Hotărârea nr. 182/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 444/2009 PRIVIND APROBARE PUZ- MANSARDARE LOCUINTA P+1E(CORP C2) INTRARE IN LEGALITATE, STR. INULUI NR. 16, TEREN IN SUPRAFANA DE 294 MP DIN ACTE SI 283,43 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE ALDEA BOBOCEL SI MARIA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 444/2009 privind aprobarea PUZ - MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1E (corp C2) - intrare în legalitate, str. Inului nr. 16, teren în suprafață de 294 mp din acte și 283,43 mp din măsurători, proprietate A Idea Bobocel și Maria

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0 6.09 2010. ’

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 100221/28.07.20101, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 98459/28.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCLM nr.

444/2009 privind aprobarea PUZ - MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1E (corp C2) -intrare în legalitate, str. Inului nr. 16, teren în suprafață de 294 mp din acte și 283,43 mp din măsurători, proprietate Aldea Bobocel și Maria, în sensul că valorile corecte ale indicatorilor urbanistici aprobați sunt: POT - 47,27 %, în loc de 42,09 % și CUT - 1,14, în loc de 0,74, conform planului anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 3075, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 7361 așa cum rezultă din încheierea nr. 2448/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanța, este proprietate Aldea Bobocel și Maria con form contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 812/2000 de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 444/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Aldea Bobocel, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 3conSilicri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 182    / 06.09 2010

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 241-488101; Tel: 0040 - 241 - 488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA