÎ.c-n \ Jl'HIUK l, CATEKLNA FAftAOH

I LNCl IGNAR A i'MI MSI HA . I\ . I ERASEI.A Vili ■ ' ICHE

Han de amplasament si cieumiiare a imobilului | • t    Scala l :20O

LNr^d-istra)

Suprafața tnasurata (mp)

Adresa imobilului

. ifo^—

220

Mun.Constanta, Str. Decebal nr.6

Carte Funciara

UAT :CONSTANTA

I

Han de amplasament si aenmuare a unooilului

L

Scara 1 :200

țNr.^lastri-1

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

T    W

220

Mun.Constanta, Str. Decebal nr.6

| Carte Funciara

UAT: CONSTANTAA. Date referitoare la teren

Nr.parccla

Catcgeria «fc folosiri»

Suprafața (mp)

Vatoirp dc'imjj&ăfiațe (fci)

1

CC

220

"ȚU”—, ,u    h—

r'lft

Total

220


Calc^gSfestiucti

.GarfUsidafi^0^2 9ti cf o,l

;—-S-'Jd 3fifn»Li|1j[ ■»INVENTAR CE coordonate

Sis'.cra lU proiecție îlcicoyafic 197012 FEB 2009


Nr parcela

c/aie

Categoria dc folosința

rvivruvai v ia i

Suprafața (mp)

CJ tu

Vatoaju de inipontarc (Iți)

Mcnttuoji^Qtty^”’"^

1

CC

220

Calcpfî^Sfistructii    *2^

.Gard.7tdaiicot!s‘’    U'api

Total

_T?0

"V

Cod construcție Suprafața construita h sol (mp)

Valoare de m'ipozjiarc/lei)


CI


Total


144_

144


INVENTAR D5 coordonate

Sistem de proiecție stereo grafic 1970 PcL T Xfm)

304954,975


Y(q>) 792024.051


304970.582


304959,723


304959,099


304958,540


304947,790


304947,504


3045147,735


Suprafața totala din măsurători


SuprafaU duo act


792040.546


792044,225


792044.179


79204 3 972


792031.894


792031.134


79203(1 58.1


220


22Q mu.


1

Vg. 394 332    <_

I:XEQ.TANT faumi-.șemw.urg.:Qata.c


Se confirma suorafatu din măsurători si introducerea Imobilului in baza dc date

Num’îți Ptootxoe iR’JCA ILIt Dosar:    COMSIUER GR. IA    J


'■ne Funciara coieclrva


Cod unitate individuala (U)


RELEVEU CONSTRUCȚIE CI - locuința (P+1+fi - PARTER


Scara 1:100


Adresa Imobilului


Mun.Constanta, str. Decebal nr.6


Carte Funciara individuala


PRIM •


CONSTANTA


Nr.

încape a*

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

l

Dormitor

1325

2

Dormitor

1210

3

Baie

5.20

4

Bucătărie

8,08

5

Hol

15.76

Sufraacric


executant


cu drepf semnâîurâ


5CBETATREK3 SRL i£<3iRQtft£ h

fofA: F


Nr.364


recepționat \*z


7

Garaj

19.10

8

Gara,'

18,92

9

Casa scării

220

Suprafața utila

112,87

10

f)nxa

I6.in

Supmfnta    cunstruîtn/d&fasuratu

152


OFICIUL L't IAQASRO SI HMliAft IMMIARA Nume y 1’renimw. TFîUCĂ ILIOZ DATh :    Puneți:■ CONSIDER GR. W

DOSAR:


lONSTANȚA. RA /______ Scara 1,100_______

Suprafață ' (Adresa Imobilului :_

Mun.Constanta, str. Decebal iîT.6


VAT


CONSTANTA

Cârje Funciara individualaVIZAT SPRE Nt THIMBARE

Nr.


/AA

//-?


Nr.

Încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Dormitor

13.16

2

Dormitor

13.19

3

Baie

5.09    .

4

Bucătărie

6,48

5

Hol

16.. 74

£

Sufragerie

21.89

7

Ho!*-casa suirii

y,;o

S

Baie

3.96

9

Camera (garsoniera)

25.95

Suprafața utila

(13,96

■S»pruftria    CanSI ra ita/desfasu rata

Z57


TF'it--i\

SC B<TÂTREt?SRi


'N‘C^A.1 A :O..-'T


'. "ftO. ■’


RECEPȚIONAT


■ORDACIÎf


onsîar)


JLIE


CfmKfE^iiihS’.^Kn «oiiwiĂ cmsîfwp Numașl Fienurr.^ ȚRUCĂ IUOARA /

Funcție- CONSILIER GR, J-


DATA . DOSAR:Nr.

încăpere

Denumire incapere

Suprafaia utila (mp)

1

Terasa acoperiu»

33,30

2

Camară

4,85

3

Hol

8,31


5

Terasa

69,76

Suprafața utila

126,78

SuprttfaiK    consrruila/tierftauraia

152


DATA

DOS


oficii- ■'■■ 1t vTuaiMwifaiwîii Num? și Prenume: 1RUCA ÎL 10/ —Pcroia-eeNStfE+rGftrD,


Ar.


WAH|A

RA


Aț-flO'


primăria M.jMir i" ijlui rn*. î'an’a 4EnV'CLUl. C-AOMTffU

VIZAI SPRE hcSCHIMBARL

Nr__

- -

qNSÎA^ ROMAN1A


JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR. R 100590 / €4 C<T. 2010

CĂTRE,

R.A.E.D.P.P. Constanta

Pentru chiriaș STA1CU MARrNELA-ANGELICA

Referitor la solicitarea dvs. inregistrata cu nr 100590/29.07.2010 la Primăria Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Se adeverește prin prezenta ca terenul in suprafața indiviza de 7.10 mp, situat in mun. Constanta, strada Soveja nr. 120, bloc DR 36, scara A, et. 6, ap. 28, face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeței indiviza de teren de 7.10 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața de teren indiviza de 7.10 mp aferenta imobilului situat in strada SOVEJA nr. 120, bloc DR 36, scara A, etaj 6, apartament 28, mun. Constanta, in favoarea RAEDPP Constanta, chiriaș STAICV MAR1NELA-ANGELICA, care 'deține imobilul prin Contractul de inchiriere nr. 8365/14.05.2009.

Pentru imobilul de mai sus exista Plan releveu întocmit de PFA Tavaru Ghe. Bogdan.

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosința va li reglementat funcție de actul de dispoziție emis.

SEF SERVICIUL CADASTRU,

Ina. Nicoleta FLORESCU

(A

X'\K '


SERVICIUL CADASTRU


lnsp.Amelia BOBU


SERVICIUL JURIDIC

C.j luliana VOICU /

/ ?


PLAN RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100


Suprafața


Adresa imobduiui

Str Soveia nr 120 Bl DR36, ScA etal 6 ,ap 28

loc Constanta, iud Constanta__

UAT    l    loc.Constanta

CF. individuala    INr încăpere 1 2

3

4

5


Denumire încăpere Camera Hol Baie


Bucătărie

Camara

Suprafața Uti!a= 34.87 mp Balcon


Suprafața utila (mp) 20 00

3 57 3 79

6 50_

1.01


4 35PROIECT

S.A, CONSTANTA

^LLj^CERT

Ni Certificai 0CO2S

ISO 9001:2000

fAl.L.Ac LRT

w Coriste oi cava

ISO 14001:2004

^Uj^CERÎ

N- Certificai VCC6

ISO 18001:2004

SOCIETATE CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

B-riul Tomis Nr, 144A, Constanța; telefon: 0241-555 005 tel /fax: 0241-633.116, www. proieclsa-ctaro; pfoiecîsaOprotecîsa-cta.ro

Cont I8AN: RO17BRDE140SV058177214C0 - BRD Sucursala Alexandru Lăpușneanu RC: J 13/896/1991 • CUI R 1864609

Către,

Staicu MarineJa-Angelica din : Constanta str. A . S. Puskiri nr. 16 Stiiota: Primăria Constanta
Urinare solicitării dvs. cu privire la calcularea suprafeței dc teren aferenta apartamentului detinut de dumneavoastră dtn Constanta str. Sovejanr. 120 bl. DR36 sc. A ap.28 va comunicam următoarele:

Nr.

bl/ap

r

Adresa Bunului Imobil

Suprafața de Teren Aferenta (mp. }

Observații

i

BLDR36

Constanta str. Sovejani, 120 bl. DR36

884,5

Contufiii Proiect

472/77 IPJ Constanta (actual Proiect S A.)

