Hotărârea nr. 185/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. PANAIT CERNA, STR. RAZBOIENI, STR. MARAMURES, STR. ION ANDREESCU IN SUPRAFATA DE 19590,91 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Panait Cerna, str. Războicni, str. Maramureș, str. Ion Andreescu

în suprafață de 19590,91 mp, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06-09

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 104079/09.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 82414 / 18.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea numitului Hagi Nicu Gabriel înregistrată sub nr. 82414 / 18.06.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 43508/29.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Panait Cerna, str. Războieni, str. Maramureș, str. Ion Andreescu, în suprafață de 19590,91 mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Hagi Nicu Gabriel, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 185    / 06.09.    2010

Jl



LIMITA ZONEI STUDIATE - S=16 442,21 mp LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA EDIFICABIL / ALINIAMENT CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE ZONA - ZRM1 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE - H max. P+2E ZONA - ZRM2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE - H max. P+3E


Total zona studiata =1844 2,21 mp S. circ. carosabile = 632n,47mp S. circ. pletonale = 2338,44mp S. totala PATEU A = 7774,30mp Sc    = 4<3,60mp

Sd    ■ 6<*'4,62mp

P.O.T. ■ 56,22%

C.U.T. = 0,77


Reg.de inaltime piop. i i Pentru loturile ce nu    i -** M *

P.O.T. propus =50.<»>% i i» t prafaM'

I TOTAl rAtsu



Iu propus - 88.

tu propus

,]L


po t —»■» ■ rm CUI    • »•' «HI H«<AJpr0Pus


■ 4 IMI4UIMH    <

R 4al («MMM »*•»«<


•    i    •*


oo%

2.30


i-AMKIB. ^HAXJ IUN*


L 90 NUN CQNIVNRA    1

'Ml PMPWT PA»    Al