Hotărârea nr. 186/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. BANU MIHALCEA, STR. DR.ION RATIU, BD. MAMAIA, STR. CHILIEI IN SUPRAFATA DE 10993,00 MP, PEOPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru terenul delimitat de str. Banu Mihalcea, str. dr. Ion Rațiu, bd. Mamaia, str. Chiliei,

în suprafață de 10993 mp, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06.09

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrat£ sub nr. 102783/04.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 99769/28.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numiților Grasa Marioara și Stan Paula înregistrată sub nr. 89869/02.07.2010, precum și Avizul de Oportunitate nr. 35427/15.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Banu Mihalcea, str. dr. Ion Rațiu, bd. Mamaia, str. Chiliei, î n suprafață de 10993,00 mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Grasa Marioara, Stan Paula și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 186    ’/ 06.09.    2010BILANȚ TERITORIAL

ZM1

ZM2

TOTAL

Steren

675.00mp

10318.Omp

10993.Omp

SCONSTRUITA

472.50mp

6706.70mp

7179.20mp

SDES FASURATA

3307.50mp

20120.10mp

23427.60mp

P.O.T.

70.00%

65.00%

65.31%

C.U.T.

4.90

1.95

2.13


FUNCȚIUNE-

-

\

l/C

P+E

7

%

N


frecat arti.Fdxta«

Itanarpntet

faza

ta

qVwjo

OI

lUUEun |


I

I

p

p

p

p

/***“ £

_

■ z

')

<