Ap.28

Constanta str. Sovejanr. 120 bl. DR36 sc. A ap.28

7,10

Teren in indiviza

ANEXA NR. 50 LA H.C.L.M. NR.

190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.Ferdinand nr.82

363,23 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 /2001

Acord intabulare nr. 100443/201.0


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚULCONSTANTA

CON S1 LIU L LOC A L CO N STA NT A

ANEXA NR. 51 LA H.C.L.M. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Justitiei nr. 1 Substatie    de

redresare nr.8

9,22 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Suprafața de teren de 483 mp si suprafața construita de 257 sunt cuprinse in HCLM nr. 598 / 2008 anexa 39, poz. 13.

Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

cOHSTAA/rx] ROMANIA 3    ț#'7    » JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Iii BLt-1 fii DIRECȚIA PATRIMONIU U T57 SERVICIUL CADASTRU

--<• • <' ■' - -    NR. 100443/ d’o . 0 -o?d o

CĂTRE,

S.C BEST MARKETING AND DISTRIBUTION S.R.L

Referitor la solicitarea dvs. Nr. 100443/29.07.2010 adresata Primăriei Municipiului Constanta, va comunicam următoarele:

Imobilul in suprafața totala de 363,23 mp, situat in mun. Constanta, Bd. Ferdinand, nr. 82, a fost identificat ca domeniu privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M Constanta nr. 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Primăria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administrației Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicității Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate pentru suprafața totala de teren de 363,23 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de folosința pentru suprafața totala de teren de 363,23 mp aferenta imobilului din mun Constanta, Bd. Ferdinand, nr. 82, in favoarea S.C BEST MARKETING AND DISTRIBUTION S.R.L , care deține imobilul in baza Contractului de vanzare cumpărare autentificat cu nr 2610/18.04.2003-BNP Cristina Budei.

Pentru imobilul de mai sus exista întocmit Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10961 înregistrat la OJCGC Constanta cu nr. 22977/2003, plan releveu demisol, parter si etaj .

Menționam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile Legii nr. 10/2001, Legii nr, 247/2005, dreptul de folosința va fi reglementat funcție de actul de dispoziție emis.nr


data 28.07.2010

Insp. Gabriela Marilena DODE.


SEF SERV    DICSERVICIUL JURIDIC


Cj. OctaviaiyGabrielAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIEI Ai ts

Humele si prenumele proprietarului:

:500    S.C.ToserTrsțns S.R.L.

Județul Constanta    Adresa proprietarului:

Teritoriul- administrați v-: Constanta----*-- C Iad î rea Mulliminisiere Constanta-sud; Ferry Boat------

Acte de proprietate:

Proces Verbal rir 2315 din 5.12.2002 Factura Fiscala nr2924338 din 18.12.2002

Suprafața rezultata din măsurători S= 363.23 mp din care suprafața consuni ta Sc- 229.38 mp Suprafața anexa Sa= 43.09 mp

£ țstoui^-.


ML/
O.N.C.G.C.

CFiCIUL JUDEȚEAN CADASTRU. GEODEZIE CARTOGRAFIE

CONSTANTA Nr. înfpc    tfl OEC.w ’

VTH fîCATSI RECEPȚIONAT


//^ CEfftiF UAÎ DE

AUTOR |£». fi ~    -

- SeritntpȚTijiitf.IW spOhPH,MBARE

$$$ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR. 106102/Z?    <$O fo

CĂTRE,

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA Str.Industriala nr.8

Prin prezenta, revenim la cererea dumneavoastră nr.l 0670/21.01.2009 adresata Primăriei Municipiului Constanta, facand precizarea ca suprafața de 483,00 mp. este cea din ll.C.L.M nr. 398/2008, anexa 39, poziția 13; suprafața din măsurători 492,00 mp. si nu invers cum s-a specificat in situația juridica, lerenui ue 9,00 inM 

constituind diferența de măsurători, identificat ca facand parte din domeniul privat al municipiului Constanta, conform H.C.L.M. nr.420/2001, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.INVENTAR DE COORDONATE TEREN SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Nr.

