Hotărârea nr. 181/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.TIMISANA, LOCUINNE INDIVIDUALE CU ACCES DIN STR. NOUA, STR. UNIRII, BL. PA1, PA3 ÎN SUPRAFANA DE 7645 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 50317/14.04.2010, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Timișana, locuințele individuale cu acces din str. Nouă, str. Unirii, Bl. PAI, PA3,

în suprafață de 7645 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0 6.09

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 99636/27.07.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 99501/27.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea Universității « Ovidius » Constanța înregistrată sub nr. 99501/27.07.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 50317/14.04.2010.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit *‘c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Timișana, locuințele individuale cu acces din str. Nouă, str. Unirii, Bl. PAI, PA3, în suprafață de 7645 mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Universității «Ovidius » Constanța, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


GEORGESCU DANIEL

CONSTANTALEGENDA

Amplasament. studiat


L ' su.i't- nrj.v iuaie


Lccumte cole . tive -4E

Ir. alamant


C. nsti^ctb 2“ -xe


T--er. a«efer.t aons’j jcti'U_im •& a mc asarrent cate a jenei a e'acoraiea PuZ-U"..


_ umț’e <je propi letats

P' tpuc* sCn cuJaui Diete-ae

Platforma oaie eston

Scatii ae carcere


Spat pianine.


Spat de oa'cats


Seat» pianțate

COE~._tlENTi URBANIST .


St teta.

SC

SD

POT

C.U.-


7645 Ctfiirp

E ST- r -RQPfS


2' tci OOmp 6240 OC mp 3,00'-.

0.81


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUNERE

POT    CUT

POT    OOT

RH MAX

21    ZONA INVATAMAWT

11.00

O.Bl

«a.atrx

1.3 1

ZM1 «UBCDMA I

«a. «o*.

T Jl»

>11500

«.*•

F.««

2M2 DU«ZOM s

«• J»W

0.7*

1.00

F-«a4912 0C/1 ■■TSC

64 25    .

3 21    ' '

X

sc KALINIA

PROIECT sr i

i lll®3'iy(Aaai' *

IO 1.

Wb»

A-»»    *'■’    - V) • • A* • ■

ZFflOTM' *■ ' «• Ift

• i->

tact»

fWtiu ttKiHuuri

”nwo««3

«jma-tia

ww

«rt’ruA»

•«»r*e    u    te

r»    tu    taf^t

IUiWI

MttV

*1 HUfo

Miiibi

elfii*»-

Ui ne*

’t.-i'W

kw    j    ,ip

•»«

'flfl

luun-ei    |)U