Hotărârea nr. 19/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL "VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA"

ROMANIA

0 J.'r:    Jl DETLL CONSTANTA

F^l    MUMClPIli I. CONSTAN f A

J * țy J | ( CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privjpd cmiterca acordului pentru transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiu toi Constanta si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in domeniul public al statului si administrarea

.Ministerului I ran sporturilor si Infrastructurii in vederea realizării de cal re Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romanța S.A, a obiectivului deinters public național *'Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din ..I..,,:,!, 05.02 .    2010

Luind in dezbatere Expunerea de motive nr. 8897/20.0I.2010 a Domnului Primar Radu Șțefân Mazare, raportul Comisiei nr.l-Buget-Iman te, avizul Comisiei iu 5 ■ î uridica si referai ui Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.8 8 94/20.01.2010 si Avizul de legalitate a! Secretarului municipiului Constanta;

Având m vedere adresa Companiei Naționale dc Autostrăzi si Drumuri Naționale din Remania S.A. nr. 5794721.12.2009 înregistrata sub


nt : 7837728/12.2009 la Primăria municipiului Constanta:

Yazind dispozițiile Legii 2B/I998 privind proprietatea publica si regimul

juridic al acesteia si 11.Cî. nr. 132727,10.2005 penLru aprobarea indicatorilor telinico-ecoiiomici al obiectivului de investiții '* Varianta de ocolire a municipiului Constanta cu profil de autostrada11 :

In temeiul prevederilor ârt,36, alin.2, lit. “c" st art.115, alin,], iit b din Legea nr 215/2001 privind administrația publica locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE

ArLl- Se aproba completarea Inventarului bunurilor apaninand domeniului public al municipiului Constanta aprobat prin HCLM nr. 526/2008 cu terenurile in iui totala dc 6847 mp, conform anexei si planurilor anexa ce tac parte

un .-j aula din prezenta hotarare.

\it. 2 - se emite acordul pentru transmiterea unor terenuri in suprafața totala de 6847 mp din domeniul public al municipiului C onstanta si administrarea ' . .risiliLilui I oca! al municipiului Constanta In domeniul public al statului si in

M .......... îl In, jll.J.i l TOK10I. h?l l^Ud -li ItiSJOÎ :<H" CLll^SJ AM;A K< iMANJ.l

adiSlhiștrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si încadrarea acestora in categoria funcționala a drumurilor naționale in vederea realizării de către C. N. A.D N.R, - S.A. a obiectivului de imers public național 'Varianta de ocolire a municipiului Constanta", conform anexei si planurilor de situație ce fac parte din prezenta Itotarare;

Art, 3 Predarea- primirea terenului se va face prin Proces* verbal de punere in posesie Încheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, C.N.A.D.N.R- SA.

Aii, 4 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta ho tarare Ministerului Transporturilor sî Infrastructurii, C.N.A..D.N.K- SA, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Cațtstanta in vederea aplicării ei, precum si Instituitei Prefectului Județului Constanta, spre sliinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRi SI 1UN I ELE ȘEDINȚEI


Visan George


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA LNAC1IE

CONSTANTA

\r 19    /05.02.2010

I Il| T-.inir, ni ’ ! FdX 'JUlIJ 41 "(JXlul .........Jll_.il 7USIQ5 S7IXH UN'. ■ .\N . A ROMANI AvoN3TAA/r>} rom AMA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA ll.C.L.M. 19/.?.0A?.DA II l R DE tDEN IIFICARR ale suprafețelor de teren, trecute in domeniul public al stalului, care se dau in administrarea Ministerului I ransporturilor si Infrastructurii, in vederea finalizării de către C ompania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania- S.A. a obiectivului de

investiție ‘‘Varianta de ocolire a municipiului Constanta”


Nr.

Cri.

Locul unde e situat terenul care se da in administrare

Persona juridica de la care se da in administrare terenul

Persoana juridica la care se da in administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Valoare

1

județul

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romanța

S.A.