Pd.

Cocrdonofe pcf.de confur

Lungimi

loturi

D(l.i+1)

N [m]

E [m]

1

3031 51.643

788876.236

34 664

2

303159.519

788909.993

14.322

3

3031 45.519

788913.01 4

25.038

4

3031 39.559

788888.696

1.333

5

303140.854

788888.378

10,031

6

303138.662

788878.589

13.193


Suprafața din mosurotorl S=492mp


INVENTAR DE COORDONATE CONSTRUCȚIE SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Nr

Pct.

Coordcnolc pcl.de contur

Lungimi

(oluri 0(l,i+ 1)

N [m]

E |ml

jr

305143.614

788889 147

2,663

e

303141.028

788889 784

17.089

9

303145.071

788906.388

12.490

10

303157.214

786903.4 64

20.899

11

303152.194

78B883.177

1.609

1?

303150.624

788883.528

0.994

13

303150.320

786882.582

8.1 1 1

1 4

3031 «2.4 35

788884.477

4.817

Suprafața din măsurători S=258mp
% ■â t


hm


KOMANIA

JL'DETl L CONSTANTA

CONS11 JVL LOCA L CON S T ANTA

ANEXA Mi. 52 La ÎLC.LlM. NR. 190/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

suprafața

OBSERV AI II

Teren

Str Mărgăritarelor zona Bl. LAV1

SI-51 mp $2-45 mp

Legea nr. 213/ I99H

H C I M nr 420/2001

Siiuatic juridica nr, 100972/2010

PREȘEDINTE SF DINȚA


ANEXA NK.flJ LA tl.CL.M. NR. 190/2010

DENUMIRE

IMOBIL

$11PR \EATA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Qaxnl Muzicescu nr (0

30 mp

Legea nr 213/ 1998

HX I M iu 420 / 2001

Acord intabulate nr 102671/2010 Diferența măsurători

In indivi/aune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


8ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU NR 102671/o a

Către: BORȘ M11IAI

Str. Gavril Muzicescu nr. 10 CONSTANTA

Referitor la solicitarea dumneavoastră nr. 102671/04.08.2010, adresata Primăriei Municipiului Constanta , va comunicam ca terenul in suprafața indiviza de 30.00mp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M.Constanta nr.420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia, restul terenului in suprafața de300.00mp din suprafața totala de 330.00mp, fiind proprietatea numitilor Borș Mihai si Borș Elena conform Contractului de vanzare cumpărare cu clauza de intretinere nr. 13125/1994 emis de Notariatul de Stat al jud. Constanta

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in Mun. Constanta str. Gavril Muzicescu nr. 10.

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație întocmit de persoana fizica autorizata Bordea Ștefan si vizat de neschimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul inscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabularea dreptului de folosința in favoarea numitilor Borș Mihai si Borș Elena.

SEF SERVICIUL CADASTRU,

Cons. NICOLETA FLORESCU

SEF SERATCIUL JURIDIC,

Cjr. I&TNAVmiZARIU

SERVICIUL „flifRIDIC,

Cjr. 0CTAV1AWZJHAMANDESCU

SERVICIUL CADASTRU,

Insp. ELENA VOINE^j^. Ref. STANA GROSU


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 200

Nr Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului Strada Gavnl Muzicescu nr.10

Mun Constanta , Jud. Constanta

330 mp

Cartea funciara nr.

UAT

Constanta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSlAN|A3t

SERVICIUL CADASTRU    S

VIZAT SPRE NcSCHIMBARF

Nr.    _______


300985


A Date referitoare la teren

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70


Pct.

E(m)

N(m)

1

790495 151

301011.514

2

790514 477

301005.739

3

790509.683

300989.930

4

790503,211

300991.972

5

790490.369

300996.329


Executant'


. . i- M /X ui-    V

K i . .KE


. i-C    Ci'*1 . «r -t; 1

Bordea jSttfan    ‘ 4

.    *1-, ,,    Or,


Data: luhe 2010
Nr.

parcela

Categoria de fofosinta

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

CC

330

Intre punctele 1 si 2 lara imprejmuire.

