Hotărârea nr. 187/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.CIPRIAN PORUMBESCU, STR. DOROBANTI, BD. MAMAIA, STR. CHILIEI IN SUPRAFATA DE 10797,5 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Ciprian Porumbescu, str. Dorobanți, bd. Mamaia, str. Chiliei

în suprafață de 10797.5 mp, proprietate persoane fizice și juridice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06-09

2010. <

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre

înregistrată sub nr. 97414/21.07.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 95762/21.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea numitului Ianca Cristea și Camelia Steliana înregistrată sub nr. 81847/17.06.2010, precum și Avizul de Oportunitate nr. 38697/19.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal jîentru terenul delimitat de str. Ciprian Porumbescu, str. Dorobanți, bd. Mamaia, str. Chiliei, în suprafață de 10797,5 mp,

cu asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Ianca Cristea și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel

CONSTANTA NR 187 / 06.09.    2010


LIMITA ZONEI STUDIATE IN PUZ


~? Limita de proprietate

'"ZZ LIMITA EDIFICABIL/ALINIAMENi PROPUS

-1 CIRCULAȚII CAROSABILE

-1 n onii ATU PIFTONALE


_| L.I ruuu-* III

Z3 CIRCULAȚII PIEȚONALE


7Rf ?nl SUBZONÂ MIXTĂ,CU CLĂDIRI CONSTRUITE "ÎN FRONT D ° J se oroDun urmotoorletlconf. ovizde oportunitote nr IC

O PENTRU SUPRAETAJARE :-RO.T.EXISTENT SE PAȘTI O PENTRU LOTURILE LIBERE-. P0.T.MAXIM=50%-, -l O PENTRU EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE,.? pentru spatii anexă ce au ca obiect îmbunătățirea condiții!
• SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiată prin PUZ    = 16.900,Omp.

din care .-

-S.totală, pateul ZRL2 = 9.450,OmR ■^S. străzi adiocente = 4.500,OmR — S. trotuare    = 2.9 50,0 mp;

• SUPRAFAȚA TOTALA TEREN= 9.45Q0mp. din core:

-    S. construită    =5.080,00 mp.

-    S. constr.desfășurată = 7.115,0 mp.

-P.0.T.    :.    . = 54,60%

-CUT=    0,76

• SUPRAFA'A TOTALA TEREN=’9.450,0mp.

din care. •

-    S. construită    - S670,0mp.

-    S. constr.desfășurată = ?l845 0mp.

I’.O-I. IIIUA. ■    60,00%

C.U.T. mox.=    2,31

•SUPRAFAȚA TOTALA TEREM=8.435,0mp.

din care; --S. construită

-    S. constr.desfășurată

-    P.O.T. max.

7 C.U.T. mox.

TE IN FRONT DISCONTINUU ;H max P+2E:

orfunitote pr 10776 / 25.01.2010), astfel:

>TENT SE PASTREAZA;-C.UT. MAXIM =150

AXIM= 50%', -C.U.T. MAXIM = 2 00 :

I EXISTE NTE,PARTER-SPATII ANEXĂ -»CR ESTE REA CU 10% „ rv, .

IN FRONT C oXuU,(bUC8,ăriC’    h*6’ ""‘"'a*""** * al“'h™*0

J.T. max.=4,90


•SUPRAFAȚA TOTALA TEREN= 1.015,Omp. din care: -

-    S. construită    =    710,Omp.

-    S. constr desfășurată =    4.97$0mp-

-P.O.T. max.    =    7O,0o%

-C.U.T. mox.    =    4.90

IMITAT DEtSIF

A PO.T. EXISTENT


REGLEMENTARI UMANISTICE


DATA ■

36-loifl.


A2