Suprafața - 388 mp

Categoria de Tolosinta: DR *

v Cadastral: 113108

0.01

județul

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața = 283 mp

Categoria de folosința: DR

Nr. Cadastral:! 13145

0.01

3

judelui

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul fransporturilor si Infrastructurii -Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața - 333 mp

Categoria de folosința: DR

Nr. Cadastral:! 13152

0.01

4

județul

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor sl Infrastructurii -Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața =301 mp

Categoria de folosința: DR

Nr. Cadastral: 113121

0.01

5

județul

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul 1 ransporturilor si Infrastructurii —

Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața = 443 mp

Categoria de folosința* DR

Nr. Cadastral: 113115

0.01

6

județul

Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața - 444 mp Categoria de folosința: DR ~

Nr. Cadastral: 113153

0.01


10


II


județul

Constanta


județul

Constanta


județul

Constanta


județul

Constanta


județul

Constanta


12

județul

Constanta

13

județul

Constanta

14

județul

Constanta

15

județul

Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Consiliul Local al Municipiului Constanta


Ministerul Transport uri lor si Infrastructurii -Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania SA

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Ministerul I ransporturilor si Infrastructurii -Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Ministerul Transporturilor sl Infrastructurii Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romanța S.A


Suprafața =• 277 mp 0.01

Categoria de folosința:

DR ~

Nr Cadastral: 113122 Suprafața = 222 mp 0.01 Catcu.oria dc folosința:


DR

Nr. Cadastral: 113155 Suprafața -276 mp Categoria de folosința:


DR

Nr. Cadastral: 113146 Suprafața - 246 mp Categoria de folosința:


0.01


0.01


DR

Nr. Cadastral: 1)3123

Suprafața - 523 mp_ 0.01

Categoria de folosința:

DR ‘

Nr. Cadastral. 113147


Suprafața - 472 mp 0,01 Categoria de folosința:


DR

Nr. Cadastral: 1,3154


Suprafața - 1134 mp Categoria de folosința:


DR

Nr Cadastral: 113156


0.01


Ministerul fransporturilor si Infrastructurii Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -Compania Nationula de Autostrăzi si Drumun Naționale din Romania S.A


Președinte ședința, Visan George

Suprafața = 1294 mp 0.01

Categoria de folosința.

DR ~

Nr. Cadastral: 1,3151 Suprafața = 211 mp 0,01 Categoria de folosința DR W

Nr. Cadastral: 113150


Total: 6847 mp


PI *tl l-l    '•( M| ',| |.| | IMIIAPI A IMOUtl.JJtUl


l. 1 i


V'/M 4

• l ■! pi ‘.-ni. ț,||    «j-    1C|K/'7fl0»4

? /M-A ): îiAHJ ‘lilViluuj

•VI, eȚȚj_Hbj(


II «!rovi,<iii Ccnsiortla. Pe Jtl-loi l, «e CoMiontu

ii.

HM 1 CW5r/'44lA<*»

,V& /


FfRIMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


A Dole n/anictre fc Un»

foiițrt,-* dt

tblOliikln

iuprototQ

M

VolEor» «

irtytttițorc (ifcij

Menliufti

Wi

.. 1»

,'âa

ftîimjKejrrwil

Kl IN

.566| l| I '| I ■    1 •    .......... *    ' '

• l„» il«M. | IVL i exîrovilon)

.i|. >1 ii Tinsbr'llo rmj'1

Adr?4«    "

Lilru^ou LmH'jIdiLu b« 3Ș-I6I ..............

•JAÎ | COHSTAH»*


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

N-____ _

__
/Z.vs a

îza

PJ    Aorssc    :x . .

Cy vxt': > ,c și    tohstwtc

C?rte runciorc nr |

Iuat 1


!■- tel?    ic te'

Nr.țwM’O

Cckgwie <je folosire

fn.r.)

VșW» o»

‘ impCi/bJ'-x >.!

Bs26/1

î#

.

TOTAL

3J3


lr.văw:    ZOi/^COU

s

sr-v-.: i9'/o

Sjîenv <k pf?i'■■'".