Intre punctele 2 si 3 gard de beton si fier,

Intre punctele 3. 4 si 5 construcție: 5 si 1 gard beton.

Total

330

B.

Date referitoare la construcții

Cod

constr

Suprafața construita ta sol (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

C1

123

Locuința parter    Suprafața construita desfasurata S=123 mp

C2

29

Anexa (garaj parter + uscatorie etajl)

C3

6

Anexa (colet)

C4

6

Anexa (grup S3i*tâ'(), i! 4 I <■

Suprafața totala masurata = 330 mp Suprafața din act = 300 mp

ANEXA Nit. M LA    NR. 19°/2010

_

DEM MIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Slr Rihe.scu Vnrta nr 10

H jfep

Legea nr 213 / 1998

HCI M nr 490 / 9001

Acord intabulare nr 94408/2010 Diferența măsurători

In indi viziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

coMSTAjvr^ românia 5 far, « JUDEȚUL CONSTANTA ț rn 7^ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA I | |LJ fii DIRECȚIA PATRIMONIU f    SERVICIU! CAbASTRt

Mr.!A4-*OhL/ O 5 ■ -J Â, Zi’fO

Către: POFESCU EL1SABETA Str. Bikscu V ■ la, J' -. 10. Constanta

Refentcn la solicitarea dvs.    nr. 94408/2010,    adresata Primăriei

Municipiului ■ ■ in. Lani ■ va comunicam ca terenul situat m Constanta, str, Bibexeu Ymlu nr III in suprafața de l3.(H)mp, a fost identificat ca fund domeniul privai nl municipiului Constanta conform HC L.M. Constau :,i nr. t2D,Cilul urmând a fi inventariat conform Legii nr 2 11/1998 privind . ippriei ucu public 1 • giniul juridic al acestuia , restul terenului in iuprafam de l-lb.'JOmp dm suprafața totala de l59 0t»mp. fiind proprietatea numitei l\u-"7-<; Nici' !    . n_: Jctine imobil- ' iu f Tîlîului r. pn.j i    .

fd'H/lSUi 19/7 i-lilt.-' li A inm I .îrfiii 1 Frnon.iar" ('    ’jj ! mari ci jiu

< (KViantn » Qr,linului Prefectului nr. 9S'10,06.1994 emis de Prefectura Județul i ■ ■■■ i.i-mi ■ Cc ii 2. .uuliii de moștenitor nr ! 22-21 .Os.2090 .i .i încheieri’ i!.t

Rea 'icar? ? t£P 15 06.2010 rlihcn.i d- ?. *. R Vremii;

Fr.m-i’n.T VI j.7t •cupru ilm t cvivt.mtii < îîi • *• acop.1    .    dt

cau.i-im .- i'u licitate imobiliara in favoarea ITimariei Municipiului Constanta pentru terenul situat m muru Constanta str- Bihescu Vodă nr.l0T m suprafața de 13-OUiiip-

Pentru imobilul mai sus exista Planul de situație întocmit de persoana ii/ ca a i.iri/dL. Muntenii.. Marian si vizat de către Serviciul Cadastru

Frecizani eu pre/vnltil insetis uu constituie ,teorii de dure iu folosința si uu poate fi utilizat Iu iorabulurca dreptului de folosința pentru \uprnfata de 13.00tu pin favoarea numitei Popestu l lisabti.i.SI I SEKVfCn I CADASTItl

Cens. NICOLBTA tUIKLSi lj

SERV ICU L CADASTRU,tnap. NICWNA ftlZE \

■» H

Insp. Ga k PIEI.. A

H : ‘..■ii, i;i ■ I "ai ■:.! i -41 IHSidJ.Tfl HG* i -UfitlDî , J» 'H i IW.I-.M rfvMiUlA

1

a    OtJOII

d

EL

'Vt -

55

2

:?•

n

Ui

A W'/A

A • Jn.1 ?M

.4. Date referitoare ta teren

A-

MfT< (.'//>

CuieypUtc de fidonata

Supru/atn

Oiip)

