Hotărârea nr. 180/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.NICOLAE NEGRU, STR. IZVOR, STR. POPORULUI, STR. RASURI ÎN SUPRAFANA DE 20.674 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Nicolae Negru, str. Izvor, str. Poporului, str. Rasuri

în suprafață de 20674 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primai' Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 99635/27.07.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 89869/27.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/199 L republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numiți lor SC MARENT 99 SRL și lusein lener înregistrată sub nr. 89869/02.07.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 31383/04.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor ari. 36, alin. (2) ,lit 4'c” si alin. (5), lît “c” și ari 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Nicolae Negru, str. Izvor, str. Poporului, str. Răsuri, în suprafață de 20674 mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC MARENT 99 SRL, dJui. IUSEIN 1ENER și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

GEORGESCU DANIEL    '•    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.180    /06.09. 2010


P.U.Z.


PIAÎ4

URBANISTIC

ZONAL


M (WfMiWATAASIRL ,T*AO»NOX4£t£GRU ■li IKK»9, ■*■ »STOCA aOPORuLU. *■<!'«*■ > >■ IMACIPîLL CONSTANTA

A ! i;i1 LEMENTARI J .'iu.iiip de ansamblu


pAA«|iXhtm WIN P 02: bVțAAJtA ■. -A.» TEREN Stuctiâta IH-HI. * W4*4mp

i472«25mp


I ♦ a »r «iu» «H* * 4S3Gmp uijrsmp


««' II llllQKLAl


■4    . MlSTENT.

UNUI j'Ai*TEREN=147242Smp


•eWCmp


=S6TOrp


A fj » rw«ll« 44 75% ( U.Î r^4u«065


WAV ITWTORlAl


JE

r •

\ *

1


SC

0d\i.    -i*

[în? • ■

TEL


...

r Ti


Atfe

Pro -

OM&'u


(I* • • a J A*

-e *    a


ftMZK LFROPUNERE-|M»Al ATA TOTALA TEREN = 1472425mp rot >«'X%

cui -zoo


.    h AMi ETBADA NICBLAE A£UU,

.    , .    /.»<» wtjujI,

.HT.m MIMCIPIU SO6TANTA


i a p5xc.’j(.'. r» 76 a .•»-« '» Sv.-Ai-^en r's*


p. r-

' 23-;•


FE3

p


P w A 03