Pst.

x

<

OOb^iT- •■'.'!

Z83e«5.4g6

444

.. <■'?

~~i^‘

44?

. 3Cg4 29.4l2

7839i7,'74.    ”'

446

3084£5'-??

73392) <?6

447

30î?4?f?V“ .

7839221?*=

4 45

30.54)6 ;5

7S5919.6C6.

•4 4$

30837 •    •-

^njtato lr,i.:.c •^s,j'4!(i x J3' mp


Plan DE amPiASAMFHI Si t»Fl MITA» - ..

• nuvilut    ivpas »*ifp»O(U«ntîi it» tfcitie>u> •    • « i    i vi i

aurtrtA 1 .,| Ut/u

(eslrovilon;

Sin izcuaiîtrni

jr.upiorotci mnsurata [mp|

A.fliPSn imonimi ii

77?

3(11

CkJunîuiI rar.aoib    Z—M    >"l • «"iiiMil'i

ftxirte Fuacuhî w |

’IAI

cowsîajjta

p“--

703M.ll)

z

*z


PRIMÂR'A MțiNlCiP'iiL-Vu CONSTANȚA

SERVICIU*. CAU^SÎRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr__

763900


fxiiețcim <ie lotosmio


A ImI* tfl«-tit<itH» lo Ittgn Viit(»nr «!»•


lUiiriliilli


lujril

('•II'.

Wl


ni-in-iixf-nullTOW

Vil


ijwpck ui nanebeitvv

■4/JHII

>

t

iirm

mimi?.?*?

7839C?3?«

Isem

308410.95 J

783923140

IUCȘS

308408 927

713392* 3î6

1 *£k2£s^H

308401.97?

78392“ 787

(TS3H

308404.%*

78331* 43c

308403.567

783911689

ixT’W

300394.300

7.8.3893327

3118370673

7838*6160

im

rara*».*

7836*3987

îksniilâls iaUiii «rau/du =J0i

•»ip


£>»cainiiî,

•• r CARTOTCe SA CPAJQVA


Ori.. 17 II ZOO


P 3 DEC 2009

vatxctfwm

NurM sî Piim^r PĂUN • LuSțla. CONSl .i


rvetoUrtiimmccKSWA!

LUCIAN VWQIlI


Sfl cnnfinno suprafețe am rr^-imnvy » tn !w; >> -arfeIER GR. IA

/M> easosfOi

Sypfcfatn mnsurato [rnpî

Mreeo inwniioiu»

M - v’

443

Dtiovion Canilonta. De 71/15-lai î. jud Conlonlo

Carto rvnăara nr.

UAI | CONSTANTA

704000


A Date referitoare b teren

llr parcata

Colegorie de folasinto

Supratoto

(mp)

Volocie de impozitare (lei)

Mențiuni

Io*

OR

443

r.nR’.pff țTDuit

WM

443

INOÎAH DE COORDONA IEPVU

- imobilul este supus fîxnrqpr<'r in irrr SCARA: 1 1000


,r


|K «?U«

Supro’Qtu »»’<iîiu?ata [mp|

-H|t ..    |

r '«

4AA

1 »l"snlfr»    '»'••. •' l|/îî» V‘ • «;• f.im.1imlu

•ja: caicîAUM

7w4uuu«t'3.


un i

IDR x

'- - 44Amp


s.J-


---- N, bP«£ NESCH/M3AR

ATI/.:/'

ii Mara

Mura


ZH-UUIU


A Pole relgtiloQTE h Ișnșn

IUN» «81

Colcgor-fi de talusintB

Suprafața

(mp)

Voloore <k’ înipozilun? [Ii.iJ

pu»yz»/i

OR

444

w

444


Msnliuni

neimpriTnuit


Executant


Ibfi

iij.

iu/


4»i-« A zii

n

47


IWEWTAP QE COORDONATE

Sstem de proecte SOCOGRAHC 19 ZQ

X

Y

307904.034

784024.350

3G7899.339

784024 785

307886.142

784007 233

367863633

“783963 198

30784 7.65?

