Hotărârea nr. 189/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. 23 AUGUST, BD. MAMAIA, STR. BIBESCU VODA, STR. CHILIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 11816,25 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. 23 August, bd. Mamaia, str. Bibescu Vodă, str. Chiliei, teren în suprafață de 11816,25 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de0609

2010. ’ _

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată

sub nr. 85612/23.06.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 84825/23.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea SC REZKOZAN IMPEX SRL nr. 84825/23.06.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 32004/05.03.2010 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. 23 August, bd. Mamaia, str. Bibescu Vodă, str. Chiliei, teren în suprafață de 11816,25 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, cu respectarea rezoluției comune a Comisiei municipale de amenajarea teritoriului și urbanism și, respectiv, a Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, proiecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - nr. 2, așa cum este stipulată în avizările anexate.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC REZKOZAN IMPEX SRL și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA NR 189    / 06.09.

?nin><


o

£

. i


'ib


t


INDIC URBANISTICI PE SUBZONE ZRLa_

0a0 0a0

0b    0b

SI_833 3,70 MP

AC

AD

POT

CUT

INDICI URBANISTICI MEDII_

PE ANSAMBLU

EXISTENTI

ST: 8333,70 MP AC: 3310,10 MP AD: 4479,10 MP P.O.T. 39,72%

C.U.T. 0,54

P, P+1E, P+1E+M, P+2E+M

PROPUȘI

ST: 8333,70 MP AC: 6310,00 MP AD: 8.520,00 MP P.O.T. 75.72%

C.U.T. 3,11

P+1-3E, P+M+5- ,Bd.Mamaia


P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL

CLĂDIRE DE LOCUINȚE D+P+1-3

MUNICIPIUL CONSTANTA

-    STR. 23 AUGUST - NORD-VEST
-    STR CHILIEI - SUD-VEST
-    STR. BIBESCU VODĂ - SUD-EST
-    BD. MAMAIA - NORD-EST

PLANȘA 2

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

SC. 1/500 LEGENDAUMITA ZONEI STUDIATE = LIMITA P.U.Z. IN LUNGUL BD. MAMAIA

ZONA P.U.Z. - BD. MAMAIA CAROSABIL PIETONAL - TROTUAR CLĂDIRI P-P+1-H2 CLĂDIRI P + 2r3 CLĂDIRI P+M+5 + 7E ALINIERE CLĂDIRI


t> >t>    ►►►

O O O    • • •


p P*1


P-2*3+7


UMITA ZONA INFLUENTA - PROPUNERE LOT STR. 23 AUGUST NR. 9 - 9A CLĂDIRI - PROPUNERE CURȚI- SPAȚIU VERDE ACCES AUTO

ACCES LOCATARI

SENS CIRCULAȚIE AUTO

REGIM DE ÎNĂLȚIME

SPAȚIU VERDE DE AUNIAMENT - ARBORI


bjW Xl    BIROU INDIVIDUAL DB AUMTRCTUHA

z/7'    ARHITECT ALfXANDKU BALAH

BQ^TICIAR:

S.C. REZKOZANIMFEX SJLL.

PR ML 6/1.7

AD 2«10

r    NR.eti/a»3-aAJ<_-F.n. tjlawi»

\Âr Sl    COD FOCAL MXN9IMM

lâL^al    COWTAMTA.y

NUME

SEMNATU

RA

SCA

RA:

U5W

TTTLUnWXBCn P.UJ&.

INTRE STRĂZILE: 23 AUGUST, HBESCUVODA, CHILIEI SJ

BD. MAMAIA

FAZA:

F.U.Z.

SEF PROIECT:

Arfe. ALEXANDRU

■ALAN

PROIECTAT:

Arfe-ALEX. BALAN

DATA:

Tm.UPLANțA: PLAN

REGLEMENTARI URBARSTUCF.

FL NR-

U«2

DESENAT:

Arfe. ALEX. BA LAN