Hotărârea nr. 184/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. VARFUL CU DOR, INTR. CALAFATULUI, STR. MITROPOLIT COSTACHE VENIAMIN, STR. LIVEZILOR, STR. SERELOR, STR. DEMOCRATIEI IN SUPRAFATA DE 4,85 HA, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Vârful cu Dor, intr. Calafatului, str. Mitropolit Veniamin Costache, str. Livezilor, str. Serelor, str. Democrației,

în suprafață de 4,85 ha, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06.09.2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 103967/06.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 75730/10.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numitei Ilecaru Marița înregistrată sub nr. 75730/07.06.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 10807/25.01.2010 al Direcției Urbanism;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Vârful cu Dor, intr. Calafatului, str. Mitropolit Veniamin Costache, str. Livezilor, str. Serelor, str. Democrației, în suprafață de 4,85 ha, cu asigurarea locurilor de parcare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul SC ENEL'ELECTRICA nr. 10020240/2010.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitei Ilecaru Marița și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 3 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Georgescu Daniel

CONSTANȚA

NR. 184    7 06.09. 2010
PLAN URBANISTIC ZONAL

DELIMITARE - str. Vârful cu Dor- str. Calafatului - intr. Calafatului- str. Livezilor - str. Serelor - str. Democrației suprafața terenului studiat este de 4,85 ha

PROPUNERE

REGLEMENTARI:

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZ STR. VÂRFUL CU DOR nr.65

J LIMITA ZONA STUDIATA

CIRCULAȚII

CAROSABIL

PIETONAL


'2

CZ3


ALINIERI- RETRAGERI 3m


—- LOT DE COLT- RACORDARE ALINIAMENT

LA INTERSECȚIILE STRĂZILOR PRIN TAIEREA COLTULUI DUPĂ O LINIE PERPENDICULARA LA BISECTOAREA UNGHIULUI DINTRE ALINIAMENTE "I CONSTRUCȚIE PROPUSA PARTER

-1 HALA SPĂLĂTORIE AUTO

+ parcare in incinta proprie

REGLEMENTARI URBANISTICE:

ZRL2

RMH MAX P+2E

BILANȚ TERITORIAL


ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.:

-SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiata prin PUZ=48.500


din care: -S. totala, pateul ZRL2 = 29.961mp


-S. străzi adiacente = 13.321 mp

-S. trotuare= 5.218mp


BILANȚ TERITORIAL


ZONA ZRL 2-EXISTENT-

-SUPRAFATA TOTALA TEREN =29.961mp


din care: -S. construita


-S. desfasurata


PROIECTAT


SCALE

1:1000


DATA:

05.2010


■ 13.781mp


= 30.560mp


-P.O.L mediu    = 46%


-C.U.T. mediu= 1.02


BILANȚ TERITORIAL

ZONAZRL 2-PROPUNERE^

-SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =29.961mp -P.O.T.= 60%

-C.U.T.= 2


BENEFICIAR ILECARU MĂRITĂ


DELIMITARE - str. Vârful cu Dor- str. Calafatului - intr. Calafatului-str. Livezilor - str. Serelor - str. Democrației


ELABORARE PUZ


PROPUNERE

PLANȘA REGLEMENTARI


PROIECT.NO

U.3-15.10


PLANȘA NO.

-07-