? 8396 5~216

367833.335

783936 996

“TS7ft3Tg6T“

?Si936 (99

Soptotola tutuia inciuialu -444 mp


S.C CARil/K? >A O<A|> AfA

Colo: 16.11.2009

» L‘il* bl. AI4P i    •«* _ji ULlI-I‘-

ibihJl es»e supii'î -xfirrpr-eri n temi ' 1" 1

SCARA; 1 ;bi>L f extravilan)

Supiiifntii tndiuii>ilrt țiTib)

«Mlietiu utiuluiuiij*

m 022

27?

|*«lmvllift    IC ’Mflt 1, >4 r -«rjnnlr

.    1« i«>nc«rvp nr

UXt | OONSTAbU

— —NMttW»


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr,


Daîi


l7wnv>


*v twffAr

Categanc ee lîllUitf’hi

Supratnin

Orrpl

Valoare dt impozita® (Iril

Mențiuni

Ihtyt _

DR

277

nempiejfitud

Taa

277


ri

I

• j t’i


itMNW PI COORDONATE

>Jctti dc procdte STÎPțSGRAflC ISW

11 UI

w

»

.<

T

ÎO732O 191

784010 607

307325 810

784071 g2O

307321.223

784072.187

307319,678

784054 746

3O73I5.799

784010.957

VuarOlalâ ioîala mosuraiu -?.77m?


Executorii

SL CARTOÎW SA CKA1IWA

AOÎO Ib.ll.20W

» IUI l'rCAj(ASIIlll^f '"'n,.,l    ,f,jA

Uiitrh ș» Proninn,- Sli il/UJ    '

FoncM CONSILIER GR. fA

gg57^/_o 3 DEC. 2009

jjilinno wptatalo <tn înrrîhînîv* .. Introducerea imobilului ui lui/u 'Ir •!••!•

,o-.<îrp'-ie de lo^sinlc


’OÎAL


WE.'.P.f? C'E csorqonak


z - »A’


"49F

“4?rr


: ■ - Z.— Z. ~ ' -

"J-'îâ ^3    —


’3î»c*5S.9?«' SpRE ^SCHIMB


Vcioaie J-iffipozncrF (In


-.-. • « ;>r»    ' ;<T k'?.?:.! '.•*»•>?-


— Imobi'til #»*le    •    1 * •• '•• in ■»v e'«sz 4

1 •.!•>. |(:îrfn |-    »• •IV.lll III)

1.»

ii,(W'jhjlr: niO£y .11 : | 11; |

Adl» -i «i* 4»li|A»

1    Ii>.1h |. Wf'S-l.il 1

[._4luU- 1 uuciaro nr

jllAI | illJAIIIA

7&40M

w.


fc .4’-


iC.HiJLlfl,

^«OWfUi


LO1 l IW

S=775ir.p


jmafua municipiului constanța SERVICIUL CAuaS'RU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Da,a

704000

734050


Itwcefcl

««Zăî


Categorie de fntosîiîa


_A QoIh

lupfo’oto

fmpt


referii oare Io Ififfin


VaJoojț C» inspoZttan» (toi)


Menlium

nrimpf [fTinil


TGTAI


tWLNUP K CO«XjNAH


Srttwn d- pwiecfîc 5OEV3WC 1970

X

7

306278 793

784003 678

3062t5.2?5

734003.529-

306319.378

WS5"O5T“

3O632-* 988

784055.015

l~    —

$uj«*fa»n Intnlo iftosuroiu —2?€ — p0 7 DEC.

• •»««•» o »> • *. <r*

■-SCO


-8405CiLMlTA.Qf A H"'?EîllUJ I

rw; . eqi nr 1*58/2:^ ':••! ••Wroarcdo

IțrfcSirXfl

W)

Vplo$« îîț

"npwitoro (<«i|

Wi:nUw>i

•A Șt/,

DR

2<6

bîiir,pffyTTi.'

..... . ..........

îjm

?4?Per

•1» . . *

122

30550A.C'7

xrr< ^21    ~

23

-?;■??