Yutoa/e de tniposjfai’e (teu

MentituiT

/

Cr

1)9

Împrejmuit de £tud lemn m<iwtnretre

r.ițiiz

1)9


PLAN DE SITUAȚIE

privind imobilul situat in ntun. Constanta, slr.Bibescu Vodă nr. 10, juri Cnnstou'"

Scara 1 200


n- /o< <J


î Prti


PHI MÂ rpi.'A: VIZA I SrHt Hc&izKiMBÂnc I

, 'i.UC'.    -    -H. Date referitoare la conxrruclii

Ced

«.«MfW

Suprafața i amintita la sol tmpl

Vutourede mpoziiure llti)

Mea forai

CJ

V#

Locuința P - Suprafața conxtrutia de\fuxurata ' 4S mp

C2

1(1

Anexa - Suprafața construita dexfusiirutn - IU mp

Total

)tf

/mwza/f DE COORDONATE

Executau/,

PE.A. MVN'TEAM MARIAN

s

/ X , ,    ’ .

/<t -    • \    '    * *

F    l\

Sistem tic proiecție Stereo '70

IM

Etmj

N(m)

1

’9/ 7X4 6W

30)741) 744

2

790. 92J

30)744.167

j

79/RQ2 Ml

)IU7»S 73$

j

79/795 A//

.1^72? 01)7IROMANEA

JUDEȚUL CONSTANTA

t'RlMAMlA Ml NIC IPIULl I CONSTANTA PlKECTtA PATRIMONIU KKRVICWt, CADASTRU NR64M8/ 10 L it'O

Către: RESID VEL EDI N

Str. I lutmari Arbore nr.37A. ConstanțiPr»ri piezecic . va comunicam îndreptarea erorii materiale, privind rectificarea acordului de intabulare nr. 66924/20.07.2009 eliberata de Primăria MLinicipiuhu Constanta pentru imobilul situat in Constanta str Hatman Arbore nr. 37A.

Terenul m suprafața indiviza de 41 OOmp, a fost identificat ca fiind domeniul privat al mu nici piui ui Constanta conform H.C.L.M Constanta nr 420/2001 urmând a fi inventariat conform Legii nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia restul terenului in suorafata de 250mp din suprafața totala de 291 OOmp fund proprietatea numitilor Resrd Veledin si Resid Mesure conform Contractidui de vânzare cumpărare nr. 10010/10.10 1983 emis de Notariatul de Stat al Județului Constanta , H.C.L.M NR. 6/31.01.1996 emisa de Consiliul Local Constanta, Ordinului Prefectului nr 182/29 09.1998 emis de Prefectura Consfanta , Sentinla Civila nr 4117/16.04 2004 emisa de Judecătoria Constanta

Primăria Municipiului Constanta, este de acord cu efectuarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliara in favoarea Primăriei Municipiului Constanta pentru terenul situat in mun Constanta str Hatman Arbore nr 3?A , in suprafața ind«viza de 41 OOmp

Pentru imobilul de mai sus exista planul de situație întocmit de persoana fizica autorizata Gradinaru Aliona si vizat de nescbimbare de Serviciul Cadastru.

Precizam ca prezentul înscris nu constituie acord de dare in folosința si nu poate fi utilizat la intabutarea dreptului de folosința in favoarea numitilor Resid Valedln sl Resid Mesure.

DIRECTOR ADJ. PATRIMONIU,

Coos DniwNEACl

ȘEF SERVICIUL JURIbl-C

C.|r IR1NA ȘERVICW


SKF SERVICIUL CA PAȘTI L

Cons NICOLEIA Kt OHLS SERVICIUL C^STEU,

Insp. ELENA VOINE

Rcf. STAN/\,

ruN de srrvATiE 9C/UM / .«#^c^CHfM04flg


( UliTtiirtt Ji

jwtvfa

fulutlnto

1

tCc

Suprnjaiuinti&Tjui i.* <*K3ifi>;x.f?r.

yj^sagiTiiiwrw

.4. /*frtr rrtWf/wrr Ai f/rr»

f —iTi»

1 afaof ru &' un/ktiiturf

Oll.n ;i