Hotărârea nr. 183/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBARE PUZ-HALA REPARALII UTILAJ AGRICOL, TEREN ÎN SUPRAFANA DE 3500 MP, SITUAT IN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANNA, PARCELA A 663/4/2/2/1/1, PROPRIETATE SC TOM SI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANLA SRL ;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -HALĂ REPARAȚII UTILAJ AGRICOL, teren în suprafață de 3500 mp, parcela A 663/4/2/2/1/1, proprietate SC TOM ȘI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANȚA SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0 6-09 •

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 105822/12.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 103882/07.08.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea SC TOM ȘI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANȚA SRL înregistrată sub nr. 103882/06.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 49808/13.04.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c’: și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - HALĂ REPARAȚII UTILAJ AGRICOL, teren în suprafață de 3500 mp, situat în extravilanul municipiului Constanța Parcela A 663/4/2/2/1/1, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 102409, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 114815 așa cum rezultă din încheierea nr. 71382/2007 eliberată de OCP1 Constanța, este proprietate SC TOM ȘI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANȚA SRL conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 2429/2007 de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC TOM ȘI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANȚA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membrii,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    - CONTRASEMNEAZĂ,

GEORGESCU DANIEL    SECRETAR,

CONSTANTA

AN


A/


PUZ

IliBANISTIC ZONAL


li PARATII UTILAJE AGRIGOLE t‘l , Al 663/4/2/1/1

«    -./OSTROV ■ FILIALA CONSTANTA S.R.L.

REGLEMENTARI

Situație propusa


P2


.....- zona studiata

i i: i i luren incinta

nn»iructii existente i'.tiuctii propuse ■uiatie carosabila

. iu ulille pietonala Qtatll verzi rertxjo


, i 3500 mp


Al WLF"A ^ROECTATA 750.0 mp J(Si(C«ffl'<*'At<ISTt!'rA .0.00 mp RW41* • -CA -’ROiECTATa- 750 0 mP MtftiA'lț „HA £?„5T3mTA o.oo mp


li.t>% C.U.T. PROPUS 0.21


-f

<>.*(»|RUCT SRL


PLAN SITUAȚIE SITUATtA PROPUSA + REGLEMENTARI

— •» - Ath fieri tjrort

FAZA

DAT*

15.2010'

SCARA

*-■ Artt P*fi llren i

P.U.Z,

1:500