■ 2“’

îqT2 :

"5-Z32 S2-

£?

30556' -35

2f>

'3135^7 :x$-

-5i-2-zZz

J0SS^2.d0&

i$-05C 5 '

28 '

'"305535 4je

'29

Soyic'dto to'.-îlf nioyurj'A

-NS r,-

^■3// QJLD££._aiM_

w ;$nf -*    •: «țriw z'

.... ...


f <âcw. K cc^j $ pj&jyiî    t /Siîns-'

î- ?T«fWK 3TOL4N MtRȘtA -.    CONSILIER GR. -A


r£405O


'•'HI DE AMPLftSWJI-HI St C<l ••II’» I '" itz<î l «ale tiu&tfS *vp    in    ■■ »•

j./jRA i t?v»rnv«lt»n.

,«ț.-i. (MU Uiu-uiC.u ,«-pj

Arii fc s< • oiuCiiuio •

1_•'.•.iH

022

L«ti bvtlun Cb-.n*/l»('X    1

.TrU î i.r ..j nr

1MÎ I mw“«ÎTf


'-n-

II-


3ULutHJHSÎÎ


PRIMÂRIA MUNICIPIULUI con SERVICIUL CAOASH-

VIZAT SPRE NE$CHIMBAh-

Nr.


Ă falf. icferitagig Ic letcii

Kt |■»■ ii

I» ’r,7'

CtfMone -i« fafaninto

TwkoMo

(mj.)

VrtlMI» 0. nnpoîaorr (|«|Ț

tWirti

523

r,rt,<nvi»'inni-    i

IM

573


I"»

IM

If.-,

IM,

I'

JM,

ffl

lllrti

l>tl

IU/

îhî 11..«


WYRIIAK £< OOORDGKAÎi

‘.i .uiii un pruecto: SîtHEOCHAHC WO

X

V

-.112323 308

7B4,25.579

302323.759

7a»,29 553

3tI??7»ă00

704135.980

302292450

784,38 380

3O2233 63O

f84,40670

3022,3.660

784,43.020

3P22Q, 630

?$«_, 44 4«J _

3Sn3TSW“

764;«53,o

joziae 7EA

76*'<5^44

302156 39 î

784142.929

3C2272 a$a

784132.023

302305 530

784,27832

SvrroWo lututo •ntwwoltt = 523 tnj.-,*#*?*
. few;

z* ’

A.N.Q:


r«!« 1CM7CW


Sc i:«ibrr>3 supraM" «Im    '«

illblOlXOtC imobilului iii fiii/ i lin ■liili’


—%*... ,< i t,\>ÎA

' "    ') I

_...: • iimmk ui» *>»• IA /    |


07 DEC ?009
/<

ICC

r-K
«. '"•'•■■-........" ^M<;TANTA

SERVICII UADAolKU

VIZAT SPRE N ’

•'. oi: fwie^l:-}'* Io »cre-

Ur porc?io

Colege*' ~ de    1    Suaî-îf«Ja-    '5'^? :«

(șR}grț$    ■-%    ‘C-Jî’t i

Di?’5    "7|

-- -1-- -

____ 1 /


ret

( -

503

35‘ -5.9:;    765348 185

504

252 • 53 5-;    785995,910

5Q5

502'59.976

7S4Q45 477

506

302162 605

784065.11 1

507

302155 619

734065485

506

30214? 100

7S397S.442

509

5O2U2.365

733943 562

vet: 16 |1.20^

j,p<cf<no totcic măsurate - O'4 mp


•■ t. . wior 5-    ■Se cohfirmo $ycrp:r.; introducere'.’ mob- ■ j


'0 7DECFr □OTLCnl


P*


Cnleșwt * Fdnutilc


A. 5a!» ren -.. :    :--<•


Sjpiv'aiD


r»Y*i


LLLNWHTW C£ ICMÎHDUME

îai-r’ « ttwl* STOMAC tîW

F-l

A

Y

5?.<

299747 274

-■55455.057

51*

2917B1 231

^iSSîâl 265

StS

2S975ă.Sîfr

755461 3''

515

?ii}7;-3. ix 1

763500.404

= ■-

=39619 351

735526. 255

515

2935 35. IOC

735521 iB

Sl9

23555L??*

7^5523.795

550

i 35^46“^

78551 6.421

52'

299661.31*

7B349B.64B

ȘigfrfnlaJplala mncărniii = 1 (24 n-nExecitri

îC cărare? sa nu*,--.-


&•- lSHîOtt


f* iirîfirrr»    d-n mnaroo-i v

inrf4<tatOT0 imriț»ML 11» bnin di 3n e


i PHIMÂF'A f-'U^IflPlULiJI CONSTANȚA I i SEBvtctuL cadastru

ZAT SPRE NESCHIMBAAE
«UPO&SMENT 51 DELIMITARE • -    - u. 6SU S-J3J5 tu proprie-: i in lsp--> J

SCARA * :100C


. ISEgy&ou


'OT î 3»

J=IJSimo


H-


;?9ioa


î3.aaoș


EÎ'.Qrr


■ lele •'Pin

ceri h itiin

---

hr bfjrciJn

-Cuîtqâiw £«

Meseria

JuUn^ii

țflfj

Wd«nte «

'fl»pc£*n» hsf,

Up^țajn

D* W/I

;2?i

OBirf-irS-*

, -

1ȘUL

"ÎS»

_

fi'ir.icnrt

£?.. OTOicf 1/ -p». >.'J


wvww? cnDqp>**i

frrt.    j    r

*

Its

î;j91E5 r-52

7ÎL727 22C

163

Î55 4^80'.

:5=74-5.£?ZJ

167

LSH848 '533

TSțEiO 8Î4

165

29S991 555

7fi;eo2.37fl

SațrdfW raftoto nr-iutât? ■«• CÎW rce

cuine ifi.ll.2CCS

Se tfnfrmg țupr/QTc Ah iruțuruv .i v4:adtiCftac nwbJuM *n OP» .1* dn>


o 7 DEC.;


(MĂRIA MUNIC'-’’1ULU1 CONSTANȚA I

SERVICIUL CAOASTfiU    '

‘MBAREf


\fS^

rd=STirt»c *r


Serul■


* a* B uaua; s r «amSi m 1 Muma «i - renmc: STpl. • 1

«,r^bT £rJhf$rLI*F i -


s?*£


NESCH"


AW'*


"— 1—Daljt


SaM« UJ Nr. I 4eyu.il

_ B.G

u6uinA VASIL£aj L^c*s5><!»• .


*-|M| Pt- AMR.A^AMLNl I iti III411 II 1 ’ ; ■    ..i l . I

5.CAR£. l;50i,>

fl:    !    1


1 iii I' I • I’1' i "•


pmMb) ir^ij.r.1.. [»op]

Adresa rcr.ta:!

7J 1

i * li ijv.Ioii    Iu

l.'AT | CONSTANTA


««•i    .    •«


ar ,ss

Siwt


țX PRIMĂRIA MU»'l''f“’-ui |)| pr SERVI...

VIZAT 5PR£ r.SSC <1

Nr. _

VUl]foTccvi.c do l<zw».ti|.-.

Supiofalrt

Va'ca.c.

iinpozUore,

E?

7ÎÎ

. /

211


• t,

V

•t" ll. țl I ••‘•'"JllH.ll/

.*W ..O •»',!.

, "'••• /,l 'y,

••ni'. .1. ’i'i.|

78S1J3.340

786131 036

786131 865 786184J1 7

7&n15b 762

?ll mp


4^'E'xeculonl,

5-.C CARTOTOP SA CRW0VA ,!l' t'i^.uHJjnU^|iwxv.,f..p|,f-l frunumc: STOlAN f riuiu 17 n ?oG9 *7|jnt?vwconșiu

Se taMwnwj wtrtato lir miraurobrî sî fnlioducereu onablluiui in baze d- aalc

Ii